80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet

az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz, és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában és 81. § (2) bekezdésében, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. § b) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. § és 110. § (7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)[1]

(2) A rendelet hatálya kiterjed mindazon intézkedésekre, amelyekben való részvételre vonatkozó kérelmét az ügyfél - a külön jogszabályban foglaltak szerint - elektronikus űrlapon is benyújthatja.

2. §

(1) Az ügyfél az 1. § szerinti esetekben a kérelmének benyújtását, és az ehhez kapcsolódó kötelező, valamint monitoring célú adatszolgáltatásokat elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással is elvégezheti.

(2) A kérelem az (1) bekezdés szerinti esetben ügyfélkapus azonosítással a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) e-kerelem.mvh.gov.hu internetes honlapján található elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével hozható létre, ami a www.mvh.gov.hu, vagy a www.magyarorszag.hu internetes portálon keresztül érhető el.

(3) Az (1) bekezdés szerint benyújtásra kerülő kérelem, illetve adatszolgáltatás MVH általi fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.

(4) Amennyiben az elektronikus benyújtás során az ügyfél helyett a képviselője jár el, a képviselő saját ügy-félkapuját használja az elektronikus beadvány benyújtására. A kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a képviselőnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben regisztráltatnia kell magát és az eljárására vonatkozó meghatalmazást az MVH részére be kell nyújtania. A képviselőt az eljárásra olyan okiratban kell meghatalmazni, hogy a meghatalmazásból kitűnjön az ügyfél és a képviselő neve, regisztrációs száma, valamint azon jogcímek, amelyek esetében az ügyfél a képviselőjén keresztül jár el.

(5)[2]

(6)[3] Amennyiben az ügyfél a kérelmet nem ügyfélkapun keresztül nyújtja be, a kérelmet az MVH e-kerelem.mvh.gov.hu internetes honlapján közzétett, a www.mvh.gov.hu internetes portálon keresztül is elérhető elektronikus szolgáltatás használatával kinyomtatva, vagy a nyilatkozata alapján kapott megszemélyesített kérelemcsomag kitöltésével papír alapon, postai úton kell benyújtani az MVH-hoz.

3. §[4]

Az MVH az ügyfél részére az elektronikus szolgáltatás használatához a szakmai segítséget, illetve a technikai feltételeket a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötött megállapodás alapján is biztosíthatja térítésmentes szolgáltatásként, a falugazdász-hálózat mint technikai közreműködő útján.

4. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A (3), (4) és (7) bekezdés 2008. május 1-jén lépnek hatályba.

(3)[5]

(4)[6]

(5)[7]

(6) Az (5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(7)[8]

(8)[9] E rendelet 4. § (3), (5) és (7) bekezdése 2008. május 2-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 620. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 620. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 620. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Megállapította az 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.02.

[6] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2008.05.02.

[9] Módosította a 99/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.04.30.