99/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet

a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában és 81. § (2) bekezdésében, az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - a következőket rendeli:

1. §

(1) A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A talajvédelmi hatóság (4) bekezdés szerinti engedélye a külön jogszabályban meghatározott egyszerűsített talajvédelmi terv alapján elsősorban a területegységre kijuttatható szennyvíziszap komposzt mennyiségét határozza meg."

(2) Az R. 5. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az engedélykérelemhez mellékelni kell a 4. § (5) bekezdése szerinti egyszerűsített talajvédelmi tervet, továbbá a komposztáló telep hulladékkezelési engedélyét."

(3) Az R. 13. § (4) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felhasználás módját, a területegységre kiadható mennyiséget, az azzal kijutó tápanyagok, mérgező (toxikus) elemek és káros anyagok mennyiségét]

"b) szennyvíziszap komposzt esetében a 4. § (5) bekezdése szerinti egyszerűsített talajvédelmi tervben"

(kell meghatározni.)

(4) Az R. 18. § (2) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jegyző tekintetében a 4. § (9) bekezdése szerint kell eljárni."

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében a "(3)-(7) " szövegrész helyébe a "(3), (5) és (7) " szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésének "szakértők és" szövegrésze.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök