97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott I. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) szakképzési és tájékoztatási tevékenységek:

aa) innovatív technológiák elterjesztése bemutató-üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben;

ab) mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsoló dó képzések;

ac) komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat;

b) fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

c) gazdaság átadása;

d) szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele;

e) mezőgazdasági üzemek korszerűsítése:

ea) állattenyésztés korszerűsítése;

eb) szántóföldi növénytermesztés és kertészet korszerűsítése;

ec) évelő növények telepítése;

ed) üzemi diverzifikáció;

ee) GAZDANET-program;

f) erdők gazdasági értékének növelése:

fa) fakitermelési szakaszig használatos erdészeti célú gépek beszerzése;

fb) fiatal erdőállományok támogatása az első gyérítésig;

g) mezőgazdasági termékek értéknövelése: ga) mezőgazdasági termékek értéknövelése;

gb) mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználására való előállításával;

h) mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése:

ha) öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése;

hb) melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése;

hc) vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés;

hd) erdészet infrastruktúra fejlesztés;

he) mezőgazdasági utak fejlesztése;

hf) mezőgazdasági üzemek víz- és energiaellátásának fejlesztése;

i) szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése;

j) termelői csoportok létrehozása."

(2) Az R. 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területeken történő gazdálkodás;

b) Natura 2000 mezőgazdasági területeken történő gaz-dálkodás;

c) agrár-környezetgazdálkodás;

d) védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése;

e) őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése;

f) ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése;

g) nem termelő mezőgazdasági beruházások;

h) a mezőgazdasági földterület első erdősítése;

i) agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken;

j) erdő-környezetvédelem;

k) erdészeti potenciálra vonatkozó megelőző intézke-dések;

l) erdészeti potenciál helyreállítása;

m) erdő szerkezetátalakítás;

n) erdő közjóléti értékének növelése."

2. §

(1) Az R. 3. § 4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"4. művelet megvalósulása: a műveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat;"

(2) Az R. 3. § 5. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"5. terület- és állatlétszám alapú támogatások: az 1975/2006/EK rendelet 6. cikk 2. bekezdésének a) és b) pontja alapján, e rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt alintézkedések keretében nyújtandó támogatások;"

(3) Az R. 3. § 14. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"14. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete által meghatározott, valamint a Korm. rendelet 5. §-a és a 3. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett - hátrányos helyzetű és a leghátrányosabb - kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott települések;"

(4) Az R. 3. § 21. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"21. NATURA 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján lehatárolt terület;"

(5) Az R. 3. §-a a következő 34. ponttal egészül ki:

(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)

"34. művelet: az R. 2. cikk e) pontja szerinti fogalom."

3. §

Az R. 4. §-a a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Egy művelet kizárólag egy jogcím keretében támogatható."

4. §

(1) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást is."

(2) Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben az ügyfél őstermelő, úgy a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát."

5. §

Az R. 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügy fél

a) szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

b) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt."

6. §

Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt."

7. §

Az R. 16. §-a a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A kérelem alapján tervezett elszámolható kiadásokra vonatkozó igény meghatározása az MVH által a támogatás alapjára rendszeresített, a tervezett tételeket részletező formanyomtatvány adatai alapján történik."

8. §

(1) Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (1) bekezdés c), i) és j) pontjaiban hivatkozott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem."

(2) Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 2. § (1) bekezdés a), d)-h) pontjaiban, illetve (3) és (4) bekezdéseiben hivatkozott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem."

(3) Az R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg."

(4) Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. § (1) bekezdés e) pontjának ec) alpontja szerint támogatott fejlesztések esetén az altalajlazításra, szántásra, mélytárcsázásra, szántáselmunkálásra vonatkozó gépimunka-műveletek a támogatási kérelem benyújtása előtt, de legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének szeptember 1-jétől megkezdhetőek."

9. §

(1) Az R. 19. § (8) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt kell mellékelni, amely tartalmazza:]

"g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását."

(2) Az R. 19. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A 2. § (1) bekezdés e) pontjának ec) alpontja szerint támogatott fejlesztések esetén:

a) az altalajlazításra, szántásra, mélytárcsázásra, szántáselmunkálásra vonatkozó gépimunka-műveletekről szóló elfogadható számlák teljesítésének legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtási évének szeptember 1-je vagy a támogatási kérelem benyújtásának időpontja közül a korábbi;

b) szaporítóanyag beszerzésről, tápanyag-feltöltésről szóló elfogadható számlák teljesítésének legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtásának időpontja."

10. §

(1) Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Kivételt képez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés alapján megkötött szerződés indokolja."

(2) Az R. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról, melynek az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia."

11. §

Az R. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1)A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:]

"c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - a 10. §-ban foglalt kivétellel - nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve -saját forrásból lecserélhető

ca) azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre, és

cb) gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba, a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója."

12. §

Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül meg kell valósítani."

13. §

Az R. 25. §-a a következő 25/A. §-sal egészül ki:

"25/A. § A beruházás helyének a támogatási kérelem benyújtási időszakot követő módosítása az alábbi feltételekkel lehetséges:

a) bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható;

b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek;

c) a beruházás új helyére megállapítható támogatás összege és mértéke megegyezik az eredeti támogatási kérelemben foglaltakkal;

d) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján adható pontszámok változatlanok."

14. §

(1) Az R. 27. § (1) bekezdés e)-f pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

"e) az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő intézkedések esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a 15 millió Ft alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet;

f) az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő intézkedések esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet;"

(2) Az R. 27. § (1) bekezdés a következő h)-i) pontokkal egészül ki:

(A támogatási kérelemhez mellékelni kell)

"h) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet;

i) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forintot vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet."

15. §

Az R. 28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, az a fiatal mezőgazdasági termelő, akinek ezt a minőségét az Irányító Hatóság vezetője igazolja, vagy e rendelet 3. §

30. pontja értelmében fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, többlettámogatás igénybevételére jogosult.

(2) Fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes sze mély, aki

a) az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be,

b) mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó,

c) az 5. számú mellékletben felsorolt végzettségek legalább egyikével vagy felsőfokú agrár végzettséggel rendelkezik, vagy az 5. számú mellékletben nem szereplő, a mezőgazdasági termeléssel közvetlenül összefüggő szakképesítések esetében az FVM VKSZI által kiállított szakvéleménnyel rendelkezik,

d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.

(3) Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz postai úton kell benyújtani évente augusztus 1-31. között.

(4) Az igazolás kiállítása iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az érvényes őstermelői vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,

b) a végzettséget igazoló okirat másolatát,

c) az üzleti tervet papír alapon és elektronikus adathordozón, amelynek mintája az FVM hivatalos honlapjáról letölthető.

(5) Az IH a kérelmet a benyújtástól számított 30 napon belül bírálja el. A feltételeknek eleget tevő ügyfél részére az Irányító Hatóság vezetője igazolást állít ki arról, hogy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, és azt megküldi az ügyfél, valamint az MVH részére. Az igazolás a kérelembenyújtás időpontját követő év december 31. napjáig érvényes."

16. §

Az R. a következő 28/B. §-sal egészül ki:

"28/B. § (1) Beruházási és szaktanácsadási támogatások esetén a Tv. 42. § (1) bekezdése vonatkozásában a támogatás alapjának minősül:

a) a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti támogatás esetén a 4. évre vállalt gazdaság mérete;

b) a 2. § (1) bekezdés c) pont szerinti támogatás esetén az átadott gazdaság mérete;

c) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás esetén a szaktanácsadási célterület, célterületenkénti óraszám, nettó rezsióradíj;

d) a 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpont szerinti támogatás esetén a támogatási egység;

e) a 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpont szerinti támogatások esetén,

ea) növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése esetén a létesítmény;

eb) kertészet korszerűsítése esetén a támogatási egység;

ec) önálló építéssel nem járó gépbeszerzés esetén a gép, berendezés;

f) a 2. § (1) bekezdés e) pont ec) alpont szerinti támogatások esetén a parcella és a kultúra fajtája.

(2) Az (1) bekezdésben nem részletezett támogatások esetén a támogatás alapjának minősül az intézkedés által támogatható tevékenység tárgya, mennyisége és a megvalósítás helye."

17. §

Az R. 29. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet olyan gépre, berendezésre lehet benyújtani, amely szerepel a kérelembenyújtási időszakot megelőző 5. napon lezárt Gépkatalógusban."

18. §

Az R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell

a) az építési normagyűjtemény alapján munkanemenkénti költségvetés-összesítőt,

b) az építési tételek részletes felsorolását,

c) az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatányon árajánlatos tétel bejelentő lapot,

d) legalább kettő részletes árajánlatot."

19. §

(1) Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el az 50%-ot, az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a már kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az ügyfél az MVH által a jogosulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát követő három évig a 2007-2013 időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület-, és állatlétszám alapú támogatásokra nem vehet igénybe támogatást."

(2) Az R. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ügyfél a 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a megvalósítási időszak utolsó napjáig, egyéb esetben a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás egészéről lemond."

(3) Az R. 35. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett - munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, ezért köteles a támogatási összegből a támogatási összeg 2%-át, de legalább 750 ezer forintot, a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés esetében a támogatási összeg 2%-át visszafizetni.

(7) A támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszám nem teljesítése esetén előírt (6) bekezdés szerinti jogkövetkezmény hiányzó munkavállalónként egyszer, és abban az esetben alkalmazandó, ha a támogatási kérelemben szereplő munkavállalói létszám-vállalás szinten tartásra vagy bővítésre irányul."

20. §

(1) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 8. számú mellékletének "az I. tengely intézkedései" része e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

21. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel -a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. § (3) bekezdése, 17. §-a, és 1. számú melléklete 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

a) 3. § 27. pontja,

b) 5. § (7) bekezdés a) pontja,

c) 23. § (2) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdése,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. § (2) be-kezdése,

c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 10. § (5) bekezdése,

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése,

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése,

f) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdése,

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése,

h) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdése.

(5) E rendelet 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

"5. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

31 6203 02Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésé-
vel)
31 6203 10Általános állattenyésztő
31 6207 01Dísznövény- és zöldségtermesztő
31 6206 03Dohánykertész
31 6206 01Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó
31 6203 05Lótenyésztő
31 6203 06Méhész
31 6280 10Mezőgazdasági gépkezelő (a gép
megjelölésével)
31 6280 07Növénytermesztő gépész
31 6206 02Növényvédő és méregraktár-kezelő
31 6207 02Szőlő- és gyümölcstermesztő
32 6201 01Aranykalászos gazda
32 6201 02Mezőgazdasági vállalkozó
32 6206 04Mikroszaporító
33 5212 01Borász
33 6203 01Belovagló (Bereiter)
33 6207 01Dísznövénykertész
33 6201 01Gazda
33 6207 03Kertész
33 6280 01Mezőgazdasági gépész
33 6203 02Vadász, vadtenyésztő
34 6280 01Állattartó-telepi gépész
34 6206 01Biotermesztő
34 6280 03Kertészeti gépész
34 6206 02Vetőmagtermesztő és -minősítő
51 7872 02Lovastúra-vezető
51 6207 02Vincellér
52 6201 02Agrárkörnyezet-gazda
52 3439 03Agrárközgazdasági és áruforgalmazó
technikus
52 6203 01Állattenyésztő és állat-egészségügyi
technikus
52 6207 01Kertész- és növényvédelmi technikus
52 5452 02Mezőgazdasági gépésztechnikus
52 6201 01Mezőgazdasági technikus
52 6206 01Növénytermesztő és növényvédelmi
technikus
52 6203 02Vadgazdálkodási technikus
53 6203 01Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechni-
kus
53 6207 01Dísznövénytermesztő szaktechnikus
53 6207 02Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szak-
technikus
53 6203 02Juhtenyésztő szaktechnikus
53 6203 03Lótenyésztő szaktechnikus
53 5452 02Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktech-
nikus
53 6203 04Sertéstenyésztő szaktechnikus
53 6203 05Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus
52 6222 13Élelmiszeripari technikus (Bor- és üdítő-
ital ipar)
53 6207 03Szőlész-borász szaktechnikus
53 6208 01Takarmányozási szaktechnikus
53 6207 05Zöldségtermesztő és -feldolgozó szak-
technikus*
55 3434 01Agrárkereskedelmi menedzserasszisz-
tens
55 6203 01Baromfitenyésztő és -termék-előállító
technológus
55 6206 01Gyógynövény- és fűszernövénytermesz-
tő és -feldolgozó
55 6203 04Ménesgazda
55 6249 01Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)
55 5452 01Mezőgazdasági műszaki menedzser-
asszisztens (a szakirány megjelölésével)
55 6206 02Növénytermesztő és növényvédő tech-
nológus
55 6203 02Sertéstenyésztő és -termék-előállító
technológus
33 6203 02Vadász-vadtenyésztő
55 6203 03Vadgazdálkodási technológus

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

54 621 02 0100 31 01Mezőgazdasági vállalkozó
31 621 01 0010 31 03Állatgondozó/Haszonállat gondozó
31 621 03 0010 31 01Állattenyésztő (baromfi és kis ál lat)
31 621 03 0010 31 02Állattenyésztő (juh és kecske)
31 621 03 0010 31 03Állattenyésztő (sertés)
31 621 03 0010 31 04Állattenyésztő (szarvasmarha)
31 621 04 0001 31 01Belovagló
31 622 01Kertész
31 622 01 0010 31 01Dohánykertész
31 622 01 0010 31 02Gyümölcstermesztő
31 622 01 0010 31 03Szőlőtermesztő
31 622 01 0010 31 04Zöldségtermesztő
31 621 04 0000Lótartó és -tenyésztő
52 812 02 0000Lovastúra-vezető
31 521 19 0010 31 06Mezőgazdasági erő- és munka­gépkezelő
31 521 19 0010 31 07Mezőgazdasági rakodógép kezelő
31 521 19 0010 31 09Növényvédelmi gép kezelője
31 521 19 0010 31 10Önjáró betakarítógép kezelője
33 622 01 1000Dísznövénykertész
33 622 01 0100 31 01Faiskolai termesztő
33 622 01 0100 31 02Mikroszaporító
33 622 01 0100 31 03Növényházi dísznövényter­mesztő
33 622 01 0100 31 04Szabadföldi dísznövényter­mesztő
33 621 02 1000Gazda
33 621 02 0100 31 01Aranykalászos gazda
33 621 01 0000Borász
33 621 01 0001 51 01Vincellér
52 621 01 1000Agrárkörnyezetgazda
52 621 01 0100 31 01Bioállat-tartó és -tenyésztő
52 621 01 0100 31 02Biomassza-előállító
52 621 01 0100 31 03Bionövény-termesztő
52 621 01 0100 33 01Ökogazda
31 621 05 0000Méhész
Erdőgazdasági gépésztechnikus
54 525 02 0010 54 01Mezőgazdasági gépésztechni­kus
54 621 02Agrártechnikus
54 321 02 0010 54 02Mezőgazdasági technikus
54 321 02 0010 54 03Vidékfejlesztési technikus
54 621 03 0010 54 01Állategészségügyi technikus
54 621 03 0010 54 02Állattenyésztő technikus
54 621 04 0010 54 01Kertész- és növényvédelmi technikus
54 621 04 0010 54 02Növénytermesztő- és növény­védelmi technikus
54 621 04 0100 31 01Növénytermesztő
54 621 04 0100 31 02Növényvédő és méregraktár-kezelő
54 621 04 0100 31 03Vetőmagtermesztő
54 625 01 0000Vadgazdálkodási technikus
54 625 01 0100 31 01Vadász, vadtenyésztő
55 621 01 0010 55 01Agrárkereskedelmi menedzser­asszisztens
55 621 01 0010 55 02Bortechnológus
55 621 01 0010 55 03Élelmiszeripari menedzser
55 621 01 0010 55 04Ménesgazda
55 621 01 0010 55 05Mezőgazdasági menedzser­asszisztens
55 621 01 0010 55 06Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens
55 621 01 0010 55 07Szőlész-borász szaktechnikus
55 621 02 0010 55 01Baromfitenyésztő és baromfi­termék-előállító technológus
55 621 02 0010 55 02Gyógynövény- és fűszernö­vénytermesztő és -feldolgozó
55 621 02 0010 55 03Hulladékgazdálkodási technológus
55 621 02 0010 55 04Mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens
55 621 02 0010 55 05Növénytermesztő és növény-
védő technológus
55 621 02 0010 55 06Ökológiai gazdálkodó
55 621 02 0010 55 07Sertéstenyésztő és sertéster-
mék-előállító technológus
55 621 02 0010 55 08Vadgazdálkodási technológus

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

31 31-100Mezőgazdaság/Növényvédelmi
1700Növénytermesztés
1701Dísznövénykertész
1705-1Kertész/szőlő- és gyümölcstermesztő
1705-2Kertész/zöldségtermesztő
1706-1Mezőgazdasági gépész/állattartótelepi
gépész
1706-2Mezőgazdasági gépész/kertészeti gépész
1706-3Mezőgazdasági gépész/növénytermesztő
gépész
1707Általános kertész
1800Állattenyésztés szakterület
1801-1Juhtenyésztő
1801-2Lótenyésztő
1801-3Sertéstenyésztő
1801-4Szarvasmarha-tenyésztő
1804Méhész
1805Vadász-vadtenyésztő
1806Baromfitenyésztő
1807Állategészségőr
1809Általános állattenyésztő
1810Kisállattenyésztő
1913-1Borász"

2. számú melléklet a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

"6. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Szakmai és komplex értékelés szem­pontjamax. 50 pont
ÜzletiI. Vezetői összefoglaló2
II. Támogatás-igénylő bemutatása5
tervIII. Piacelemzés és Értékesítés10
IV. Termelés5
V. Szervezet, emberi erőforrások4
VI. Tevékenység-fejlesztések bemutatása14
VII. Kommunikációs terv5
VIII. A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása5
Összesen:max. 50 pont

3. számú melléklet a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

"7. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Kérelem
a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításához
Ügyfél adatai:
Neve: ......................................................................................................................................................................................................................
Születéskori neve: ................................................................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ..........................................................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: ........................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .............................................................................................................................................................................................
Adószáma: ............................................................................................................................................................................................................
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ............................................................................................................................................................
Őstermelői igazolvány száma: ..........................................................................................................................................................................
Ügyfél-regisztrációs száma*: .............................................................................................................................................................................
Ügyfél lakhelye: ...................................................................................................................................................................................................
Ügyfél elérhetőségi adatai:
Levelezési cím: .....................................................................................................................................................................................................
Te le fon szám: .....................................................................................................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................................................................
Kérelemhez csatolt mellékletek:
Őstermelői igazolvány másolataDb
Egyéni vállalkozói igazolvány másolata
Végzettséget igazoló okirat másolata
Üzleti terv papír alapon
Üzleti terv elektronikus adathordozón (CD)
Egyéb: ..................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben szolgáltatott adatok megfelel­nek a valóságnak.
Hozzájárulok ahhoz, hogy elérhetőségi adataimat szakmai rendezvénnyel kapcsolatos értesítés céljából a miniszté­rium felhasználja.
□ Igen□Nem
Kérem, a csatolt mellékletek alapján a fiatal mezőgazdasági termelői minőség igazolását.
Dátum: .............................
……………………………………………….
aláírás"
* Amennyiben rendelkezik vele. Felhívjuk figyelmét, hogy a Fiatal mezőgazdasági termelői minőség megszerzésének nem előfeltétele, hogy rendelkezzen az MVH által kiadott Ügyfél-regisztrációs számmal.

4. számú melléklet a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelethez

"8. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási összeg felső határa intézkedésenként, illetve alintézkedésenként

I. tengely intézkedései

Intézkedés címeAlintézkedés címeA támogatás felső határa
Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása-40 000 euró
gazdaság átadásaA támogatás összegének havonta meg kell egyez­nie a minimálbér 25%-val, amit a gazdasági létmi­nimum 1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-ával kell megemelni, amíg a kifizetés
összege el nem éri az adott időszakra megállapí­tott minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a 18 000 eurót évenként
A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támo­gatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat ha­vonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót
Szaktanácsadói szolgálta­tások igénybevételeaz elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 700 euró/szaktanácsadási szolgáltatási szerződés, és legfeljebb 1500 euró/kedvezményezett az ÚMVP teljes időszakára
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése1. Szántóföldi növénytermesztés és kertészet korszerűsítése735 000 euró/projekt
2. állattenyésztés korszerűsítése2 757 000 euró/projekt
3. GAZDANet-Program2000 euró/projekt
4. Évelő növények telepítése735 000 euró/projekt
5. Üzemi diverzifikáció735 000 euró/projekt, élelmiszer előállításra irá­nyuló beruházások esetében 1 600 000 euró/pro­jekt
Az erdők gazdasági értékének növeléseErdőművelés735 000 euró/projekt
Állománynevelés200 euró/ha
A mezőgazdasági termé­kek értéknövelése1231. A mezőgazdasági termékek értéknövelése1 600 000 euró/projekt
1232. A mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végter­mékek energiatermelési célú fel­használására való előállításával1 000 000 euró/projekt
Mezőgazdasági és erdé­szeti infrastruktúra fejlesz-tése1.2.5.1. öntözés mezőgazdasági üze­mi és közösségi létesítményeinek fejlesztése26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások ese­tén 735 000 euró/projekt
szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazda­ságok fejlesztése1500 euró/év/gazdaság
Termelői csoportok létre­hozásaAz első és a második évben 100 000-100 000 euró, a harmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben
60 000 euró, az ötödik évben 50 000 euró

Az I. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét, illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.

Tartalomjegyzék