32006R1975[1]

A Bizottság 1975/2006/EK rendelete ( 2006. december 7. ) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1975/2006/EK RENDELETE

(2006. december 7.)

a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 51. cikke (4) bekezdésére, 74. cikke (4) bekezdésére és 91. cikkére,

(1)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet ( 2 ) II. címének 4. fejezetében előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: IIER) hatékony és hatásos eszköznek bizonyult a közvetlen kifizetési rendszerek megvalósítása tekintetében. Ennélfogva az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 2. szakaszában a 2. tengely keretében említett területre és állatokra vonatkozó intézkedéseket illetően az ilyen intézkedésekhez kapcsolódó igazgatási és ellenőrzési szabályok, továbbá a hamis nyilatkozatok esetén felmerülő csökkentésekre és kizárásokra vonatkozó rendelkezések az IIER-ben meghatározott elveket, és különösen a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletet ( 3 ) követik.

(2)

Az igazgatási és ellenőrzési szabályokat a 2. tengely keretében megszabott bizonyos támogatási rendszerek és az 1698/2005/EK rendelet IV. címe I. fejezetének 2. szakaszában előírtaknak megfelelően a 4. tengely keretében meghatározott megfelelő támogatás esetében viszont egyedi jellemzőiknek megfelelően kell kiigazítani. Ugyanez alkalmazandó a fenti rendelet 1. és 3. szakaszában az 1. és 3. tengely keretében meghatározott támogatási rendszerek és a 4. tengely keretében meghatározott megfelelő támogatás esetén. Ennélfogva különleges rendelkezéseket kell létrehozni e támogatási rendszerek vonatkozásában.

(3)

Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi nemzeti hatóság képes legyen hatékony integrált ellenőrzést végrehajtani az összes olyan területen, ahol egyrészről a 2. tengely, és másrészről a 796/2004/EK rendelet által felölelt, területalapú támogatási rendszerek értelmében igényelnek kifizetést, a 2. tengely szerinti területalapú intézkedésekre irányuló kifizetés iránti kérelmeket a fenti rendelet II. része II. címének I. fejezetében megadott egységes kérelemmel azonos határidőig kell benyújtani. Mindazonáltal a szükséges közigazgatási megállapodásokhoz átmeneti időszakot kell biztosítani.

(4)

Az ellenőrzések elrettentő hatásának biztosítása érdekében a kifizetéseket - általános szabályként - nem lehet végrehajtani a támogatási kérelmek ellenőrzésének befejezése előtt. Az adminisztratív ellenőrzések lezárása után azonban bizonyos szintig engedélyezhetők a kifizetések. E szint meghatározásakor figyelembe kell venni a túlfizetés kockázatát.

(5)

Az e rendeletben megszabott ellenőrzési szabályoknak figyelemmel kell lenniük az érintett 2. tengely szerinti intézkedések különleges jellemzőire. Ennélfogva különleges szabályokat kell létrehozni.

(6)

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke szerint a rendeletben előírt bizonyos intézkedések alapján végrehajtott kifizetések tiszteletben tartották az 1782/2003/EK rendelet II. címének 1. fejezetében megszabott kölcsönös megfeleltetést. Ezért helyénvaló a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó szabályok hozzáigazítása az 1782/2003/EK és a 796/2004/EK rendeletben lévő szabályokhoz.

(7)

A beruházással kapcsolatos műveleteken utólagos ellenőrzést kell végrehajtani, hogy ellenőrizzék az 1698/2005/EK rendelet 72. cikke (1) bekezdésének betartását, annak biztosításához, hogy a műveleteket megfelelően végrehajtották és hogy ugyanazon befektetést nem finanszírozták szabálytalan módon különböző nemzeti vagy közösségi forrásokból. Ezen ellenőrzések alapját és tartalmát meg kell határozni.

(8)

Különleges szabályok szükségesek az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében említett és a tagállamok által jóváhagyott helyi intézőcsoportok ellenőrzési feladatainak meghatározásához.

(9)

A tagállamoknak jelentést kell tenniük a Bizottság felé a vállalt ellenőrzések számáról és azok eredményeiről annak érdekében, hogy a Bizottság végrehajthassa kötelezettségeit az intézkedések irányítása terén.

(10)

A közösségi vagy nemzeti jogszabályok, illetve a vidékfejlesztési programok által megszabott összes támogathatósági feltételt számos ellenőrizhető mutatónak megfelelően kell ellenőrzésre alkalmassá tenni.

(11)

A támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez a tagállamok igénybe vehetnek egyéb szolgálatoktól vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat. Meg kell azonban győződniük arról, hogy a szolgálat vagy szervezet megfelelően működik a támogathatósági feltételeknek való megfelelőség ellenőrzését illetően.

(12)

Meg kell állapítani bizonyos ellenőrzési elveket, amelyek magukban foglalják a Bizottság ellenőrzés-végrehajtási jogát.

(13)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet ( 4 ) 6. cikkében említett kifizető ügynökségek a rendelet szerinti feladataik teljesítéséhez elegendő információval rendelkezzenek az egyéb szolgálatok vagy szervek által végrehajtott ellenőrzésekről.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. RÉSZ

Hatály és általános rendelkezések

1. cikk

Hatály

E rendelet az 1698/2005/EK rendelet értelmében meghatározott, társfinanszírozott vidékfejlesztési támogatási intézkedések tekintetében megállapítja az ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtásának részletes szabályait.

2. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a 796/2004/EK rendelet 5., 22. és 23. cikke, 23a. cikkének (1) bekezdése, 68. és 69. cikke, 71. cikkének (2) bekezdése és 73. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

3. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "támogatás iránti kérelem" alatt a támogatás vagy a rendszerbe való felvétel iránti kérelem értendő;

b) "kifizetés iránti kérelem" alatt a kedvezményezett által a nemzeti hatóságokhoz kifizetés céljából benyújtott kérelem értendő.

4. cikk

Támogatás és kifizetés iránti kérelmek

(1) E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok gondoskodnak a megfelelő eljárásokról a támogatási kérelmek benyújtásához.

(2) A többéves kötelezettségvállalással járó intézkedések esetén a kedvezményezett éves kifizetés iránti kérelmet nyújt be.

A tagállamok azonban lemondhatnak az éveként benyújtott, kifizetés iránti tényleges kérelmekről, amennyiben hatékony alternatív eljárásokat vezetnek be a 11. vagy 26. cikkben előírt adminisztratív ellenőrzések végrehajtására.

(3) Az illetékes hatóságok által felismert nyilvánvaló hibák esetén a támogatás és kifizetés iránti kérelmek benyújtásukat követően bármikor kiigazíthatóak.

5. cikk

Az ellenőrzés általános elvei

(1) E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a közösségi vagy nemzeti jogszabályok, illetve a vidékfejlesztési programok által megszabott összes támogathatósági feltétel - a tagállamok által felállítandó számos ellenőrizhető mutatónak megfelelően - ellenőrzésre alkalmas.

(2) Lehetőség szerint a 12., 20. és 27. cikkben előírt helyszíni ellenőrzéseket és a közösségi szabályokban a mezőgazdasági támogatásokra vonatkozóan előírt egyéb ellenőrzéseket egyidejűleg kell végrehajtani.

(3) A különös rendelkezések sérelme nélkül, nem fizethető támogatás olyan kedvezményezett részére, akiről megállapították, hogy mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

II. RÉSZ

Igazgatási és ellenőrzési szabályok

I. CÍM

A 2. és a 4. tengely keretében bizonyos intézkedésekre nyújtott vidékfejlesztési támogatás

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

6. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában e cím az alábbiakra vonatkozik:

a) az 1698/2005/EK rendelet 36. cikkének megfelelően nyújtott támogatás;

b) az említett rendelet 63. cikke a) pontjának megfelelően nyújtott támogatás a 2. tengely keretében meghatározott intézkedéseknek megfelelő műveletekre tekintettel.

A létesítési költséget illetően azonban e cím nem alkalmazandó az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában és b) pontjának vi. és vii. alpontjában, továbbá 39. cikke (5) bekezdésben, valamint ugyanezen rendelet 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában említett intézkedésekre.

(2) E cím alkalmazásában az alábbi meghatározások alkalmazandók:

a) "területalapú intézkedések": azon intézkedések vagy alintézkedések, amelyek esetében a támogatás a bejelentett terület nagyságától függ;

b) "állatokra vonatkozó intézkedések": azon intézkedések vagy alintézkedések, amelyek esetében a támogatás a bejelentett állatok számán alapul.

7. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

A 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 10., 22. és 23. pontja, 9. cikke, 14. cikkének (1a) bekezdése, 18. és 21. cikke e cím alkalmazásában értelemszerűen alkalmazandó.

A 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 1a. pontja, 6. cikkének (1) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése is értelemszerűen alkalmazandó. Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában említett intézkedések esetében azonban a tagállamok megfelelő alternatív rendszereket alakíthatnak ki a támogatás tárgyát képező parcellák egyedi azonosításához.

8. cikk

Kifizetés iránti kérelmek

(1) Valamennyi 2007. január 1-jét követően hatályba lépő szerződés esetében a területalapú intézkedések szerinti kifizetés iránti kérelmeket a 796/2004/EK rendelet 11. cikkében meghatározott időpontnak megfelelően kell benyújtani. A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy csak a 2008-as igénylési évtől alkalmazzák e rendelkezést.

(2) Amennyiben egy tagállam a 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében szereplő rendelkezéseket alkalmazza, abban az esetben a kifizetés iránti kérelem a 796/2004/EK rendelet 11. cikke alapján benyújtottnak tekintendő.

(3) A 796/2004/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése, 12., 15. és 20. cikke értelemszerűen alkalmazandó az e cím szerinti kifizetés iránti kérelmekre. Az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információn túlmenően a kifizetés iránti kérelmeknek a támogatási kérelem tárgyát képező nem mezőgazdasági parcellákat illetően is tartalmaznia kell a rendelkezésben meghatározott információkat.

9. cikk

Kifizetések

(1) Nem hajtják végre a kifizetést az e cím hatálya alá tartozó intézkedés vagy műveletcsoport esetében, amíg nem zárták le az intézkedés vagy műveletcsoport támogathatósági feltételekre vonatkozó, II. fejezet I. szakaszában említett ellenőrzését.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy - figyelembe véve a túlfizetés kockázatát - a 11. cikkben meghatározott adminisztratív ellenőrzések lezárását követően fizetik ki a támogatás akár 75 %-át. A kifizetés százalékos aránya az intézkedés vagy műveletcsoport minden kedvezményezettje esetében azonos.

(2) Amennyiben a II. fejezet II. szakaszában meghatározott kölcsönös megfeleltetési ellenőrzéseket a kifizetések előtt nem tudják lezárni, a jogosulatlan kifizetéseket a 796/2004/EK rendelet 73. cikke értelmében kell visszatéríteni.

II. FEJEZET

Ellenőrzések, csökkentések és kizárások

10. cikk

Általános elvek

(1) A támogatás iránti kérelmeket és a későbbi kifizetés iránti kérelmeket úgy kell ellenőrizni, hogy azzal hatékonyan ellenőrizhetővé váljon a támogatásnyújtás feltételeinek való megfelelés.

(2) A tagállamok minden támogatási intézkedés esetében meghatározzák a támogatásnyújtás feltételeinek ellenőrzéséhez alkalmas módszereket és eszközöket.

(3) A tagállamok az 1782/2003/EK tanácsi rendelet II. címének 4. fejezetében előírt integrált igazgatási és ellenőrzési rendszert (a továbbiakban: IIER) használják.

(4) A támogathatósági feltételek ellenőrzése az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzésekből áll.

(5) A kölcsönös megfeleltetés betartását helyszíni ellenőrzésekkel és adott esetben adminisztratív ellenőrzésekkel kell megvizsgálni.

(6) A kötelezettségvállalásban felölelt időszak alatt a támogatásban részesülő parcellákat nem lehet kicserélni, kivéve a vidékfejlesztési programokban külön meghatározott eseteket.

I. SZAKASZ

A támogathatósági feltételek betartása

I. ALSZAKASZ

Ellenőrzések

11. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1) Adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak végre az összes támogatás vagy kifizetés iránti kérelmen, és azok az összes olyan elemre kiterjednek, amelyek adminisztratív eszközökkel megfelelő módon ellenőrizhetőek. Az eljárások biztosítják a végrehajtott ellenőrzések, a vizsgálati eredmények és a meg nem felelés vonatkozásában hozott intézkedések feljegyzését.

(2) Az adminisztratív ellenőrzések - adott esetben és lehetőség szerint - keresztellenőrzéseket tartalmaznak, többek között az IIER-ből származó adatokkal. A támogatás jogosulatlan kifizetésének elkerülése érdekében a keresztellenőrzések legalább a támogatási intézkedés tárgyát képező parcellákra és állatállományra vonatkoznak.

(3) A hosszú távú kötelezettségvállalásoknak való megfelelést ellenőrizni kell.

(4) A keresztellenőrzésekben feltárt szabálytalanságok közlését bármely más megfelelő igazgatási eljárás, és adott esetben, helyszíni ellenőrzés követi.

(5) A támogathatóságot illető adminisztratív ellenőrzéseknek adott esetben figyelembe kell venniük a mezőgazdasági támogatások ellenőrzéseiben részt vevő egyéb szolgálatok, szervek vagy szervezetek által végrehajtott vizsgálatok eredményeit.

12. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1) A naptári évben benyújtott kifizetés iránti kérelmek összefüggésében végrehajtott valamennyi helyszíni ellenőrzés száma az e cím hatálya alá tartozó egy vagy több intézkedés szerinti kötelezettségvállalással rendelkező összes kedvezményezett legalább 5 %-ára terjed ki. Ugyanakkor az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. alpontjában előírt intézkedés esetében ezt a minimumkövetelményt az intézkedés szintjén kell teljesíteni.

Az adminisztratív ellenőrzéseket követően támogatásra nem jogosultnak ítélt kérelmezők nem tartoznak az első albekezdésben említett összes kedvezményezett közé.

(2) A 796/2004/EK rendelet 26. cikkének (3) és (4) bekezdése az e cikkben meghatározott helyszíni ellenőrzésekre alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzési mintát a 796/2004/EK rendelet 27. cikke értelmében választják ki.

(4) Valamennyi öt évet meghaladó többéves intézkedés esetében a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzési rátát felére csökkentik a kedvezményezett számára történő kifizetés ötödik évét követően.

Azon kedvezményezettek, akik esetében a tagállam él az e bekezdés első albekezdésben előírt lehetőséggel, nem tartoznak az (1) bekezdés első albekezdésben említett összes kedvezményezett közé.

13. cikk

Ellenőrzési jelentés

Az ezen alszakasz szerinti helyszíni ellenőrzések esetében a 796/2004/EK rendelet 28. cikke értelmében ellenőrzési jelentést kell készíteni.

14. cikk

A helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó általános elvek

(1) A helyszíni ellenőrzéseket az egyes vidékfejlesztési intézkedések keretében tett különböző kötelezettségvállalások kockázatának elemzése alapján osztják el az év során.

(2) A helyszíni ellenőrzések a kedvezményezettnek a látogatás alkalmával ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjednek.

15. cikk

A helyszíni ellenőrzések elemei és a területek meghatározása

(1) A tagállamok olyan kritériumokat és ellenőrzési módszereket határoznak meg, amelyek a 1974/2006/EK bizottsági rendelet ( 5 ) 48. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése érdekében lehetővé teszik a kedvezményezett különböző kötelezettségvállalásainak és kötelezettségeinek ellenőrzéseit.

(2) A területalapú intézkedések tekintetében a helyszíni ellenőrzéseket a 796/2004/EK rendelet 29., 30. és 32. cikke értelmében hajtják végre.

Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában meghatározott intézkedéseket illetően viszont a tagállamok megfelelő tűréshatárt állapíthatnak meg, ami semmilyen esetben sem haladhatja meg a 796/2004/EK rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében megszabott tűréshatár kétszeresét.

(3) A helyszíni ellenőrzéseket az állatokra vonatkozó intézkedések vonatkozásában a 796/2004/EK rendelet 35. cikke értelmében hajtják végre.

II. ALSZAKASZ

Csökkentések és kizárások

16. cikk

A területalapú intézkedések

(1) A területalapú intézkedések vonatkozásában a támogatás számítási alapjának meghatározása a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (1), (3) és (7) bekezdésével összhangban történik.

E cikk alkalmazásában a kedvezményezett által bejelentett, egy bizonyos területalapú intézkedésen belül azok a területek, amelyek esetében a támogatás mértéke megegyezik, egyetlen terménycsoportnak tekintendők. Degresszív támogatási összegek alkalmazásakor ugyanakkor figyelembe kell venni ezen értékek átlagát a megfelelő bejelentett területek vonatkozásában.

Abban az esetben, ha a támogatásra jogosult terület vonatkozásában maximális határérték vagy felső határ került megállapításra, a támogatási kérelemben feltüntetett hektárok számát a határértékre vagy felső határra kell csökkenteni.

(2) Ha az érintett terménycsoportra vonatkozó támogatásra bejelentett terület túllépi a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott területet, az esetben a támogatást a meghatározott terület alapján számítják ki, amiből kivonják a megállapított különbség kétszeresét, amennyiben a különbség vagy 3 %-nál vagy két hektárnál nagyobb, de legfeljebb a meghatározott terület 20 %-a.

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, az érintett terménycsoportra nem nyújtható támogatás.

Amennyiben a különbség meghaladja az 50 %-ot, a kedvezményezettet ismét kizárják a támogatásból a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott terület közötti különbség erejéig.

(4) A (2) bekezdéstől és a (3) bekezdés első albekezdésétől eltérve a 73/2009/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 122. cikke szerinti egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok kedvezményezettjei esetében, és amennyiben a bejelentett terület és a meghatározott terület közötti különbség több mint a meghatározott terület 3 %-a, de legfeljebb annak 30 %-a, a támogatási összeget a megállapított különbség kétszeresével csökkentik a 2009-es naptári évre vonatkozó támogatási kérelmek tekintetében.

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 30 %-át, a 2009-es naptári évre nem nyújtható támogatás.

(5) Abban az esetben, ha a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott terület közötti különbség szándékosan elkövetett szabálytalanságra vezethető vissza, a kedvezményezettet kizárják azon támogatásból, amelyre az említett cikk értelmében az érintett területalapú intézkedés vonatkozásában a naptári évben jogosult lett volna, amennyiben a különbség a meghatározott terület 0,5 %-ánál vagy egy hektárnál nagyobb.

Továbbá amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, a kedvezményezettet ismét kizárják a támogatásból a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott terület közötti különbség erejéig.

(6) Az e cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében és (5) bekezdésében meghatározott kizárásokból adódó összeg levonandó az 1698/2005/EK rendelet vagy a 73/2009/EK rendelet szerinti támogatási intézkedések keretében végrehajtandó olyan támogatási kifizetésekből, amelyekre az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári év során benyújtott kérelmei alapján jogosult. Ha az összeg az említett kifizetésekből teljes egészében nem vonható le, a fennmaradó egyenleget törölni kell.

17. cikk

Az állatokra vonatkozó intézkedések

(1) Az állatokra vonatkozó intézkedések vonatkozásában a támogatás számítási alapjának meghatározása a 796/2004/EK rendelet 57. cikke értelmében történik.

(2) A szarvasmarhafélék vagy juh-, illetve kecskefélék túlzott mértékű bejelentése esetén alkalmazott valamennyi csökkentést és kizárást a 796/2004/EK rendelet 59. cikke szerint számítják.

A szarvasmarhafélékre és juh- vagy kecskefélékre vonatkozó támogatási intézkedéseket külön kezelik.

(3) A 796/2004/EK rendelet 59. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésétől és 59. cikke (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a kizárásra visszavezethető összeg levonható az 1698/2005/EK rendelet vagy a 73/2009/EK rendelet szerinti támogatási intézkedések keretében végrehajtandó olyan támogatási kifizetésekből, amelyekre az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári év során benyújtott kérelmei alapján jogosult. Ha az összeg az említett kifizetésekből teljes egészében nem vonható le, a fennmaradó egyenleget törölni kell.

(4) A (2) bekezdésben említettektől eltérő állatokra vonatkozó túlzott mértékű bejelentéseket illetően a tagállamok megfelelő rendszert határoznak meg a csökkentésekhez és a kizárásokhoz.

18. cikk

Csökkentések és kizárások a támogathatósági feltételek be nem tartása esetén

(1) A támogatásnyújtáshoz kötődő kötelezettségvállalások - kivéve a bejelentett terület nagyságát vagy állatok számát illetőket - be nem tartása esetén csökkentik vagy elutasítják a kért támogatást.

(2) A tagállam különösen a felfedett meg nem felelés súlyossága, kiterjedése és folytonossága alapján határozza meg a támogatás csökkentésének összegét.

A meg nem felelés súlyossága különösen a meg nem felelés következményeinek jelentőségétől függ, figyelembe véve a be nem tartott feltételek célkitűzéseit.

A meg nem felelés mértéke különösen a meg nem felelés teljes műveletre való hatásától függ.

A meg nem felelés folytonossága a hatás időtartamától vagy attól függ, hogy e hatásokat meg lehet-e szüntetni megfelelő eszközökkel.

(3) Szándékosan elkövetett szabálytalanságokból fakadó meg nem felelés esetén a kedvezményezettet a szóban forgó naptári évre, valamint az azt követő naptári évre kizárják az érintett intézkedésből.

II. SZAKASZ

A kölcsönös megfeleltetés betartása

I. ALSZAKASZ

Ellenőrzések

19. cikk

Általános elvek

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül a "kölcsönös megfeleltetés" a fenti rendelet 51. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében megszabott kötelező érvényű előírásokat, továbbá a fenti rendelet 51. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményeket jelenti.

(2) A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésére a 73/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és 22. cikke, valamint a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 2., 2a. és 31-36. pontja és 41., 42., 43., 46., 47. és 48. cikke alkalmazandó.

20. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1) Az illetékes ellenőrző hatóság a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetés iránti kérelmet benyújtó kedvezményezettek legalább 1 %-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzéseket végez.

(2) A 796/2004/EK rendelet 44. cikke (1) bekezdésének második és harmadik albekezdése és 44. cikkének (1a) és (2) bekezdése alkalmazandó.

21. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

(1) Az e rendelet 20. cikkében említett helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez kapcsolódó ellenőrzési minta kiválasztását illetően a 796/2004/EK rendelet 45. cikkének (1), (1a) és (1b) bekezdése alkalmazandó.

(2) A 20. cikk értelmében ellenőrizendő kedvezményezettek mintáit azoknak a kedvezményezetteknek a mintáiból kell kiválasztani, akiket a 12. cikk alapján már kiválasztottak és akikre alkalmazandóak a vonatkozó követelmények és előírások.

(3) Ugyanakkor az e rendelet 20. cikkének értelmében ellenőrizendő kedvezményezettek mintáit az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetés iránti kérelmet benyújtó, a megfelelő követelmények, illetve előírások betartására kötelezett kedvezményezettek köréből is ki lehet választani.

(4) Döntés hozható a (2) és (3) bekezdésben megállapított eljárások kombinációjának az alkalmazásáról, amennyiben ezáltal növekszik az ellenőrzési rendszer hatékonysága.

II. ALSZAKASZ

Csökkentések és kizárások

22. cikk

Általános rendelkezések

(1) A meg nem felelés bármilyen jellegű ténymegállapítását követően alkalmazandó csökkentéseket vagy kizárásokat illetően a 73/2009/EK rendelet 22. cikke, valamint a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 2., 2a. és 31-36. pontja, 41. cikke és 65. cikkének (4) bekezdése alkalmazandó.

(2) Amennyiben több kifizető ügynökség felelős az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti különböző támogatási intézkedések irányításáért a tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosításához, hogy ezen alszakasz rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák, különösen, hogy egységes csökkentési rátát alkalmazzanak a kedvezményezett által kért összes kifizetésre.

23. cikk

A csökkentések és kizárások számítása

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikkének (2) bekezdése sérelme nélkül, amennyiben meg nem felelést állapítottak meg, csökkentést alkalmaznak az említett rendelet 36. cikke a) pontjának i-v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti azon támogatás teljes összegére, amit az érintett kedvezményezettnek nyújtottak vagy ami jár neki az általa benyújtott vagy a ténymegállapítás naptári éve során benyújtandó kifizetés iránti kérelmek alapján.

Amennyiben a meg nem felelés a kedvezményezett gondatlanságára vezethető vissza, a csökkentés kiszámítása a 796/2004/EK rendelet 66. cikkében meghatározott szabályok szerint történik.

Szándékos meg nem felelés esetén a csökkentés a 796/2004/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdése szerint számolandó ki.

(2) Az (1) bekezdésben említett csökkentés kiszámításakor az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények a 73/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott "környezet", illetve "köz-, állat- és növényegészségügy" területek részeként kezelendők. Ezek mindegyike a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 32. pontja szerinti értelemben vett "jogi aktusnak" minősül.

24. cikk

Csökkentések halmozódása

Amennyiben csökkentések halmozódnak fel, azok először e rendelet 16. és 17. cikke alapján, majd e rendelet 18. cikke szerint, azt követően a késedelmes benyújtásokra a 796/2004/EK rendelet 21. cikkével összhangban, majd a 796/2004/EK rendelet 14. cikkének (1a) bekezdése szerint, és végül e rendelet 22. és 23. cikke alapján kerülnek alkalmazásra.

II. CÍM

Az 1. és 3. tengely keretébe tartozó vidékfejlesztési támogatás, valamint egyes, a 2. és 4. tengely keretébe tartozó intézkedések

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

25. cikk

Hatály

E cím az alábbiakra alkalmazandó:

a) az 1698/2005/EK rendelet 20. és 52. cikkében meghatározott támogatási intézkedések;

b) a létesítési költséget illetően a fenti rendelet 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában és b) pontjának vi. és vii. alpontjában és 39. cikkének (5) bekezdésében, valamint ugyanezen rendelet 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában említett támogatási intézkedések;

c) a fenti rendelet 63. cikkének a) és b) pontjával összhangban nyújtott támogatás, az e cikk a) és b) pontjában meghatározott intézkedéseknek megfelelő műveletek tekintetében.

I. SZAKASZ

Ellenőrzések

26. cikk

Adminisztratív ellenőrzések

(1) Adminisztratív ellenőrzéseket hajtanak végre az összes támogatás vagy kifizetés iránti kérelmen, és azok az összes olyan elemre kiterjednek, amelyek adminisztratív eszközökkel megfelelő módon ellenőrizhetőek. Az eljárások megkövetelik a végrehajtott ellenőrzések, a vizsgálati eredmények és a hiányosságok vonatkozásában hozott intézkedések feljegyzését.

(2) A támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen az alábbiak vizsgálatára terjed ki:

a) az igényelt támogatás tárgyát képező művelet támogathatósága;

b) a vidékfejlesztési programban meghatározott kiválasztási kritériumok betartása;

c) a támogatási kérelem alapját képező művelet megfelelése a különösen - és adott esetben - a közbeszerzésre, az állami támogatásra vonatkozó nemzeti és közösségi szabályoknak, valamint a nemzeti jogszabályok, illetve a vidékfejlesztési program által meghatározott egyéb vonatkozó előírásoknak;

d) a javasolt költségek indokoltsága, amit megfelelő értékelő rendszerrel vizsgálnak, például referenciaköltségek, a különböző ajánlatok összehasonlítása vagy értékelő bizottság;

e) a kérelmező megbízhatósága, hivatkozva a 2000 óta végrehajtott, korábbi társfinanszírozott műveletekre.

(3) A kifizetés iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzése különösen - és amennyiben mindez megfelelő a kérdéses kérelemre nézve - az alábbiak vizsgálatára terjed ki:

a) a társfinanszírozott termékek eljuttatása/előállítása és szolgáltatások biztosítása;

b) az igényelt kiadások reális volta;

c) a befejezett művelet azon művelettel összevetve, amelyre a támogatási kérelmet benyújtották és jóváhagyták.

(4) A beruházási műveletekkel kapcsolatos adminisztratív ellenőrzések magukban foglalják a támogatott művelet vagy befektetési terület legalább egyszeri szemléjét a beruházás végrehajtásának ellenőrzésére céljából.

A tagállamok azonban úgy is dönthetnek, hogy nem tartanak ilyen szemléket kisebb befektetések esetén, vagy amennyiben úgy vélik, hogy alacsony annak a kockázata, hogy nem teljesülnek a támogatás biztosításához szükséges feltételek vagy a valóságban nem teljesült a befektetés. Az erről szóló határozatot és annak indokolását feljegyzik.

(5) A kedvezményezett által végrehajtott kifizetéseket számlával vagy a kifizetést igazoló bizonylatokkal támasztják alá. Ha erre nincs mód, hasonló bizonyító erejű dokumentummal kell igazolni a kifizetéseket.

(6) Az adminisztratív ellenőrzések olyan eljárásokat tartalmaznak, amelyekkel elkerülhető az egyéb közösségi vagy nemzeti programokkal és programozási időszakokkal egybeeső szabálytalan kettős finanszírozás. Egyéb forrásokból történő finanszírozás esetén, ezen ellenőrzéseknek biztosítaniuk kell, hogy a juttatott teljes támogatás nem haladja meg a támogatás maximálisan engedélyezhető felső határait.

(7) A tagállamok által elismert élelmiszer-minőségi programokra vonatkozó támogatásnál - az 1698/2005/EK rendelet 32. cikkében előírtak szerint - a támogathatósági feltételek betartásának ellenőrzéséhez a kifizető ügynökségek adott esetben felhasználhatnak egyéb szolgálatoktól, szervektől vagy szervezetektől kapott bizonyítékokat. Meg kell azonban győződniük arról, hogy a szolgálat, szerv vagy szervezet megfelelően működik a támogathatósági feltételeknek való megfelelőség ellenőrzéséhez.

27. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1) A tagállamok a jóváhagyott műveleteket illetően helyszíni ellenőrzéseket szerveznek megfelelő mintavételi alapon. Ezen ellenőrzéseket - lehetőség szerint - a projektet illető utolsó részlet kifizetését megelőzően hajtják végre.

(2) Az ellenőrzött kiadások a Bizottságnak naptári évente bejelentett támogatható közkiadások legalább 4 %-át, és a teljes programozási időszak során a Bizottságnak bejelentett támogatható közkiadások legalább 5 %-át teszik ki.

(3) A jóváhagyott műveletek (1) bekezdés értelmében megvizsgálandó mintájánál különösen az alábbiakat veszik figyelembe:

a) annak szükségessége, hogy a műveletek típusa és mérete szerint megfelelően vegyes mintát ellenőrizzenek;

b) a nemzeti vagy közösségi ellenőrzések által feltárt kockázati tényezők;

c) a tengelyek és az intézkedések közötti egyensúly fenntartásának szükségessége.

(4) A helyszíni ellenőrzések eredményeit annak meghatározása céljából értékelik, hogy a megállapított problémák rendszeres jelleggel lépnek-e fel és kockázattal járhatnak-e hasonló műveletekre, kedvezményezettekre és egyéb szervekre nézve. Az értékelés meghatározza továbbá az ilyen helyzetek okait, valamint az esetleg szükséges további vizsgálatot, továbbá a szükséges korrekciós és megelőző intézkedéseket is.

28. cikk

A helyszíni ellenőrzések tartalma

(1) A helyszíni ellenőrzések segítségével a tagállamok az alábbiakat igyekszenek ellenőrizni:

a) a kedvezményezett által benyújtott kifizetés iránti kérelmek igazolhatóak-e a támogatott műveleteket végrehajtó szervek vagy vállalkozások birtokában lévő számviteli vagy egyéb dokumentumokkal;

b) megfelelő számú kiadási tétel esetén annak vizsgálata, hogy a kapcsolódó kiadás jellege és ütemezése eleget tesz-e a közösségi rendelkezéseknek és megfelel-e a művelet jóváhagyott előírásainak és a ténylegesen elvégzett feladatoknak vagy nyújtott szolgáltatásoknak;

c) a művelet tényleges vagy szándékolt hasznosítása megfelel-e a közösségi támogatás iránti kérelemben leírt céloknak;

d) a közpénzből finanszírozott műveleteket a közösségi szabályoknak és szakpolitikáknak, különösen a közbeszerzési szabályoknak és a nemzeti jogszabályok által vagy a vidékfejlesztési programban előírt vonatkozó kötelező előírásoknak megfelelően hajtották-e végre.

(2) A helyszíni ellenőrzések a kedvezményezettnek a látogatás alkalmával ellenőrizhető valamennyi kötelezettségvállalására és kötelezettségére kiterjednek.

(3) A nemzeti hatóságok által megfelelően nyilvántartásba vett és kellően indokolt kivételes körülmények között, a helyszíni ellenőrzések kiterjednek a művelet szemléjére vagy nem tárgyi művelet esetén a művelet szervezőjének felkeresésére.

(4) A 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzési ráta számításánál csak az e cikk összes követelményének megfelelő ellenőrzéseket veszik figyelembe.

28a. cikk

Ellenőrzési jelentés

Az e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésekről ellenőrző jelentést kell készíteni. A 796/2004/EK rendelet 28. cikke értelemszerűen alkalmazandó.

29. cikk

A korengedményes nyugdíjazásra és a félig önellátó gazdálkodásra vonatkozó intézkedések ellenőrzése

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 23. és 34. cikke szerinti támogatási kérelmeket illetően az adminisztratív ellenőrzések pótlólagosan magukban foglalják az e rendelet 11. cikkének (2) bekezdésében említett adminisztratív ellenőrzéseket.

(2) Az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkében meghatározott intézkedést illetően a tagállamok a támogatás első kifizetését követően lemondhatnak a helyszíni ellenőrzésekről, feltéve, hogy az adminisztratív ellenőrzések - beleértve többek között a megfelelő keresztellenőrzéseket, és különösen az 1782/2003/EK rendelet 19. cikkében említett elektronikus adatbázisban tartalmazott információkkal - biztosítják a kifizetések jogszerűségét és szabályszerűségét.

30. cikk

Utólagos ellenőrzések

(1) Utólagosan ellenőrzik azon beruházással kapcsolatos műveleteket, amelyek még mindig az 1698/2005/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdése szerinti vagy a vidékfejlesztési programban részletezett kötelezettségvállalásoktól függenek.

(2) Az utólagos ellenőrzések célja a következő:

a) annak ellenőrzése, hogy betartották-e az 1698/2005/EK rendelet 72. cikkének (1) bekezdését;

b) annak vizsgálata, hogy a kedvezményezett ténylegesen és a rendeltetésnek megfelelően végrehajtotta-e a kifizetéseket, kivéve a természetbeni hozzájárulásokat vagy a normatív költségeket;

c) annak biztosítása, hogy ugyanazon befektetést nem finanszírozták szabálytalan módon különböző nemzeti vagy közösségi forrásokból.

(3) Az utólagos ellenőrzések az (1) bekezdés szerinti azon műveletek esetében, amelyekhez kifizették az EMVA-ból az utolsó részletet, naptári évente legalább a támogatható közkiadások 1 %-ára terjednek ki. Az ellenőrzéseket az érintett naptári év végét követő 12 hónapon belül kell végrehajtani.

(4) Az utólagos ellenőrzéseket a különböző műveletek, művelet- vagy intézkedéscsoportok kockázatainak és pénzügyi hatásának elemzésére alapozzák.

Az utólagos ellenőrzéseket nem hajthatják végre azok a felügyelők, akik részt vettek ugyanazon beruházással kapcsolatos műveletek kifizetés előtti ellenőrzésében.

II. SZAKASZ

Csökkentések és kizárások

31. cikk

Csökkentések és kizárások

(1) A kifizetéseket a támogathatónak ítéltek alapján számítják.

A tagállam megvizsgálja a kedvezményezettől beérkezett kifizetés iránti kérelmet, és meghatározza a támogatásként nyújtható összegeket. Meghatározza:

a) a kedvezményezettnek kizárólag a kifizetés iránti kérelem alapján fizetendő összeget;

b) a kedvezményezettnek a kifizetés iránti kérelem jogosultságának vizsgálatát követően fizetendő összeget.

Amennyiben az a) pontban meghatározott összeg több mint 3 %-kal túllépi a b) pontban megszabott összeget, a b) pontban meghatározott összeget csökkentik. A csökkentés összege a fenti két összeg különbözetének felel meg.

Nem alkalmazandó azonban csökkentés, ha a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy nem felelős a támogatásra nem jogosult összeg feltüntetéséért.

A 27. és 30. cikk szerinti ellenőrzések során azonosított, támogatásra nem jogosult kiadások esetében a csökkentések értelemszerűen alkalmazandók.

(2) Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett szándékosan hamis nyilatkozatot tett, a kérdéses műveletet kizárják az EMVA keretében nyújtott támogatásból, és a kedvezményezettnek a művelethez számára kifizetett valamennyi összeget vissza kell térítenie. Ezen túlmenően a kedvezményezettet a szóban forgó és az azt követő naptári évre kizárják az ugyanezen intézkedés keretében nyújtott támogatásból.

II. FEJEZET

A 4. tengelyt illető különleges rendelkezések (Leader)

32. cikk

Ellenőrzések

Az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontja szerint végrehajtott kiadás esetén a tagállam e cím értelmében ellenőrzéseket szervez. Ezen ellenőrzéseket az érintett helyi intézőcsoporttól független személyek hajtják végre.

33. cikk

Ellenőrzési felelősségek

(1) Az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének a) és b) pontja szerint végrehajtott kiadás esetén az e rendelet 26. cikkében említett adminisztratív ellenőrzéseket a helyi intézőcsoportok hajtják végre hivatalos megbízás keretében. Továbbra is a tagállam felelős azonban annak vizsgálatáért, hogy a helyi intézőcsoportok rendelkeznek-e a feladat elvégzéséhez szükséges igazgatási és ellenőrzési kapacitással.

(2) A tagállam megfelelő rendszert vezet be a helyi intézőcsoportok felügyeletéhez. Ez magában foglalja a helyi intézőcsoportok műveleteinek rendszeres ellenőrzését, beleértve a könyvvizsgálatot és az adminisztratív ellenőrzések mintavételének megismétlését.

III. RÉSZ

Záró rendelkezések

34. cikk

Értesítések

A tagállamok minden év július 15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak:

a) az előző naptári év során az I. cím szerint benyújtott kifizetés iránti kérelmek ellenőrzéseinek eredményeiről, különös tekintettel az alábbiakra:

i. a kifizetés iránti kérelmek száma intézkedésenként, az e kérelmek esetében ellenőrzött teljes összeg, valamint a 12. és 20. cikk keretében helyszíni ellenőrzés tárgyát képező összterület és állatok száma összesen;

ii. a területalapú intézkedések esetében az egyedi támogatási programra lebontott összterület;

iii. az állatokra vonatkozó intézkedések esetében az állatok száma egyedi támogatási programra lebontva;

iv. az elvégzett ellenőrzések eredménye, feltüntetve a 16., 17., 18. és 23. cikk szerint alkalmazott csökkentéseket és kizárásokat;

b) a II. cím szerinti intézkedések tekintetében az előző naptári évben a 26. cikk szerint elvégzett adminisztratív ellenőrzéseknek az eredményei, valamint a 31. cikk alapján alkalmazott csökkentések és kizárások;

c) a II. cím szerinti, a 27. cikk alapján a Bizottságnak az előző naptári évben bejelentett közkiadás legalább 4 %-át képviselő intézkedések helyszíni ellenőrzéseinek eredményei, valamint a 31. cikk alapján alkalmazott csökkentések és kizárások;

d) az előző naptári évben a 30. cikk értelmében végrehajtott utólagos ellenőrzések eredményei, megjelölve az elvégzett ellenőrzések számát, az ellenőrzött kiadás összegét, valamint a 31. cikk alapján alkalmazott csökkentéseket és kizárásokat.

35. cikk

A Bizottság ellenőrzése

Az 1698/2005/EK rendelet értelmében kifizetett támogatásra az 1782/2003/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

36. cikk

Jelentés az ellenőrzésekről a kifizető ügynökségeknek

(1) Amennyiben nem a kifizető ügynökség végzi az ellenőrzéseket, a tagállam biztosítja, hogy a kifizető ügynökség elegendő információt kapjon a végrehajtott ellenőrzésekről. A kifizető ügynökség határozza meg, hogy milyen információkat tart szükségesnek.

Megfelelő számviteli nyomon követhetőséget biztosítanak. A megfelelő számviteli nyomon követhetőség követelményeinek indikatív leírását a melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében említett információ lehet valamennyi végrehajtott ellenőrzésről szóló jelentés, vagy adott esetben készülhet összefoglaló jelentés formájában.

(3) A kifizető ügynökségnek joga van megvizsgálni az egyéb szervek által végzett ellenőrzések minőségét, és minden egyéb információt megszerezni, amire feladatának végrehajtásához szüksége van.

37. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a 2007. január 1-jén kezdődő programozási időszakot illető közösségi támogatásra alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A MEGFELELŐ SZÁMVITELI NYOMON KÖVETHETŐSÉG INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEINEK INDIKATÍV LEÍRÁSA

A 36. cikk (1) bekezdésében említett, egy adott támogatásra vonatkozó számviteli nyomon követhetőség akkor megfelelő, ha:

a) az EMVA által támogatott összes művelet esetében lehetővé teszi a Bizottságnak bejelentett teljes összegek, valamint a kifizető ügynökség vagy egyéb szolgálat birtokában lévő számlák, számviteli és egyéb igazoló dokumentumok közötti kiegyenlítést;

b) lehetővé teszi a közkiadásokból a kedvezményezett javára történő kifizetés vizsgálatát;

c) lehetővé teszi a kiválasztási kritériumok EMVA által finanszírozott műveletekre történő alkalmazásának vizsgálatát;

d) adott esetben tartalmazza a pénzügyi tervet, a tevékenységekről szóló jelentést, a támogatás biztosítására vonatkozó dokumentumokat, a közbeszerzési eljárásokat illető dokumentumokat és valamennyi végrehajtott ellenőrzés jelentéseit.

( 1 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 2 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 141., 2004.4.30., 18. o. A legutóbb a 659/2006/EK rendelettel (HL L 116., 2006.4.29., 20. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A 320/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.) módosított rendelet.

( 5 ) Lásd e Hivatalos Lap 15 oldalát.

( 6 ) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1975 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1975&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1975-20100101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1975-20100101&locale=hu

Tartalomjegyzék