Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja a növénytermesztés technológiai korszerűsítésének, versenyképességének javítása részeként:

a) új terményszárítók és -tisztítók vásárlásával javuljon az eszközállomány összetétele, korszerűsége;

b) a létesítmény felújításával, új kiegészítő eszközök beszerzésével a létesítmény megfeleljen a környezetvédelmi, levegő-tisztaság védelmi előírásoknak;

c) létesítmények felújításával csökkenjenek az üzemeltetési költségek, javuljon a kezelt termények minősége.

Fogalmak

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a)[1] levegő-tisztaság védelmi előírások: a levegő védelméről szóló jogszabály (a továbbiakban: LVR.) foglalt követelmények;

b) létesítmény: a mezőgazdasági üzemben meglévő, a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél tulajdonában vagy használatában álló terménytároló, illetve támogatással létesíteni tervezett, vagy ügyfél tulajdonában, vagy használatában álló fogadógarat, előtéttároló, hídmérleg, terménytisztító, -szárító, valamint az ezekhez kapcsolódó tranzittároló, minőségellenőrző-vezérlőépület, a Gépkatalógus 321. gépalcsoportba besorolható (kivéve: 3216. gépváltozat) anyagmozgató berendezés (a továbbiakban: anyagmozgató) és a 3922. gépváltozatba besorolható szálas takarmány pelletáló;

c) korszerűsítési eljárás: a létesítmény levegőtisztaság-védelmi előírásoknak történő megfelelését, illetve az üzemeltetési költségek csökkentését vagy a kezelt termény minőségjavulását célzó felújítása, korszerűsítése;

d) állategység: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy egy állategység 10 darab 80 napnál fiatalabb malacnak, illetve 5 darab termelő méhcsaládnak felel meg (a továbbiakban: ÁE);

e) levegőtisztító berendezés: a Gépkatalógus 3319., 3339., 3999., 5999. gépváltozatokba besorolható gépek, berendezések közül a porleválasztó, elszívó, ciklon, ventilátor, porkamra, légtisztító, légtechnikai berendezés és szűrő;

f) hatékonyságnövelő berendezés: a létesíteni tervezett, illetve a korszerűsítési eljárás során a létesítménybe beépített vagy annak üzemeltetéséhez kapcsolódó a Gépkatalógus 513. (kivéve: 5133. gépváltozat), 514., 515. gépcsoportjaiba, illetve 3319., 5991., 6213. gépváltozataiba besorolható gép, berendezés;

g) határfelület: a létesítmény azon felülete, ahol üzemszerű működés közben a külső levegővel érintkezve a kezelt terményből származó vagy egyéb porkibocsátás történhet;

h) telephely: olyan, az ügyfél tulajdonában, használatában álló művelés alól kivont területként nyilvántartott ingatlan, amelyen a létesítmények elhelyezkednek;

i) művelt terület: az ügyfél tulajdonában vagy használatában álló szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlanok hektárban kifejezett összesített nagysága;

j) terménytároló kapacitása: a terménytároló azon légköbméterben kifejezett nagysága, amely légtérben a termények tárolása tartósan, 5 napot meghaladóan megvalósul;

k) kapcsolódó infrastruktúra: létesítményhez kapcsolódó, telephelyen belüli víz-, gáz-, elektromos-, csatornahálózat, szilárd útburkolat;

l) előtét tároló: olyan a terményfogadó-garathoz közvetlenül kapcsolt terménytároló, amelyben a telephelyre beérkező termények tárolása 5 napot nem meghaladóan valósul meg és amely hasznos befogadóképessége nem haladja meg az 500 m3-t;

m) tranzittároló: olyan a terményszárítótól, illetve terménytisztítótól maximum 30 méter távolságon belül elhelyezkedő a Gépkatalógus 3914. gépváltozat alá besorolható gép, berendezés, amelyből a betárolt termény gravitációs úton, külön anyagmozgató nélkül is szállítójárműre kitárolható;

n) támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadás felsőhatárt állapít meg.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakra az LVR-ben és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltak az irányadók.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

Támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:

a) létesítmény - kivéve terménytároló - létesítéséhez kapcsolódó építéshez, szereléshez, gépbeszerzéshez és kapcsolódó infrastruktúra telephelyen belüli kialakításához (a továbbiakban: létesítési célterület);

b) létesítmény korszerűsítési eljárásához kapcsolódó gépbeszerzési, építési, felújítási, szerelési műveleteihez (a továbbiakban: felújítási célterület).

(2) E rendelet szerint nem nyújtható támogatás:

a) felújítási célterületen, ha az a terménytároló kapacitásának növekedését eredményezi;

b) létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítéséhez;

c) 100 m3-t meghaladó egyedi befogadóképességű tranzittároló létesítéséhez;

d) 50 m2-t meghaladó hasznos alapterületű minőségellenőrző-vezérlőépület létesítéséhez;

e) a Vhr. szerinti nem mezőgazdasági beruházáshoz.

(3) E rendelet szerint az (1) bekezdésben foglalt célterületeken megvalósuló beruházás részeként támogatás kizárólag:

a) terményszárítónként, terménytisztítónként, csak egy tranzittároló létesítéséhez,

b) telephelyenként maximum kettő előtéttároló létesítéséhez, felújításához,

c) kapcsolódó infrastruktúra kialakítása esetén a létesítményeket, illetve azokat a telephely külső határvonalával összekötő telephelyen belüli kapcsolódó infrastruktúra létesítéséhez,

d) telephelyenként csak egy minőségellenőrző-vezérlőépület felújításához vagy létesítéséhez,

e) a Gépkatalógusba besorolható berendezések közül a levegőtisztító berendezések, anyagmozgató, hatékonyságnövelő berendezés, tranzittároló, 5151. gépváltozat alatt szereplő hídmérleg, 3313., 3332. gépváltozat, 3922. gépváltozatból a szálas takarmány pelletálás gépei, berendezései és a legalább 2-es korszerűségi mutatóval rendelkező 3311., 3331. gépváltozatok alatt szereplő gépek, berendezések beszerzéséhez,

f) telephelyenként csak egy hídmérleg létesítéséhez, felújításához,

g) telephelyenként csak egy fogadógarat létesítéséhez, felújításához,

h) felújítási célterületen fogadógarat, hídmérleg, előtéttároló, illetve terménytároló felújításához csak ugyanazon telephelyen megvalósuló terményszárító vagy terménytisztító felújításával és/vagy létesítésével együtt

nyújtható.

(4) Különböző telephelyként vehetők figyelembe azon telephelyek, amelyek:

a) önálló helyrajzi számmal rendelkeznek,

b) nem szomszédosak, külső határvonalaik nem érintkeznek,

c) a telephelyek külső határvonalainak távolságai közül a legkisebb távolság meghaladja a 2 km-t.

(5) Meglévő terményszárító, terménytisztító beton alapjára épített új terményszárító, terménytisztító beszerzése létesítési célterületen megvalósuló beruházásnak minősül, ha egyúttal a felépítmény szerkezeti elemeinek teljes lecserélése is megvalósul.

(6) A Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozatok alá besorolt gép, berendezés akkor sorolható be 2-es, illetve 3-as korszerűségi mutató alá, ha az eszköz megfelel az 1. számú mellékletben foglalt követelményeknek.

(7) A Gépkatalógus 3311., 3331. gépváltozataiban szereplő gépek, berendezések 1. számú mellékletben foglalt feltételek teljesülésének megállapítását, a Vhr. 29. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak megfelelő alkalmazásával a forgalmazó javasolhatja, a 2. számú mellékletben foglalt dokumentumok egyidejű csatolásával. Ha a gép, eszköz már szerepel a Gépkatalógusban, akkor a forgalmazónak a javaslatában fel kell tüntetnie a Gépkatalógus szerinti gépkódokat.

Támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult:

a) a termelői csoport (a továbbiakban: TCs);

b) a mezőgazdasági termelő, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME)

[a továbbiakban a)-b) pontok együtt: ügyfél].

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott üzemméret feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban köteles vállalni, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben megfelel az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek.

(3) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően csatolni kell a gépészmérnök végzettségű személy által összeállított műszaki leírást és dokumentációt (a továbbiakban: technológiai terv), amelynek tartalmaznia kell:

aa) az elrendezési vázrajzot és a telephely területén történő termény fogadás, -tisztítás, -szárítás, -tárolás, -szállítás folyamatábráját,

ab) a fejlesztés tervezett időbeli ütemezését,

ac) a beépítésre kerülő gépek, berendezések felsorolását,

ad) a létesíteni vagy felújítani tervezett létesítmények tervezett energiaigényét,

ae) felújítási célterület esetén a felújítani tervezett létesítmény, berendezés adatait (telephelyen belüli elhelyezkedés, típus, kapacitás, gép-azonosítószám, építés vagy beszerzés éve);

b) a technológiai tervhez csatolni kell a technológiai terv készítője által aláírt nyilatkozatot, miszerint a támogatással létesíteni/felújítani tervezett létesítmények a beruházást követően zárt anyagáramlási rendszerűek;

c) a támogatási kérelemben fel kell tüntetni a technológiai terv készítője gépészmérnöki végzettségét igazoló oklevél azonosítási számát, a kibocsátó intézmény nevét, címét, valamint csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, hogy a technológiai terv készítője rendelkezik gépészmérnöki végzettséggel;

d) ha az ügyfél a 4. számú melléklet szerinti vonatkozó értékelési szemponthoz nyilatkozik arról, hogy legalább egy az LVR hatálybalépése előtt üzembe helyezett terményszárítóval rendelkezik, akkor a támogatási kérelemben fel kell tüntetni a berendezés típusát, az üzembe helyezés évét és a beszerzés jogcímét (ügyfél vagy jogelődje által létesített, illetve vásárolt vagy más jogviszony alapján szerzett);

e) a támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatással érintett telephelyeket is ábrázoló:

ea)[2] a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet szerinti egyedi blokktérkép másolatát,

eb) ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot (helyszínrajz),

amelyeken be kell jelölni a beruházással érintett telephelyeket, illetve létesítményeket.

(4) Nem vehető igénybe támogatás, ha a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfélnek e rendelet alapján támogatott, lezáratlan művelete van.

(5) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétől eltérően a kérelem benyújtását megelőzően, de legkorábban a kérelem benyújtási évének január 1. napjától megkezdhető a kizárólag a Gépkatalógusban szereplő gép, berendezés megvásárlása, megrendelése.

(6)[3] A támogatási határozat közlését követően:

a) az ügyfél vagy annak alkalmazottja köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt,

b) mezőgazdasági termelő ügyfél esetén az ügyfél, TCs ügyfél esetén a TCs tagjai kötelesek a 4. számú melléklet szerinti értékelési szemponthoz benyújtott vonatkozó nyilatkozat esetén összesen legalább 200 ÁE állatlétszámot az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt megtartani,

c) a Vhr. 25. § (2) bekezdésétől eltérően az e rendelet alapján támogatott műveletet 3 éven belül meg kell valósítani.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. §

(1) A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

(2) Az ügyfél egy támogatási kérelemben több célterületet is megjelölhet, de ugyanazon létesítményre csak egy célterület vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem.

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások

a) 40%-a;

b) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás Natura 2000 vagy kedvezőtlen adottságú területen valósul meg;

c) 60%-a, ha

ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és a fejlesztés Natura 2000 területen valósul meg, vagy

cb) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő és a fejlesztés kedvezőtlen adottságú területen valósul meg.

(4)[4] A (7) bekezdés d) pontja szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha telephelyenként a támogatási intenzitások a (3) bekezdésben foglaltak alapján eltérnek, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(5) A tervezett elszámolható kiadásokat a (7) bekezdés d) pontjában foglalt kiadások kivételével, a támogatási kérelemben létesítményenként egyedileg és összesítve is fel kell tüntetni.

(6) Anyagmozgató felújítása, létesítése esetén az anyagmozgatóval kapcsolatban elszámolni tervezett kiadásokat a (7) bekezdés d) pontjában foglalt kiadások kivételével, az anyagmozgatóhoz kapcsolódó egyéb létesítményhez tartozóan kell a támogatási kérelemben feltüntetni. Létesítményhez kapcsolódó anyagmozgató a létesítménybe beépített és a létesítményből kiinduló, a következő létesítményig, illetve szállítási (ki- vagy betárolási) pontig terjedő anyagmozgató.

(7) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás:

a) a Gépkatalógusban szereplő levegőtisztító berendezés, hatékonyságnövelő berendezés, tranzittároló, anyagmozgató, 5151. gépváltozat alatt szereplő hídmérleg, 3313., 3332. gépváltozat, 3922. gépváltozatból a szálas takarmány pelletálás berendezései és a legalább 2-es korszerűségi mutatóval rendelkező 3311., 3331. gépváltozatok alatt szereplő gép, berendezés beszerzésére,

b) az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építés-, épületgépészet kialakítására és korszerűsítésre,

c) az ÉNGY-ben beazonosítható, telephelyen belüli a 3. § (3) bekezdés c) pont szerinti kapcsolódó infrastruktúra kialakításra,

d) a Vhr. 31. §-ban meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadásra

kifizetett/kifizetni tervezett pénzösszeg.

(8) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg:

a) felújítási célterületen, a 3. számú mellékletben felsorolt létesítmények esetében az adott létesítmény vonatkozásában meghatározott maximális elszámolható kiadást;

b) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetén a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;

c) az ÉNGY-ben beazonosítható tételekre az elszámolható kiadás az ÉNGY szerinti referenciaárat;

d) a 5. § (7) bekezdés d) pontjában meghatározott kiadások összesen a Vhr. 31. §-ban meghatározott mértéket;

e) a (7) bekezdés c) pontja szerinti kiadások összesen, a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti összes kiadás 15%-át.

(9) A 3. számú melléklet alkalmazásában a tonna/óra kapacitások a következők szerint kerülnek megállapításra:

a) ha az adott típusú terményszárító, terménytisztító kapacitása szerepel a Gépkatalógusban, akkor a berendezés kapacitásának az ott meghatározottat kell tekinteni;

b) ha az a) pontban foglaltak alapján a kapacitás nem állapítható meg, akkor a kapacitás meghatározása során az MVH az FVM Mezőgazdasági és Gépesítési Intézetének (a továbbiakban: MGI) közreműködését veszi igénybe;

c) fogadógarat esetén a fogadógaratba beépített anyagmozgató maximális szállítási teljesítménye alapján.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1)[5]

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az értékelési szempontokhoz a 4. számú mellékletben meghatározott igazolásokat, dokumentumokat;

b)[6] ha az ügyfél őstermelő, akkor az őstermelői igazolvány hiteles másolatát;

c)[7]

(3) E rendelet alapján egy ügyfél támogatási kérelem benyújtási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4)[8] A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően, a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig a kérelem részlegesen is visszavonható. A részleges visszavonás kizárólag támogatási egységre, vagy létesítményre, a hozzá kapcsolódó mértékre, összegre vonatkozhat.

A kérelem elbírálása

7. §[9]

A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és a 4. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állítását követően határozatot hoz.

Kifizetési kérelem

8. §

(1)[10]

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 4. § (6) bekezdés a) pontja szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.

(3) Egy támogatási kérelemhez kapcsolódóan egy ügyfél legfeljebb négy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(4)[11]

(5)[12]

(6)[13]

8/A. §[14]

(1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott műveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni és a művelet megvalósulási idejének a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határidő utolsó napja tekintendő.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a műveletet megvalósítani, az utolsó kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétől eltérően 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló - a művelet vélelmezett megvalósulását követő egy éves - határidő 2012. december 17. napján, vagy azt megelőzően jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján 2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.

Jogkövetkezmények

9. §

(1)[15]

(2)[16] Ha az ügyfél a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve ha a támogatási határozat közlését követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt időszak első napját megelőző 30. nap között nem volt képzés.

(3) Ha az ügyfél - induló vállalkozásként - a 4. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben nem felel meg a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek, akkor köteles a már igénybevett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(4)[17] Mezőgazdasági termelő ügyfél esetén, ha a művelt terület a benyújtás évétől számított 4. évre a pénzügyi tervben vállalt mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb a kifizetett támogatási összeg 15%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(5)[18] TCs ügyfél esetén, ha a vállalkozás árbevétele a pénzügyi tervében a benyújtás évéhez képest a 4. évre vállalt árbevételtől 40%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 40%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 0,5%-át, de legfeljebb 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(6)[19] Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél, vagy TCs ügyfél esetén a TCs tagok összesített állatlétszáma az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt elmarad a 200 ÁE állatlétszám szinten tartásának vállalásától, akkor az ügyfél köteles a valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatás 10%-át intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §

E rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

12. §[20]

E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel [a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét 2008. március 28. napjától 2008. május 30. napjáig tartó időszakban nyújtotta be és módosító rendelet hatályba lépésekor a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerint határidő már letelt, de Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 8/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor már jogerőre emelkedett.

13. §[21] Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (4)-(6) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Műszaki követelmények a 2-es, 3-as korszerűségi mutató megállapításához

A.1. Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható gépek, berendezések 2-es korszerűségi mutatójának követelményei

A 3331. gépváltozat alá besorolható gépek, berendezések esetén az eszköznek az A.3., illetve A.4. pontba foglalt feltételek mellett a következő követelményeknek kell megfelelnie a 2-es korszerűségi mutatóhoz:

a) Hővisszavezetés vagy vastag (min. 30 cm) terményrétegű anyagcirkulációs rendszer;

b) max. 4,2 MJ/kg víz fajlagos hőenergia felhasználás, max. 10 °C-os és min. 70% relatív páratartalmú külső levegő, max. 110 °C-os szárítólevegő mellett, kukorica 24%-ról Δw= 10% értéknél;

c) szárítási egyenletesség ± 1,5%;

d) a porkibocsátás jellegétől függően az A.3. vagy A.4. pontban meghatározott feltételek.

A.2. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható gépek, berendezések 3-as korszerűségi mutatójának követelményei

A 3331. gépváltozat alá besorolható gépek, berendezések esetén az eszköznek az A.3., illetve A.4. pontba foglalt feltételek mellett a következő követelményeknek kell megfelelnie a 3-as korszerűségi mutatóhoz:

a) Hővisszavezetés vagy vastag (min. 30 cm) terményrétegű anyagcirkulációs rendszer;

b) szárítás fajlagos energiaigénye kisebb mint 4 MJ/kg víz, max. 10 °C-os és min. 70% relatív páratartalmú külső levegő, max. 110 °C-os szárítólevegő mellett, kukorica 24%-ról Δw= 10% értéknél;

c) szárítási egyenletesség ± 1,5%;

d) hősérült szemek aránya kisebb mint 2%;

e) automatikus nedvességszabályozó rendszer;

f) a porkibocsátás jellegétől függően az A.3. vagy A.4. pontban meghatározott feltételek.

A.3. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható pontforrású porkibocsátású gépek, berendezések 2-es, illetve 3-as korszerűségi mutatójának követelményei

Pontforrású porkibocsátással rendelkező terményszárító olyan kapcsolt levegőtisztító berendezés beépítésével együtt szerepel a Gépkatalógusban, amely biztosítja, hogy a berendezés teljes kapacitással történő folyamatos, üzemszerű működése során a kibocsátott por mennyisége ne haladja meg a 150 mg/m3-t.

A.4. A Gépkatalógus 3331. gépváltozatba sorolható diffúz porkibocsátású gépek, berendezések gépek, berendezések 2-es, illetve 3-as korszerűségi mutatójának követelményei

Diffúz porkibocsátást eredményező terményszárító esetében az eszköznek a következő műszaki követelményeknek, kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:

a) a berendezés külső levegővel érintkező határfelületén (a továbbiakban: határfelület) a terményszárítóból kilépő légsebesség, teljes kapacitással történő üzemelés során sem haladhatja meg a 0,6 m/s-ot;

b) a határfelületen bármely légrés legnagyobb átmérője nem haladhatja meg a 2,5 mm-t.

B. A Gépkatalógus 3311. gépváltozatba sorolt gépek, berendezések 2-es korszerűségi mutatójának követelményei

A terménytisztítóban a termény, leválasztott léha, idegen anyag mozgatása, tárolása zárt anyagáramlási rendszerű. A berendezés olyan kapcsolt levegőtisztító berendezéssel együtt szerepel a Gépkatalógusban, amely biztosítja, hogy a berendezés teljes kapacitással történő folyamatos, üzemszerű működése során a kibocsátott por mennyisége ne haladja meg a 150 mg/m3-t, illetve a porleválasztó kamarából, szekrényből kilépő levegő sebessége nem haladja meg a 3 m/s-ot.

2. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A forgalmazónak a 2-es, 3-as korszerűségi mutató megalapozott megállapításához a következő dokumentumokat kell csatolnia. Az azonos típusba tartozó, eltérő kapacitásméret-lépcsőben forgalmazott berendezésekre vonatkozóan a 6. és 7. pontokba foglalt dokumentumokat elégséges csak egyszer (egy adott kapacitáshoz) csatolni.

1. Szerkezeti rajz, működési elv, szöveges leírás, összefoglaló adatok, amely tartalmazza a következő paramétereket:

1.1. Szárítási teljesítmény (bemenő anyag G1-t/h);

1.2. Vízelpárologtató teljesítmény (kg/h) 24%-ról, 14%-ra kukorica esetében;

1.3. Hőteljesítmény (MJ/h);

1.4. A berendezés (torony) maximális töltési tömege (kg);

1.5. Ventilátoregységenként a beépített villamos teljesítmény (kW);

1.6. Ventilátoregységenként a légszállítási teljesítmény (m3/h, illetve kgsz/h).

2. A berendezésbe beépített emiltált por csökkentésére szolgáló berendezések jegyzéke, műszaki paraméterei.

3. Nyilatkozat, hogy a Gépkatalógusba felvett/felvenni tervezett gép, berendezés milyen felszereltséggel, kapcsolódó komponensekkel kerül értékesítésre, a Gépkatalógus szerinti gépkód milyen műszaki tartalmat (beépített, kapcsolt berendezéseket) takar.

4. A forgalmazó nyilatkozata, hogy a javaslatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Nyilatkozat, hogy az Irányító Hatóság, illetve az MGI a 3. pont szerinti műszaki tartalmat és az 1.1-1.4. pontokban foglalt műszaki paramétereket nyilvánosságra hozhatja.

6.1. Mezőgazdasági Gépminősítő Intézetek Európai Hálózatának (ENTAM) tagja által végzett mérési jegyzőkönyv másolata vagy;

6.2. Részletes műszaki rajz, dokumentáció (beleértve a beépített berendezések leírását), a levegő áramlására, hőátadásra, hőszigetelésre vonatkozó számítások, légáramlási ábra (szakaszonként a becsült hőmérsékletek, páratartalmak, porkoncentrációk feltüntetésével), amelyből a szigetelés vastagsága, a légáramlási, hőátadási, hőáramlási, vízleadási tényezők, tulajdonságok megállapíthatóak, illetve akkreditált minősítő intézetek által végzett mérési jegyzőkönyvek másolata.

7. Karbantartási útmutató, üzemeltetési kézikönyv.

3. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Elszámolható kiadások maximális fajlagos összege felújítási célterületen

SorszámMegnevezésElszámolható kiadás max. fajlagos összege
1.Terményszárító felújítása2 500 000 Ft/t/h terményszárító kapacitás*
2.Terménytisztító felújítása250 000 Ft/t/h terménytisztító kapacitás*
3.Terménytároló felújítása1 000 000 Ft/ezer m3 tárolókapacitás, de max. 10 000 000 Ft
4.Fogadógarat felújítása1 000 000 Ft/t/h fogadógarat kapacitás, de max. 10 000 000 Ft*
5.Labor-vezérlőépület felújítása1 000 000 Ft/épület
6.Tranzittároló felújítása1 000 000 Ft/tranzittároló
7.Hídmérleg felújítása2 000 000 Ft/hídmérleg
8.Előtéttároló felújítása1 000 000 Ft/előtéttároló
* Kapacitásbővüléssel járó korszerűsítési eljárás esetén a megnövelt kapacitással kalkulálva.

4. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
Szakmai szempontok
Az ügyfél TCs vagy TCs tagjaNyilatkozat3
Meglévő terményszárító korszerűsítése/cseréjeAz ügyfél legalább egy, az LVR hatálybalépésének időpontjában már üzembe helyezett terményszárítóval rendelkezikNyilatkozat3
Megújuló energiaforrások alkalmazása a szárítási folyamat soránA terményszárító(k)hoz legalább 0,2 MW/t/h terményszárító kapacitás mértékű megújuló energiaforrásból származó energiát előállító berendezés kapcsolódik, illetve fog kapcsolódni a beruházás befejezését követőenNyilatkozat2
Állattenyésztésre gyakorolt hatásMezőgazdasági termelő ügyfél esetén az ügyfél, vagy TCs ügyfél esetén a TCs tagjai összesen legalább 200 ÁE állatlétszámmal rendelkeznek és nyilatkoznak legalább 200 ÁE állatlétszám megtartásárólNyilatkozat5
Technológiai színvonal, korszerűség13-as korszerűségi mutatójú szárítóTámogatási kérlelem, nyilatkozat7
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
Összesen20 pont
Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)2Nyilatkozat5
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására2Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma
0-25 000 000 Ft/új munkahely5
25 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely4
50 000 001-75 000 000 Ft/új munkahely3
75 000 001-100 000 000 Ft/új munkahely2
100 000 001-125 000 000 Ft/új munkahely1
125 000 001 Ft/új munkahely felett0
Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban. (A támogatási kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik.)2
A megvalósítás helyea támogatással érintett telephely Vhr. 3. § 14. pontja szerinti településen helyezkedik el35
Esélyegyenlőség, nők foglalkoz-
tatása
Ha az ügyfél természetes személyként nőNyilatkozat4
Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak több mint 50%-a nő4
Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak 20-50%-a nő2
Ha az ügyfél nem természetes személy és a foglalkoztatottak kevesebb mint 20%-a nő0
Esélyegyenlőség, roma felzárkóztatásA fejlesztés a roma felzárkóztatáshoz hozzájárulA helyi, illetve megyei cigány önkormányzat támogatási nyilatkozata44
Esélyegyenlőség, csökkent munkaképességűek foglalkoztatásaAz ügyfél természetes személyként csökkent munkaképességű vagy csökkent munkaképességű munkavállalót foglalkoztatNyilatkozat5
Összesen30 pont
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
Pénzügyi terv
Mezőgazdasági termelő ügyfél esetén
Pénzügyi terv koherenciájaBefektetett eszközök változása1
Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt1
Értékcsökkenés változása2
Saját tőke változása a működtetési időszak alatt2
VállalatértékelésTermelési értékPénzügyi terv bázisadatainak összehasonlítása referenciaadatokkal2
Adózás előtt eredmény2
Termelési értékarányos jövedelmezőség2
Valóságtartalom vizsgálatTermelési értékPénzügyi terv adatainak összehasonlítása referenciaadatokkal az üzemeltetési kötelezettség alatt1
Adózás előtt eredmény1
Termelési értékarányos jövedelmezőség1
Üzemeltetési-hatékonysági vizsgálatHa az ügyfél művelt területe a benyújtás évétől számított 4. évre nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont5
Termelői Csoport ügyfél esetén
Pénzügyi terv koherenciájaBefektetett eszközök változása2
Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt2
Értékcsökkenés változása2
Saját tőke változása a működtetési időszak alatt2
VállalatértékelésA vállalkozás bázis évében az árbevételInduló termelői csoport esetében a számítást a kérelem és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni
meghaladja az 1 milliárd forintot6
500 millió Ft-1 milliárd Ft közötti3
500 millió forint alatti2
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonyság vizsgálataA vállalkozás árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mintInduló termelői csoport esetben, ha eléri
20%-kal bővül700 millió forintot2
10%-kal bővül500 millió forintot1
Értékelési szempont megnevezéseÉrtékelés/ellenőrzés módjaPontszám
Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett (bázisév) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás
1,4-szeresét4
1,2-szeresét2
Mezőgazdasági termelő ügyfél esetén összesen20 pont
Termelői Csoport ügyfél esetén összesen20 pont
Üzleti terv
Vezetői összefoglaló1
Ügyfél bemutatása3
Piacelemzés és értékesítés4
Működési terv8
Szervezet, emberi erőforrások1
Fejlesztés bemutatása13
Összesen30 pont
Összesen:100 pont
A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása(+)5
Kommunikációs terv(+)5

Magyarázatok, kiegészítések, megjegyzések:

1. A "technológiai színvonal, korszerűség" szempont esetén az adott pontszám akkor kerül megállapításra, ha:

a) létesítési célterületen az összes támogatással létesíteni tervezett terményszárító besorolható az adott kategóriába;

b) felújítási célterületen, ha az összes felújítani tervezett terményszárító besorolható az adott kategóriába;

c) az ügyfél terményszárító létesítésére és meglévő terményszárító felújítására is igényel támogatást, akkor a létesíteni tervezett terményszárító(k) megfelel(nek) az a) pontnak és a felújítani tervezett terményszárító(k) megfelel(nek) a b) pontnak;

d) ha az ügyfél nem igényel támogatást terményszárító létesítésére, illetve felújítására, akkor a telephelyen rendelkezik legalább egy az adott kategóriába besorolható terményszárítóval.

2. A Horizontális szempontok címben, ha az ügyfél "a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására" során a kérelem benyújtásának időpontjához képest legalább egy új munkavállaló foglalkoztatását is vállalja, akkor értelemszerűen "a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)" szempont pontszáma is megállapításra kerül.

3. A Horizontális szempontok címben, a "Megvalósítás helye" szempont esetén a pontszám akkor ítélhető meg, ha a támogatási kérelem alapján az ügyfél az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított összes elszámolni tervezett kiadás legalább 50%-át a Vhr. 3. § 14. pontja szerinti település közigazgatási területén elhelyezkedő telephelyen megvalósuló beruházásokhoz tervezi elszámolni.

4. Ha az ügyfél lakhelyén/székhelyén van helyi (települési) cigány kisebbségi önkormányzat, akkor a helyi önkormányzat támogató nyilatkozta, ha nincs akkor a megyei cigány kisebbségi önkormányzat nyilatkozata.

5. számú melléklet a 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez[22]

1. A támogatás igénybevételéhez rendszeresített formanyomtatvány kötelező adattartalma:

1.1. az ügyfél szervezeti formájára, vállalkozási tevékenységének megkezdésére vonatkozó adatok,

1.2. a fiatal mezőgazdasági termelői státuszra vonatkozó adat,

1.3. a TCs-re vonatkozó adatok,

1.4. a tényleges és tervezett alkalmazotti létszámra vonatkozó adatok,

1.5. az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozat,

1.6. a 4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti adatok,

1.7. telephelyre vonatkozó adatok,

1.8. a tervezett elszámolható költségekre vonatkozó adatok,

1.9. a 4. számú melléklet szerinti értékelési szempontokra vonatkozó információk, nyilatkozatok, adatok,

1.10. a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Tv., az államháztartásról szóló törvény, a Vhr., valamint az e rendelet szerinti nyilatkozatok,

1.11. a támogatással érintett létesítményekre vonatkozó adatok (megnevezés, típuskód, telephely, célterület, jellemző paraméter beruházás előtt és után, tájékoztató adatként a tervezett elszámolható kiadások),

1.12. a támogatás igénybevételével beszerezni tervezett gépre, berendezésre vonatkozó adatok (Gépkatalógus szerinti 8 jegyű gépkód, tervezett beszerzési ár és darabszám, tervezett üzembe helyezés időpontja, kapcsolódó létesítményt azonosító adat, tervezett állandó tárolási hely),

1.13. a támogatás igénybevételével megvalósítani tervezett építési beruházásra, szerelési munkálatokra vonatkozó adatok (jogcímkód, építés azonosító adatai, kapcsolódó létesítményt azonosító adat, építés jellegének meghatározása, építés rövid leírása, munkanemenkénti bontásban a tervezett elszámolható kiadás, ÉNGY kód szerinti tervezett mennyiségi tételek),

1.14. az ÉNGY-be be nem sorolható tételek esetében az árajánlatok adatai (munkanem kód, munka megnevezése, mennyisége, dimenziója, árajánlatot tévők adószámai, elfogadott és visszautasított árajánlat nettó értéke, a magasabb árajánlat elfogadása esetében szöveges indoklás),

1.15. a mezőgazdasági üzem termelési szerkezetének adatai a Vhr. 1. számú melléklete szerinti bontásban,

1.16. a 4. számú melléklet szerinti értékelési rendszer "Pénzügyi terv" szakasz értékeléséhez a beruházásra vonatkozó, valamint az ügyfél múltbéli és a jövőben tervezett gazdálkodási adatai.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 5/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2011.01.15.

[2] Módosította az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.12.01.

[3] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[4] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[5] Hatályon kívül helyezte a 15/2011. (II. 28.) VM rendelet 6. § e) pontja. Hatálytalan 2011.03.01.

[6] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[7] Hatályon kívül helyezte a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2010.03.19.

[8] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[9] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[10] Hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § h) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[14] Beiktatta az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.06.22.

[15] Hatályon kívül helyezte a 97/2008. (VII. 25.) FVM rendelet 21. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.07.28.

[16] Megállapította a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

[17] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[18] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[19] Megállapította a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[20] Beiktatta az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet 9. § - a. Hatályos 2012.06.22.

[21] Beiktatta a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.17.

[22] Beiktatta a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 4. § (8) bekezdése. Hatályos 2010.03.19.

Tartalomjegyzék