110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

1. §

A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában:

1. forgalomba hozó:

a) a közvetlenül a fogyasztó vagy a kereskedő számára értékesítésre kerülő bor tekintetében az egyszerűsített adóraktár-engedélyes, illetve a tároló adóraktár-engedélyes,

b) a bort külföldről behozó kereskedő;

2. közfogyasztásra forgalomba hozatal: a forgalomba hozó által a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 25. § (1) bekezdés szerinti forgalomba hozatal;

3. harmadik ország: olyan állam, amely nem az Európai Unió tagállama, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás szerződő állama."

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Jöt. 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiség alapján, a Btv. 24/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében hivatkozott határidőig kell megfizetni."

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a járulékfizetésre kötelezett jövedéki engedélyének számát, kereskedelmi egység esetén adóazonosító számát.

(5) Meghatározott termőhelyű minőségi bor kifejezéssel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott összeget kell alkalmazni.

(6) Tájbor, valamint asztali bor kifejezéssel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott összeget kell alkalmazni."

3. §

Az R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A járulékfizetésre kötelezett a járulék megfizetéséről a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH) honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozatot készít, amely az alábbi adattartalommal rendelkezik:

a) a bevallási nyilatkozatot készítő neve, címe;

b) adóazonosító száma;

c) jövedéki engedély száma;

d) adóraktári engedély szám/számok;

e) a borászati üzem működési engedélyének száma;

f) az elszámolás időszaka;

g) közfogyasztásra forgalomba hozott földrajzi jelzést nem viselő és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor mennyisége literben kifejezve;

h) a g) pont szerinti mennyiség alapján fizetendő forgalomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

i) közfogyasztásra forgalomba hozott oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel rendelkező bor mennyisége literben kifejezve;

j) az i) pont szerinti mennyiség alapján fizetendő forgalomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

k) az összes fizetendő összeg forintban meghatározva;

l) a befizetés bizonylatának azonosítója vagy a bankszámla száma, amelyről az átutalás teljesült;

m) a befizetés dátuma;

n) a visszaigényelt járulék összege;

o) a bevallási nyilatkozat készítésének dátuma;

p) a bevallási nyilatkozatot készítő aláírása.

(2) A járulékfizetésre kötelezett a bevallási nyilatkozatot és a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti elszámolás másolatát a járulék befizetésére előírt határidőt követő 10 munkanapon belül megküldi az MgSzH-nak."

4. §

Az R. 5. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az MgSzH a járulék befizetésének folyamatos ellenőrzése érdekében az általa kezelt adatokat egyezteti a vámhatóság és a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatokkal. A vámhatóság a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti, feldolgozott elszámolások alapján a forgalomba hozóra vonatkozó adatokat - ideértve a jövedéki engedély számot valamint a közfogyasztásra forgalomba hozott bor mennyiségére vonatkozó adatokat a december 1. és július 31. közötti időszakról október 15-ig, az augusztus 1. és november 30. közötti időszakról pedig a következő év február 15-ig továbbítja az MgSzH-nak.

(3) Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott határidőt követő 30 napon belül intézkedik a járulék befizetéséből képződött pénzkeret

a) 40%-ának az MgSzH részére, valamint

b) 60%-ának az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) részére

történő átutalásáról.

(4) Amennyiben az MgSzH-val lefolytatott, a (2) bekezdés szerinti adategyeztetés alapján az átutalandó összeg módosításra szorul, úgy ezt a módosítást a következő időszak elszámolásában kell megtenni."

5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az MgSzH a Btv. 24/A. §-ának (8) bekezdése szerinti jelentését a miniszteri jóváhagyást követő 10 napon belül a honlapján közzéteszi."

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy a 2009. augusztus 1-jét követően forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell alkalmazni.

(2) Az R. melléklete hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter