70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. §-a (1) bekezdésének q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §[1]

E rendelet alkalmazásában:

1. forgalomba hozó:

a) a közvetlenül a fogyasztó vagy a kereskedő számára értékesítésre kerülő bor tekintetében az egyszerűsített adóraktár-engedélyes, illetve a tároló adóraktár-engedélyes,

b) a bort külföldről behozó kereskedő;

2. közfogyasztásra forgalomba hozatal: a forgalomba hozó által a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 25. § (1) bekezdés szerinti forgalomba hozatal;

3. harmadik ország: olyan állam, amely nem az Európai Unió tagállama, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás szerződő állama.

2. §

A Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott bor forgalombahozatali járulék (a továbbiakban: járulék) összegét a Bormarketing és minőség-ellenőrzés 10032000-01220191-51300009 számú Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára kell megfizetni. A járulék megfizetése készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással történhet.

3. §

(1)[2] A Jöt. 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidőszakban közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiség alapján, a Btv. 24/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében hivatkozott határidőig kell megfizetni.

(2) Az Európai Unió valamely tagállamából, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás valamely szerződő államából történő behozatal esetén a járulékfizetésre kötelezett a járulékot az adóraktári nyilvántartásba vett bortételek után, az (1) bekezdés szerint köteles megfizetni.

(3) Harmadik országból történő behozatal esetén a járulékot az adóraktári nyilvántartásba vett bortétel után, vagy - ha a bort az adott államban már forgalomba hozták - a kereskedelmi egység raktárnyilvántartásába vett bortétel után, az (1) bekezdés szerint kell megfizetni.

(4)[3] A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a járulékfizetésre kötelezett jövedéki engedélyének számát, kereskedelmi egység esetén adóazonosító számát.

(5)[4] Meghatározott termőhelyű minőségi bor kifejezéssel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott összeget kell alkalmazni.

(6)[5] Tájbor, valamint asztali bor kifejezéssel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott összeget kell alkalmazni.

4. §

(1)[6] A járulékfizetésre kötelezett a járulék megfizetéséről a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a továbbiakban: MgSzH) honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozatot készít, amely az alábbi adattartalommal rendelkezik:

a) a bevallási nyilatkozatot készítő neve, címe;

b) adóazonosító száma;

c) jövedéki engedély száma;

d) adóraktári engedély szám/számok;

e) a borászati üzem működési engedélyének száma;

f) az elszámolás időszaka;

g) közfogyasztásra forgalomba hozott földrajzi jelzést nem viselő és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor mennyisége literben kifejezve;

h) a g) pont szerinti mennyiség alapján fizetendő forgalomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

i) közfogyasztásra forgalomba hozott oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel rendelkező bor mennyisége literben kifejezve;

j) az i) pont szerinti mennyiség alapján fizetendő forgalomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

k) az összes fizetendő összeg forintban meghatározva;

l) a befizetés bizonylatának azonosítója vagy a bankszámla száma, amelyről az átutalás teljesült;

m) a befizetés dátuma;

n) a visszaigényelt járulék összege;

o) a bevallási nyilatkozat készítésének dátuma;

p) a bevallási nyilatkozatot készítő aláírása.

(2)[7] A járulékfizetésre kötelezett a bevallási nyilatkozatot és a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti elszámolás másolatát a járulék befizetésére előírt határidőt követő 15 napon belül megküldi az MgSzH-nak.

(3)[8] A Btv. 24/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés által érintett járulékfizetésre kötelezett az ott említett befizetés és visszaigénylés tényéről, valamint összegéről szóló okiratot megőrzi.

5. §

(1) A Magyar Államkincstár a 2. §-ban meghatározott számlára beérkezett összegekről a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig tájékoztatja az MgSzH-t.

(2)[9] Az MgSzH a járulék befizetésének folyamatos ellenőrzése érdekében az általa kezelt adatokat egyezteti a vámhatóság és a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatokkal. A vámhatóság a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti, feldolgozott elszámolások alapján a forgalomba hozóra vonatkozó adatokat - ideértve a jövedéki engedély számot valamint a közfogyasztásra forgalomba hozott bor mennyiségére vonatkozó adatokat a december 1. és július 31. közötti időszakról október 15-ig, az augusztus 1. és november 30. közötti időszakról pedig a következő év február 15-ig továbbítja az MgSzH-nak.

(3)[10] Az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott határidőt követő 30 napon belül intézkedik a járulék befizetéséből képződött pénzkeret

a) 40%-ának az MgSzH részére, valamint

b) 60%-ának az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) részére

történő átutalásáról.

(4)[11] Amennyiben az MgSzH-val lefolytatott, a (2) bekezdés szerinti adategyeztetés alapján az átutalandó összeg módosításra szorul, úgy ezt a módosítást a következő időszak elszámolásában kell megtenni.

6. §[12]

Az MgSzH a Btv. 24/A. §-ának (8) bekezdése szerinti jelentését a miniszteri jóváhagyást követő 10 napon belül a honlapján közzéteszi.

7. §[13]

(1) Az AMC az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint részére átutalt összeget költségvetésében elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szerint használhatja fel.

(2) Az AMC az 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján részére átutalt összeg felhasználását a 9. § (5) bekezdés szerint megküldött javaslatnak megfelelően használhatja fel.

8. §[14]

(1) A Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szakmai előkészítésére, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására és ellenőrzésére a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott előirányzat legfeljebb 5%-a használható fel.

(2)[15]

(3)[16]

9. §[17]

(1) A miniszter létrehozza a Bormarketing Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A Bizottság 13 tagból áll, akik közül tizenkettőt a miniszter jelöl, további egy tag az AMC igazgatója, aki egyben a Bizottság titkára. A tagokat a miniszter nevezi ki.

(3) A Bizottság javaslatot tesz a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott közösségi bormarketing programok végrehajtására, így különösen a közösségi agrármarketing támogatások igénybevételének szabályairól szóló rendelet szerinti

a) közösségi bormarketing stratégiára,

b) éves támogatási tervre,

c) pályázati feltételek kialakítására,

d) pályázat során benyújtott pályázatok elfogadására.

(4) A Bizottság a pályázatokat elutasításra, a Bizottság javaslata alapján csökkentett összköltséggel való támogatásra, vagy támogatásra javasolja.

(5) A Bizottság javaslatát a miniszter ellenjegyzi, amelyről az AMC igazgatóját tájékoztatja.

(6) A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Bizottság üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag - vezeti. A Bizottságot az elnök napirend megküldésével hívja össze, legalább évi négy alkalommal.

(7) A Bizottság működésének részletes szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[18]

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2009.08.22.

[2] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.22.

[3] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.22.

[4] Beiktatta a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.22.

[5] Beiktatta a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.22.

[6] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 2009.08.22.

[7] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (16) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[8] Megállapította a 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[9] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2009.08.22.

[10] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2009.08.22.

[11] Beiktatta a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 4. § -a. Hatályos 2009.08.22.

[12] Megállapította a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 5. § -a. Hatályos 2009.08.22.

[13] Megállapította a 30/2010. (XI. 18.) VM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.11.21.

[14] Megállapította a 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2009.12.04.

[15] Hatályon kívül helyezte a 30/2010. (XI. 18.) VM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2010.11.21.

[16] Hatályon kívül helyezte a 165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[17] Megállapította a 30/2010. (XI. 18.) VM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.11.21.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 16. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.08.22.

Tartalomjegyzék