2009. évi CXIII. törvény

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §

(1)[25]

(2)[26]

(3)[27]

25. §[28]

26. §[29]

27. §[30]

28. §[31]

29. §[32]

30. §[33]

31. §[34]

32. §[35]

33. §

(1)[36]

(2)[37]

(3)[38]

(4)[39]

34. §[40]

35. §[41]

36. §[42]

37. §[43]

38. §[44]

39. §[45]

40. §[46]

41. §[47]

42. §[48]

43. §[49]

44. §[50]

45. §[51]

46. §[52]

47. §[53]

48. §[54]

49. §[55]

50. §[56]

51. §[57]

52. §[58]

53. §[59]

54. §[60]

55. §[61]

56. §[62]

57. §[63]

58. §[64]

59. §[65]

60. §[66]

61. §[67]

62. §[68]

Záró rendelkezések

63. §

(1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) 2010. január 1-jén lép hatályba az 1. §, a 3. § (1), (9) és (11) bekezdése, a 7. § (2) és (6) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. §,a 19. § (3) bekezdése, a 30-31. §, a 34. §,a 35. §,a 38. § (1) bekezdése, a 39-43. §, a 45. §,a 46. § (1) és (3) bekezdése, a 47-50. §, az 52. §, az 53. § (4) bekezdése, az 54-60. §, a 62. § (3) bekezdése, a 64. § (1) bekezdése, a 66. § (1) és (2) bekezdése.

(3) 2010. április 1-jén lép hatályba a 2. §, a 3. § (2)-(8) és (10) bekezdése, a 4-6. §, a 7. § (1), (3)-(5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 10-18. §, a 19. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 20-23. §, a 24. § (1) és (2) bekezdése, a 25-29. §, a 32. §, a 33. § (1)-(3) bekezdése, a 36-37. §, a 38. § (2) bekezdése, a 44. §, a 46. § (2) bekezdése, az 51. §, az 53. § (1)-(3) bekezdése, a 61. §,a 62. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65. §,a 66. § (3) és (4) bekezdése.

(4) 2011. január 1-jén lép hatályba a 24. § (3) bekezdése, a 33. § (4) bekezdése, a 64. § (3) bekezdése, a 66. § (5) bekezdése.

(5) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Kátv.) 54. §-ával megállapított g) pontja, valamint a Kátv. 173. §-a nem lép hatályba.

(6) A Jöt. e törvénnyel megállapított 117. §-a (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

64. §

(1)[69]

(2)[70]

(3)[71]

65. §[72]

66. §

(1)[73]

(2)[74]

(3)[75]

(4)[76]

(5)[77]

(6)[78]

(7)[79]

67. §[80]

68. §

(1) A 2010. január 1-jén a külön jogszabály szerinti hulladékkezelési engedéllyel rendelkező személy (a továbbiakban: olaj-előállító) 2010. január 1-jétől 2010. március 31-éig -, illetve a (3) bekezdés szerint benyújtott adóraktári engedélykérelme elutasítása, illetve az adóraktári engedély kiadása jogerőre emelkedésének napjáig, ha az a 2010. március 31-ét megelőző napra esik - a Jöt. e törvénnyel megállapított 58. §-ának (16) bekezdése szerinti tevékenységet adóraktári engedély nélkül jogszerűen végezheti, és az általa előállított ásványolaj nem minősül a Jöt. 114. § (2) bekezdés a) pont szerinti adózás alól elvont terméknek, ha az olaj-előállító a (2) és (3) bekezdés rendelkezései szerint jár el.

(2) Az olaj-előállító 2010. január 15-éig a vámhatósághoz bejelenti a Jöt. e törvénnyel megállapított 58. §-ának (16) bekezdése szerinti tevékenység folytatását, melyben megadja a nevét, adószámát, címét (székhelyét), azon üzem (telephely) címét, ahol a hulladékkezelési tevékenységet végzi, az érvényes hulladékkezelési engedélye számát, valamint az előállított ásványolaj

a) megnevezését, vámtarifaszámát, rendeltetését (saját felhasználás és annak célja, vagy értékesítés),

b) 2010. január 1-jei, mennyiségi felvétellel (leltározással) megállapított nyitókészletét (literben vagy kilogrammban),

c) 2010. január 1. és március 31. között várhatóan előállításra kerülő mennyiségét, havi és ezen belül rendeltetés szerinti bontásban.

(3) Az olaj-előállító legkésőbb 2010. február 15-éig benyújtja adóraktári engedélykérelmét, melyhez csatolja az előállított ásványolaj vámtarifaszám-besorolására vonatkozó, a vegyvizsgáló szerv által kiadott szakértői véleményt.

(4) A vámhatóság a (2) bekezdés szerinti bejelentés teljesítése esetén a (3) bekezdésnek megfelelően benyújtott kérelmet legkésőbb 2010. március 31-éig elbírálja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti olaj-előállítónak a 2010. január 1. és március 31. között, illetve a 2010. január 1. és az adóraktári engedélykérelem elutasítása, illetve az adóraktári engedély kiadása jogerőre emelkedésének napja között a tárgyhóban keletkező adófizetési kötelezettségére az adó kivetését havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell kérnie a vámhatóságtól úgy, hogy a (6) bekezdés b) pont szerinti esetben meg kell adnia az ásványolajat villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasználó személy nevét, adószámát, székhelyét, a felhasználás helyét is. A vámhatóság az adó kivetése során megvizsgálja az olaj-előállító rendelkezésre álló nyilvántartásait.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott időszakban az (1) bekezdés szerinti olaj-előállító által

a) villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasznált, vagy

b) az a) pont szerinti célra adómentes felhasználónak értékesített, 52. § (1) bekezdés i) pont, vagy (2) bekezdés alá tartozó

ásványolaj után nem kell az adót kivetni.

(7) A Jöt. 52. § (1) bekezdésének i) pontja vagy (2) bekezdése alá tartozó ásványolajat a külön jogszabály szerinti, érvényes hulladékkezelési engedély birtokában 2010. január 1-jét megelőzően előállító személy a 2010. január 1-jét megelőzően a Jöt. 15. § (2) bekezdés b) pont szerint keletkezett adófizetési kötelezettsége alól mentesül azon termékmennyiségre vonatkozóan, amely igazoltan villamos energia vagy kapcsolt hő- és villamos energia előállításához került felhasználásra.

69. §

(1) A 2010. április 1-je előtt adófelfüggesztéssel, illetve közösségi adófelfüggesztési eljárásban feladott jövedéki termék utáni adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges mentesülésre, adómegállapítási és adófizetési kötelezettség beálltára, illetve adókötelezettség keletkezésére, valamint az adóalanyok, a mentesített szervezet és a vámhatóság eljárására, amennyiben az átvétel visszaigazolása 2010. március 31-éig nem történt meg, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 12-14. §, 20-22. §, 25-26. § rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

(2) A más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék 2010. április 1-je előtt történt behozatala, illetve a belföldön forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba 2010. április 1-je előtt történt kivitele esetén, amennyiben az átvétel visszaigazolása 2010. március 31-éig nem történt meg, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 27-29., 31. és 32. §-ok rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

(3) A 2010. április 1. és december 31. között a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérő okmányról szóló 2719/92/EGK rendelet szerinti kísérő okmánnyal más tagállamból feladott jövedéki termék belföldre történő szállítása esetén a mentesített szervezetnek, az adóraktár-engedélyesnek, a bejegyzett kereskedőnek, az adóképviselőnek és a vámhatóságnak a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 18. §-a (3) bekezdésének, illetve 22. §-a (3)-(5) bekezdésének rendelkezései szerint kell eljárnia.

(4) 2010. április 1. és december 31. között a jövedéki termékeknek belföldről az adófizetés halasztása mellett azon tagállamokba történő szállítása esetén, amelyek a Jöt. e törvénnyel megállapított 7. §-ának 7/A. pontjában meghatározott uniós számítógépes rendszer használatához szükséges nemzeti alkalmazást 2010. április 1-jével nem vezetik be, a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 20-21. §-ának rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni.

(5) Az adópolitikáért felelős miniszter a (4) bekezdés szerinti tagállamok körét az Európai Bizottságtól történt tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2010. február 28-áig tájékoztatóban közzéteszi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben.

70. §

(1) A 2010. március 31-én érvényes adóképviselői engedéllyel rendelkező személynek a Jöt. 2010. március 31-én hatályos 26. §-a (2), (5)-(6) bekezdésének rendelkezéseit a 2010. március 31-ig a Jöt. 25. § (1) bekezdése szerint keletkezett adókötelezettségre továbbra is alkalmazni kell. (2) A 2010. március 31-én érvényes csomagküldő kereskedői, illetve adóügyi képviselői engedéllyel rendelkező személy 2010. március 31-ét követően végzett tevékenységét a Jöt. e törvénnyel megállapított 30. §-a, illetve 31. §-ának (2)-(3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett tevékenységnek kell tekinteni.

71. §

Amennyiben 2010. január 1-jét megelőzően az adóraktár-engedélyes jövedéki terméknek a Jöt. 53. § (1) bekezdés b)-c) pontjában, illetve a 68. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra történő felhasználását végezte, és azt 2009. december 31-ét követően is folytatja, a Jöt. e törvénnyel megállapított 13. §-a (12) bekezdésének a) pontja szerinti bejelentést 2010. január 15-éig kell megtennie.

72. §

Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-ei ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[57] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[58] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[64] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[66] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[67] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[68] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[69] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[70] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[71] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[72] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[73] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[74] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[75] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[76] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[77] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[78] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.03.

[79] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.03.

[80] Hatályon kívül helyezte e törvény 66. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére