114/2009. (V. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pontjának 1. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés h) és n) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) megváltozott munkaképességű munkavállaló: a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott munkavállaló;"

"n) szociális intézményen belüli foglalkoztatás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B. § (1) bekezdésében meghatározott foglalkoztatás;"

2. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató:]

"ab) a tanúsítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően legalább 12 hónapon keresztül működött, és"

(2) Az R. 5. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha az akkreditációval érintett székhely, telephely, illetőleg fióktelep:]

"ba) működéséhez szükséges valamennyi engedély, illetőleg igazolás rendelkezésre áll,"

(3) Az R. 5. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem adható tanúsítvány, ha a munkáltató]

"b) lejárt esedékességű adó-vagy adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,"

3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "6. § (1) A munkáltató rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánítható, illetőleg székhelyére, telephelyére, fióktelepére vonatkozó rehabilitációs tanúsítvány adható, ha

a) az 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók több mint fele az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott rehabilitációs célú foglalkoztatásnak megfelelő tevékenységet végez,

c) az Mt. 70/A. §-ában szabályozott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik,

d) külön jogszabályban meghatározott

da) segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosítja,

db) az alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalóra vonatkozóan, személyre szóló rehabilitációs tervet készít, az ORSZI, vagy 2007. augusztus 15-ét megelőzően az OOSZI rehabilitálhatóságra, a rehabilitáció lehetséges irányaira vonatkozó szakvéleménye esetén annak figyelembevételével,

dc) foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezik,

dd) rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetőleg rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, és

e) székhelyén, illetőleg telephelyén az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, és a foglalkoztatás az 5. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint rehabilitációs célú munkavégzésnek minősül,

f) az 5. § (6) bekezdésében megjelölt valamely körülmény nem áll fenn.

(2) Akkreditációs tanúsítvány csak a rehabilitációs foglalkoztatóvá nyilvánítás (1) bekezdésben megjelölt feltételeinek megléte esetén adható annak a munkáltatónak, amelynél a megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma - a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagában - eléri vagy meghaladja a húsz főt, és aránya eléri vagy meghaladja a munkáltatónál alkalmazásban álló munkavállalók statisztikai állományi létszámának a 40%-át. Ha az előbbi létszámfeltételekkel rendelkező munkáltató esetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem állnak fenn, részére, illetőleg székhelyére, telephelyére, fióktelepére alaptanúsítvány akkor sem adható, ha az alaptanúsítvány kiadásához szükséges feltételekkel egyébként rendelkezik.

(3) A rehabilitációs tanúsítványt ki kell adni annak a munkáltatónak, amelynél a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma vagy aránya nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott mértéket, illetve arányt, de a rehabilitációs tanúsítvány kiadásának az (1) bekezdésben meghatározott feltételeivel rendelkezik."

4. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdés a) pontjának ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A védett foglalkoztatóvá minősítés feltétele, hogy a munkáltató]

"ac) a munkáltató munkavállalóinak átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában eléri az ötven főt, és a foglalkoztatottak legalább 50 százaléka megváltozott munkaképességű munkavállaló,"

(2) Az R. 7. § (1) bekezdés a) pontjának ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A védett foglalkoztatóvá minősítés feltétele, hogy a munkáltató]

"ae) a megváltozott munkaképességű munkavállalók eltérő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása érdekében a rehabilitációs célú foglalkoztatás mellett a közösségi munkavégzés lehetőségét is biztosítja, ha azt a megváltozott munkaképességű munkavállalók egyészségi vagy mentális állapota indokolja,"

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatót az akkreditációval összefüggésben az alábbi kötelezettségek terhelik:]

"d) az akkreditációs követelmények teljesítéséről, illetőleg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről minden év március 31-éig, a Mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámol a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: FSZH), továbbá"

6. §

(1) Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A munkáltató kérelmére új tanúsítványt kell kiállítani az akkreditáció érvényességi időtartamának változatlanul hagyásával, ha

a) a tanúsítványban megjelölt adatok megváltoznak, és a változás az akkreditáció alapjául szolgáló feltételeket nem érinti,

b) a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató rehabilitációs tanúsítványt vagy alaptanúsítványt, a rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató alaptanúsítványt kér."

(2) Az R. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az akkreditációs tanúsítvány iránti kérelem elbírálására nyitva álló határidő 60 nap."

(3) Az R. 10. §-a a következő (11)-(14) bekezdésekkel egészül ki:

"(11) Ha az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató a tanúsítvány érvényességi időtartamának lejártát megelőzően új akkreditációs tanúsítvány iránt kérelmet nyújt be, és a tanúsítvány kiállításához szükséges feltételek folyamatosan fennállnak, - a tanúsítvány folyamatos meglétének biztosítása érdekében - az új tanúsítványban érvényességi időtartam kezdő napjaként - az eljárás befejezésének időpontjától függetlenül - a korábbi tanúsítvány érvényességi időtartamának lejártát követő napot kell megjelölni.

(12) Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a kiemelt tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató rehabilitációs tanúsítványt vagy alaptanúsítványt, a rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató alaptanúsítványt kér, az új tanúsítványt azzal a kezdőnappal kell kiállítani, amelyik napon a munkáltató a magasabb szintű tanúsítvány valamelyik feltételének már nem felel meg.

(13) Az FSZH az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatót a tanúsítvány érvényességi időtartamának lejártáról, a tanúsítvány hiányának jogkövetkezményeiről legalább a lejárat időpontját megelőző 90 nappal elektronikus levélben tájékoztatja.

(14) Ha a munkáltató az FSZH valamely döntése ellen fellebbezést nyújt be, és másodfokú döntés eredményeként új eljárásra kerül sor, a megismételt eljárásban kiállított tanúsítvány érvényességének kezdőnapja az első fokú döntés meghozatalának időpontja."

7. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdés f) pontjának fa) és fd) alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Vissza kell vonni az akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató az akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje alatt]

"fa) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, illetve csődeljárás esetén a csődegyezség nem jött létre, vagy lejárt esedékességű adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása folyamatosan 30 napig fennáll, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,"

"fd) a munkabért a tanúsítvány érvényességi ideje alatt nem fizette meg, vagy legalább két alkalommal késedelmesen fizette meg a munkavállalók részére,"

(2) Az R. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés számozása (3)-(4) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdés f) pontjának fd) alpontja alkalmazásában a munkabért meg nem fizetettnek kell tekinteni, ha annak kifizetésére 30 napot meghaladó késedelemmel kerül sor."

8. §

Az R. az e rendelet mellékletében meghatározott Melléklettel egészül ki.

9. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2009. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-8. §, valamint a (3)-(4) bekezdés a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) Az R.

a) 9. § (4) bekezdésében az "az FMM" szövegrész helyébe az "a Szociális és Munkaügyi Minisztérium" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében az "a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "az FSZH" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az FSZH" szöveg

lép.

(4) Az R.

a) 7. § (2) bekezdésében az "akkreditált vagy" szöveg, valamint

b) 8. § (3) bekezdése hatályát veszíti.

(5) Hatályát veszíti

a) a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés d) pontja,

b) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésében az " , és e feltételek fennállását külön jogszabályban meghatározott módon igazolja" szöveg,

c) a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 2. § c) pontjában az ", illetve e feltételek igazolása a külön jogszabályban meghatározott módon megtörténik" szöveg,

d) a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában az " , illetve e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül" szöveg,

e) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés l) pontja.

(6) A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Védett szervezeti szerződés a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének d) és g) pontjában megjelölt munkáltatóval köthető, ha]

"e) a munkáltató megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - feltételeinek."

(7) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatásra az a szociális intézmény jogosult, amely

a) foglalkoztatóként szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, és megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában foglalt - követelményének,

vagy

b) az ellátottak foglalkoztatására szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező foglalkoztatóval megállapodást kötött, és e foglalkoztató megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában foglalt - követelményének."

(8) Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 114/2009. (V. 29.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelethez]

A munkáltató által, a 8. § (1) bekezdés d) pontja alapján készítendő, az akkreditációs követelmények teljesítését, illetőleg a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet értékelő éves beszámoló szempontjai

A beszámoló

I. a munkáltató által, a rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett főbb intézkedéseknek a bemutatásából, valamint

II. e melléklet szerinti táblázat, valamint adatlap kitöltéséből áll.

I.

A rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell térni:

a) az alkalmazott technológiákban, illetőleg a munkakörülményekben történt változásokra,

b) az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatására,

c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű képzés, továbbképzés),

d) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemekre,

e) az alkalmazott képzések (belső, munkahelyeken belül megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű oktatások) ismertetésére,

f) annak értékelésére, hogy miként ösztönzik a munkavállalókat a rehabilitációs fejlesztést szolgáló át és továbbképzésben történő minél nagyobb arányú részvételre és az elsajátított, új ismereteket hogyan tudják a munkájuk során alkalmazni, továbbá

g) a rehabilitációs bizottság, a rehabilitációs megbízott és - ahol van - a rehabilitációs munkatárs munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődéséhez.

II.

A) A foglalkoztatottak számának változása

Statisztikai állományi létszám */fő
MegnevezésAkkreditációs tanúsítvány kiadásának napjánA tárgyévet megelőző év utolsó napjánVáltozás
±
1. Összes foglalkoztatott
Ebből: megváltozott munkaképességűek
2. Akkreditált telephelyen foglalkoztatott
Ebből: megváltozott munkaképességűek
Ezen belül:
-egészségkárosodottak
-fogyatékkal élők
-betanított munkások
-szakmunkások
-felsőfokú képesítéshez kötött munkakört betöltők

A statisztikai állományi létszámot a KSH létszámszámítási szabályai szerint kell számítani.

B) Adatlap
1. A munkáltató által a tárgyévet megelőző két évben (évenkénti bontásban) igényelt rehabilitációs foglalkoztatási tá­mogatás formája és összege:
Bértámogatás ......................... ezer Ft
Rehabilitációs költségtámogatás ..................... ezer Ft.
2. Az akkreditációs tanúsítvány kiadása óta történt telephely és fióktelep változások:
új telephely, fióktelep száma ........................
ebből: akkreditált telephely száma ..................
akkreditált fióktelep száma ................
megszűnt telephely, fióktelep száma ...............
ebből: akkreditált telephely száma ..................
akkreditált fióktelepek száma ................
3. Milyen akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik a munkáltató:
alaptanúsítvány
rehabilitációs tanúsítvány
kiemelt tanúsítvány
feltételes tanúsítvány
A megfelelő választ kérjük aláhúzni!
4. Tervezi-e a munkáltató magasabb akkreditációs tanúsítvány megszerzését*
igen nem
ha igen, mikor: a) a tárgyévben b) a tárgyévet követően
* Csak alap-, illetőleg rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatónak kell kitölteni.

Tartalomjegyzék