112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti szocioterápiás foglalkozásokra.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. §-ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, melynek formái:

aa) munka-rehabilitáció: az Szt. 99/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történő munkavégzés,

ab) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: az Szt. 99/E. §-ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történő munkavégzés;

b)[1] foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, a szociális tevékenységet ellátó egyházi jogi személy fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató) .

c)[2] a foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye.

d)[3] feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a ledolgozott munkaórák számítása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. Fejlesztési pályázat esetén a feladategység a támogatási szerződésben meghatározott tárgyi eszköz fejlesztése, beszerzése;

e)[4] feladatmutató: a feladategységek száma;

f)[5] szociális foglalkoztatási támogatás: a központi költségvetésből a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez vagy fejlesztéséhez, ezen belül

fa) a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz,

fb) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz,

fc) anyagköltséghez,

fd) közüzemi költséghez,

fe) adminisztrációs költséghez,

ff) munkavédelmi oktatáshoz,

fg) tárgyi eszköz fejlesztéséhez, beszerzéséhez használható fel;

g)[6] támogatási időszak: 1 naptári év. A következő támogatási időszak az előző támogatási időszak lejártakor kezdődik;

h)[7] igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve;

(3)[8] A szociális foglalkoztatás pályázati rendszerének működtetésével és ellenőrzésével összefüggő kiadások fedezetére a szociális foglalkoztatás támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzat) legfeljebb 3%-a használható fel.

(4)[9] A Kormány szociális hatóságként az Szt. 99/B. § (2) bekezdésében, valamint 99/C. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott esetben a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(5)[10] Az önkormányzatok társulása által fenntartott szociális intézmény esetén a fenntartóra vonatkozó, e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a támogatási szerződést, továbbá a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

I. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ENGEDÉLY

2. §

(1)[11] A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban szociális hatóságként a szociális intézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: szociális hatóság) jár el.

(2)[12] A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális hatósághoz, amely foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön megvizsgálja az engedélyezési feltételeket.

(3)[13] A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza

a) a foglalkoztatás helyét,

b) a foglalkoztatni kívánt személyek számát,

c) az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megnevezését,

d) a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenység leírását,

e) a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti számát, illetve megnevezését.

(4)[14] A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

a) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatni kívánt személyek vonatkozásában rendelkezik az Szt. 99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménnyel;

b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot;

c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájárulását;

d) ha a külső foglalkoztató

da)[15] természetes személy, az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételéről szóló igazolást,

db)[16] cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot,

dc)[17] egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát;

de)[18] bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye, a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;

df)[19]

e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről;

f) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányuló megállapodást;

g) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatás helyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot elkészítette;

h)[20] a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek hiányában igazolását arról, hogy nem terheli köztartozás;

i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);

j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítási szerződést (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki).

k)[21] a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó - külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített - szakmai programot (a továbbiakban: a szociális intézmény szakmai programja).

(5)[22] Ha a kérelmező a (4) bekezdés d) pontjában - kivéve a db) alpontot-, és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz és 2009. október 1-jétől az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.

(5a)[23] Ha a külső foglalkoztató cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

2/A. §[24]

(1) A Kormány a szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárásában[25]

a)[26] - a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében - a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot

b)[27]

szakhatóságként jelöli ki.

(2)[28] Az (1) bekezdésben foglalt szakhatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a foglalkoztatási engedély iránti kérelem benyújtásra kerül az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül.

3. §[29]

(1) A szociális hatóság a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához[30]

a)[31] ellenőrzi a szociális intézménynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatait,

b) a foglalkoztatás helyén helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

(2)[32] A szociális hatóság szakvéleményt kérhet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: Főigazgatóság) - a Főigazgatóság által fenntartott szociális foglalkoztatók kivételével - abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban.

(3)[33] A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szakvéleményében megvizsgálja, hogy a foglalkoztatási szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek - a foglalkoztatás összes körülményét figyelembe véve - biztosítottak-e, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz a foglalkoztatási szakmai program módosítására.

3/A. §[34]

(1) A szociális hatóság a szociális foglalkoztatást engedélyezi, ha[35]

a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak,

b) telepengedély-köteles, illetve bejelentéshez kötött tevékenység esetében az interneten elérhető jegyzői nyilvántartás szerint a kérelmező rendelkezik telepengedéllyel, illetőleg a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés megtörtént,

c) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,

d) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását elősegíti, valamint összhangban áll a szociális intézmény szakmai programjával.

(2)[36] Nappali intézmény esetén a szociális foglalkoztatás engedélyezésének további feltétele, hogy az intézmény a szociális foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja - a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyezve - nappali ellátást nyújtson.

(3) A 8. számú melléklet szerinti tevékenységre szociális foglalkoztatási engedély nem adható.

(4)[37] A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a szociális intézményben ellátottak foglalkoztatására kiadott szociális foglalkoztatási engedélyt - a 6. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontja vagy (6) bekezdésének e) pontja alapján - jogerősen visszavonták.

(5) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza

a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,

c) a szociális foglalkoztatás helyét,

d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység - a 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt besorolás szerinti -megnevezését és számát,

e)[38] az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát, amely nem haladhatja meg az intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszámát.

f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját,

g) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.

(6)[39] A szociális hatóságl a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti.

(7)[40] Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések számának megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a foglalkoztatott szerződését abban az időszakban, amelyben egészségi állapotára tekintettel a munkavégzésben nem tud részt venni, amennyiben igazolt távolléte idejére feladategység nem számolható el.

4. §

Ha külső foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b)[41] engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát,

c)[42] külön jogszabály szerint a külső foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról,

d) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztata-tásban részt vevők számát, a foglalkoztatás helyét,

e) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait,

f) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

g) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait,

h) a szociális foglalkoztatási támogatás összegét, átutalásának módját, időpontját, elszámolásának szabályait,

i) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait,

j) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását,

k) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,

l) szerződésszegés esetén a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást,

m) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét.

n)[43] a szociális intézmény, valamint - amennyiben jogszabály szerint azzal rendelkeznie kell - a külső foglalkoztató ágazati azonosítóját.

o)[44] a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrendet.

5. §[45]

(1)[46] A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben, a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye vagy férőhelyeinek száma tekintetében, valamint a foglalkoztató nevében és székhelyében bekövetkező változást - a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett - az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles bejelenteni a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély adatait érintő bejelentés alapján - a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - módosítja az engedélyt.

(2) A szociális foglalkoztatási engedély módosítását kérelmezni kell, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:[47]

a) a foglalkoztató személye megváltozik,

b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni,

c) a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát,

d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.

(3)[48] A szociális foglalkoztatási engedély módosításának kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

(4)[49]

A szociális foglalkoztatás nyilvántartása[50]

5/A. §[51]

(1)[52] A szociális hatóság az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartást elektronikus úton vezeti, a részére megküldött adatokat, dokumentumokat azok megérkezésétől számított 8 napon belül rögzíti.

(2)[53] A szociális intézmény az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokat, illetve dokumentumokat a foglalkoztatás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a szociális hatóságnak megküldeni.

(3)[54] A szociális intézmény a foglalkoztatási jogviszony módosulását, megszűnését, illetve megszüntetését követő 15 napon belül megküldi a szociális hatóságnak a módosulást, megszűnést, megszüntetést igazoló dokumentum másolatát, kivéve, ha a jogviszony a határozott idejének lejárta miatt szűnik meg.

6. §

(1)[55] A szociális hatóság kétévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást[56]

a)[57] a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak szerint,

b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, valamint

c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően

végzi-e. A szociális hatóság az ellenőrzés során a foglalkoztatás helyén, valamint a szociális intézményben helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.[58]

(2)[59] A szociális hatóság az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóságnak (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság).

(3)[60] Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális intézmény székhelye, telephelye szerinti munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi.

(4)[61] Ha a szociális hatóság az ellenőrzés során hiányosságot észlel,[62]

a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény, valamint a külső foglalkoztató szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetőleg

c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás azonnali felfüggesztésére, amennyiben a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti.

d)[63] a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

da) valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy

db) a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását, vagy

dc) a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, vagy

dd) jogerős hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan felhasználása.

(5)[64]

(6)[65] A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha[66]

a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással,

b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik,

c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik,

d)[67] a (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt eset fennáll,

e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel,

f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul.

g)[68] a szociális intézményt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból.

(7)[69]

(8)[70]

7. §[71]

A szociális hatóság a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát - elektronikus úton - közli[72]

a)[73] az ellenőrző igazgatósággal,

b)[74] a Főigazgatósággal,

c)[75]

d)[76]

Szociális igazgatási bírság[77]

7/A. §[78]

(1)[79] Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot a szociális hatóságnak kell megfizetni - ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek- a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2)[80] A bírságból befolyt összeget a szociális hatóság negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A szociális hatóság az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak.

7/B. §[81]

II. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

8. §[82]

(1)[83]

(2) Az egy feladategységre jutó támogatás összege - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - minden fenntartó esetében megegyezik.

(3) Amennyiben a nappali intézményben ellátottak legalább 75 százaléka szociális foglalkoztatásban vesz részt, az egy feladategységre jutó támogatás a (2) bekezdés szerinti összegnél legfeljebb 20 százalékkal magasabb összegben is megállapítható.

(4) A szociális foglalkoztatási támogatás összege a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.

(5) A szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel

a) annak az ellátottnak a foglalkoztatására,

aa)[84] akinek a foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján támogatásban részesül vagy

ab) aki fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén az 55. életévét, munkarehabilitáció esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy

ac) akit - a külön jogszabály alapján lefolytatott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvélemény szerint - nem szükséges szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatni vagy

ad) akit az ac) pont szerinti szakvéleményben javasolt munkarehabilitáció helyett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatnak;

b) a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy munkaszerződésének megszüntetéséből fakadó munkáltatói kötelezettségek teljesítésére.

[85]

9. §[86][87]

10. §[88][89]

11. §[90][91]

12. §[92][93]

[94]

13. §[95][96]

[97]

13/A. §[98][99]

[100]

14. §[101][102]

Bejelentési kötelezettség és a támogatási szerződés módosítása[103]

15. §[104]

(1)[105] A fenntartó 15 napon belül köteles a Főigazgatóságnak bejelenteni, ha[106]

a) a foglalkoztatás biztosítása bármely okból tartós akadályba ütközik,

b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló körülményben változás állt be,

c) a fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely pénzforgalmi számlaszáma megváltozik, új pénzforgalmi számlát nyit,

d) a foglalkoztató neve, székhelye megváltozik,

e) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, vagy a férőhelyeinek száma megváltozik.

(2)[107] Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a fenntartó köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni a Főigazgatóság részére.

(3)[108] A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a 2016. december 31-én hatályos 14. § (2) bekezdés szerinti iratokat, valamint az új fenntartó pénzügyi-gazdálkodási tervét a szociális intézményre vonatkozóan. A támogatási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a támogatási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Főigazgatóság a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.

(4)[109] A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Főigazgatóságnak, ha ellene vagy a külső foglalkoztató ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult.

16. §[110]

A támogatási szerződés megszűnése és felbontása[111]

16/A. §

(1) A támogatási szerződés megszűnik

a) a támogatási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c)[112] a szociális intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásból történő jogerős törlésével,

d) a szociális foglalkoztatási engedély jogerős visszavonásával,

e) felmondással,

f) azonnali hatályú felmondással,

g) a 15. § (3) bekezdése, illetve a 16. § (5) bekezdése szerinti esetben.

(2) A fenntartó a támogatási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(3) A fenntartó a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a szociális foglalkoztatási támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16/B. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

(4)[113] A Főigazgatóság a támogatási szerződést - a miniszter egyetértésével - 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha[114]

a)[115]

b) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,

c) a foglalkoztatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

d)[116] a fenntartóval vagy a külső foglalkoztatóval szemben a támogatási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,

e) a fenntartó a visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(5) A Főigazgatóság a támogatási szerződéstől - a miniszter egyetértésével - elállhat, ha[117]

a) a fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást nem a támogatási szerződés szerint használja fel,

b)[118] a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a Főigazgatóság felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a Főigazgatóság az elszámolást elutasítja,

c)[119] a fenntartó, a szociális intézmény vagy a külső foglalkoztató nem biztosítja a szociális hatóság, a Főigazgatóság vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést,

d) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra,

e) a fenntartó a támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az (4) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(6)[120] A felmondási, illetve elállási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a szociális hatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

(7)[121] Amennyiben a támogatási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatást és kamatát megfizették, a Főigazgatóság hozzájárul a 2016. december 31-én hatályos 14. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához.

A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása[122]

16/B. §

(1)[123] A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Főigazgatóság. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köti meg.

(2)[124] A fenntartónak a szociális foglalkoztatási támogatást a Főigazgatóság folyósítja.

(3)[125] A támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Főigazgatóság elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a szociális hatóságot.

(4)[126]

(5)[127] A Főigazgatóság a szociális foglalkoztatási támogatást negyedévenként, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 25-éig folyósítja. Év közben megkötött támogatási szerződés esetén a szociális foglalkoztatási támogatás - támogatási szerződés szerinti - részletét a támogatási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatási szerződés

a)[128]

b) a negyedik negyedévi módosításából származó különbözet a módosítást követő 30 napon belül kerül kiutalásra, illetve a különbözet visszafizetése a módosítást követő 30 napon belül válik esedékessé.

(7) A fenntartó a külső foglalkoztató részére havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig adja át a szociális foglalkoztatási támogatás havi összegét.

(8) A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását a Főigazgatóság felfüggeszti, ha[129]

a)[130]

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

e)[131] a fenntartó elszámolását a Főigazgatóság elutasítja,

f)[132] a szociális intézmény, a fenntartó vagy a foglalkoztató nem biztosítja a szociális hatóság, a Főigazgatóság vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított szociális foglalkoztatási támogatást a felfüggesztés okának megszűnését követő 30 napon belül kell folyósítani.

(10)[133] A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a szociális hatóság és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a Főigazgatóságot.

Elszámolás és ellenőrzés[134]

16/C. §

(1)[135] A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig, a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül elszámolást nyújt be a Főigazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett szociális foglalkoztatási támogatásról. Az elszámolást a Főigazgatóság elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a Főigazgatósághoz benyújtani.

(2)[136] Az elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén - egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel.

(3)[137]

(4)[138] Az elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezésüket követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint elektronikus úton - az elszámolás másolatának egyidejű megküldésével - az ellenőrző igazgatóságot. A Főigazgatóság az elszámolást elutasítja, ha abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg.

(5)[139] Az elszámolás szabályszerűségét az ellenőrző igazgatóság a szociális intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzést a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a Főigazgatóság által a (4) bekezdés alapján az ellenőrző igazgatósághoz megküldött elszámolás beérkezésétől számított 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

(6)[140] Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó, illetőleg a foglalkoztató a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Főigazgatóságnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek elutasításának indokairól.

(7)[141] A Főigazgatóság az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak betartását a támogatási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Főigazgatóság a (6) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet elektronikus formában 8 napon belül megküldi a szociális hatóságnak, az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak, illetőleg a foglalkoztatónak.

(8) A fenntartó és a foglalkoztató köteles a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

A szociális foglalkoztatási támogatás visszafizetése[142]

16/D. §

(1) Ha a támogatási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(2) Ha a szociális foglalkoztatási támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordították, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

(3)[143] A foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a Főigazgatóság a 16/A. § (5) bekezdése alapján eláll a támogatási szerződéstől.

(4)[144] A fenntartó a visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatás összege után a folyósítás időpontjától a visszafizetés időpontjáig - részletfizetési kedvezmény engedélyezése esetén az engedélyezés napjáig - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint ügyleti kamatot, késedelem esetén késedelmi kamatot fizet.

(5)[145] A szociális foglalkoztatási támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Főigazgatóság jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(6)[146] A Főigazgatóság a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletfizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Ha a fenntartó a Főigazgatóság által meghatározott feltételeket nem teljesíti, a Főigazgatóság a részletfizetési engedélyt visszavonja.

(7)[147] Ha a Főigazgatóság nem engedélyezett részletfizetést, a visszafizetendő támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlésének kézhezvételét követő 30 napon belül, az elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás elfogadásának kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell fizetni.

(8)[148]

(9)[149] Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt követelést és annak kamatait az állami adóhatóság a Főigazgatóság megkeresésére adók módjára hajtja be.

A minisztérium által fenntartott szociális intézményekre vonatkozó különös szabályok[150]

16/E. §

A minisztérium által fenntartott szociális intézmények esetében az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) e rendelet II. részében a szociális intézmény fenntartója helyett a szociális intézményt kell érteni;

b) a szociális foglalkoztatási támogatást közvetlenül a miniszter biztosítja a szociális intézmény részére;

c)[151] a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központi költségvetési szervekre irányadó szabályai alapján történik.

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)[152]

(3)[153]

(4)[154]

(5)[155]

(5a)[156]

(5b)[157]

(5c)[158]

(5d)[159]

(6)[160]

18. §[161]

Az e rendelet szerinti ügyekben a 2017. január 1-jén folyamatban lévő fellebbezési eljárást a miniszter folytatja le azzal, hogy a 2016. december 31-én hatályos 2/A. §-ban foglaltakat az eljárás során alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[162]

2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[163]

3. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[164]

4. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[165]

5/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[166]

5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[167]

6/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[168]

6/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[169]

7/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[170]

7/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[171]

8. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[172]

A szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységek - a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti - száma, illetve megnevezése

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

90.03 Alkotóművészet

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

91.02 Múzeumi tevékenység

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez[173]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2013.08.01.

[2] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[3] Módosította a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[4] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.12.

[5] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.12.

[6] Megállapította a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2016.06.09.

[7] Módosította a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[8] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.12.

[9] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Megállapította a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 42. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[13] Megállapította a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[14] Beiktatta a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.01.01.

[15] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[16] Megállapította a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[17] Módosította a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.11.16.

[18] Megállapította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 32. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatálytalan 2013.08.01.

[20] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[21] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[22] Megállapította a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[23] Beiktatta a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[24] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[26] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 402/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2013.02.01.

[28] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[29] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[30] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[31] Megállapította a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[32] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[35] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[36] Módosította a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[37] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[38] Módosította a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[39] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[40] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.12.12.

[41] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[42] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[43] Beiktatta a 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2007.04.01.

[44] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[45] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[46] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c)-d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[47] A felvezető szöveget módosította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése aa) pontja. Hatályos 2009.12.12.

[48] Módosította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése ab) pontja. Hatályos 2009.12.12.

[49] Hatályon kívül helyezte a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[50] A címet beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[51] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[52] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[53] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[54] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[55] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[56] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[57] Módosította a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[58] A záró szövegrészt módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[59] Módosította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[60] Megállapította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[61] Módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[62] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[63] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 70. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[65] Módosította a 321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2007.01.01.

[66] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[67] Módosította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése ba) pontja. Hatályos 2009.09.01.

[68] Módosította a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.12.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[71] Megállapította a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 22. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[72] A nyitó szövegrészt módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[73] Módosította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[74] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2011.07.01.

[77] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[78] Megállapította a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2011.01.15.

[79] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[80] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése e)-f) pontja, valamint (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 357/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.15.

[82] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[83] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[84] Megállapította a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.09.23.

[85] Az "Általános pályázat" címet hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[86] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[87] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[88] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 7. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[89] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[90] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[91] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[92] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § - a, egyidejűleg a §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 33. § (1) bekezdése ab) pontja. Hatályos 2009.12.12.

[93] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[94] A "Meghívásos pályázat" címet hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[95] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[96] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[97] A "Fejlesztési pályázat" címet hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[98] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[99] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[100] Az "A támogatási szerződés megkötése" címet hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[101] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[102] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[103] A címet beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[104] Megállapította a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 13. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[105] Módosította a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § h) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[106] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[107] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[108] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[109] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[111] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[112] Megállapította a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.01.

[113] Módosította a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § e) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[114] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 30. § c) pontja. Hatálytalan 2016.06.09.

[116] Megállapította a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.11.16.

[117] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[118] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja, 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[119] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[120] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése j) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[121] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése k) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[122] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[123] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése l) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[124] Megállapította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[125] Megállapította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § a) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[127] Módosította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[129] A bevezető szövegrészt módosította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 14. § d) pontja. Hatálytalan 2012.11.16.

[131] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[132] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[133] Megállapította a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[134] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[135] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése m) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[136] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2013.09.23.

[138] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése l) pontja, 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[139] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja, 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[140] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[141] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése l) pontja, 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[142] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[143] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[144] Megállapította a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.09.01.

[145] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja, 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[146] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése l) pontja, 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[147] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2015.09.01.

[149] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (2) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[150] Beiktatta a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2009.12.12.

[151] Módosította a 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.04.02.

[152] Hatályon kívül helyezte a 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2013.09.23.

[153] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[157] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[158] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[159] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[160] Hatályon kívül helyezte a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (3) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2017.01.01.

[161] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[162] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[163] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[164] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[165] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[166] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[167] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[168] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[169] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[170] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[171] Hatályon kívül helyezte a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése ac) pontja. Hatálytalan 2009.12.12.

[172] Beiktatta a 174/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[173] Hatályon kívül helyezte a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék