116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. § (11) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a termelő az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerint a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést nem tett,"

(2) Az R. 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

"j) jégesőkár: szilárd halmazállapotú, jégkristályokból és azok képződményeiből álló csapadék (jégeső) által a termesztett növényi kultúrákban okozott zöldkár, virágzási kár, érési- vagy szemkár."

(3) Az R. 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal az R. 1. § jelenlegi szövege (1) bekezdés szerinti számozást kap:

"(2) Az e rendelet alapján kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokat (nyilatkozat, bejelentőlapok) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja a honlapján közzéteszi."

2. § (1) Az R. 5. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

"A jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykár bejelentése"

(2) Az R. 5. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykárt, annak becsült nagyságát (a jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykárral érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke) a Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül e rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett bejelentőlapon köteles bejelenteni az MgSzH termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal).

(2) Ha a termelő a termőföldre rendelkezik biztosítási szerződéssel, úgy a tárgyévre az elemi károkra megkötött biztosítási szerződésről készített kimutatást a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett bejelentőlapon a szakigazgatási hivatalnak - az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel, de legkésőbb a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg - be kell jelentenie. A bejelentés a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható.

(3) A szakigazgatási hivatal az (1) bekezdés szerint bejelentett elemi kár tényét és annak mértékét, az érintett növénykultúrák károsodását jegyzőkönyvvel igazolja, és az általa ellenőrzött adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a termelő kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmét az adott káresemény vonatkozásában el kell utasítani."

3. § Az R. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilváníthatja, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, a minisztérium honlapján, valamint egy országos napilapban tesz közzé.

(2) Az aszály által okozott kár esetében a termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét az 5. § (1) bekezdése szerinti bejelentés nélkül benyújthatja a 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint."

4. § (1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmében az igényelt kárenyhítő juttatás összegét az MgSzH által e rendelet 4., 5. és 6. számú mellékletei alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki, és a kérelmet két eredeti példányban személyesen, vagy postai úton legkésőbb a tárgyév október 20-áig beérkezőleg a szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be."

(2) Az R. 8. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A szakigazgatási hivatal a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatait, számított összegét ellenőrzi, a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az adatok valódiságát záradékolással igazolja, adatbázisában a záradékkal ellátott, kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmek adatait az 1. § a)-d) és j) pontja szerinti káronként csoportosítva rögzíti, és az (1) bekezdés szerinti kárenyhítő juttatás iránti kérelem egy eredeti, záradékkal ellátott példányát a tárgyév november 10-éig beérkezőleg az MVH részére továbbítja.

(4) A szakigazgatási hivatal a (3) bekezdés szerinti adatállományt a tárgyév november 18-áig elküldi az MgSzH részére. Az MgSzH a szakigazgatási hivatalok adatállományainak összegzését követően az összesített adatállományt a tárgyév november 20-áig elküldi az MVH részére, valamint ezen adatállományból megyeszintű bontásban, az 1. § a)-d) és j) pontja szerinti káronként csoportosítva a tárgyév november 22-éig összefoglaló jelentést készít, és azt elektronikus úton elküldi a miniszter részére.

(5) Ha a termelő nem az (1) bekezdés szerinti példányszámban és határidőben nyújtja be kárenyhítési juttatás iránti kérelmét, úgy azt el kell utasítani."

5. § Az R. 9. § (3) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kifizetési tervnek tartalmaznia kell:]

"g) a termelők részére kifizetni javasolt kárenyhítő juttatás összegét az 1. § a)-d) és j) pontjaiban felsorolt kárfajták szerinti bontásban, a kifizetéssel érintett termelők számát és azok működési forma szerinti megoszlását."

6. § Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg a termelő a részére megállapított kárenyhítő juttatás előlegének fizetését is kérelmezheti, amelynek mértékét a miniszter a kifizetési terv jóváhagyásakor határozhatja meg."

7. § (1) Az R. 11. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) A miniszter egyetértése esetén a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított és előterjesztett kifizetési tervet jóváhagyja, és a kifizetési terv jóváhagyásáról tájékoztatja az MVH-t.

(2) Az MVH a kifizetési terv jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét követően, a tárgyévet követő év március 15-ig határozatban értesíti a termelőt a kárenyhítési igénye kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. A kifizetésre kerülő összeg meghatározásánál az MVH a folyósított előleget is figyelembe veszi."

(2) Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) Az MVH a kárenyhítési kérelemben bekövetkezett változást átvezeti és a (2) bekezdés szerinti kifizetésekkel egyidejűleg rendezi."

8. § Az R. 1-6. számú melléklete helyébe e rendelet 1-6. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. 11. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépése napját követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Nyilatkozat a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerhez történő csatlakozás szándékáról

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. gazdálkodási forma (őstermelő),

1.5. őstermelői igazolvány száma.

2. A termelő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer kockázatközösségébe be kíván lépni, és kötelezettséget vállal arra, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: Krt.) 6. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljes összegét a Krt. 6. § (2) bekezdése szerinti határidőre megfizeti.

3. A termelő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy a kárenyhítő juttatásra csak abban az esetben válik jogosulttá, ha a Krt. és annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feltételeket maradéktalanul betartja.

4. A termelő nyilatkozata arról, hogy a jelen nyilatkozatát határozatlan időre tette meg, és tudomásul veszi, hogy a felmondásra a Krt. 5. § (4) bekezdése az irányadó.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap)

6. A termelő aláírása.

2. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Az elemi károk bejelentése

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Az elemi kárral érintett területA becsült terméskiesésA fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
helyrajzi számajégeső miatt
(ha)
belvíz miatt
(ha)
fagykár miatt
(ha)
összeser
(ha)
jégeső miatt
(t)
belvíz miatt
(t)
fagykár miatt
(t)
összesen
(t)
1. Szántóföldi növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres
(őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Az elemi kárral érintett területA becsült terméskiesésA fajlagos becsült
helyrajzi számajégeső miattbelvíz miattfagykár miattösszesenjégeső miattbelvíz miattfagykár miattösszesenterméskiesés
(ha)(ha)(ha)(ha)(t)(t)(t)(t)(t/ha)
Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék
összesen
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
- meggy
Az elemi kárral érintett területA becsült terméskiesésA fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
helyrajzi számajégeső miatt
(ha)
belvíz miatt
(ha)
fagykár miatt
(ha)
összesen
(ha)
jégeső miatt
(t)
belvíz miatt
(t)
fagykár miatt
(t)
összesen
(t)
- cseresznye
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület
összesen

3. A termelő bejelentése arról, hogy a használatában lévő területen elemi kár következett be.

4. Az elemi kár megnevezése (jégesőkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, belvízkár), bekövetkezésének időpontja vagy időtartama.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A termelő aláírása.

3. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Bejelentés a megkötött biztosítási szerződésekről

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat azon elemi károkról, amelyekre a termelő biztosítási szerződést kötött:

Termék megnevezéseJégesőkárra (hektár)Belvízkárra (hektár)Fagykárra (hektár)
1. Szántóföldi növények
-
2. Szántóföldi zöldségfélék
-
-
3. Gyümölcsfélék
-
-
4. Szőlő
-
-
5. Összesen:

3. Azon biztosító megnevezése, amellyel a termelő biztosítási szerződést kötött, és a biztosítási szerződés időbeli hatályának meghatározása (év).

4. A kárenyhítő juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg meghatározása forintban.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A termelő aláírása.

4. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A tárgyévi átlagtermés-eredmények megállapítása

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Betakarított termőterületBetakarított termésmennyiségTermésátlag
Termék megnevezése(hektár)(t)(t/hektár)
ABB/A
1. Szántóföldi növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
Termék megnevezéseBetakarított termőterület
(hektár)
Betakarított termésmennyiség
(t)
Termésátlag
(t/hektár)
ABB/A
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
Betakarított termőterületBetakarított termésmennyiségTermésátlag
Termék megnevezése(hektár)(t)(t/hektár)
ABB/A
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A termelő aláírása.

5. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A referenciahozam kiszámítása

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Előző három
Az előző három elemikármentes évben betakarított területÖsszes betakarítottBetakarított termésmennyiségÖsszes betakarítottelemikármentes év
Termék megnevezése(hektár)terület(t)mennyiségtermésátlaga
(t/hektár)
.../év.../év.../évhektár.../év.../év.../évtB/A
AB
1. Szántóföldi növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Előző három
Az előző három elemikármentes évben betakarított területÖsszes betakarítottBetakarított termésmennyiségÖsszes betakarítottelemikármentes év
Termék megnevezése(hektár)terület(t)mennyiségtermésátlaga
(t/hektár)
.../év.../év.../évhektár.../év.../év.../évtB/A
AB
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
Előző három
Az előző három elemikármentes évben betakarított területÖsszes betakarítottBetakarított termésmennyiségÖsszes betakarítottelemikármentes év
Termék megnevezése(hektár)terület(t)mennyiségtermésátlaga
(t/hektár)
.../év.../év.../évhektár.../év.../év.../évtB/A
AB
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
-egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:
Elemi kárt szenvedett terület összesen:

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A termelő aláírása.

6. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítása

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
területeösszegeösszege
Termék megnevezése(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)/Hx10C
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGHIJKLMN0
1. Szántóföldi
növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa
+ őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
Termék megnevezéseTárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
összege
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
összege
(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)x100
H
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGHIJKLMN0
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi
zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb
kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
területeösszegeösszege
Termék megnevezése(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)x100
H
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGHIJKLMN0
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi
zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
- egyéb
Gyümölcsfélék
összesen:
Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
területeösszegeösszege
Termék megnevezése(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)x100
H
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGH1JKLMN0
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni

** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2,19 Ft a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2,02 Ft gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft szőlő 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft

*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.

**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 1 7.) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévő termőterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.

3. Igényelt kárenyhítő juttatás összege mindösszesen, forintban meghatározva (a táblázat "O" oszlopának összesítése)

4. A termelő nyilatkozata arról, hogy kárenyhítő juttatás terhére előleget igényel-e.

5. A termelő nyilatkozata arról, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összegeta törvény által előírt kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszólító határozata szerint visszafizeti.

6. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

7. A termelő aláírása.

8. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott álláspontja, javaslata arról, hogy a kérelmező a káresemény(eke)t a jogszabályban előírt határidőben bejelentette, a szakigazgatási hivatal a jogszabály által előírt mellékletek szerint benyújtott kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenőrizte, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását javasolja, módosítással javasolja, vagy nem javasolja

Tartalomjegyzék