Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

32006R1857[1]

A Bizottság 1857/2006/EK rendelete ( 2006. december 15. ) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE

(2006. december 15.)

a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 1998. május 7-i 994/98/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjára,

közzétéve e rendelet tervezetét,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

(1)

A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a Szerződés 87. cikkével összhangban kinyilvánítsa, hogy meghatározott feltételek mellett a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás a közös piaccal összeegyeztethető, és nem tartozik a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség hatálya alá.

(2)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet ( 2 ) nem alkalmazandó a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos tevékenységekre.

(3)

A Bizottság számos határozatában alkalmazta már a Szerződés 87. és 88. cikkét a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásokra, és legutóbb a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban ( 3 ) kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját. A Bizottság által az említett cikkek mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásokra történő alkalmazása során szerzett jelentős tapasztalat fényében indokolt, hogy a Bizottság - azzal a céllal, hogy biztosítsa a hatékony felügyeletet, valamint egyszerűsítse az adminisztrációt anélkül, hogy gyengítené a Bizottság által gyakorolt ellenőrzést - a 994/98/EK rendelettel ráruházott hatáskört is gyakorolja a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozások tekintetében, amennyiben a Szerződés 89. cikkét az ilyen termékekre alkalmazni kell.

(4)

Az elkövetkezendő évek során a mezőgazdaságnak a piac fejlődésével, a piacpolitikával és a kereskedelmi szabályokkal, a fogyasztói igényekkel és preferenciákkal, valamint a Közösség bővítésével kapcsolatosan felmerülő új körülményekhez és további változásokhoz kell alkalmazkodnia. E változások nemcsak a mezőgazdasági piacokat, hanem általában véve a vidéki térségek helyi gazdaságát is érintik. A vidékfejlesztési politikának törekednie kell a vidéki térségek versenyképességének helyreállítására és fokozására, és ennek érdekében hozzá kell járulnia e térségekben a munkahelyek megőrzéséhez és a munkahelyteremtéshez.

(5)

A kis- és középvállalkozások döntő szerepet töltenek be a munkahelyteremtésben és, általánosabban véve, a társadalmi stabilitás és a gazdasági hajtóerő egyik meghatározó tényezőjeként működnek. Mindazonáltal fejlődésüket gátolhatja a piac elégtelen működése. Gyakran nehezen jutnak tőkéhez vagy hitelhez egyes pénzpiacok kockázatkerülő természete folytán, valamint azért, mert esetleg csak korlátozott biztosítékokat tudnak nyújtani. Szűkös forrásaik következtében előfordulhat, hogy e vállalkozások csak korlátozott mértékben juthatnak információhoz, nevezetesen az új technológiát és a lehetséges piacokat illetően. E megfontolásokra tekintettel az e rendelettel mentesített támogatásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy elősegítsék a kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenységeinek fejlesztését, feltéve hogy az ilyen támogatás nem gyakorol a közös érdekkel ellentétes mértékű káros hatást a kereskedelmi feltételekre. E fejlesztéseket ösztönözni és támogatni kell a meglévő szabályok egyszerűsítésével, amennyiben e szabályokat alkalmazni kell a kis- és középvállalkozásokra.

(6)

A mezőgazdasági termékek Közösségen belül történő előállítását, feldolgozását és forgalmazását elsősorban a kis- és középvállalkozások végzik. Ugyanakkor jelentős különbségek vannak egyrészt az elsődleges előállítás szerkezete, másrészt pedig a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása között. A mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása gyakran hasonlónak tűnik az ipari termékekéhez. Ezért célravezetőbbnek tűnhet eltérő megközelítést alkalmazni a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását illetően, és az ipari termékekre vonatkozó szabályok közé illeszteni be az e tevékenységekre vonatkozó előírásokat. Ezért - és az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelet ( 4 ) megközelítésével ellentétben - célszerű az elsődleges mezőgazdasági termelés jellegzetes igényeire irányuló mentesítő rendelet kidolgozása.

(7)

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet ( 5 ) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet ( 6 ) egyes, közösségi finanszírozás nélkül nyújtott tagállami támogatásban részesülő vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozóan már bevezette az egyedi állami támogatási szabályokat.

(8)

E rendelettel mentesíteni kell minden olyan támogatást, amely megfelel az itt megállapított követelményeknek, továbbá valamennyi támogatási programot, feltéve hogy az azok keretében nyújtható támogatások megfelelnek e rendelet valamennyi követelményének. A hatékony felügyelet biztosítása és az adminisztráció egyszerűsítése érdekében - a Bizottság által gyakorolt ellenőrzés gyengítése nélkül - a támogatási programoknak és a támogatási programokon kívül nyújtott egyedi támogatásoknak tartalmazniuk kell az e rendeletre való kifejezett hivatkozást.

(9)

Annak érdekében, hogy megfelelő egyensúly jöjjön létre a támogatott ágazatban fellépő versenytorzító hatások lehető legkisebbre csökkentése és e rendelet célkitűzései között, nem mentesíthetők azon egyedi támogatások, amelyek meghaladnak egy meghatározott legnagyobb összeget, függetlenül attól, hogy az e rendelettel mentesített támogatási program keretében ítélik-e oda azokat.

(10)

E rendelet nem mentesítheti az exporttámogatásokat, illetve az importtermékekkel szemben hazai termékek felhasználásához kötött támogatásokat. Előfordulhat, hogy az ilyen támogatások összeegyeztethetetlenek a Közösség által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, vagy új, illetve meglévő termékek új piacra való bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire nyújtott támogatás általában véve nem minősül exporttámogatásnak.

(11)

Az esetlegesen versenytorzító hatással járó különbségek megszüntetése, a kis- és középvállalkozásokat érintő különböző közösségi és nemzeti szintű kezdeményezések összehangolásának elősegítése, valamint az eljárási kérdések átláthatósága és a jogbiztonság érdekében a kis- és középvállalkozások e rendeletben használt fogalmának meg kell egyeznie a 70/2001/EK rendelet I. mellékletében megállapítottal.

(12)

A Bizottság kialakult gyakorlatával összhangban, és annak biztosítására, hogy a támogatások arányosak legyenek, és a szükséges összegre korlátozódjanak, a küszöbértékeket általános szabályként az elszámolható költségek köréhez viszonyított támogatási intenzitásban, és nem a legnagyobb támogatási összegben kell kifejezni.

(13)

Annak meghatározása érdekében, hogy egy adott támogatás e rendelet szerint összeegyeztethető-e a közös piaccal vagy sem, a támogatási intenzitást és így a támogatás támogatástartalom formájában kifejezett összegét kell figyelembe venni. A több részletben folyósított támogatás támogatástartalmának kiszámítása az odaítélés idején fennálló piaci kamatlábak alkalmazását kívánja meg. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok egységes, átlátható és egyszerű alkalmazása érdekében e rendelet alkalmazásában a piaci kamatlábak tekintendők referencia-kamatlábnak, amelyet a Bizottság időről időre objektív kritériumok alapján határoz meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint az interneten.

(14)

Az átláthatóság és a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében ez a rendelet csak az átlátható támogatási intézkedésekre alkalmazható. Ilyenek azok a támogatási intézkedések (például a vissza nem térítendő támogatások, a kamattámogatások és a maximált összegű pénzügyi ösztönzők), amelyek esetében a bruttó támogatási egyenértéket előre pontosan ki lehet számítani a támogatásra jogosult kiadások százalékában kifejezve anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni. Az állami kölcsönök átláthatónak tekinthetők, feltéve ha mögöttük a szokásos fedezet áll és nem járnak rendkívüli kockázattal, s ennélfogva nem minősülnek állami garanciaelemet tartalmazó programnak. Elvileg az állami kezességvállalást tartalmazó támogatási programok, illetve állami kezességvállalási elemet tartalmazó állami kölcsönök nem minősülnek átláthatónak. Mindazonáltal az ilyen állami támogatások átláthatónak tekinthetők, amennyiben a program bevezetése előtt az állami kezességvállalás támogatási intenzitásának kiszámításához alkalmazott módszer a Bizottságnak e rendelet elfogadását követően történő bejelentése után a Bizottság által elfogadásra került. A módszert a Bizottság a Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló közlemény alapján értékeli ( 7 ). Az állami részvétel és a kockázati tőkebefektetés formájában megvalósuló támogatás nem tekinthető átlátható támogatásnak. A nem átlátható támogatási intézkedéseket minden esetben be kell jelenteni a Bizottságnak. A nem átlátható támogatási intézkedésekről szóló értesítéseket a Bizottság legfőképpen a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokban szereplő szempontok fényében értékeli.

(15)

A Bizottságnak az agrárszektorban nyújtott állami támogatások értékelésével kapcsolatosan kialakult gyakorlatával összhangban nem szükséges különbséget tenni a kisvállalkozások és a középvállalkozások között. Egyes támogatási típusok esetén indokolt meghatározni az egy kedvezményezettnek nyújtható támogatás legnagyobb összegét.

(16)

A Bizottság tapasztalatának fényében a támogatások felső határát olyan szinten kell rögzíteni, amely megfelelő egyensúlyt teremt a támogatott ágazatban fellépő versenytorzító hatások lehető legkisebbre csökkentése, valamint az agrárszektorban működő kis- és középvállalkozások által folytatott gazdasági tevékenységek fejlesztésének előmozdítására irányuló célkitűzések között. A Közösség által finanszírozott támogatási intézkedésekkel fennálló koherencia érdekében a felső határokat össze kell hangolni az 1257/1999/EK rendeletben és az 1698/2005/EK rendeletben rögzített értékekkel.

(17)

Indokolt olyan további feltételeket megállapítani, amelyeknek az e rendelettel mentesített támogatási programoknak, illetve egyedi támogatásoknak eleget kell tenniük. Számításba kell venni a közös piacszervezések alapján fennálló valamennyi termelési, illetve közösségi támogatási korlátozást. Tekintettel a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjára, a támogatásnak általános szabályként nem lehet kizárólag az a hatása, hogy folyamatosan vagy időről időre csökkenti a kedvezményezettet szokásosan terhelő működési költségeket, továbbá arányosnak kell lennie azokkal a hátrányokkal, amelyeket a Közösség érdekében állónak ítélt társadalmi és gazdasági előnyök biztosítása érdekében fel kellene számolni. Az olyan állami támogatási intézkedések, amelyek célja egyszerűen a termelők pénzügyi helyzetének javítása, de amelyek semmilyen módon nem járulnak hozzá az ágazat fejlődéséhez, és különösen az olyan támogatások, amelyek odaítélésére kizárólag az ár, mennyiség vagy termelési egység, illetve egységnyi termelőeszköz alapján kerül sor, működési támogatásoknak minősülnek, amelyek összeegyeztethetetlenek a közös piaccal. Továbbá az ilyen támogatások valószínűleg zavarólag hatnak a közös piacszervezések mechanizmusainak működésére is. Ezért indokolt egyes támogatási típusokra korlátozni e rendelet alkalmazási körét.

(18)

E rendeletnek az elhelyezkedésre való tekintet nélkül mentesítenie kell a kis- és középméretű mezőgazdasági üzemeknek nyújtható támogatást. A beruházások és a munkahelyteremtés hozzájárulhat a kedvezőtlen helyzetű régiók és az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett területek gazdasági fejlődéséhez. Az ezeken a területeken működő kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemek egyaránt szenvednek a terület strukturális hátrányai és a vállalkozás méretéből adódó nehézségek miatt. Emiatt helyénvaló, hogy az ezekben a térségekben működő kis- és középvállalkozások magasabban megállapított plafonértékeket élvezzenek.

(19)

A célirányos beruházási támogatásokból eredő torzulások kockázatának következtében, továbbá annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők szabadon dönthessenek arról, hogy milyen termékekbe fektetnek be, az e rendelettel mentesített beruházási támogatások nem korlátozódhatnak meghatározott mezőgazdasági termékekre. Ez a feltétel nem gátolhatja az egyes tagállamokat abban, hogy kizárjanak egyes mezőgazdasági termékeket az ilyen támogatások vagy támogatási programok köréből, nevezetesen olyan esetben, ha nincsenek szokásos piaci értékesítési lehetőségek. Továbbá egyes beruházástípusokat természetükből eredően ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(20)

Amennyiben a támogatás odaítélésére a Közösség szintjén újonnan bevezetett előírásokhoz való alkalmazkodás céljából kerül sor, a tagállamok nem hosszabbíthatják meg a mezőgazdasági termelők részére biztosított adaptációs időszakot az ilyen szabályok végrehajtásának elhalasztásával. Ezért egyértelműen meg kell állapítani azt az időpontot, amelytől az új jogszabályok már nem tekinthetők újonnan bevezetettnek.

(21)

A mezőgazdasággal kapcsolatos egyes tanácsi rendeletek meghatározott engedélyezési eljárást írnak elő a tagállamok által - gyakran közösségi finanszírozással egybekötve vagy annak kiegészítéseként - nyújtott támogatások kifizetésére vonatkozóan. Mindazonáltal az ilyen rendelkezések általában nem mentesítenek a Szerződés 88. cikke szerinti bejelentési kötelezettség alól, amennyiben az adott támogatás megfelel a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételeknek. Mivel az említett rendeletek egyértelműen meghatározzák az ilyen támogatásokra vonatkozó feltételeket, és/vagy ezeket az intézkedéseket e rendeletek meghatározott rendelkezései szerint kell közölni a Bizottsággal, nincs szükség a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésén alapuló további külön bejelentésre annak érdekében, hogy a Bizottság elvégezhesse az ilyen jellegű intézkedések értékelését. A jogbiztonság céljából e rendeletben hivatkozni kell az említett rendelkezésekre, és ezért nem szükséges a Szerződés 88. cikke alapján bejelenteni ezeket az intézkedéseket, amennyiben előzetesen biztosítható, hogy kizárólag kis- és középvállalkozások részesülnek ilyen támogatásban.

(22)

Annak biztosítása érdekében, hogy a támogatás minden esetben szükséges legyen, és ösztönzőleg hasson az egyes tevékenységek fejlesztésére, e rendelet nem mentesítheti az olyan tevékenységhez nyújtott támogatást, amelyre a kedvezményezett csupán piaci feltételek mellett is vállalkozna. Nem nyújtható visszamenőleges támogatás olyan tevékenységhez, amelyet a kedvezményezett már elvégzett.

(23)

E rendelet nem mentesítheti az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében más állami támogatással - a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok által odaítélt támogatásokat is ideértve - vagy az 1698/2005/EK rendelet keretében odaítélt állami támogatással vagy közösségi támogatással halmozott támogatásokat, amennyiben az így halmozott összeg meghaladja az e rendeletben meghatározott egyes küszöbértékeket. Az ezen rendelet alapján mentesített támogatás nem kumulálható az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági és a halászati ágazat de minimis támogatásaira történő alkalmazásáról szóló, 2004. október 6-i 1860/2004/EK bizottsági rendelet ( 8 ) értelmében vett de minimis (csekély összegű) támogatással ugyanazon elszámolható kiadás vagy beruházási projekt tekintetében, amennyiben a halmozódás eredményeképpen a támogatásintenzitás meghaladná a rendeletben rögzített szintet.

(24)

Az átláthatóság és a hatékony ellenőrzés biztosítása érdekében a 994/98/EK rendelet 3. cikkével összhangban indokolt olyan szabványos formátum létrehozása, amelyben a tagállamok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából közlik az összefoglaló információkat a Bizottsággal, amikor támogatási program megvalósítására vagy ilyen programon kívüli egyedi támogatás odaítélésére kerül sor e rendelet alapján. Ugyanezen okokból indokolt szabályokat létrehozni a tagállamok által az e rendelet alapján mentesített támogatásokról vezetendő nyilvántartást illetően. A tagállamok által a Bizottságnak benyújtandó éves jelentés céljából kívánatos, hogy a Bizottság kialakítsa erre vonatkozó konkrét követelményeit. Tekintettel a szükséges technológia széles körű rendelkezésre állására, az összefoglaló információt és az éves jelentést számítógépes formában kell elkészíteni.

(25)

Egy tagállam e rendeletben megállapított jelentéstételi kötelezettségének elmulasztása lehetetlenné teheti a Bizottság számára, hogy elvégezhesse a Szerződés 88. cikkének (1) bekezdésén alapuló ellenőrzési feladatát, és különösen annak felmérését, hogy az e rendelettel mentesített támogatások kumulatív gazdasági hatása a közös érdekkel ellentétes mértékű káros hatást gyakorol-e a kereskedelem feltételeire. Az állami támogatások kumulatív hatásának értékelése különösen szükséges abban az esetben, ha ugyanaz a kedvezményezett több forrásból is részesülhet támogatásban, ami egyre gyakrabban fordul elő a mezőgazdaságban. Ezért rendkívül fontos, hogy az e rendelet szerinti támogatások nyújtása előtt az egyes tagállamok mielőbb megfelelő információt bocsássanak a Bizottság rendelkezésére.

(26)

A mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalatoknak szóló támogatásokra a más ágazatok kis- és középvállalkozásaira vonatkozóan a 70/2001/EK rendeletben foglalt szabályoknak kell vonatkozniuk. Az 70/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(27)

Az 1/2004/EK rendelet értelmében mentesített állami támogatás továbbra is mentességet élvez, amennyiben az teljesíti a rendeletben foglalt valamennyi feltételt.

(28)

Indokolt átmeneti rendelkezéseket megállapítani az e rendelet hatálybalépése előtt nyújtott olyan támogatásokra vonatkozóan, amelyeket a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt kötelezettség megsértésével elmulasztottak bejelenteni.

(29)

E rendelet nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy bejelentsék a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokat. A bejelentéseket a Bizottság e rendelet figyelembevételével, a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások alapján értékeli. Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bejelentések értékelésére először e rendelet figyelembevételével, majd - amennyiben az itt megállapított feltételek nem teljesülnek - a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó, agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások alapján kerül sor.

(30)

A Bizottság e téren szerzett tapasztalatainak és különösen az állami támogatási politika felülvizsgálatának általában szükséges gyakoriságának fényében indokolt korlátozni e rendelet alkalmazásának időtartamát. Amennyiben e rendelet meghosszabbítás nélkül vesztené hatályát, az e rendelettel már mentesített támogatási programok további hat hónapig mentesek maradnak, hogy a tagállamoknak legyen idejük alkalmazkodni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET

ALKALMAZÁSI KÖR, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS FELTÉTELEK

1. cikk

Alkalmazási kör

(1) Ezt a rendeletet a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis- és középméretű mezőgazdasági üzemeknek nyújtott átlátható támogatásokra kell alkalmazni. A 9. cikk sérelme nélkül ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz nyújtott támogatásokra.

(2) E rendelet 16. cikke (1) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül, e rendelet nem alkalmazható:

a) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatásra, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létrehozásához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatásra;

b) importárukkal szemben hazai termékek használatától függő támogatásra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet vonatkozásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "támogatás": a Szerződés 87. cikke (1) bekezdésében megállapított valamennyi kritériumnak megfelelő intézkedés;

2. "mezőgazdasági termék":

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 9 ) alkalmazási körébe tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

b) a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek);

c) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek, az 1898/87/EGK tanácsi rendelet ( 10 ) 3. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

3. "mezőgazdasági termékek feldolgozása": mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely olyan művelet, ahol a keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve az olyan gazdálkodási tevékenységet, amely az első eladásra váró állati vagy növényi termék előkészítéséhez szükséges;

4. "mezőgazdasági termékek forgalmazása": értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy egyéb módon történő forgalomba hozatal céljából való birtoklás vagy kiállítás, kivéve az elsődleges termelő első eladását viszonteladóknak vagy feldolgozóknak, illetve bármely tevékenységet, amely a termék első eladásához szükséges; amennyiben az elsődleges termelő a végső fogyasztónak az ilyen fajta értékesítésre fenntartott helyszíntől eltérő helyen ad el, az forgalmazásnak minősül;

5. "kis- és középvállalkozások" (KKV): a 70/2001/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerinti kis- és középvállalkozások;

6. "bruttó támogatási intenzitás": a projekt elszámolható költségeinek százalékában kifejezett támogatási összeg. Valamennyi felhasznált számadatot a közvetlen adók levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában ítélik oda, a támogatási összeg a támogatási egyenérték. A több részletben kifizetendő támogatást az odaítélésekor érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálásra és kedvezményes kamatozású kölcsön esetében a támogatástartalom kiszámítására az odaítélés idején érvényes referencia-kamatlábat kell használni;

7. "minőségi termék": az 1698/2005/EK rendelet 32. cikkében megállapított kritériumoknak megfelelő termék;

8. "természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek": olyan időjárási körülmények - így például fagy, jégeső, jég, eső vagy aszály -, amelyek a megelőző három évben vagy a megelőző ötéves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlagában az adott mezőgazdasági termelő szokásos éves termésének több mint 30 %-át elpusztítják;

9. "kedvezőtlen helyzetű térségek": a tagállamok által az 1257/1999/EK rendelet 17. cikke alapján meghatározott térségek;

10. "az újonnan bevezetett minimumszabályoknak megfelelően eszközölt beruházás":

a) amennyiben a szabályok nem írnak elő átmeneti időszakot, azok a beruházások, amelyek ténylegesen elkezdődtek azt az időpontot követő legfeljebb két éven belül, amelytől ezeket a szabályokat a gazdasági szereplők számára kötelezővé kell tenni; vagy

b) amennyiben a szabályok átmeneti időszakot írnak elő, azok a beruházások, amelyek ténylegesen elkezdődtek azt az időpontot megelőzően, amelytől ezeket a szabályokat a gazdasági szereplők számára kötelezővé kell tenni;

11. "fiatal mezőgazdasági termelők": az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkében meghatározott mezőgazdasági terméket előállító termelők;

12. "termelői csoport": olyan csoport, amelyet azzal a céllal hoznak létre, hogy tagjai termelését és kibocsátását a közös piacszervezések célkitűzéseinek keretein belül - különösen a kínálat koncentrációja révén - közösen a piac követelményeihez igazítsa;

13. "termelői szövetség": olyan elismert termelői csoportokból álló szövetség, amely nagyobb léptékben ugyanazokat a célkitűzéseket követi;

14. "elhullott állomány": azok az állatok, amelyeket farmon, egy telephelyen vagy szállítás közben végleges kórisme birtokában vagy anélkül eutanázia alkalmazásával leöltek, vagy ott elpusztultak (beleértve a halva született vagy meg nem született állatokat) és nem emberi fogyasztás céljából vágták le őket;

15. "a TSE- és BSE-vizsgálatok költségei": minden költség, beleértve a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 11 ) X. mellékletének C. fejezetével összhangban végzett vizsgálatokhoz szükséges minták vizsgálati készleteinek, valamint a minták levételének, szállításának, vizsgálatának, tárolásának és megsemmisítésének költségeit;

16. "a nehéz helyzetben lévő vállalkozások": a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások ( 12 ) szerinti vállalkozások;

17. "pótló beruházás": az a beruházás, amely egy új és korszerű épülettel vagy géppel egyszerűen lecseréli a meglévő épületet vagy gépet, vagy annak részeit, anélkül, hogy legalább 25 %-kal növelné a termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatná a termelés jellegét vagy az alkalmazott technológiát. Sem egy legalább 30 éves mezőgazdasági épület teljes lebontása és korszerű épülettel való felcserélése, sem egy mezőgazdasági épület teljes felújítása nem tekinthető pótló beruházásnak. Egy felújítás akkor tekinthető teljes felújításnak, amennyiben költségei az új épület értékének legalább 50 %-át teszik ki;

18. "átlátható támogatás": azok a támogatási intézkedések, amelyek esetében a bruttó támogatási egyenértéket a támogatásra jogosult kiadások százalékában kifejezve ex ante pontosan ki lehet számítani kockázatértékelés elvégzése nélkül is (ilyenek például a vissza nem térítendő támogatásokat, kamattámogatásokat és maximált összegű pénzügyi ösztönzőket alkalmazó intézkedések).

3. cikk

A mentesség feltételei

(1) Az a támogatási programon kívüli átlátható egyedi támogatás, amely megfelel e rendelet valamennyi feltételének, a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy a 20. cikk (1) bekezdésében előírt összefoglaló információt benyújtották, és a támogatás kifejezetten utal e rendeletre, hivatkozva annak címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére.

(2) Az e rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő átlátható támogatási program a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy:

a) az ilyen program keretében odaítélhető támogatások megfelelnek az e rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek;

b) a program kifejezetten utal e rendeletre, hivatkozva annak címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésére;

c) a 20. cikk (1) bekezdésében előírt összefoglaló információt benyújtották.

(3) A (2) bekezdésben említett program alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy a közvetlenül nyújtott támogatás megfelel e rendelet valamennyi feltételének.

(4) Azokról a támogatásokról, amelyek nem tartoznak ezen vagy a 994/98/EK rendelet 1. cikke alapján elfogadott más rendeletek, vagy az ezen rendelet 17. cikkében felsorolt rendeletek hatálya alá, a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésével összhangban kell értesíteni a Bizottságot. Ezeket a támogatásokat a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó, az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásokban lefektetett szempontokkal összhangban kell értékelni.

2. FEJEZET

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

4. cikk

Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás

(1) A Közösségen belüli gazdaságokban mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházáshoz nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy megfelel a (2)-(10) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(2) A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

a) a támogatható beruházások 50 %-át a kedvezőtlen adottságú területek vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett területek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki;

b) egyéb régiókban a támogatható beruházás 40 %-át;

c) a támogatható beruházások 60 %-át a kedvezőtlen adottságú területek vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett területek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki, illetve 50 %-át egyéb régiókban, a fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás esetén;

d) a támogatható beruházások 75 %-át legkülső régiókban és a 2019/93/EGK tanácsi rendelet ( 13 ) szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken;

e) a támogatható beruházások 75 %-át az a) pontban említett régiókban és 60 %-át azokban az egyéb régiókban, amelyekben a beruházások a környezet megóvása és védelme, az állattenyésztő vállalkozások higiéniai körülményeinek javulása vagy az állatokkal való kíméletes bánásmód miatt többletköltségeket eredményeznek. E többlettámogatás csak olyan beruházásra nyújtható, amely meghaladja a hatályos közösségi minimumkövetelményeket, vagy amelynek célja újonnan bevezetett minimumszabályok betartásának biztosítása. A többlettámogatás a szükséges elszámolható többletköltségekre korlátozódik, és nem alkalmazható olyan beruházások esetében, amelyek a termelési kapacitás növekedését eredményezik.

(3) A beruházásnak különösen a következő célkitűzésekre kell irányulnia:

a) a termelési költségek csökkentésére;

b) az előállítás javulására és átcsoportosítására;

c) minőségjavításra;

d) a természeti környezet megóvására és minőségének javítására, vagy a higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának javítására.

(4) Az elszámolható kiadások közé tartoznak az alábbiak:

a) ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése;

b) gépek és berendezések - ideértve a számítógépes szoftvereket is - vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig;

c) az a) és b) alpont alatti kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek megszerzése.

A bérleti szerződéssel kapcsolatos, az első albekezdés b) pontjában fel nem sorolt egyéb költségek (adó, a bérbeadó haszonkulcsa, kamat-refinanszírozási költségek, általános költségek, biztosítási díjak stb.) nem minősülnek elszámolható kiadásnak.

(5) Támogatást csak azoknak a mezőgazdasági üzemeknek lehet megítélni, amelyek nem minősülnek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

Támogatás nyújtható abból a célból, hogy a kedvezményezett képes legyen eleget tenni a környezettel, a higiéniával és az állatjóléttel kapcsolatosan újonnan bevezetett minimumszabályoknak.

(6) Nem nyújtható támogatás a közös piacszervezések létrehozásáról szóló tanácsi rendeletekben megállapított tiltások vagy korlátozások megszegésével még akkor sem, ha az ilyen tiltások és korlátozások csak a közösségi támogatásokra vonatkoznak.

(7) A támogatás nem szorítkozhat meghatározott mezőgazdasági termékekre és ezért valamennyi mezőgazdasági ágazat előtt nyitva kell állnia, mindaddig, amíg a tagállam fölös kapacitás vagy a felvevőpiacok hiányában egyes termékeket ki nem zár. Nem nyújtható támogatás az alábbiakra:

a) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása;

b) egynyári növények telepítése;

c) víztelenítő vagy öntözőberendezések megvásárlása, kivéve ha a beruházás a vízfelhasználást a korábbi szint legalább 25 %-ával csökkenti;

d) egyszerű pótló beruházások.

(8) Támogatás adható olyan nem építkezési célra szánt föld vásárlására, amely a beruházás elszámolható költségeinek legfeljebb 10 %-ába kerül.

(9) Az egyedi vállalkozásnak nyújtott legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000 eurót három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500 000 eurót, ha a vállalkozás az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett kedvezőtlen adottságú területen található, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki.

(10) Nem adható támogatás olyan termék előállításához, amely tejet, illetve tejterméket utánoz vagy helyettesít.

5. cikk

A hagyományos tájkép és épületek megőrzése

(1) A hagyományos tájkép és épületek megőrzéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy megfelel az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) A gazdaságok területén található, nem termelési célt szolgáló kulturális örökségek, így például a régészeti vagy történelmi jellegzetességek megőrzésére irányuló beruházások vagy jelentős munkálatok tekintetében felmerülő költségek tényleges összege 100 %-ának erejéig nyújtható támogatás. Az ilyen költségek évi 10 000 euro összeghatárig magukban foglalhatják a mezőgazdasági termelő vagy alkalmazottai által végzett munkáért járó méltányos ellentételezést is.

(3) A gazdaságokban található termelési eszközök hagyományos vonásainak (pl. gazdasági épületek) megőrzését szolgáló befektetésekkel vagy tőkeberuházásokkal összefüggésben felmerült tényleges kiadások 60 %-áig, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontja i., ii. és iii. alpontjában említett kedvezőtlen adottságú területen - amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki -, 75 %-ig terjedő támogatás adható, feltéve hogy a befektetés következtében nem növekszik meg a gazdaság termelési kapacitása.

A termelési kapacitás növekedése esetén a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított beruházási támogatási mértékek alkalmazandók a szokásos korszerű anyagok felhasználásával végzett megfelelő munkálatokból eredő elszámolható kiadások tekintetében. További támogatás nyújtható az épület kulturális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

6. cikk

Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése

(1) A gazdasági épületek áthelyezéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy közérdekből történik, és megfelel az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

Az e cikk alapján nyújtott támogatás indokául felhozott közérdek fogalmát az egyes tagállamok vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

(2) Amennyiben a közérdekből történő áthelyezés pusztán meglévő létesítmények lebontásából, elszállításából és újbóli felépítéséből áll, a támogatás a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig terjedhet.

(3) Amennyiben a közérdekből történő áthelyezés folytán létrejött korszerűbb létesítmények eredményeképpen a mezőgazdasági termelőnek előnye származik, akkor ez a mezőgazdasági termelő köteles a szóban forgó létesítmények az áthelyezés után megemelkedett értékének legalább 60 %-át, kedvezőtlen adottságú területeken, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett területeken, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki, pedig 50 %-át visszajuttatni. Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke legalább 55 %, illetve 45 %.

(4) Amennyiben a közérdekből történő áthelyezés folytán megnő a termelés, a kedvezményezett a növekedéssel összefüggő költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen adottságú területeken, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett területeken, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki, pedig 50 %-át köteles visszajuttatni. Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke legalább 55 %, illetve 45 %.

7. cikk

Fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás

A fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben teljesülnek az 1698/2005/EK rendelet 22. cikkében foglalt feltételek.

8. cikk

Korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás

A korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, az alábbi feltételek alapján:

a) teljesülnek az 1698/2005/EK rendelet 23. cikkében megállapított kritériumok és a Bizottság által az említett cikk végrehajtásáról elfogadott szabályok;

b) a kereskedelmi jellegű mezőgazdasági tevékenység állandó jelleggel és véglegesen megszűnik.

9. cikk

Termelői csoportoknak nyújtott támogatás

(1) A termelői csoportok vagy termelői szövetségek tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve hogy megfelel az e cikk (2)-(8) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek.

(2) Az alábbiak részesülhetnek az (1) bekezdésben említett támogatásban, feltéve hogy az érintett tagállam jogszabályai alapján pénzügyi támogatásra jogosultak:

a) mezőgazdasági termékek előállításában részt vevő termelői csoportok és termelői szövetségek; és/vagy

b) földrajzi jelzések és eredet- vagy minőségmegjelölések közösségi joggal összhangban történő használatának felügyeletéért felelős termelői szövetségek.

A termelői csoport vagy szövetség belső szabályaiban kötelezni kell a tagokat arra, hogy termékeik forgalmazását az adott csoport, illetve szövetség által a kínálatra és a forgalomba hozatalra vonatkozóan megállapított szabályokkal összhangban végezzék. Ezek a szabályok megengedhetik, hogy termékeik valamely hányadát közvetlenül maguk a termelők forgalmazhassák. A csoportba vagy szövetségbe belépő termelők részére elő kell írni, hogy legalább három évig fenntartsák tagságukat, és legalább 12 hónappal előre jelezzék kilépési szándékukat. Továbbá közös termelési szabályokat kell előírniuk, különösen a termékminőséget és a biogazdálkodást, a környezet védelmét szolgáló egyéb gyakorlatot illetően, valamint közös szabályokat a termékek forgalomba hozatalára és a termékinformációra vonatkozóan, különös tekintettel a betakarításra és a rendelkezésre álló készletekre. Mindazonáltal továbbra is a termelők felelnek gazdaságuk irányításáért. A termelői csoport vagy szövetség keretében kötött megállapodásoknak mindenben meg kell felelniük a versenyjog vonatkozó rendelkezéseinek, különösen a Szerződés 81. és 82. cikkének.

(3) Az elszámolható kiadások közé tartozhat a megfelelő helyiségek bérlése, irodai berendezések beszerzése - ideértve a számítógépes hardvert és szoftvereket is -, az igazgatási személyzet költségei, valamint az általános, jogi és igazgatási költségek. Amennyiben helyiségek vásárlására kerül sor, a helyiségekkel kapcsolatos elszámolható kiadásokat a piaci áron számított bérleti költségek mértékére kell korlátozni.

(4) Nem nyújtható támogatás az ötödik évet követően felmerülő költségekre, illetve a termelői szervezet elismerése utáni hetedik évet követően. Ez a rendelkezés nem érinti az olyan elszámolható kiadásokra nyújtott támogatást, amelyek a kedvezményezett forgalmában évről évre bekövetkező, legalább 30 %-os növekedésre korlátozódnak és abból erednek, amennyiben az ilyen növekedés új tagok csatlakozásának és/vagy a termékskála bővítésének eredménye.

(5) Nem nyújtható támogatás olyan termelői szervezeteknek, mint például a társaságok vagy a szövetkezetek, amelyek célja egy vagy több gazdaság vezetése, és amelyek ennek következtében valójában egyedi termelőnek minősülnek.

(6) Nem nyújtható támogatás egyéb olyan mezőgazdasági szövetségeknek, amelyek a mezőgazdasági termelés szintjén látnak el különböző feladatokat - mint például a kölcsönös segítségnyújtás, a gazdaságok tehermentesítése és a gazdaságok irányításával kapcsolatos szolgáltatások - az egyes tagjaik gazdaságában anélkül, hogy közösen részt vennének a kínálat piaci igényekhez történő igazításában.

(7) Az egyes termelői csoportoknak vagy szövetségeknek e cikk alapján nyújtott támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 400 000 eurót.

(8) Nem nyújtható támogatás olyan termelői csoport vagy szövetség részére, amelynek célkitűzései összeegyeztethetetlenek az egyes közös piacszervezések létrehozásáról szóló tanácsi rendeletek bármelyikével.

10. cikk

Állat- és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében adott támogatás

(1) A mezőgazdasági termelőket az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisítési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az alábbi, illetve a (4)-(8) bekezdésben foglalt feltételeknek:

a) a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot;

b) a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

(2) A termelőknek az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzés okozta károk ellentételezéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy megfelel a (4)-(8) bekezdésben meghatározott feltételeknek:

a) a kártalanítás kiszámításának kizárólagos alapja

i. a betegség vagy kártevőfertőzés által elpusztított állatok vagy növények, illetve a közhatalom által a kötelező állami megelőzés vagy felszámolás keretében elpusztított állatok vagy növények piaci értéke;

ii. a zárlat alá helyezési kötelezettségből és az újrakészletezési vagy újraültetési nehézségekből eredő bevételi veszteségek;

b) a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot;

c) a támogatás olyan betegségek által előidézett károkra korlátozódik, amelyek kitörését az állami hatóságok hivatalosan elismerték.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés alapján elszámolható legmagasabb költségösszeget vagy támogatásra jogosító kárt az alábbiak csökkentik:

a) a biztosítási program keretében kapott bármely összeg; és

b) a betegség következtében fel nem merült költségek, amelyek felmerülhettek volna.

(4) A kifizetéseket olyan betegségek vagy kártevők kapcsán kell teljesíteni, amelyekre nézve közösségi vagy nemzeti rendelkezések vannak érvényben, törvényi rendelkezés, rendelet vagy közigazgatási intézkedés formájában. A kifizetéseket tehát a szóban forgó betegség vagy kártevő megelőzésére, az ellene való védekezésre vagy a felszámolására irányuló közösségi, nemzeti vagy regionális szintű állami program keretében kell teljesíteni. A betegségeket vagy kártevőfertőzéseket egyértelműen azonosítani kell a programban, amelynek tartalmaznia kell a vonatkozó intézkedések ismertetését is.

(5) A támogatás nem vonatkozhat arra a betegségre, amelyre vonatkozóan a közösségi jogszabályok speciális díjakat írnak elő az ellenőrzési intézkedéseket illetően.

(6) A támogatás nem vonatkozhat azokra az intézkedésekre, amelyekre vonatkozóan a közösségi jogszabályok előírják, hogy azok költségeit a mezőgazdasági üzem viseli, kivéve, ha a szóban forgó támogatási intézkedések költségeit teljes egészében kiegyenlítik a termelőkre háruló kötelező terhek.

(7) Az állatbetegségek esetében a támogatást a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében és/vagy a 90/424/EGK tanácsi határozat ( 14 ) mellékletében említett betegségeket illetően kell megadni.

(8) A támogatási programokat a kiadás vagy a kár felmerülését követő három éven belül be kell vezetni. A támogatásokat a felmerülést követő négy éven belül ki kell fizetni.

11. cikk

Kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás

(1) A termelőknek a természeti csapásokhoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek miatt bekövetkezett állat-, növénykárok vagy a gazdasági épületekben esett károk kiegyenlítéséhez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy megfelel az e cikk (2)-(6) és (9)-(10) bekezdésében növények vagy állatok, és az e cikk (3)-(8), valamint a (10) bekezdésében meghatározott feltételeknek épületek esetében.

(2) A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a termék értékesítésében a kedvezőtlen éghajlati jelenségek miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80 %-át, illetve a 90 %-át a kedvezőtlen adottságú területek, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett területek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki. A jövedelemcsökkenés kiszámítása során ki kell vonni:

a) a kedvezőtlen éghajlati jelenség évében előállított termékek mennyiségének és az év során realizált átlagos értékesítési árnak a szorzataként kapott eredményt;

b) a megelőző három évben előállított évi átlagos mennyiség (vagy a megelőző ötéves időszakból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték kizárásával képzett hároméves átlag) és a kedvezőtlen éghajlati jelenség évében realizált átlagos értékesítési ár szorzataként kapott eredményből.

Az ily módon támogatásra jogosító összeg növelhető egyéb költségekkel is, amelyek a mezőgazdasági termelő amiatt viselt, hogy a kedvezőtlen esemény miatt elmaradt a termés betakarítása.

(3) Az (1) bekezdés alapján elszámolható legmagasabb támogatásra jogosító kárösszeget az alábbiak csökkentik:

a) a biztosítási program keretében kapott bármely összeg; és

b) a nem a kedvezőtlen éghajlati jelenség következtében felmerült költségek.

(4) A kár kiszámítását az adott mezőgazdasági üzem szintjén kell elvégezni.

(5) A támogatást közvetlenül az érintett mezőgazdasági termelőnek vagy annak a termelői szervezetnek kell kifizetni, amelynek a mezőgazdasági termelő is tagja. Amennyiben a támogatást termelői szervezetnek fizetik ki, a támogatás összege nem haladhatja meg annak a támogatásnak az összegét, amelyet a mezőgazdasági termelő kapna.

(6) A mezőgazdasági épületekben és felszerelésekben természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségek miatt keletkezett károkért járó ellentételezés esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 80 %-ot, illetve a 90 %-ot a kedvezőtlen adottságú területek, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett területek esetében, amelyeket a tagállamok az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban jelöltek ki.

(7) A természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenséget az állami hatóságoknak hivatalosan mint természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenséget kell elismerniük.

(8) 2010. január 1. után a támogatást 50 %-kal csökkenteni kell, kivéve olyan mezőgazdasági termelők esetében, akik az éves átlagtermelésükre vagy a termeléssel összefüggő jövedelmükre, illetve az érintett tagállamban vagy régióban statisztikailag leggyakrabban előforduló időjárási csapások ellen legalább 50 %-ra terjedően biztosítást kötöttek.

(9) 2011. január 1-től az aszálykárokra adott támogatást kizárólag az a tagállam folyósíthatja, amelyik a mezőgazdaság tekintetében teljes mértékben végrehajtotta a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 ) 9. cikkét, és biztosítja, hogy a mezőgazdaságnak nyújtott vízügyi szolgáltatások költségeit az ágazat megfelelő mértékű hozzájárulás révén visszatéríti.

(10) A támogatási programokat a kiadás vagy a kár felmerülését követő három éven belül be kell vezetni. A támogatásokat a felmerülést követő négy éven belül ki kell fizetni.

12. cikk

Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás

(1) A biztosítási díj támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az e cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított feltételeknek.

(2) A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

a) a biztosítási díj 80 %-át, amennyiben a kötvény csak a természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk ellen nyújt fedezetet;

b) a biztosítási díj 50 %-át, amennyiben a kötvény csak az alábbiak ellen nyújt fedezetet:

i. az a) bekezdésben említett károk és éghajlati jelenségek által okozott egyéb károk; és/vagy

ii. állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzés okozta károk.

(3) A támogatás nem képezhet akadályt a biztosítási szolgáltatások belső piacának működésében. A támogatás nem korlátozódhat egyetlen biztosítótársaság vagy biztosítótársaságok csoportja által nyújtott biztosításra, vagy köthető olyan feltételhez, hogy a biztosítási szerződést az érintett tagállamban székhellyel rendelkező társaságnál kell megkötni.

13. cikk

Birtokrendezéshez nyújtott támogatás

A birtokrendezéshez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a ténylegesen felmerülő költségek legfeljebb 100 %-át érintő támogatás a jogi és adminisztratív költségekre irányul és azokra korlátozódik, beleértve a felmérések költségeit.

14. cikk

Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás

(1) A minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben e támogatás a (2) bekezdésben felsorolt elszámolható költségekre irányul, és megfelel az e cikk (3)-(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az alábbi szolgáltatási tevékenységek költségeinek fedezésére nyújtható támogatás, amennyiben e tevékenységek minőségi mezőgazdasági termékek fejlesztésével kapcsolatosak:

a) piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel és -kialakítással kapcsolatos költségek 100 %-áig, ideértve a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a különleges tulajdonság tanúsítványa iránt a megfelelő közösségi rendeletekkel összhangban benyújtott kérelem elkészítéséhez nyújtott támogatást;

b) a minőségbiztosítási rendszerek, mint például az ISO 9000 vagy az ISO 14000, veszélyelemzésen és kritikus ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendszerek, követőrendszerek, az eredetiséggel és a forgalmazással kapcsolatos szabályok betartásának biztosítását szolgáló rendszerek, illetve környezetvédelmi ellenőrzési rendszerek bevezetésével kapcsolatos költségek 100 %-áig;

c) a b) pontban említett rendszerek alkalmazása tekintetében végzett személyzeti képzéssel kapcsolatos költségek 100 %-áig;

d) elismert tanúsító szervek által a minőségbiztosítási és más hasonló rendszerek keretében végzett előzetes tanúsításért kivetett díjakkal kapcsolatos költségek 100 %-áig;

e) közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján az illetékes hatóságok által vagy nevében végzett kötelező ellenőrző intézkedésekkel kapcsolatos költségek 100 %-áig, kivéve ha a közösségi jogszabályok értelmében az érintett vállalkozásoknak kell viselniük az ilyen költségeket;

f) az 1698/2005/EK rendelet mellékletében megállapított összegig az ugyanazon rendelet 32. cikkében említett intézkedések tekintetében történő támogatásra.

(3) A támogatás kizárólag a harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások költségei tekintetében, és/vagy harmadik személyek, például az illetékes szabályozó hatóságok vagy az azok nevében eljáró szervek által vagy nevében, vagy a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések, biogazdálkodásra utaló címkék, illetve minőségmegjelölések ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős független szervezetek által végrehajtott ellenőrzés tekintetében nyújtható, feltéve hogy az ilyen megjelölések és címkék összhangban vannak a közösségi jogszabályokkal. Befektetési célú kiadásokhoz nem adható támogatás.

(4) Nem nyújtható támogatás a mezőgazdasági termelő vagy a gyártó által végzett ellenőrzés költségeire, vagy amennyiben a közösségi jogszabályok szerint az ellenőrzéssel kapcsolatos költségeket magának a termelőnek kell viselnie, a díjak tényleges mértékének meghatározása nélkül.

(5) A (2) bekezdés f) pontjában említett támogatás kivételével a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetéseket.

(6) A támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek mellett elérhetőnek kell lennie az érintett területen működő valamennyi jogosult számára. Amennyiben a (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatások nyújtását termelői csoport vagy a mezőgazdaságban működő más, kölcsönös segítségnyújtási szervezet végzi, az ilyen csoportban vagy szervezetben való tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személyek által az érintett csoport vagy szervezet igazgatási költségeihez történő hozzájárulás mértékének a szolgáltatásnyújtás arányos költségeire kell korlátozódnia.

15. cikk

Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban

(1) A támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben e támogatás a technikai segítségnyújtás (2) bekezdésben felsorolt elszámolható költségeire irányul, és megfelel az e cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) Az alábbi elszámolható költségekre nyújtható támogatás:

a) mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági dolgozók oktatása és szakképzése tekintetében:

i. a szakképzési program szervezésének költségei;

ii. a résztvevők utazási és ellátási költségei;

iii. a mezőgazdasági termelő, illetve a mezőgazdasági dolgozó távolléte során szükséges helyettesítéssel kapcsolatos költségek;

b) a mezőgazdasági üzemben szükséges személyi helyettesítés tekintetében, a mezőgazdasági termelő, annak társa, illetve valamely mezőgazdasági dolgozó betegsége vagy szabadsága következtében szükséges helyettesítéssel kapcsolatban felmerülő tényleges költségek;

c) a harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások tekintetében az olyan szolgáltatások díjai, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás olyan szokásos működési kiadásaihoz, mint a rendszeres adó-tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység;

d) a vállalkozások között a versenyekkel, kiállításokkal és vásárokkal kapcsolatos tapasztalatokat megosztó fórumok megszervezése és az ezeken való részvétel tekintetében:

i. részvételi díjak;

ii. utazási költségek;

iii. kiadványokkal kapcsolatos költségek;

iv. kiállítási helyiségek bérleti díja;

v. a versenyek keretében megítélt jelképes díjak, legfeljebb 250 eurós díjankénti és személyenkénti értékben;

e) feltéve, hogy nem neveznek meg vállalatot, márkát vagy eredetet:

i. a tudományos ismeretek népszerűsítése;

ii. a más országokból származó termékek előtt nyitott minőségi rendszerekkel, a generikus termékekkel, a generikus termékek táplálkozástani jótéteményeivel és ajánlott felhasználásukkal kapcsolatos tényszerű információk.

Az e) pontban említett kiadások fedezésére támogatás adható abban az esetben, ha a termékek eredete szerepel az 510/2006/EK tanácsi rendeletben ( 16 ) és az 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 17 ) 54-58. cikkében, feltéve hogy az utalások pontosan megegyeznek a Közösség által rögzített utalásokkal;

f) kiadványok, például katalógusok, illetve az adott terület vagy egy adott termék termelőire vonatkozó tényszerű információkat bemutató weboldal, feltéve hogy ezek az információk és ismertetések semlegesek és az érintett összes termelő egyenlő esélyeket kap a kiadványban való megjelenésre.

(3) A támogatás a (2) bekezdésben felsorolt költségek 100 %-át is lefedheti. A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetéseket.

(4) A támogatásnak objektív módon meghatározott feltételek mellett elérhetőnek kell lennie az érintett területen működő valamennyi jogosult számára. Amennyiben a technikai segítségnyújtást termelői csoport vagy más szervezet végzi, az ilyen csoportban vagy szervezetben való tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személyek által az érintett csoport vagy szervezet igazgatási költségeihez történő hozzájárulás mértékének a szolgáltatásnyújtás arányos költségeire kell korlátozódnia.

16. cikk

Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás

(1) Az állattenyésztési ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott alábbi támogatások a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetők a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól:

a) törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig nyújtott támogatás;

b) harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 70 %-át fedező támogatás, kivéve az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének rendszeres ellenőrzését;

c) 2011. december 31-ig az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett innovatív állattenyésztési technikák és eljárások tekintetében 40 %-ig nyújtott támogatás, a mesterséges termékenyítés bevezetésével, illetve végrehajtásával kapcsolatos költségek kivételével;

d) az elhullott állomány eltávolítási költségeinek akár 100 %-át is elérő támogatás, és a tetemek megsemmisítési költségeinek akár 75 %-át is elérő támogatás; vagy a mezőgazdasági termelők által az elhullott állomány eltávolításának és megsemmisítésének költségeire kötött biztosítás díjköltségeihez adandó arányos támogatás;

e) az elhullott állomány eltávolítási és megsemmisítési költségeinek akár 100 %-át is elérő támogatás, amennyiben a támogatást a tetemek megsemmisítésére szánt díjakon vagy kötelező hozzájárulásokon keresztül finanszírozzák, feltéve hogy a díjak vagy hozzájárulások a húságazatra korlátozódnak és azokat közvetlenül ott vetik ki;

f) az elhullott állomány eltávolítási és megsemmisítési költségeinek akár 100 %-át is elérő támogatás, amennyiben kötelező elvégezni az elhullott állomány TSE-vizsgálatát;

g) a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos költségek 100 %-áig nyújtott támogatás.

Az emberi fogyasztás céljából levágott szarvasmarhafélék kötelező BSE-vizsgálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem haladhatja meg a 40 eurót vizsgálatonként. Ez az összeg a vizsgálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja a vizsgálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szállítását, vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését. A vizsgálat elvégzésének kötelezettsége közösségi vagy nemzeti jogszabályokon egyaránt alapulhat.

(2) Az (1) bekezdés d), e), f), és g) pontjában előírt mentesítés előfeltétele, hogy a tagállamban létezzen egy következetes programellenőrzés, és biztosítsák az elhullott állomány biztonságos ártalmatlanítását. Ezen állami támogatások kezelésének megkönnyítése érdekében a kifizetéseket a mezőgazdasági termelő alatt álló gazdasági szereplőknek folyósítják, akik az elhullott állomány eltávolításával és/vagy megsemmisítésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtanak, amennyiben megfelelően bizonyítható, hogy a kifizetett állami támogatás teljes összege a mezőgazdasági termelőhöz jut el.

(3) A támogatás nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzbeli kifizetéseket.

17. cikk

Egyes tanácsi rendeletekben előírt támogatások

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott alábbi támogatások a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetőek a közös piaccal, és mentesülnek a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól:

a) a tagállamok által az 1255/1999/EK tanácsi rendeletben ( 18 ) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésében megállapított valamennyi feltételnek megfelelően nyújtott támogatások;

b) a tagállamok által az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben ( 19 ) és különösen annak 87. cikkében, illetve 107. cikke (3) bekezdésében és a 125. cikke (5) bekezdésében foglalt összes feltétel betartásával nyújtott támogatás;

c) a tagállamok által a 2200/96/EK tanácsi rendelet ( 20 ) 15. cikkének (6) bekezdésével összhangban nyújtott támogatások.

3. FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

A támogatás odaítélését megelőző lépések

(1) Támogatás csak a megfelelő támogatási program e rendelettel összhangban való létrehozását és közzétételét követően végrehajtott tevékenység, illetve szolgáltatás tekintetében, támogatási program keretében nyújtható ahhoz, hogy e rendelet alapján mentesíthető legyen.

Amennyiben a támogatási program automatikus jogot teremt a támogatásra anélkül, hogy további intézkedésre lenne szükség a közigazgatás szintjén, a támogatás csak a támogatási program e rendelettel összhangban való létrehozását és közzétételét követően végzett tevékenységek vagy igénybe vett szolgáltatások tekintetében nyújtható.

Amennyiben a támogatási program előírása szerint kérelmet kell benyújtani az érintett illetékes hatósághoz, a támogatás csak az alábbi feltételek teljesülését követően végzett tevékenységek vagy igénybe vett szolgáltatások tekintetében nyújtható:

a) a támogatási programot e rendelettel összhangban létrehozták és közzétették;

b) megfelelő támogatási kérelmet nyújtottak be az érintett illetékes hatósághoz;

c) az érintett illetékes hatóság olyan formában fogadta el a kérelmet, amely kötelezi a támogatás folyósítására, és egyértelműen feltünteti a folyósítandó támogatás összegét vagy ezen összeg kiszámításának módját; az illetékes hatóság csak akkor fogadhatja el a kérelmet, ha a támogatáshoz, illetve a támogatási programhoz rendelkezésre álló költségvetés nem merült ki.

(2) Támogatási programon kívüli egyedi támogatás csak az (1) bekezdés harmadik albekezdésének b) és c) pontjában foglalt kritériumok teljesülését követően végrehajtott tevékenység, illetve szolgáltatás tekintetében nyújtható ahhoz, hogy e rendelet alapján mentesíthető legyen.

(3) Ez a cikk nem vonatkozik a 17. cikk hatálya alá eső támogatásra.

19. cikk

Támogatáshalmozódás

(1) A támogatások 4-16. cikkben meghatározott felső határait attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a támogatott projekthez vagy tevékenységhez nyújtott támogatást teljes mértékben állami forrásokból finanszírozzák vagy részben a Közösség finanszírozza azt.

(2) Az e rendelettel mentesített támogatás nem halmozódhat ugyanazon elszámolható költségek tekintetében a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett más állami támogatással, beleértve az 1698/2005/EK rendelet 88. cikke (1) bekezdése második albekezdésének hatálya alá tartozó, tagállami vagy közösségi pénzügyi hozzájárulásokat, amennyiben az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná az e rendeletben megállapított felső határt.

(3) Az ezen rendelet alapján mentesített támogatás nem vonható össze az 1860/2004/EK rendelet szerinti de minimis támogatással ugyanazon elszámolható kiadás vagy beruházási projekt tekintetében, amennyiben a halmozódás eredményeképpen a támogatásintenzitás meghaladná a rendeletben rögzített szintet.

20. cikk

Átláthatóság és ellenőrzés

(1) A tagállamok az e rendelettel mentesített támogatási program hatálybalépése, illetve a támogatási programon kívüli támogatások esetében az e rendelettel mentesített támogatás odaítélése előtt legalább 10 munkanappal eljuttatják a Bizottsághoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából a támogatási programról, illetve egyedi támogatásról szóló összefoglaló információt az I. mellékletben megállapítottak szerint. Ezt számítógépes formátumban kell benyújtani. A Bizottság ezen összefoglaló kézhezvételét követő 10 munkanapon belül azonosító számmal ellátott átvételi elismervényt küld, és az összefoglalót közzéteszi az interneten.

(2) A tagállamok részletes nyilvántartást vezetnek az e rendelettel mentesített támogatási programokról, az ilyen programok alapján nyújtott egyedi támogatásokról, és az e rendelettel mentesített, egyetlen létező támogatási programhoz sem tartozó egyedi támogatásokról. E nyilvántartás tartalmazza az e rendeletben a mentesítésre vonatkozóan rögzített feltételek teljesülésének megállapításához szükséges valamennyi információt, ideértve minden egyes vállalkozás KKV-státuszára vonatkozó információt is. A tagállamok egyedi támogatás esetén a támogatás odaítéléstől, támogatási program esetén pedig az adott program alapján folyósított legutolsó egyedi támogatás odaítélésétől számított tíz évig őrzik meg a nyilvántartást. Írásbeli kérelemre az érintett tagállam 20 munkanapon vagy a kérelemben megállapított esetleges hosszabb időn belül a Bizottság rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amelyet a Bizottság szükségesnek ítél az e rendeletben rögzített feltételek teljesülésének megállapításához.

(3) A tagállamok jelentést készítenek e rendelet alkalmazásáról e rendelet alkalmazásának minden egyes teljes, illetve tört naptári évére vonatkozóan, a II. mellékletben meghatározott formátumban. Ez a jelentés beilleszthető a tagállamok által a 659/1999/EK tanácsi rendelet ( 21 ) 21. cikke (1) bekezdése szerint benyújtandó éves jelentésbe, amelyet a jelentés tárgyát képező naptári évet követő év június 30-ig kell benyújtani. A tagállam ugyaneddig az időpontig benyújtja az ezen rendelet 10. és 11. cikke értelmében folyósított kifizetésekre vonatkozó külön beszámolót, amely ismerteti az abban a naptári évben kifizetett összegeket, a fizetési feltételeket, a 10. cikkben említett betegségeket és a 11. cikkel kapcsolatban pedig azokat a megfelelő meteorológiai információkat, amelyek azonosítják az éghajlati események fajtáit, időbeliségüket, relatív kiterjedésüket és elhelyezkedésüket, illetve kihatásaikat arra a termelésre nézve, amelyre az ellentételezést megadták.

(4) Az e rendelettel mentesített adott támogatási program hatálybalépésekor, illetve az e rendelettel mentesített támogatási programon kívüli egyedi támogatás odaítélésekor a tagállamok közzéteszik az interneten az ilyen támogatási program teljes szövegét, illetve azokat a kritériumokat és feltételeket, amelyek alapján sor kerül ilyen egyedi támogatás odaítélésére.

A honlapok címét a támogatásra vonatkozóan az (1) bekezdésben előírt összefoglaló információval és a támogatási program szövegéhez kapcsolódó közvetlen linkkel együtt meg kell küldeni a Bizottságnak. A (3) bekezdés szerint benyújtott éves jelentésben is fel kell tüntetni azt.

(5) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 17. cikk hatálya alá eső támogatásra.

21. cikk

A 70/2001/EK rendelet módosítása

A 70/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet ( 22 ) hatálya alá eső halászati és akvakultúra-termékekre és a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításához (gazdálkodás) kapcsolódó tevékenységekre; a tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítására és forgalmazására;

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

az alábbi k) és n) ponttal egészül ki:

"k) »mezőgazdasági termék«:

i. a Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a 104/2000/EK rendelet alkalmazási körébe tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével;

ii. a 4502, a 4503 és a 4504 KN-kód alá tartozó termékek (parafatermékek);

iii. tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek, az 1898/87/EGK tanácsi rendelet ( 23 ) 3. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

l) »tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek« a tejjel és/vagy tejtermékekkel összetéveszthető termékek, amelyek összetétele azonban különbözik ezekétől a termékekétől, mivel nem tejből származó zsírt és/vagy fehérjét tartalmaznak, tejből nyert fehérjével, vagy anélkül (amit az 1898/87/EGK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése »tejtermékektől eltérő termék«-ként említ);

m) »mezőgazdasági termékek feldolgozása«: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely olyan művelet, ahol a keletkező termék szintén mezőgazdasági terméknek minősül, kivéve az olyan gazdálkodási tevékenységet, amely az első eladásra váró állati vagy növényi termék előkészítéséhez szükséges;

n) »mezőgazdasági termékek forgalmazása«: értékesítés, értékesítésre való felkínálás, leszállítás vagy egyéb módon történő forgalomba hozatal céljából való birtoklás vagy kiállítás, kivéve a elsődleges termelő első eladását viszonteladókak vagy feldolgozóknak, illetve bármely tevékenységet, amely a termék első eladásához szükséges; amennyiben az elsődleges termelő a végső fogyasztónak az ilyen fajta értékesítésre fenntartott helyszíntől eltérő helyen ad el, az forgalmazásnak minősül.

3. A 4. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Amennyiben a befektetés a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érinti, a bruttó támogatásintenzitás nem haladhatja meg:

a) a legkülső régiókban a támogatható beruházás 75 %-át;

b) a támogatható beruházások 65 %-át a 2019/93/EK tanácsi rendelet ( 24 ) szerinti kisebb égei-tengeri szigeteken;

c) az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján jogosult támogatható beruházások 50 %-át;

d) minden egyéb régiókban a támogatható beruházás 40 %-át.

4. A II. melléklet az "Egyéb feldolgozóipar" után, a "Feldolgozóipar" szöveggel azonos szinten az alábbi szöveggel egészül ki:

" Mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása ( 25 )

22. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1/2004/EK rendelet alapján mentesített támogatási programok, melyek eleget tesznek ezen rendelet valamennyi feltételének, továbbra is mentesítést élveznek az e rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett időpontig.

23. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele utáni huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől2014. június 30-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor függőben lévő bejelentéseket a rendelet rendelkezéseivel összhangban értékelik. Amennyiben e rendelet feltételei nem teljesülnek, a Bizottság az agrárszektorban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján végzi el az ilyen bejelentések értékelését.

Az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően a Bizottság engedélye nélkül, a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség megszegésével végrehajtott egyedi támogatások és támogatási programok, valamint az ilyen program alapján nyújtott támogatások a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethetők a közös piaccal, és mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben eleget tesznek az e rendelet 3. cikkében megállapított feltételeknek, az említett cikk (1) bekezdésében, valamint (2) bekezdésének b) és c) pontjában előírt azon követelmény kivételével, hogy kifejezetten hivatkozni kell erre a rendeletre, és hogy a támogatás folyósítása előtt be kell nyújtani a 20. cikk (1) bekezdésében előírt összefoglaló információt. A Bizottság az e feltételeknek eleget nem tevő támogatásokat a vonatkozó keretszabályokkal, iránymutatásokkal és közleményekkel összhangban értékeli.

(3) Az e rendelet alapján mentesített támogatási programok a jelen rendelet lejáratának napját követő hathónapos időszakban továbbra is mentességet élveznek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az e rendelettel mentesített támogatási program végrehajtása vagy a támogatási programon kívül nyújtott, e rendelettel mentesített egyedi támogatás esetén benyújtandó összefoglaló információ formátuma

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásra vonatkozó összefoglaló információ

Tagállam

Régió(Tüntesse fel a régió nevét, amennyiben a támogatást nem központi hatóság nyújtja.)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve(Tüntesse fel a támogatási program megnevezését, illetve egyedi támogatás esetén a kedvezményezett nevét.)

Jogalap(Tüntesse fel mind a támogatási program, mind az egyedi támogatás esetén a pontos nemzeti jogi hivatkozást.)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege(Az összegeket euróban, vagy adott esetben nemzeti pénznemben kell megadni. Támogatási program esetén tüntesse fel a költségvetési előirányzatok teljes éves összegét vagy a támogatási program körébe tartozó valamennyi támogatási eszköz tekintetében a becsült éves adóveszteséget. Egyedi támogatás odaítélése esetén: tüntesse fel a támogatás teljes összegét/adóveszteséget. Adott esetben tüntesse fel azt is, hogy a támogatás részleteit hány évig folyósítják vagy hány évig keletkezik adóveszteség. A kezességvállalás tekintetében mindkét esetben adja meg a garantált kölcsön legnagyobb összegét.)

Maximális támogatási intenzitás(Tüntesse fel a maximális támogatási intenzitást, illetve az elszámolható tételenkénti legnagyobb támogatási összeget.)

A végrehajtás időpontja(Tüntesse fel azt az időpontot, amelytől a program alapján támogatás ítélhető oda, illetve amikor az egyedi támogatás odaítélésére sor kerül.)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama(Tüntesse fel azt az időpontot [év, hónap], ameddig a program alapján támogatás nyújtható, illetve egyedi támogatás esetén, megfelelő esetben, az utolsó részlet kifizetésének várható időpontját [év, hónap].)

A támogatás célja(A támogatás elsődleges célja értelemszerűen a KKV-k támogatása. Ismertesse a támogatás további másodlagos céljait. Tüntesse fel, hogy a 4-17. cikkek közül melyeket alkalmazzák, valamint a program, illetve az egyedi támogatás körébe tartozó elszámolható költségeket.)

Az érintett ágazat(ok)(Tüntesse fel az alágazatokat az érintett állattenyésztési [például: sertés/baromfi] vagy növénytermesztési [például: alma/paradicsom] ágazat megnevezésével.)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe.

Internetcím(Tüntesse fel azt az internetes címet, ahol a támogatási program teljes szövege, illetve a támogatási programon kívüli egyedi támogatás odaítélésének kritériumai és feltételei megtalálhatók.)

Egyéb információk

II. MELLÉKLET

A Bizottságnak benyújtandó időszakos jelentés formátuma

A Tanács 994/98/EK rendelete 1. cikkével összhangban elfogadott csoportmentesítési rendelet értelmében mentesített támogatási programokról szóló éves jelentés formanyomtatványa

A tagállamok a Bizottsággal szemben fennálló, a Tanács 994/98/EK rendelete alapján elfogadott csoportmentesítési rendeletekből következő jelentési kötelezettségeik során az alábbi formanyomtatványt használják.

A jelentéseket számítógépes formátumban nyújtják be.

A 994/98/EK tanácsi rendelet 1. cikke alapján elfogadott csoportmentességi rendeletek alapján mentesített, valamennyi támogatási programra vonatkozóan kért tájékoztatás.

1. A támogatási program megnevezése

2. Az alkalmazott bizottsági csoportmentességi rendelet

3. Kiadás

Külön számadatokat kell megadni az egyes támogatási programokon belüli támogatási eszközre vagy egyedi támogatásokra nézve (pl. vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön stb.). Az adatokat euróban vagy adott esetben nemzeti pénznemben kell megadni. Adókedvezmény esetén jelenteni kell az éves bevételkieséseket. Amennyiben nem állnak rendelkezésre pontos adatok, a veszteségeket becsülni is lehet.

Ezeket a kiadási számadatokat a következők alapján kell megadni:

A vizsgált évre vonatkozóan a program körébe tartozó minden egyes támogatási eszköz (vissza nem térítendő támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön, kezességvállalás stb.) esetében külön-külön fel kell tüntetni a következőket:

3.1. a lekötött összegek, a (becsült) adóveszteségek vagy egyéb bevételkiesés, kezességvállalási adatok stb. pl. új támogatott projektekkel kapcsolatban. Kezességvállalást tartalmazó támogatási programok esetében meg kell adni az újonnan nyújtott kezességvállalások teljes összegét;

3.2. a tényleges kifizetések, a (becsült) adóveszteségek vagy egyéb bevételkiesés, kezességvállalási adatok új és folyamatban lévő projektekkel stb. kapcsolatban. Kezességvállalást tartalmazó támogatási programok esetében a következőket kell megadni: a kinnlevő kezességvállalások teljes összege, díjbevételek, visszafizetések, kifizetett kártérítések, a támogatási program működési eredménye a vizsgált év során;

3.3. a támogatott projektek és/vagy vállalkozások száma;

3.4. [Hagyja üresen!]

3.5. az alábbiak becsült teljes összege:

- támogatott beruházás,

- a hagyományos tájkép és épületek megőrzését célzó kiadások,

- gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezését célzó kiadások,

- fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás,

- korengedményes nyugdíjazáshoz nyújtott támogatás,

- a támogatott termelői csoportokkal kapcsolatos kiadások,

- betegségekkel kapcsolatos kiadások,

- a rossz időjárás ellentételezésével kapcsolatos kiadások,

- a támogatott biztosítási díjakkal kapcsolatos kiadások,

- birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

- minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás,

- a támogatott technikai támogatással kapcsolatos kiadások,

- az állattenyésztési ágazat támogatásával kapcsolatos kiadások;

3.6. a 3.1. pontban felsorolt összegek regionális bontása a Tanács 1698/2005/EK rendelete 36. cikke a) bekezdésének i., ii. és iii. alpontjában felsorolt célkitűzés alá tartozó kedvezőtlen helyzetű térségek és más területek szerint;

3.7. a 3.1. pontban foglalt összegek ágazatonkénti bontásban, a kedvezményezettek tevékenységének ágazatai szerint (ha az több ágazatra kiterjed, egyenkénti részesedésüket is fel kell tüntetni):

- az állati termék típusa,

- a növényi termék típusa.

4. Egyéb információ és megjegyzések

( 1 ) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

( 2 ) HL L 10., 2001.1.13., 33. o. A legutóbb az 1040/2006/EK rendelettel (HL L 187., 2006.7.8., 8. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL C 28., 2000.2.1., 2. o. Helyesbített változat (HL C 232., 2000.8.12., 17. o.)

( 4 ) HL L 1., 2004.1.3., 1. o.

( 5 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 1698/2005/EK rendelettel (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 7 ) HL C 71., 2000.3.11., 14. o.

( 8 ) HL L 325., 2004.10.28., 4. o.

( 9 ) HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

( 10 ) HL L 182., 1987.7.3., 36. o.

( 11 ) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

( 12 ) HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

( 13 ) HL L 184., 1993.7.27., 1. o.

( 14 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

( 15 ) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

( 16 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

( 17 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

( 18 ) HL L 160., 1999.6.26., 48. o.

( 19 ) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

( 20 ) HL L 297., 1996.11.21., 1. o.

( 21 ) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

( 22 ) HL L 17., 2000.1.21., 22. o."

( 23 ) HL L 182., 1987.7.3., 36. o."

( 24 ) HL L 184., 1993.7.27., 1. o."

( 25 ) Az e rendelet 2. cikkének k) pontjában rögzített meghatározás szerint."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1857 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1857&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1857-20131109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1857-20131109&locale=hu

Tartalomjegyzék