2008. évi CI. törvény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról[1]

Az Országgyűlés a mezőgazdaságot sújtó elemi károk hatásának enyhítésében való termelői érdekközösség kialakítása, öngondoskodó felelősségük megerősítése és az állami segítség hatékonyabbá tétele érdekében a következő törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A törvény célja a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább azonos összegű költségvetési támogatásából keletkező pénzügyi forrás létrehozása, amely a befizető mezőgazdasági termelők körében az elemi kár okozta károk részbeni megtérítésére (a továbbiakban: kárenyhítő juttatás) szolgál.

(2) A kárenyhítő juttatással kapcsolatos egyes feladatokat az agrárkár-enyhítési szerv, valamint az agrárkár-megállapító szerv látja el.

(3) Az agrárkár-enyhítési szerv eljárására - ideértve a kárenyhítő hozzájárulás meg nem fizetésével kapcsolatos eljárást is - a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) I., III., IV., VI. és VII. fejezeteiben, valamint a 77-78. §-ában foglalt, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) A gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelők e törvény erejénél fogva a használatukban lévő termőföld alapján kötelesek részt venni a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerben.

(2) A mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelők a használatukban lévő termőföld alapján szabad választásuk szerint vesznek részt a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerben.

3. § E törvény alkalmazásában:

a)[2] elemi kár: a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön bekövetkezett jégeső-, aszály-, belvíz-és fagykár;

b) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet

1. aki (amely) a mezőgazdasági tevékenységet, az ahhoz kapcsolódó jog gyakorlását, illetve kötelezettség teljesítését saját nevében és kockázatára végzi, és

2. akit (amelyet) legkésőbb a támogatási kérelmével egyidejűleg az eljárási törvény szerint nyilvántartásba vesznek;

c) kis- és középvállalkozás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozás;

d) gazdálkodó szervezet: a kis- és középvállalkozásnak minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

e)[3] egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelő: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben ekként meghatározott olyan kis- és középvállalkozásnak minősülő természetes személy, aki az eljárási tv. szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben az egységes kérelemre vonatkozó jogszabályban meghatározott benyújtási határidő utolsó napján egyéni vállalkozóként szerepel;

f) mezőgazdasági őstermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18-19. pontja szerinti magánszemély;

g) termőföld: közösségi jogi aktusban foglaltak alapján föld használatához kötött támogatás igénybevételére jogosító, jogszabályban meghatározott terület;

h) egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer részét képező közösségi jogi aktusban meghatározottak szerinti közvetlen kifizetés iránti kérelem;

i) használatban lévő termőföld: az egységes kérelemben megelölt jogosult terület, növelve a mezőgazdasági termelő által művelt szőlőterülettel, és csökkentve a mezőgazdasági termelő által használt gyep-, illetve legelőterülettel;

j)[4] tárgyévi hozamérték: a használatban lévő termőföldről a tárgyévben betakarított termékeknek az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott áron számított értéke;

k)[5] referencia hozamérték: a tárgyévet megelőző - elemi csapástól mentes - három év átlagtermése és a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföld területének alapulvételével a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott áron számított hozamérték;

l) hozamérték-csökkenés: a referencia hozamérték és a tárgyévi hozamérték különbsége;

m) elemi csapás: a tárgyévben a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföld területére számítva több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okozó elemi kár.

A kárenyhítő hozzájárulás megfizetése

4. § (1) E törvény alapján kárenyhítő hozzájárulás fizetésére köteles:

a) a gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelő, valamint

b) az a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő, aki a törvényben foglaltak szerint kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezettséget vállal [az a)-b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő].

(2) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése csak a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosít kárenyhítő juttatás igénybevételére.

(3) A megfizetett kárenyhítési hozzájárulás nem követelhető vissza.

5. § (1)[6] A mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal (a továbbiakban: nyilatkozat) határozatlan időre kötelezettséget vállalhat kárenyhítési hozzájárulás fizetésére. A nyilatkozat legkésőbb az egységes kérelem jogszabályban meghatározott benyújtási határidejéig tehető meg. A nyilatkozat elfogadásáról az agrárkár-enyhítési szerv dönt. Az agrárkár-enyhítési szerv a nyilatkozat elfogadását kizárólag az e törvényben foglalt feltételek teljesítésének hiányában tagadhatja meg. A nyilatkozat megtételének részletes szabályait a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelete állapítja meg.

(2) Megszűnik a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő e jogviszony alapján történő kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettsége, ha a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő:

a) az egységes kérelem benyújtására jogszabályban előírt határidőt megelőzően meghal,

b) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal visszavonja az (1) bekezdésben foglaltak szerint tett nyilatkozatát,

c) egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelőként nyújt be egységes kérelmet.

(3) Ha a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő egyben egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelő is, a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségét az egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat a tárgyévben csak az egységes kérelem benyújtására előírt határidő lejártáig tehető meg.

(5) A mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő egységes kérelem benyújtását követő halála esetén a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére az az örökös kötelezett, akinek részére az örökhagyó által benyújtott egységes kérelem alapján járó támogatást kifizetik.

(6) Az egyéni vállalkozónak minősülő mezőgazdasági termelő halála esetén a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére az (5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás mértéke a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő használatában levő:

a) szőlő és gyümölcs ültetvényterület után évenként és hektáronként 2000 forint,

b) egyéb termőföldterület után évenként és hektáronként 800 forint.

(2)[7] A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét átutalással, a befizető azonosítására alkalmas módon, a regisztrációs szám és az adószám vagy az adóazonosító jel megadásával köteles befizetni az agrárkár-enyhítési szerv - a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott - számlájára. A mezőgazdasági termelő az átutalásról úgy köteles gondoskodni, hogy a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírásra kerüljön. Határidőben történő befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírt összeg tekinthető.

(3) A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén az eljárási tv. 58-62. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(4)[8] A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő a kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét 2010-ben a (2) bekezdésben meghatározott módon úgy kell teljesítenie, hogy a kárenyhítési hozzájárulás az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010-ben szeptember 30-áig jóváírásra kerüljön. Határidőben történő befizetésnek kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján 2010. szeptember 30-ig jóváírt összeg tekinthető. E rendelkezést akkor kell alkalmazni, ha a kárenyhítési hozzájárulásnak jóváírására 2010. június 30-ig az agrárkár-enyhítési szerv számláján nem került sor.

A kárenyhítő juttatás pénzügyi forrásai

7. §[9] A kárenyhítési hozzájárulás a kárenyhítő juttatás forrásául szolgáló, a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (a továbbiakban: előirányzat) bevételét képezi.

8. § (1) Az állam évenként a központi költségvetési forrásból az összes kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő által befizetett kárenyhítési hozzájárulással legalább azonos összegű támogatással járul hozzá a kárenyhítés pénzügyi forrásaihoz.

(2)[10] A Kormány nyilvános határozatban dönthet az összes kárenyhítési hozzájárulást meghaladó összegű többlet költségvetési hozzájárulás biztosításáról, továbbá szempontokat határozhat meg a többlet költségvetési hozzájárulás igénybevételének szakmai feltételrendszerére. A kárenyhítési kérelmek elbírálása során a többlet költségvetési támogatás azon kárenyhítő hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelők között osztható fel, akik teljesítik a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott feltételeket.

(3) Az előirányzat központi költségvetésből történő támogatása nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évi összes kárenyhítési hozzájárulás összege.

(4) A kárenyhítési hozzájárulás és az (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kizárólag a törvény szerinti célokra használható fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti támogatási forrás maradványa nem vonható el, nem csoportosítható át, nem csök kenthető és nem zárolható, arra a mindenkori költségvetési törvény által előírt tartalék- és maradványképzési kötelezettség nem vonatkozik. Az összeg tárgyévben kárenyhítő juttatásra fel nem használt részét a következő évre kötelezően át kell vinni.

A kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételei

9. § (1) A kárenyhítő juttatásra a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a részére megállapított kárenyhítési hozzájárulást határidőre maradéktalanul befizette, és

b)[11] a használatában levő termőföldön bekövetkezett jégeső-, belvíz- és fagykárt a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül bejelentette, és

c)[12] a használatában lévő termőföldön elemi csapás következett be és kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelme az agrárkár-megállapító szervhez a tárgyév október 20-áig beérkezett, illetve

d) az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált kárenyhítő juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megállapító szervtől legkésőbb a tárgyév november 10-éig beérkezett az agrárkár-enyhítési szervhez, illetve

e) aszály esetén a miniszter az aszályhelyzet fennállásáról közleményt ad ki.

(2)[13] A kárenyhítő juttatást a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő részére a használatában levő termőföld alapján akkor lehet megállapítani, ha az a kár bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelem benyújtásakor is a használatában volt.

(3) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő halála esetén a kárenyhítő juttatást a mezőgazdasági termelő örökösének kell kifizetni.

(4)[14] A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő legkésőbb a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmének benyújtásával egyidejűleg köteles bejelenteni az agrárkár-enyhítési szervnek a kárenyhítési kérelmével érintett elemi kárra biztosítóval történt szerződés kötését, valamint e szerződés alapján az igénnyel érintett elemi kárral összefüggésben a biztosító által a részére megállapított összeget. Ha ez az összeg csak az a kérelem benyújtását követően válik ismertté, akkor a mezőgazdasági termelő e körülményt a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni. A szerződéskötésre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő nem jogosult kárenyhítő juttatásra, a már kifizetett kárenyhítő juttatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.

10. § A tárgyévi kárenyhítő juttatások mértékének meghatározásánál a tárgyévet megelőző év október 1-jétől a tárgyév szeptember 30-áig bekövetkezett elemi károkat kell figyelembe venni. Az ezt követő időszakban bekövetkezett elemi kár a következő évi kárenyhítési igény megállapításánál érvényesíthető.

11. § (1)[15] A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő elemi csapás esetén legfeljebb a hozamérték-csökkenés alapján kiszámított kárenyhítő juttatási igényének az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 80%-os, kedvezőtlen adottságú területeken 90%-os mértéke szerinti kárenyhítő juttatásra jogosult. Amennyiben a rendelkezésre álló összes kárenyhítési hozzájárulás és költségvetési támogatás együttes összege nem fedezi a tárgyévben maximálisan adható összes kárenyhítő juttatás összegét, úgy a kárenyhítő juttatás mértékét az adott évben valamennyi kárenyhítő juttatást kérelmező termelőnél arányosan csökkenteni kell.

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv kárenyhítési kötelezettsége legfeljebb az (1) bekezdés szerinti juttatásnak a biztosító által - a 9. § (4) bekezdése szerinti biztosítási szerződés alapján - nem fedezett részére terjed ki.

(3)[16] A kárenyhítő juttatás iránti kérelemhez kapcsolódó eljárásban hiánypótlásra, illetve az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésére nincs lehetőség.

(4)[17] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést alkalmazni kell, úgy a kizárólag ezen indokkal csökkentett juttatásról szóló döntések tekintetében az arányos csökkentésre vonatkozóan fellebbezésnek helye nincs.

12. § (1) Elemi csapás esetén a termelőket megillető kárenyhítő juttatás összegére az agrárkár-enyhítési szerv évenként egyszer, jogszabályban meghatározott határidőn belül, a kárenyhítő juttatásra vonatkozó kifizetési tervben (a továbbiakban: kifizetési terv) tesz javaslatot a miniszternek.

(2)[18] A kifizetési tervet a miniszter hagyja jóvá.

(3)[19] Az agrárkár-enyhítési szerv a miniszter engedélye alapján intézkedik a kárenyhítő juttatás kifizetéséről.

13. § (1) A miniszter döntése alapján a 11. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítő juttatás összegéből, annak legfeljebb 90%-áig a tárgyévben előleg fizethető ki.

(2) Amennyiben a kárenyhítő juttatás előlegösszege a véglegesen megállapított kárenyhítő juttatást meghaladja, a különbözetet az agrárkár-enyhítési szerv határozatában foglaltak szerint harminc napon belül vissza kell fizetni. A határidőben vissza nem fizetett előleg adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

14. § (1) Az agrárkár-enyhítési szerv a törvényben foglalt feladatai ellátásához:

a) kárenyhítési adatbázist hoz létre,

b)[20] összesíti és feldolgozza az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált kárenyhítő juttatás iránti kérelmeket.

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével összefüggő adatokat a fizetési kötelezettség megszűnését követő öt évig, illetőleg ezt követően az ezzel összefüggő eljárások befejeződéséig kezelheti.

(3) Az agrárkár-megállapító szerv e törvényben foglalt feladatai teljesítéséhez:

a) fogadja és ellenőrzi a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentéseket,

b)[21] fogadja, felülvizsgálja és záradékolja a 9. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kárenyhítő juttatás iránti kérelmeket.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény és az azt módosító 2007. évi XL. törvény hatályát veszti azzal, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXXXVIII. törvény) rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.

(2) A 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján kötött szerződések e törvény hatálybalépésének napjával a törvény erejénél fogva megszűnnek.

(3) E törvény által előírt kárenyhítő hozzájárulás megfizetését teljesítettnek kell tekinteni, ha azt a mezőgazdasági termelő e törvény hatálybalépése előtt, a 2009-es évben a 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján már teljesítette.

(4) A 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján 2009-ben megfizetett kárenyhítő hozzájárulás és az e törvény 6. § (1) bekezdése által előírt kárenyhítő hozzájárulás összege közti különbözetet az agrárkár-megállapító szerv köteles 2009. június 30-ig a befizető részére visszatéríteni.

(5)[22]

(6)[23]

(7) Ha a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő a 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján szerződést kötött, - figyelemmel a 9. §-ban foglaltakra -akkor is jogosult kárenyhítő juttatásra, ha nem tett az 5. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot. Ha a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő nem kíván kárenyhítő juttatásra jogosultságot szerezni, erről a tárgyévben teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkoznia az egységes kérelem benyújtására előírt határidő lejártáig.

(8) A 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján képzett előirányzat maradványa nem vonható el, az az e törvény alapján képzendő előirányzat bevételét képezi.

(9)[24] A kárenyhítési juttatás formájában nyújtott támogatásokat

a) 2010-ben az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1857/2006/EK bizottsági rendelet) 11. cikk (8) bekezdésében,

b) 2011. január 1-je után az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (8) és (9) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.

(10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az agrárkár-enyhítési szervet,

b) az agrárkár-megállapító szervet rendeletben jelölje ki.

(11) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:

a)[25] a hozamérték-csökkenés kiszámításának módját, az elemi csapás bejelentésének, igazolásának, az előlegfizetési és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásának, a kárenyhítő juttatás megállapításának részletes szabályait, a kárenyhítő juttatás jogszabálysértés esetén jogosulatlannak minősülő részét és az ellenőrzés rendjét,

b) a többletforrás igénybevételéhez szükséges feltételeket és a feltételek teljesítése igazolásának módját, valamint

c)[26] a mezőgazdasági őstermelőnek minősülő mezőgazdasági termelő által a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségvállalás megtételének részletes szabályait, továbbá az agrárkár-enyhítési szervnek a kárenyhítési hozzájárulás befizetésére szolgáló számláját rendeletben határozza meg.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § Ez a törvény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis-és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg, és a kárenyhítő juttatás feltételei megfelelnek e rendelet 11. cikke szerinti kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás igénybevétele valamennyi feltételének.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Megállapította a 2009. évi LXVII. törvény 1. § - a. Hatályos 2009.07.13.

[3] Megállapította a 2010. évi LXVII. törvény 1. §-a. Hatályos 2010.07.05.

[4] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Megállapította a 2010. évi LXVII. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.05.

[8] Beiktatta a 2010. évi LXVII. törvény 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.05.

[9] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Megállapította a 2010. évi LXVII. törvény 3. §-a. Hatályos 2010.07.05.

[12] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[16] Beiktatta a 2010. évi LXVII. törvény 4. §-a. Hatályos 2010.07.05.

[17] Beiktatta a 2010. évi LXVII. törvény 4. §-a. Hatályos 2010.07.05.

[18] Megállapította a 2009. évi LXVII. törvény 3. § - a. Hatályos 2009.07.13.

[19] Megállapította a 2009. évi LXVII. törvény 3. § - a. Hatályos 2009.07.13.

[20] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 412. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 412. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[24] Megállapította a 2010. évi CLXII. törvény 52. §-a. Hatályos 2010.12.30.

[25] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[26] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 411. §-a. Hatályos 2009.10.01.

Tartalomjegyzék