32/2009. (III. 31.) FVM rendelet

az agrárkár-enyhítési eljárásról

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. § (11) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) téli fagykár: az őszi kalászos gabona-, a repce- és az őszi takarmánykeverék termőföldön a hőmérséklet csökkenése miatt bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a növényállomány legalább ötven százaléka kipusztult, a termő szőlő- és gyümölcsültetvényen a főrügyek (és rügyek) legalább ötven százalékban elfagytak;

b) tavaszi fagykár: a termő szőlő- és a gyümölcsültetvényben bekövetkezett fagykár, amelynek következtében a szőlő- és gyümölcsültetvényen a főrügyek (és rügyek), a szántóföldi zöldségnövény-termőföldön a növények (növényhajtások) legalább ötven százalékban elfagytak;

c)[2] belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas vízállásából eredő átszivárgások, buzgárok, talajvízszint-emelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellően kiépített vízelvezető művekkel rendelkező területek csapadékvizeiből származó felszíni vízelborítás miatt

ca) a vetett növényekben okozott kár (a növények kipusztulása, vagy a termésképzésre alkalmatlan növények számának aránya) meghaladja az ötven százalékot;

cb) az ültetvényekben okozott kár (a kipusztult, vagy a termésképzésre alkalmatlan, illetőleg a csökkent termőképességű növények tőszámának aránya) meghaladja a tíz százalékot;

d) aszály: az a természeti jelenség, amely a rendkívül meleg és száraz időjárás következtében a növényi kultúrákban terméscsökkenést okoz, és amelynek tényét az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a rendelkezésre álló vízmérleg- és hőmérsékleti adatok, valamint a távérzékeléses növénymonitoring és egyéb termésbecslések alapján meghatározott területre, illetve a gazdálkodók meghatározott körére vis maiorként közleményben meghirdet;

e) aszálykár: az a kártétel, amely az aszály következtében a növényi kultúrákban keletkezett;

f) termelő: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: Krt.) 4. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő;

g) egységes kérelem: a Krt. 3. § h) pontja szerinti egységes kérelem;

h)[3] elemikár-mentes év: az az év, amelyben a termelő az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet szerint a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést nem tett,

i) használatban lévő termőföld: a Krt. szerinti használatban lévő termőföld.

j)[4] jégesőkár: szilárd halmazállapotú, jégkristályokból és azok képződményeiből álló csapadék (jégeső) által a termesztett növényi kultúrákban okozott zöldkár, virágzási kár, érési- vagy szemkár.

(2)[5] Az e rendelet alapján kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokat (nyilatkozat, bejelentőlapok) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja a honlapján közzéteszi.

A kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezés

2. §

(1) A Krt. 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti termelő a kárenyhítési rendszerbe történő bejelentkezési kötelezettségének az egységes kérelem Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) történő benyújtásával tesz eleget.

(2) A Krt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti termelőnek a kárenyhítési rendszerbe saját elhatározásból történő bejelentkezése az egységes kérelem MVH-hoz történő benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb az egységes kérelem benyújtásának külön jogszabályban meghatározott határidejéig az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kitöltött, írásba foglalt nyilatkozat termelő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez történő benyújtásával történik.

(3) Ha a Krt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti termelő az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát az egységes kérelem tárgyévi benyújtási határidejének lejártát követően nyújtja be, akkor azt az MVH csak a benyújtást követő évtől kezdődően fogadja el.

A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása

3. §

(1)[6] Az MVH az egységes kérelem külön jogszabályban meghatározott benyújtási határidejét követően harminc napon belül értesíti a termelőt kárenyhítési hozzájárulás-fizetésére vonatkozó kötelezettségének a Krt. 6. § (1) bekezdése alapján megállapított mértékéről.

(2) Az MVH a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség termelőnkénti adatait elektronikus adathordozón a tárgyév július 31-éig eljuttatja a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnak (a továbbiakban: MgSzH).

(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti állományról július 31-éig megyénkénti és a Krt. 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti bontásban összefoglaló jelentést készít a miniszter részére.

4. §

Az egységes kérelemben feltüntetett, a termelő használatában lévő termőföldterület-nagyság módosításának figyelembevételére nincs lehetőség.

A jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykár bejelentése[7]

5. §

(1)[8] A termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykárt, annak becsült nagyságát (a jégeső-, belvíz-, téli és tavaszi fagykárral érintett termőföld területe, a terméskiesés becsült mértéke) a Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, a káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül e rendelet 2. számú melléklete szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett bejelentőlapon köteles bejelenteni az MgSzH termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: szakigazgatási hivatal).

(2)[9] Ha a termelő a termőföldre rendelkezik biztosítási szerződéssel, úgy a tárgyévre az elemi károkra megkötött biztosítási szerződésről készített kimutatást a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett bejelentőlapon a szakigazgatási hivatalnak - az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel, de legkésőbb a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg - be kell jelentenie. A bejelentés a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható.

(3)[10] A szakigazgatási hivatal az (1) bekezdés szerint bejelentett elemi kár tényét és annak mértékét, az érintett növénykultúrák károsodását jegyzőkönyvvel igazolja, és az általa ellenőrzött adatokat nyilvántartásba veszi.

(4)[11] Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a termelő kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmét az adott káresemény vonatkozásában el kell utasítani.

6. §

(1)[12] A miniszter az aszályt meghatározott területre vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilváníthatja, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, a minisztérium honlapján, valamint egy országos napilapban tesz közzé.

(2)[13] Az aszály által okozott kár esetében a termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét az 5. § (1) bekezdése szerinti bejelentés nélkül benyújthatja a 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

A hozamérték-csökkenés megállapítása

7. §

(1) A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen hasznosított termőföldről betakarított termésmennyiség alapulvételével a minisztérium honlapján és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közleményben közzétett referenciaárakon kell figyelembe venni. Azon termékeknél, amelyekre referenciaár közzétételére nem került sor, a termelő a tárgyévet megelőző évi értékesítés számlával igazolt adatait használhatja fel, vagy az adott termékre vonatkozó számításokat a hozamérték-csökkenés megállapításánál mellőzheti. Utóbbi esetben azonban az adott termékre kárenyhítési juttatási igényt sem érvényesíthet.

(2) Azon esetekben, amikor a referencia hozamérték és a hozamérték-csökkenés megállapításához csak a tárgyévben áll rendelkezésre adat, vagy a termelő adott termékből nem rendelkezik három elemikár-mentes év adataival, a szükséges információk beszerzése céljából a szakigazgatási hivatalhoz fordulhat, amely az adott termékre és az adott évre vonatkozó megyei átlagtermés-adatok alapján képezi a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az adott termelő esetében a hozamérték-csökkenés kiszámításához szükséges referencia hozamértékek alapjául (6. számú melléklet táblázatának D és F oszlop adatai).

(3) A termelőnek a referencia hozamérték megállapításához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartalmazó, 5. számú melléklet szerinti nyilvántartásait nyolc évig meg kell őriznie.

(4) Az igényelhető kárenyhítő juttatás összegét a Krt. 11. § (1) bekezdésének előírásai alapján, és a káresemények folytán lecsökkent termés betakarításának a ráfordításcsökkenése (6. melléklet táblázatának "M" oszlopa és a Megjegyzés rovatban megadott adatok), valamint a káresemények után a biztosító által kifizetett kártérítés összegének figyelembevételével kell meghatározni.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelem

8. §

(1)[14] A termelő a kárenyhítő juttatás iránti kérelmében az igényelt kárenyhítő juttatás összegét az MgSzH által e rendelet 4., 5. és 6. számú mellékletei alapján közzétett táblázatok felhasználásával számítja ki, és a kérelmet két eredeti példányban személyesen, vagy postai úton legkésőbb a tárgyév október 20-áig beérkezőleg a szakigazgatási hivatalhoz nyújthatja be.

(2) Ha a hozamérték-csökkenést több elemi kár okozta, az igényelhető kárenyhítő juttatás termékenkénti összegének meghatározásánál az elemi kárt kiváltó okként azt a kárfajtát kell megadni, amely az adott termék esetében a legnagyobb mértékű károsodást okozta (6. számú melléklet táblázatának N oszlopa).

(3)[15] A szakigazgatási hivatal a kárenyhítő juttatás iránti kérelem adatait, számított összegét ellenőrzi, a 6. számú melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az adatok valódiságát záradékolással igazolja, adatbázisában a záradékkal ellátott, kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmek adatait az 1. § a)-d) és j) pontja szerinti káronként csoportosítva rögzíti, és az (1) bekezdés szerinti kárenyhítő juttatás iránti kérelem egy eredeti, záradékkal ellátott példányát a tárgyév november 10-éig beérkezőleg az MVH részére továbbítja.

(4)[16] A szakigazgatási hivatal a (3) bekezdés szerinti adatállományt a tárgyév november 18-áig elküldi az MgSzH részére. Az MgSzH a szakigazgatási hivatalok adatállományainak összegzését követően az összesített adatállományt a tárgyév november 20-áig elküldi az MVH részére, valamint ezen adatállományból megyeszintű bontásban, az 1. § a)-d) és j) pontja szerinti káronként csoportosítva a tárgyév november 22-éig összefoglaló jelentést készít, és azt elektronikus úton elküldi a miniszter részére.

(5)[17] Ha a termelő nem az (1) bekezdés szerinti példányszámban és határidőben nyújtja be kárenyhítési juttatás iránti kérelmét, úgy azt el kell utasítani.

(6) A szakigazgatási hivatal az általa ellenőrzött és záradékolt kérelemből egy példányt a tárgyév november 20-áig a kérelem befogadásának visszaigazolásaként visszaküld a termelő részére.

A kárenyhítő juttatás mértékének megállapítása

9. §

(1) Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési hozzájárulás befizetésére vonatkozó kötelezettségeket, a befizetési kötelezettségek teljesítését, valamint vizsgálja a hozzá a tárgyév november 10-éig beérkezett kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelmek jogosságát, dönt a kérelmek elfogadásáról és a kárenyhítő juttatások összegéről.

(2) Az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok összevetése után a kárenyhítési igények teljesítésére kifizetési tervet készít, amelyet a tárgyév december 10-éig a miniszterhez jóváhagyásra megküld.

(3) A kifizetési tervnek tartalmaznia kell

a) a termelőknél elemi csapás miatt bekövetkezett hozamkiesés szakigazgatási szerv által ellenőrzött, záradékolt, országosan összesített összegét,

b) a termelőknél az elemi károk után a biztosítók által megállapított kártérítés országosan összesített összegét,

c) a termelők által igényelt kárenyhítő juttatás szakigazgatási hivatal által ellenőrzött, az MVH által jóváhagyott és szükség szerint a Krt. 11. §-ának (2) bekezdése szerint módosított összegét,

d) az előlegfizetési igényt megjelölő termelők számát és az előlegfizetéssel érintett kérelmek c) pont szerinti összegét,

e) az MVH által vezetett MVH 10032000-0028162900000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára a termelők által befizetett összeget, valamint az ennek kiegészítéséhez a Krt. 8. § (1) bekezdése szerint igénybe vehető költségvetési támogatás összegét,

f) a rendelkezésre álló forrást meghaladó kárenyhítési igény esetén a forráshiány összegét és ennek alapján a kárenyhítő juttatás arányos csökkentésének javasolt mértékét,

g)[18] a termelők részére kifizetni javasolt kárenyhítő juttatás összegét az 1. § a)-d) és j) pontjaiban felsorolt kárfajták szerinti bontásban, a kifizetéssel érintett termelők számát és azok működési forma szerinti megoszlását.

Előleg

10. §

(1)[19] A kárenyhítő juttatásra vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg a termelő a részére megállapított kárenyhítő juttatás előlegének fizetését is kérelmezheti, amelynek mértékét a miniszter a kifizetési terv jóváhagyásakor határozhatja meg.

(2) Az előleg kifizetésének forrása a Krt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti termelői befizetések összege, valamint a Krt. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti állami hozzájárulásból rendelkezésre álló összeg.

(3) A miniszter dönt az előlegfizetés lehetőségéről, annak mértékéről, és egyidejűleg intézkedik ezen összegnek az MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára történő átutalásáról.

(4) Az MVH termelőnként kiszámítja a miniszter által meghatározott mértékű előleg kifizetendő összegét.

A kárenyhítő juttatás kifizetése

11. §

(1)[20] A miniszter egyetértése esetén a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított és előterjesztett kifizetési tervet jóváhagyja, és a kifizetési terv jóváhagyásáról tájékoztatja az MVH-t.

(2)[21] Az MVH a kifizetési terv jóváhagyásáról szóló döntés kézhezvételét követően, a tárgyévet követő év március 15-ig határozatban értesíti a termelőt a kárenyhítési igénye kielégítésének mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. A kifizetésre kerülő összeg meghatározásánál az MVH a folyósított előleget is figyelembe veszi.

(3) Amennyiben a termelő a 8. § (1) bekezdése szerinti határidőre benyújtott kérelmében szereplő hozamérték-csökkenéshez képest - az elhúzódó betakarítási munkálatok miatt -a betakarítás befejezését követően eltérő hozamérték-csökkenést állapít meg, úgy december 20-áig köteles egy új, a végleges adatokkal kitöltött kárenyhítő juttatás iránti kérelmet benyújtani a szakigazgatási hivatalhoz.

(4) A szakigazgatási hivatal az új adatokkal kitöltött kérelem alapján a 8. § (3) bekezdése szerinti eljárást lefolytatja, és a záradékolt kérelmet a tárgyévet követő év január 20-áig megküldi az MVH-nak.

(5)[22] Az MVH a kárenyhítési kérelemben bekövetkezett változást átvezeti és a (2) bekezdés szerinti kifizetésekkel egyidejűleg rendezi.

(6)[23]

(7)[24] Az MVH a 9. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlán a kárenyhítési igények kifizetését követően megmaradt összeget a kifizetések lezárását követő 45 napon belül átutalja a minisztérium 10032000-0122019150000005 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

12. §

(1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseknek a termelő által történő megsértése, valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás tényét a szakigazgatási hivatal által készített jegyzőkönyv alapján az MVH állapítja meg és határozatban felszólítja a termelőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére.

(2) A kárenyhítő juttatásra való jogosultság visszavonása, a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése nem mentesíti a termelőt a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól. A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás beszedésére az MVH a Krt. 6. § (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez[25]

Nyilatkozat a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerhez történő csatlakozás szándékáról

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. gazdálkodási forma (őstermelő),

1.5. őstermelői igazolvány száma.

2. A termelő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer kockázatközösségébe be kíván lépni, és kötelezettséget vállal arra, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: Krt.) 6. § (1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljes összegét a Krt. 6. § (2) bekezdése szerinti határidőre megfizeti.

3. A termelő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy a kárenyhítő juttatásra csak abban az esetben válik jogosulttá, ha a Krt. és annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feltételeket maradéktalanul betartja.

4. A termelő nyilatkozata arról, hogy a jelen nyilatkozatát határozatlan időre tette meg, és tudomásul veszi, hogy a felmondásra a Krt. 5. § (4) bekezdése az irányadó.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap)

6. A termelő aláírása.

2. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez[26]

Az elemi károk bejelentése

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Az elemi kárral érintett területA becsült terméskiesésA fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
helyrajzi számajégeső miatt
(ha)
belvíz miatt
(ha)
fagykár miatt
(ha)
összeser
(ha)
jégeső miatt
(t)
belvíz miatt
(t)
fagykár miatt
(t)
összesen
(t)
1. Szántóföldi növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres
(őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Az elemi kárral érintett területA becsült terméskiesésA fajlagos becsült
helyrajzi számajégeső miattbelvíz miattfagykár miattösszesenjégeső miattbelvíz miattfagykár miattösszesenterméskiesés
(ha)(ha)(ha)(ha)(t)(t)(t)(t)(t/ha)
Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék
összesen
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
- meggy
Az elemi kárral érintett területA becsült terméskiesésA fajlagos becsült
terméskiesés
(t/ha)
helyrajzi számajégeső miatt
(ha)
belvíz miatt
(ha)
fagykár miatt
(ha)
összesen
(ha)
jégeső miatt
(t)
belvíz miatt
(t)
fagykár miatt
(t)
összesen
(t)
- cseresznye
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen
Elemi kárt szenvedett terület
összesen

3. A termelő bejelentése arról, hogy a használatában lévő területen elemi kár következett be.

4. Az elemi kár megnevezése (jégesőkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, belvízkár), bekövetkezésének időpontja vagy időtartama.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A termelő aláírása.

3. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez[27]

Bejelentés a megkötött biztosítási szerződésekről

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat azon elemi károkról, amelyekre a termelő biztosítási szerződést kötött:

Termék megnevezéseJégesőkárra (hektár)Belvízkárra (hektár)Fagykárra (hektár)
1. Szántóföldi növények
-
2. Szántóföldi zöldségfélék
-
-
3. Gyümölcsfélék
-
-
4. Szőlő
-
-
5. Összesen:

3. Azon biztosító megnevezése, amellyel a termelő biztosítási szerződést kötött, és a biztosítási szerződés időbeli hatályának meghatározása (év).

4. A kárenyhítő juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg meghatározása forintban.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

6. A termelő aláírása.

4. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez[28]

A tárgyévi átlagtermés-eredmények megállapítása

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Betakarított termőterületBetakarított termésmennyiségTermésátlag
Termék megnevezése(hektár)(t)(t/hektár)
ABB/A
1. Szántóföldi növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
Termék megnevezéseBetakarított termőterület
(hektár)
Betakarított termésmennyiség
(t)
Termésátlag
(t/hektár)
ABB/A
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
Betakarított termőterületBetakarított termésmennyiségTermésátlag
Termék megnevezése(hektár)(t)(t/hektár)
ABB/A
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
- egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A termelő aláírása.

5. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez[29]

A referenciahozam kiszámítása

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Előző három
Az előző három elemikármentes évben betakarított területÖsszes betakarítottBetakarított termésmennyiségÖsszes betakarítottelemikármentes év
Termék megnevezése(hektár)terület(t)mennyiségtermésátlaga
(t/hektár)
.../év.../év.../évhektár.../év.../év.../évtB/A
AB
1. Szántóföldi növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa+őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Előző három
Az előző három elemikármentes évben betakarított területÖsszes betakarítottBetakarított termésmennyiségÖsszes betakarítottelemikármentes év
Termék megnevezése(hektár)terület(t)mennyiségtermésátlaga
(t/hektár)
.../év.../év.../évhektár.../év.../év.../évtB/A
AB
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
Előző három
Az előző három elemikármentes évben betakarított területÖsszes betakarítottBetakarított termésmennyiségÖsszes betakarítottelemikármentes év
Termék megnevezése(hektár)terület(t)mennyiségtermésátlaga
(t/hektár)
.../év.../év.../évhektár.../év.../év.../évtB/A
AB
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
-egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:
Elemi kárt szenvedett terület összesen:

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

4. A termelő aláírása.

6. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez[30]

A kárenyhítő juttatás összegének kiszámítása

1. A termelő azonosító adatai:

1.1. név,

1.2. cím,

1.3. MVH regisztrációs szám,

1.4. A gazdálkodási forma megadása (őstermelő, vagy egyéni mezőgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)

2. Az alábbi táblázat:

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
területeösszegeösszege
Termék megnevezése(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)/Hx10C
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGHIJKLMN0
1. Szántóföldi
növények
- őszi búza
- őszi durum búza
- őszi árpa
- rozs
- triticale
- kétszeres (őszi árpa
+ őszi búza)
- tavaszi árpa
- zab
- kukorica
- káposztarepce
- szója
- lencse
- lucerna
- borsó
Termék megnevezéseTárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
összege
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
összege
(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)x100
H
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGHIJKLMN0
- magborsó
- lóbab
- csemege kukorica
- napraforgó
- cukorrépa
- dohány
- egyéb növények
Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi
zöldségfélék
- zöldborsó
- zöldbab
- uborka
- sárgadinnye
- görögdinnye
- spárgatök
- cukkini és egyéb
kabakosok
- paprika
- fűszerpaprika
- paradicsom
- káposzta
- kelkáposzta
- karfiol
- brokkoli
- sárgarépa
- sütőtök
Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
területeösszegeösszege
Termék megnevezése(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)x100
H
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGHIJKLMN0
- spárga
- étkezési mák
- szárazbab
- burgonya
- vöröshagyma
- egyéb
Szántóföldi
zöldségfélék összesen
3. Gyümölcsfélék
- ipari alma
- étkezési alma
- őszibarack
- kajszi
- nektarin
- körte
- szilva
- meggy
- cseresznye
- málna
- ribizli (piros, fehér)
- ribizli (fekete)
- köszméte
- szamóca
- dió
- egyéb
Gyümölcsfélék
összesen:
Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
TermésátlagÁtlagárTárgyévi
hozamérték
Referencia-
hozamérték
Hozamérték-csökkenésSzámított
kárenyhítő
juttatás
Levonásra kerülő tételekAz elemi kár
megnevezése
Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
területeösszegeösszege
Termék megnevezése(ha)*Tárgyévi
adatok
(t/ha)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(t/ha)
Tárgyévi
adatok
(EFt/t)
Előző három
elemikár-
mentes évi
adatok
(EFt/t)
(BxCxE)
(EFt)
(BxDxF)
(EFt)
(H-G)
(EFt)
(H-G)x100
H
(%)
K=l
(EFt)
A biztosító
által kifizetett
kártérítés
összege
(EFt)
A hozam-
kiesés miatt
keletkezett
költség-
megtakarítás
összege**
(EFt)
J=jégesőkár
F=téli- és
tavaszi
fagykár
B=belvízkár
A=aszálykár
O=0,8x
[K-(L+M)]***
O=0,9x
[K-(L+M)]****
(EFt)
ABCDEFGH1JKLMN0
4. Szőlő
- borszőlő
- csemege szőlő
Szőlő összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni

** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2,19 Ft a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2,02 Ft gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft szőlő 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft

*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.

**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 1 7.) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévő termőterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.

3. Igényelt kárenyhítő juttatás összege mindösszesen, forintban meghatározva (a táblázat "O" oszlopának összesítése)

4. A termelő nyilatkozata arról, hogy kárenyhítő juttatás terhére előleget igényel-e.

5. A termelő nyilatkozata arról, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerződés alapján a biztosító által megállapított összegeta törvény által előírt kötelezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítő juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszólító határozata szerint visszafizeti.

6. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).

7. A termelő aláírása.

8. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátott álláspontja, javaslata arról, hogy a kérelmező a káresemény(eke)t a jogszabályban előírt határidőben bejelentette, a szakigazgatási hivatal a jogszabály által előírt mellékletek szerint benyújtott kárenyhítő juttatás összegére vonatkozóan végzett számításokat ellenőrizte, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását javasolja, módosítással javasolja, vagy nem javasolja

Lábjegyzetek:

[1] Szerkezetét módosította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[2] Megállapította a 29/2010. (XI. 9.) VM rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[3] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[4] Beiktatta a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[5] Beiktatta a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[6] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (31) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[7] A cím szövegét megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[8] Módosította a 29/2010. (XI. 9.) VM rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.11.09.

[9] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[10] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[11] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[12] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[13] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[14] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[15] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[16] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[17] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[18] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[19] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[20] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[21] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[22] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.09.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.01.

[24] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (31) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[25] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[26] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[27] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[28] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[29] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.09.01.

[30] Megállapította a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.09.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére