Tippek

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2009. évi CXXIV. törvény

az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény módosításáról[1]

1. § Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény. 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A Kt. tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A képviselő választókerületi pótléka havonta a tiszteletdíjának - ha az egyéni választókerületben megválasztott képviselő választókerületének székhelye

a) Budapest - a 60%-a,

b) Budapesttől 50 km-en belül van - a 75%-a,

c) Budapesttől 50 és 100 km között van - a 90%-a,

d) Budapesttől 100 és 150 kilométer között van - a 105%-a,

e) Budapesttől 150 és 200 kilométer között van - a 120%-a,

f) Budapesttől 200 és 250 kilométer között van - a 135%-a,

g) Budapesttől 250 és 300 kilométer között van - a 145%-a,

h) Budapesttől 300 kilométeren túl van - a 160%-a.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapításánál - vetítési alapként - legfeljebb az alapdíj kétszerese vehető figyelembe.

(3) A területi listán megválasztott képviselő esetében a területi listának megfelelő megyeszékhelyet, az országos listáról megválasztott képviselő esetében a képviselő nyilatkozata szerinti állandó lakóhelye szerinti települést kell az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe venni. Az (1) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település közötti - autópálya, illetve autóút, ennek hiányában egyéb főközlekedési útvonal igénybevételével számított - legrövidebb közúti távolságot kell figyelembe venni.

(4) Az a képviselő, aki megyei, fővárosi közgyűlés tisztségviselőjeként, illetve tagjaként, továbbá települési önkormányzat képviselő-testülete tisztségviselőjeként, illetve tagjaként - nyilatkozata szerint - költségtérítésben (költségátalányban) részesül, ennek összegével csökkentett mértékű választókerületi pótlékra jogosult.

(5) A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik a javadalmat. A képviselő külföldi kiküldetésére a köztisztviselőkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." "

2. § Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. §]

"(2) A képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők alkalmazásának pénzügyi feltételeit (illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell biztosítani. Minden képviselőcsoport tizenhárom köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötödik tagja után további két - töredékszámítás esetén harmadik tagja után egy - felső- vagy középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő, illetve köztisztviselőnek nem minősülő munkavállaló alkalmazására jogosult, azonban a köztisztviselők létszáma a képviselőcsoport tagjainak számát nem haladhatja meg. A képviselőcsoportok a megállapított köztisztviselői létszám

a) 20%-a után főtanácsadói,

b) 20%-a után tanácsadói,

c) 30%-a után az I. besorolási osztály 9. fokozata,

d) 30%-a után a II. besorolási osztály 10. fizetési fokozata

szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszámításokat is figyelembe vevő illetménykeretre jogosultak. Az illetménykeret terhére megbízási jogviszony is létesíthető.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott cafetéria-juttatások fedezetét a köztisztviselői illetményalap hétszereséig az Országgyűlés hivatali szervezetének költségvetéséből kell biztosítani. Ezen túlmenően a hivatali szerv döntési jogkörébe tartozó cafeteria- és egyéb juttatásokra, valamint jutalmazásra a képviselőcsoportok a megállapított éves bérkeretük 10%-ának megfelelő fedezetre jogosultak, amelynek terhére azonban köztisztviselő nem alkalmazható."

3. § (1) E törvény 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) Hatályát veszti az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 16-i ülésnapján fogadta el.