165/2009. (XII. 4.) FVM rendelet

a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Btv. 24/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés által érintett járulékfizetésre kötelezett az ott említett befizetés és visszaigénylés tényéről, valamint összegéről szóló okiratot megőrzi."

2. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A Btv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak szakmai előkészítésére, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására és ellenőrzésére a Btv. 24/A. § (7) bekezdésében meghatározott előirányzat legfeljebb 5%-a használható fel.

(2) Az AMC az (1) bekezdés hatálya alá tartozó egyes, a közösségi bormarketing támogatásra irányuló pályázatokról való döntés szakmai előkészítéséhez igénybe veheti a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. közreműködését.

(3) Az AMC-nek a (2) bekezdésben foglaltakról a 2009. évben 2009. december 15-éig döntenie kell."

3. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Bizottság 7 tagból áll, akik közül hatot a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft., egy tagot pedig a miniszter jelöl. A Bizottság tagjai a tagsággal együtt járó feladatuk ellátásához szükséges szakismerettel rendelkező személyek lehetnek. A tagokat a miniszter nevezi ki."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén hatályát veszti.

(3) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter