Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendeletet alkalmazni kell a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott építmények körében, az építőipari kivitelezési tevékenység

a) megkezdésére irányuló bejelentési eljárásra,

b) végzésének ellenőrzésére,

c) résztvevőinek ellenőrzésére, és

d) végzésével kapcsolatban megindult építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatására.

1/A. §[1] E kormányrendelet alkalmazásában saját célú építőipari kivitelezési tevékenység: kiképzés vagy szakfeladat-végrehajtás keretében, honvédelmi és katonai célú ingatlanon rendszeresített technikai eszközzel és állománnyal végrehajtott honvédelmi és katonai célú építmény létrehozására irányuló építési tevékenység.

A katonai építésfelügyeleti hatóság kijelölése

2. § (1)[2] A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyben hozandó döntésében nem utasítható.

Építésfelügyeleti ellenőrzés

3. §[3] Az építésfelügyeleti ellenőrzés célja a kivitelezési tevékenység során felhasznált építési célú termékek, építési módszerek, eljárások használatának, valamint az építésügyi hatósági engedélyben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben, a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben, továbbá a NATO szabványokban, illetve egyéb jogszabályokban megfogalmazott követelmények teljesülésének ellenőrzése.

4. § (1) A katonai építésfelügyeleti hatóság évente február 15-ig ellenőrzési tervet ad ki, amelyben[4]

a) meghatározza

aa) az építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét,

ab) azokat a honvédelmi és katonai célú beruházásokat és építőipari kivitelezési tevékenységeket, amelyeknél - a 6. § szerinti közreműködők bevonásával - összevont építésfelügyeleti ellenőrzést kell tartani, valamint

b) utóvizsgálati ellenőrzést ír elő azoknál a még folyamatban lévő építőipari kivitelezési tevékenységeknél, amelyeknél a katonai építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti ellenőrzés során szabálytalanságot állapított meg.

(2)[5]

5. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzését a katonai építésfelügyeleti hatóság két építésfelügyelője egyidejűleg végzi.

(2)[6] Az építésfelügyelő az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor építésfelügyelői igazolvány felmutatásával köteles igazolni.

(3)[7] Az építésfelügyelői igazolványt a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve állítja ki. Az építésfelügyelői igazolványok kezelésére, illetve kiadására a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet igazolványok kezelésével, illetve kiadásával kapcsolatos szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) A katonai építésfelügyeleti hatóság szükség esetén más - ellenőrzésre jogosult - hatósággal vagy szervezettel közös ellenőrzést kezdeményez.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság hatósági eljárása során építésügyi műszaki szakértőt, illetve minőségellenőrző szervet rendelhet ki szakértőként.

7. § A katonai építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy

a) az építtető - a jogszabályban meghatározott esetekben és módon - bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését a katonai építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői a kivitelezési tevékenység során közreműködnek-e, és a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal rendelkeznek-e,

c) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre áll-e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység az építési engedélyezési és kivitelezési dokumentáció alapján, a kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban, illetve a szakmai és biztonsági előírásokban foglaltak megtartásával történik-e, ennek keretében különösen az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára, valamint az építési és bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó követelményeket betartották-e,

e) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, NATO-szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építési munka végzése során megtartották-e,

f) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály előírásait,

g) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e.

8. § (1)[8] A katonai építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzéséről felvett jegyzőkönyv, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) az építési engedély számát, keltét,

b) a kivitelezés bejelentési kötelezettségének teljesítését,

c) az építési tevékenység építési engedélynek történő megfelelőségére és az építési napló vezetésének jogszabálynak történő megfelelőségére vonatkozó megállapítást,

d) az építési munka készültségi fokát,

e) a fényképfelvételek darabszámát,

f) az ellenőrzés megállapításai alapján kezdeményezett intézkedést.

(2)[9] A katonai építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv egy példányát az építési naplóhoz csatolja, a másik példány a hatósági ügyirat része.

(3)[10] Az elektronikus építési naplóba a minősített adatot tartalmazó tervdokumentációt és műszaki leírást nem kell feltölteni, azokat papír alapon kell a helyszíni ellenőrzés során a katonai építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátani.

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés

9. §[11] (1) A katonai építtető a kivitelezés megkezdése előtt tizenöt nappal a katonai építésfelügyeleti hatóságnál köteles bejelenteni a katonai elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével

a) az építési engedélyhez kötött,

b) az építési szerződés szerinti nettó 10 millió forintot meghaladó és

c) a saját célú

építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését.

(2) A saját célú építőipari kivitelezési tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott kivitelezési dokumentáció alapján végezhető.

Építésfelügyeleti intézkedések

10. §[12]

11. § (1)[13] Az építésfelügyeleti ellenőrzés lefolytatása során feltárt, a katonai építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó szabálytalanságokat is építési naplóban kell rögzíteni. A katonai építésügyi hatóság a bejegyzés másolatának és az egyéb bizonyítékok megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság eljárását.

(2)[14] A katonai építésfelügyeleti hatóság a 7. § szerinti ellenőrzést az építmény használatbavételi engedélyének véglegessé válásáig indíthat.

(3)[15]

12. § (1) Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban a tervező, a tervellenőr, a felelős műszaki vezető, az építési műszaki ellenőr, a beruházáslebonyolító és a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező ügyfélnek minősül, ha a katonai építésfelügyeleti hatóság döntését ezen személyek feladat- és felelősségi körébe tartozó tevékenység alapozta meg.

(2)[16] Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végző személy kötelezésekor és bírságolásakor a katonai építésfelügyeleti hatóság a végleges és végrehajtható döntése egyidejű megküldésével az engedélyező, illetve a bejelentés alapján vezetett névjegyzéket vezető szervnél a külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi.

(3)[17] Ha a kivitelezési dokumentáció tervezőjének nyilatkozata hiányzik, illetve nem felel meg az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltaknak, vagy tartalma valótlan, illetve ha a tervező által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, akkor a katonai építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a tervezői jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél.

Nemzetbiztonsági és titokvédelmi követelmények

13. § (1) A 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az építésfelügyeleti eljárásban közreműködő személynek rendelkeznie kell a külön jogszabályokban meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal.

(2) A 6. § (1) és (2) bekezdés szerinti közreműködés során a minősített dokumentáció védelméhez szükséges fizikai biztonsági feltételek hiányában a dokumentumokba történő betekintésre és tervegyeztetésre a katonai építésfelügyeleti hatóság hivatalos helyiségében kerülhet sor.

Az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások

14. § (1) A katonai építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások vezetésének szabályaira a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági nyilvántartásaira vonatkozó szabályok az irányadók.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság nyilvántartást vezet

a)[18]

b) a 3. melléklet szerinti adattartalommal az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésekről,

c) a 4. melléklet szerinti adattartalommal a kiszabott építésfelügyeleti bírságokról és azok behajtásáról.

Működési feltételek

15. § (1)[19] A katonai építésfelügyeleti hatósághoz tartozó - kormánytisztviselői, hivatásos és szerződéses katonai - létszámot úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen.

(2) A katonai építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó építésfelügyelő foglalkoztatási feltétele a külön jogszabályokban előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés és a Nemzeti Biztonsági Tanúsítvány meglétén túl

a)[20] kormánytisztviselő esetén az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben foglalt alkalmazási feltételek teljesítése,

b) hivatásos és szerződéses állományú katona esetén

ba) a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló miniszteri rendeletben foglaltak, valamint

bb) három év szakmai gyakorlat teljesítése.

(3) A katonai építésfelügyeleti hatóság hivatásos és szerződéses állományú tagjának a szakmai gyakorlati idejeként az

a) építési műszaki ellenőri,

b) felelős műszaki vezetői,

c) építőipari kivitelezési,

d) építésügyi hatósági,

e) építésfelügyeleti,

f) beruházói-műszaki (projekt menedzseri),

g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

h) építészeti-műszaki tervezési,

i) építésügyi műszaki szakértői,

j) katonai elhelyezési vagy ingatlankezelési

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

16. § A katonai építésfelügyeleti hatósági tevékenység minimális technikai feltételeit az 5. melléklet határozza meg.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit - az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentési kötelezettsége kivételével - a rendelet hatálybalépése idején már folyamatban lévő építőipari kivitelezési tevékenységek esetében is alkalmazni kell.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[21]

2. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[22]

3. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma

1. Az építmény rendeltetése és azonosítója,

2. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma, a használó katonai szervezet megnevezése),

3. az építtető adatai (megnevezése, címe),

4. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, véglegessé válása, ennek hiányában e tény rögzítése,[23]

5.[24]

6.[25]

7.[26]

8.[27]

9. az építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás).

4. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartásának adattartalma

1. Az építmény rendeltetése és azonosítója,

2. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma, a használó katonai szervezet megnevezése),

3. az építtető adatai (megnevezése, címe),

4. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, véglegessé válása, ennek hiányában e tény rögzítése,[28]

5. a megbírságolt neve (megnevezése), a kivitelezési tevékenységben vállalt szerepe (építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr), címe,

6. a bírságot kiszabó első fokú határozat száma, kelte, végleges és végrehajthatóvá válás kelte, a bírság összege, befizetés határideje,[29]

7. a másodfokon eljárt hatóság megnevezése, másodfokú határozat száma, kelte, eredménye,

8. a bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, eredménye,

9. az egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, új befizetési határidő,

10. a befizetés kelte,

11. végrehajtás elrendelése (végzés száma, kelte),

12. behajtás kelte,

13. a végrehajtási eljárás megszüntetés végzés száma, kelte, oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb).

5. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A katonai építésfelügyeleti hatóság tevékenységének minimális technikai feltételei

1. A kor színvonalának megfelelő mobil számítógép konfiguráció (hordozható személyi számítógép, hordozható nyomtató, 12V/220V inverter, elektronikus jogtár) - 2 építésfelügyelőnként 1 db,

2. kézi GPS navigációs rendszer - 2 építésfelügyelőnként 1 db,

3. a kor színvonalának megfelelő irodai számítógép konfiguráció (minimum 17" színes LCD monitor, lézernyomtató, elektronikus jogtár) - építésfelügyelőnként 1 db,

4. nagyteljesítményű irodai fénymásoló - 1 db,

5. színes nyomtató - 1 db,

6. digitális fényképezőgép - 2 építésfelügyelőnként 1 db,

7. mérőszalag - építésfelügyelőnként 1 db,

8. szintezőműszer - 1 db,

9. kézi lézertávmérő - 2 építésfelügyelőnként 1 db,

10. gépkocsi - 2 db,

11. a munkavégzéshez szükséges (külön jogszabály szerinti) egyéni védőeszköz - építésfelügyelőnként 1 klt.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.12.25.

[2] Megállapította a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a. Hatályos 2016.09.01.

[3] Módosította a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2022.11.01.

[4] A felvezető szövegrészt módosította a 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 78. § a) pontja. Hatályos 2016.09.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[6] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 261. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította a 409/2022. (X. 24.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.11.01.

[8] Megállapította a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.25.

[9] Megállapította a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.12.25.

[10] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2019.12.25.

[12] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 261. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[13] Módosította a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.12.25.

[14] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 261. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 261. § d)-e) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § b) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[19] Módosította a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[20] Módosította a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 261. § f) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[25] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[26] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[27] Hatályon kívül helyezte a 330/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § d) pontja. Hatálytalan 2019.12.25.

[28] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[29] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 260. § d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék