259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés l) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a), e), m) és o) pontjában, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím, a 80. alcím és a 81. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28-30. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 75. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 78. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 83. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 84. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Az R2. "Záró rendelkezések" alcíme a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § (1) A jogszabály alapján a személyügyi központ feladatkörébe utalt, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságtól (a továbbiakban: KSZF) a Belügyminisztériumba átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a KSZF jogutódja a Belügyminisztérium.

(2) A KSZF által ellátott, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt feladatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el, és ezzel összefüggésben megilletik a KSZF magánjogi jogai és kötelezettségei, valamint az ezzel, illetve a KSZF munkavégzésével összefüggésben szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek."

"

2. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében a "Terrorelhárítási és Bűnügyi Elemző Központot" szövegrész helyébe a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot" szöveg lép.

3. A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

4. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:20 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

b) C:20 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

5. A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjét, másodfokon a honvédelemért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős minisztert" szöveg és

b) 5. § (7) bekezdésében a "HM HH" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg

lép.

6. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg,

b) C:18 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

7. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős minisztert " szöveg lép.

8. A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

8. § A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "miniszter irányítása alatt álló központi hivatalnál, szervnél, szervezetnél" szövegrész helyébe a "miniszter irányítása, vezetése alatt álló szervnél, szervezetnél" szöveg lép.

9. A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 358/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5b) bekezdése szerinti honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai munkaügyi hatóság) jelöli ki."

10. A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában honvédelmi létfontosságú rendszerelem:)

"a) a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) által működtetett azon rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),"

(amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik.)

(2) A Korm. rendelet1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a HM az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban a javaslattevő hatóság, a nyilvántartó hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv és a kijelölő hatóság.

(2) A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség Logisztikai Központ látja el.

(3) Ha a kijelölő hatósági feladatokkal összefüggő kiadmányozási jogkört állami vezető vagy a HM szervezeti egységének a vezetője gyakorolja, e személyre nem telepíthető az (1) bekezdésben meghatározott más feladattal összefüggő kiadmányozási jogkör.

(4) Az ágazati javaslattevő hatóság a javaslattétel során figyelembe veszi a hadiipari termelés alágazatban a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét."

(3) A Korm. rendelet1. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemmé történő kijelölés esetén javaslattevő hatóságként a 3. § (1) bekezdésében meghatározott javaslattevő hatósági feladatokat ellátó szerv jár el.

(3) A (2) bekezdés szerinti javaslattevő hatóság javaslata alapján az illetékes ágazat kijelölő hatósága - a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kijelölő hatóság állásfoglalását is figyelembe véve - lefolytatja a kijelölési eljárást, és annak eredményéről a (2) bekezdés szerinti javaslattevő hatóságot tájékoztatja."

(4) A Korm. rendelet1. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelem vonatkozásában a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartó hatóságok a saját nyilvántartásukban szereplő adatok pontosítása, kiegészítése céljából az ágazat szerint illetékes nyilvántartó hatóságtól adatot kérhetnek. Az adatkérelemben meg kell jelölni a kérelem okát és a kért adatok körét.

(6) Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzésében a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést koordináló szerv az illetékes ágazati ellenőrző hatóság felkérésére, a honvédelmi érdek érvényesítése céljából részt vesz."

11. Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) D:2 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

12. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában a "Hatósági Hivatala" szövegrész.

13. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

14. A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

14. § A "Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása" projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

15. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

16. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:15 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

17. A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

17. § A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

18. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezőjében "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:15 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

19. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:15 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

20. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

21. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

22. A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

22. § A sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

23. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:15 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

24. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt 1. BÉKÉS MEGYE, 2. BARANYA MEGYE, 3. BÁCS-KISKUN MEGYE, 4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE, 5. CSONGRÁD MEGYE, 6. FEJÉR MEGYE, 7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE, 8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE, 9. HEVES MEGYE, 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, 11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, 12. NÓGRÁD MEGYE, 13. PEST MEGYE (az 1. melléklet 13. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben), 14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben), 15. SOMOGY MEGYE, 16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE, 17. TOLNA MEGYE, 18. VAS MEGYE, 19. VESZPRÉM MEGYE, 20. ZALA MEGYE, 21. BUDAPEST táblázat

a) B:14 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:14 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

25. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:20 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:20 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

26. A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

27. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

28. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:16 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:16 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

29. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:18 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

30. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

30. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pontjában a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalát" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős minisztert" szöveg lép.

31. Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az MT-WHEAT Búzafeldolgozó Kft. Visontán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 383/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

32. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

33. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:18 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

34. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

35. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat

a) B:18 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:18 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

36. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

36. § A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:14 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:14 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

37. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

37. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. melléklet 9. pontjában a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

38. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:16 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:16 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

39. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:19 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:19 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

40. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

40. § A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:17 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

41. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

41. § A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:19 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:19 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

42. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

42. § A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

43. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. mellékletében foglalt

a) I. táblázat D:36 mezőjében és II. táblázat D:12 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) I. táblázat E:36 mezőjében és II. táblázat E:12 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

44. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

44. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat A:17 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

45. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. § A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:14 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:14 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

46. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

47. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

48. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

49. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:15 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

50. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

50. § Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalát" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztériumot" szöveg lép.

51. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

51. § A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, másodfokon a honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) 5. § (2) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt, másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a honvédelemért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős minisztert" szöveg

lép.

52. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 6. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"17. a területrendezés, a területfejlesztés, a településrendezés, a hulladékgazdálkodás, a nagyvízi mederkezelés, a bányászati jelentés Honvédséget érintő egyeztetési-, és adatszolgáltatási feladatainak ellátását,"

(2) A Hvt. vhr. 6. § (1) bekezdés 34. és 35. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"34. az Európai Uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,

35. a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,"

(3) A Hvt. vhr. 6. § (1) bekezdése a következő 36-43. pontokkal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"36. a központi államigazgatási szervek, a területi és helyi közigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek és a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló kormányzati döntések előkészítését, az ellenőrzések végrehajtását, a honvédelmi feladatokra történő felkészítést, a területi és helyi védelmi igazgatási szervek honvédelmi igazgatási feladatait, valamint e tevékenységek felügyeletét,

37. a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelmének felkészítésére, valamint a központi államigazgatási szervek honvédelmi feladatainak meghatározására vonatkozó döntések előkészítését,

38. a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok koordinálását, a szükséges infrastruktúra és infokommunikációs rendszer követelményeinek meghatározását,

39. a honvédelmi érdek érvényesítését szolgáló létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges ágazaton belüli intézményrendszer kialakítását,

40. az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintű politikai-katonai válságkezelési gyakorlataiban történő magyar részvétel előkészítését, tervezését és nemzeti végrehajtásának koordinálását,

41. a befogadó nemzeti támogatás hatáskörébe tartozó feladatokat,

42. a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés követelményeinek meghatározását és

43. a Magyar Honvédség adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó feladatai végrehajtását."

(4) A Hvt. vhr. 6. § (1) bekezdése a következő 44. ponttal egészül ki:

(A közigazgatási államtitkár szakirányítja)

"44. az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és repülőesemények szakmai vizsgálatával összefüggő feladatok végzését."

53. § A Hvt. vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár felelősségi körébe tartozik a 6. § (1) bekezdés 9., 10-11., 13-17. és 36-42. pontjában meghatározott szakterületek szakmai irányítása."

54. § A Hvt. vhr. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A polgármester, a polgármester által kijelölt közbiztonsági referens fegyveres összeütközésekkel kapcsolatos speciális polgári védelmi felkészítése a megyei, fővárosi védelmi bizottság éves feladat- és pénzügyi terve szerint történik, négyévente legalább egyszer. A felkészítések tervezését, szervezését és végrehajtását a megyei, fővárosi védelmi bizottság az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság és a HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének közreműködésével végzi."

55. § A Hvt. vhr. 25. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellenőrzést a HM VH főigazgatója által kijelölt bizottság végzi a központi államigazgatási szervek bevonásával. Ennek keretében vizsgálja és értékeli)

"i) a megyei, fővárosi védelmi bizottság működési támogatására biztosított központi pénzügyi források felhasználásának jogszerűségét és célszerűségét és"

56. § A Hvt. vhr. 26. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)

"c) gondoskodik a megyei, fővárosi védelmi bizottság honvédelmi célú vezetési infrastruktúrájáról, valamint infokommunikációs rendszere folyamatos működőképességéről,"

57. § A Hvt. vhr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § A megyei, fővárosi védelmi bizottság munkaszervezete a megyei, fővárosi védelmi bizottság titkársága, amely a fővárosi és megyei kormányhivatalban, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének közvetlen alárendeltségében működő, önálló osztály jogállású szervezet. A megyei, fővárosi védelmi bizottság titkársága a Honvédség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó titkárból és titkárhelyettesből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által foglalkoztatott személyekből áll. A megyei, fővárosi védelmi bizottság titkárságát a megyei, fővárosi védelmi bizottság titkára vezeti, akit akadályoztatása esetén a titkárhelyettes helyettesít."

58. § A Hvt. vhr. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyi védelmi bizottság gazdasági ügyeit a fővárosi és megyei kormányhivatal intézi."

59. § A Hvt. vhr. 43. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor, illetve a szolgáltatás teljesítésekor jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek elkészítéséért az igénybevevő a felelős. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szolgáltatásra kötelezett nevét, illetve székhelyét, telephelyét, fióktelepét, az igénybevételt elrendelő hatóság megnevezését, az igénybevevő adatait, a szolgáltatás tárgyát, teljesítésének helyét, idejét, az igénybevételt elrendelő határozat számát, harmadik személynek a szolgáltatás tárgyára vonatkozó esetleges jogát, továbbá minden olyan tényt vagy adatot, amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából lényegesnek tart. Ha a szolgáltatás ellenértéke megállapítható, azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(6) Ingó vagy ingatlan dolog átadása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az azok azonosítására alkalmas adatokat, pontos vagy becsült értéküket, állapotukat, a célra való alkalmasságukat, valamint a közüzemi fogyasztásmérők állását."

60. § (1) A Hvt. vhr. 62. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén a meghagyásba bevont szervnek az jelölhető ki, amely nélkülözhetetlen a honvédelmi igazgatás területi irányításához, vezetéséhez, a területi és helyi közigazgatás működőképességének biztosításához, valamint a lakosság ellátási feladatokhoz, valamint nem tartozik az 1. melléklet szerinti II. meghagyási kategóriába."

(2) A Hvt. vhr. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A megyei, fővárosi védelmi bizottság határozata elleni fellebbezést másodfokon a honvédelemért felelős miniszter bírálja el, a fellebbezést a megyei, fővárosi kormányhivatalban kell benyújtani."

61. § A Hvt. vhr. 65. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az ellenőrzés során hozott döntés elleni fellebbezést a területileg illetékes megyei, fővárosi kormányhivatalban kell benyújtani, és annak elbírálására a honvédelemért felelős miniszter jogosult. A jogerős döntést a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervével is közölni kell."

62. § A Hvt. vhr. 39. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:

"85/A. § (1) A HM Hatósági Hivatal 2016. szeptember 1-jén a miniszter által vezetett minisztériumba beolvad.

(2) A HM Védelmi Hivatal 2016. szeptember 1-jén a miniszter által vezetett minisztériumba beolvad.

(3) A honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő háttérintézmények megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján a HM Hatósági Hivataltól és a HM Védelmi Hivataltól a miniszterhez, illetve a miniszter által vezetett minisztériumhoz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően - a HM Hatósági Hivatal és a HM Védelmi Hivatal jogutódja a miniszter által vezetett minisztérium."

63. § A Hvt. vhr.

a) 6. § (1) bekezdés 16. pontjában az "az adatvédelmi,", szövegrész helyébe az "a" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében a "22-29., 31. és 32." szövegrész helyébe a "22-32. és 34." szöveg,

c) 20. § (6) bekezdésében a "VH" szövegrész helyébe a "védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg,

d) 23. § (2) bekezdésében a "feladat- és pénzügyi terv" szövegrész helyébe az "éves feladat- és pénzügyi terv" szöveg,

e) 23. § (4) bekezdésében a "HM VH vezetője" szövegrész helyébe a "HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője" szöveg,

f) 24. §-ában a "HM VH" szövegrész helyébe a "HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg,

g) 25. § (2) bekezdésében a "HM VH főigazgatója" szövegrész helyébe a "HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője" szöveg,

h) 27. § (1) bekezdésében a "HM VH" szövegrész helyébe a "Honvédség" szöveg,

i) 32. § (4) bekezdésében a "HM VH vezetője" szövegrész helyébe a "HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője" szöveg,

j) 32. § (4) bekezdésében a "HM VH vezetőjének" szövegrész helyébe a "HM védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének" szöveg,

k) 41. § (3) bekezdésében a "VH" szövegrész helyébe a "védelmi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egysége" szöveg

lép.

64. § Hatályát veszti a Hvt. vhr.

a) 2. § (3) bekezdés 2. pontja,

b) 17. §-a,

c) 37. és 38. §-a,

d) 61. § (5) bekezdése, valamint

e) 39. alcíme.

53. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. § (5) bekezdés b) pontjában a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

54. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

66. § A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a honvédségi szervezetek, a honvédelemért felelős miniszter vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahely, illetve ideiglenes építési munkahely, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a munkabiztonsági hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

55. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

67. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:14 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:14 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

56. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

68. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:15 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:15 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

57. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

69. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:7 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:7 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

58. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

70. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés d) pontjában és 23. § (2) bekezdés d) pontjában a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, másodfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős minisztert" szöveg lép.

59. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

71. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat C:8. mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

60. A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

72. § A "Duna projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat

a) B:11 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:11 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

61. A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

73. § A "Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:10 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:10 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

62. A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

74. § A "Tisza hullámtér projekt" megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:12 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:12 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

63. A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

75. § A "Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása" tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:11 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:11 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

64. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

76. § Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdés záró szövegrészében, 20. § (3) bekezdés záró szövegrészében és 21. § (5) bekezdésében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

65. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

77. § A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki."

78. § A Korm rendelet2.

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "katonai építésfelügyeleti hatóság" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "Az első fokon eljáró" szövegrész helyébe az "A" szöveg, az "összefoglaló éves jelentést készít, amelyet évente január 31-ig köteles megküldeni a honvédelemért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "tárgyév január 31-ig összefoglaló éves jelentést készít" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg, és

d) 9. § (2) bekezdésében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg

lép.

66. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet3.) 7. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "első- és másodfokú eljárásban a honvédelmi miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot" szövegrész helyébe az "első fokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert" szöveg lép.

80. § Hatályát veszti a Korm. rendelet3.

a) 7. § (4) bekezdés d) pont db) alpontjában az "a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig" szövegrész és

b) 7. § (4) bekezdés f) pontjában az "a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban" szövegrész.

67. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

81. § Hatályát veszti a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 7. § a) pont ab) alpontjában az "a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a szakkérdés elbírálására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban" szövegrész és

b) 7. § c) pont cb) alpontjában az "a honvédelemért felelős miniszter által létrehozott, a ellenőrzés lefolytatására jogosult hatóságot, másodfokú eljárásban" szövegrész.

68. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

82. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet4.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Áhsz. 50. § (1) bekezdése szerinti számviteli politika és annak szabályzatai a honvédelmi szervezetek részére egységesen, a HM fejezet egészére vonatkozóan a fejezetet irányító szerv által kerülnek kialakításra és kiadásra."

83. § Hatályát veszti a Korm. rendelet4. 1. § (1) bekezdés b) pontja.

69. A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

84. § A "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:13 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:13 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

70. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

85. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:14 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:14 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

71. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

86. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:14 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:14 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

72. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

87. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) C:6 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) D:6 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

73. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

88. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:4 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:4 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

74. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

89. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 1. A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságok táblázat

a) C:6 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) D:6 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

75. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

90. § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet5.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki (a továbbiakban: veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság)."

91. § A Korm. rendelet5.

a) 12. § (1) bekezdésében az "az elsőfokú" szövegrész helyébe az "a" szöveg, és

b) 12. § (2) bekezdésében az "Az első fokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg

lép.

76. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

92. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:26 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:26 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

77. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

93. § A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat

a) B:11 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) C:11 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

78. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

94. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete III. A Védelemgazdasági alapterv fejezetei 3. Az igénykielégítési költségvetési tervezése ("P" jelű táblázat) pontjában

a) a "HM Védelmi Hivatalnak" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszternek" szöveg, és

b) a "HM Védelmi Hivatal" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg

lép.

79. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

95. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet6.) 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat

a) C:3 mezőjében a "HM Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, és

b) D:3 mezőjében a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg

lép.

96. § A Korm. rendelet6. 5. melléklet I. pontjába foglalt táblázat 5. sorában a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg, a "honvédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "nincs" szöveg lép.

97. § Hatályát veszti a Korm. rendelet6. 8/B. § (7) bekezdésében és 8/D. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú hatósági eljárásban pedig" szövegrész.

80. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

98. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki."

81. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

99. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet7.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai építésügyi hatóság) jelöli ki."

100. § A Korm. rendelet7.

a) 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az elsőfokú" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "az első fokú" szövegrészek helyébe az "a" szöveg

lép.

82. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

101. § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:16 mezőjében a "Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "honvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

83. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

102. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott - a járadékosztályba sorolás alapját képező - egészségkárosodás százalékos mértékét a rehabilitációs szakértői szerv állapítja meg.

(2) Azt a kérelmezőt, aki hadirokkantként kéri nyilvántartásba vételét, vagy azt a hadirokkantat, aki magasabb járadékosztályba történő besorolását kéri, az elsőfokú hadigondozási hatóság a 2. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a rehabilitációs szakértői szerv elé utalja vizsgálat céljából.

(3) A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetében a vizsgálat helyéről és idejéről a rehabilitációs szakértői szerv a vizsgálatot megelőzően legalább nyolc nappal írásban értesíti a kérelmezőt. A külföldön élő, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magyar állampolgár esetén a rehabilitációs szakértői szerv a vizsgálatot megelőzően legalább harminc nappal írásban értesíti a kérelmezőt.

(4) A rehabilitációs szakértő szerv a 3. melléklet szerinti szakvéleményt kiállítja és az elsőfokú hadigondozási hatóság részére megküldi.

(5) A (4) bekezdés szerinti szakvélemény közokirat, amely tartalmazza a hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott járadék osztályba sorolás alapját képező egészségkárosodás százalékos mértékét.

(6) A vizsgálatok díját a Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: Közalapítvány) - külön megállapodás szerint - a rehabilitációs szakértői szerv részére megtéríti."

103. § A Hr.

a) 16. § (2) bekezdésében a "BFKH" szövegrész helyébe a "Hdt. 26. § (2a) bekezdése szerinti elsőfokú hadigondozási hatóság" szöveg,

b) 2. és 3. mellékletében a "fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv" szöveg, és

c) 3. mellékletében a "fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szerv vezetője" szöveg

lép.

84. Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

104. § Hatályát veszti az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet.

85. Záró rendelkezések

105. § (1) Ez a rendelet - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) A 2-51. §, az 52. § (1)-(3) bekezdése és az 53-104. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az 52. § (4) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére