Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés w) pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] E rendelet hatálya - a katonai építésügyi hatóság és eljárásai kivételével -

a) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján történő igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadására,

b) az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó összevont eljárásra,

c) az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott integrált eljárásra, és

d) az eljárásokba bevont hatóságokra és szakhatóságokra

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért

a) az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért 20 000 forint,

b) az építésügyi hatóságnak az összevont eljárás esetében az összevonandó eljárásokért (elvi engedélyezési és építési engedélyezési eljárás) a külön jogszabály szerinti külön-külön fizetendő igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték mellett 10 000 forint,

c) az integrált eljárásért

ca) a társhatóságoknak, szakhatóságoknak az eljárásaikért külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjon vagy illetéken kívül az eljárásba bevont társhatóságonként további 20 000 forint,

cb) a közreműködő hatóságnak az eljárásáért külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjon vagy illetéken kívül - társhatósági közreműködéssel érintett ügyek esetén a ca) alpontban meghatározottakon felül - 50 000 forint

igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(3) Ha a kérelem a megjelölt díjtételek közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni. A (2) bekezdés

a) a) és b) pontja szerinti emelt díjtételt az építésügyi hatóság,

b) c) pontja szerinti, az integrált eljárásba bevont hatóságoknak (társhatóságoknak), szakhatóságoknak a külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjat vagy illetéket az érintett eljárásaikért külön jogszabályban előírtak szerint, az integrált eljárásért hatóságonként (társhatóságonként) megállapított 20 000 forint, illetve közreműködő hatóság esetében az 50 000 forint összegű díjakat egy összegben a közreműködő hatóság számlájára kell befizetni.

(4) A jogorvoslati eljárás díja

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás esetében 20 000 forint,

b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben - a külön jogszabályokban meghatározott díjtételeken felül - eljárástípusonként és az integrált eljárás esetében eljárásonként 20 000 forint,

melyet a jogorvoslati eljárást lefolytató hatóságnak kell megfizetni.

(5) A díjat az ügyfél a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a (3) bekezdésben meghatározott hatóság számlájára átutalással, vagy a hatóság (szakhatóság) által kiadott készpénz-átutalási megbízáson (csekken) "igazgatási szolgáltatási díj" jogcím megjelöléssel megfizetni.

(6) A kérelemhez csatolni kell

a) banki átutalás esetén az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát,

b) készpénz-átutalási megbízáson (csekken) történő befizetés esetén a feladóvevény eredeti példányát.

(7) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni.

(8)[2] A közreműködő hatóság köteles az integrált eljárásba bevont hatóságok (társhatóságok) és szakhatóságok számára a (2) bekezdés c) pontja szerinti díjhányadokat a beérkezést követő tizenöt napon belül átutalni. A díjak átutalásáról, az esetleges hiányról vagy többletről - utóbbi visszautalása mellett - az eljáró elsőfokú hatóság köteles az ügyfelet nyolc napon belül értesíteni, az érintett hatóság (társhatóság), szakhatóság egyidejű értesítésével.

2. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha megállapítást nyer, hogy az első fokú döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.

(2)[3] A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni, a visszatérítéséről az első fokon eljárt hatóság a jogerős határozat kézhezvételétől számított huszonegy napon belül gondoskodik.

(3)[4] A hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból huszonegy napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. § A befizetett díj az igazgatási szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A díjról a hatóság elkülönített nyilvántartást vezet.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett első fokú eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja, az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (8) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2010.05.28.

[2] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (124) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[3] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (124) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (124) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.