Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

19/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

a tizenhat éveseknek szervezett ingyenes orvosi vizsgálat megvalósításával és az új Egészségügyi Könyv bevezetésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a)-b) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pontjának df), dh) alpontjában és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a 2/A. §-át követően a következő 2/B. §-sal egészül ki:

"2/B. § A gyermek egészségére vonatkozó adatokat, a kötelező állapotfelmérések és szűrővizsgálatok eredményeit, a 16 éves korban végzett záró állapotvizsgálat adatait, a Védőoltások Adatlapját, valamint - az érintett (törvényes képviselője) hozzájárulása esetén - a jogosítványhoz szükséges elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének tényét az Egészségügyi Könyv tartalmazza."

(2) Az R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az életkori sajátosságokhoz igazodó, a betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokat az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú mellékletben meghatározott szűrővizsgálatok eredményeit az e rendelet szerinti Egészségügyi Könyvben kell dokumentálni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szűrővizsgálatok közül

a) az 1. számú melléklet tartalmazza a gyermekkori szűrővizsgálatokat,

b) a 2. számú mellékletben foglalt, felnőttkori szűrővizsgálatokat az adott korcsoportba tartozó személyek önkéntesen vehetik igénybe, illetőleg külön jogszabály a szűrővizsgálat eredményének igazolását, ennek hiányában a szűrővizsgálaton való részvételt elrendelheti."

(3) Az R. 3. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés számozása (4)-(7) bekezdésre változik:

"(3) A 2009. szeptember 1-je előtt született gyermekek esetében

a) az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti vizsgálat elvégzését az iskolaorvos a 16 éves kori záró állapotvizsgá-lati betétlapon (C. 3341-49/BETÉT r. sz.) rögzíti, amely tartalmazza az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti vizsgálatok eredményét;

b) a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító igazolás meglétének tényét - az érintett (törvényes képviselője) erre vonatkozó hozzájárulása esetén - az iskolaorvos, illetve a háziorvos, házi gyermekorvos a Gyermek-egészségügyi kiskönyvben rögzíti.

Az a)-b) pontban foglaltak a 2009. szeptember 1-je előtt kiadott Gyermek-egészségügyi kiskönyv részét képezik."

2. §

(1) Az R. 4. § b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül]

"b) a lakóhely szerint illetékes területi védőnő feladatkörébe tartozik - figyelemmel a területi védőnői ellátásról szóló külön jogszabályra - az 1. számú melléklet 2. pont e)-g), 3. pont d)-h) alpontjában foglalt szűrővizsgálatok elvégzése, továbbá az iskolai védőnő feladatkörébe tartozik a 4. pont d)-i) alpontjában foglalt szűrővizsgálatok elvégzése,

c) a tankötelezettség fennállása alatt az iskola-egészségügyi szolgálat a szűrővizsgálatok elvégzésében az e rendeletben és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló külön jogszabályban foglaltak szerint vesz részt,"

(2) Az R. 4. §-a a következő új d)-e) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi d)-g) pontok jelölése f)-i) pontra változik:

[Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül]

"d) a tankötelezettség megszűnését követően a háziorvos az 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt szűrővizsgálatokat végzi,

e) az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti 16 éves kori állapotvizsgálatok közül - a 4/A. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - az 5. pont a)-c) és g) alpontja szerinti vizsgálatok elvégzése az iskolaorvos, az 5. pont d)-f) és h) alpontja szerinti vizsgálatok elvégzése az iskolai védőnő feladata,"

(3) Az R. 4. §-ának e § (2) bekezdésével módosított jelölésű f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül]

"f) az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti szűrővizsgálatok elvégzése - az f) alpontja kivételével - a fekvőbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nőgyógyászati osztálya, illetve újszülött osztálya vagy az újszülöttet ellátó neonatológiai osztály (PIC) feladatkörébe tartozik. Az 1. számú melléklet 1. pont f) alpontjában felsorolt vizsgálatok esetében a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató jogosult (szolgáltatók jogosultak)."

(4) Az R. a 4. §-át követően a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) Az 1. számú melléklet 1. pont a)-e) alpontjaiban meghatározott szűrővizsgálatokat végző fekvőbeteg-gyógyintézet köteles a hazaadást megelőzően, illetve intézeten kívüli szülés esetében a szűrővizsgálatok elvégzésekor a gyermek számára kiállítani a 2/B. § szerinti Egészségügyi Könyvet és azt átadni a törvényes képviselő részére.

(2) A területi védőnő írásban értesíti a körzetébe tartozó érintett gyermek törvényes képviselőjét a 4. § b) pontja szerinti védőnői vizsgálat esedékességéről, jelentőségéről, helyszínéről és időpontjáról, a vizsgálat elmulasztásának a gyermek egészségi állapotára vonatkozó lehetséges következményeiről. A védőnő közreműködik továbbá a 3. számú mellékletben foglalt szűrővizsgálatokon történő megjelenés szervezésében.

(3) A tanköteles, de iskolába nem járó gyermekek esetében az 1. számú melléklet 5. pontja szerin-i 16 éves kori záró állapotvizsgálatokat a háziorvos (házi gyermekorvos) és a területi védőnő végzi el. "

3. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1-3. számú mellékletben foglalt vizsgálatok elvégzését az egészségügyi szolgáltató a - külön jogszabály szerinti - nyilvántartásában dokumentálja, és az érintett személy (törvényes képviselője) részére a vizsgálat eredményéről leletet ad. Az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok eredményét az Egészségügyi Könyvben is rögzíteni kell."

(2) Az R. 8. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti szűrővizsgálatok - az f) alpont kivételével - elvégzésének meglétét a szülést végző intézmény értesítése alapján a lakóhely szerint illetékes területi védőnő a gyermek hazaadását követő 48 órán belül - szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap esetében az azt követő munkanapon - ellenőrzi. A hiányzó szűrővizsgálatok háziorvos (házi gyermekorvos) általi elvégzésének megszervezéséről a védőnő gondoskodik.

(5) Az elveszett, megrongálódott Egészségügyi Könyv pótlásáról az érdekelt személy (törvényes képviselője) köteles gondoskodni. Az elveszett, megrongálódott Egészségügyi Könyv adatait az erre vonatkozó nyilvántartások alapján a háziorvos, házi gyermekorvos, az iskolaorvos és a védőnő pótolja. Az Egészségügyi Könyv Védőoltási Adatlapjának pótlása a külön jogszabályban foglaltak szerint történik."

4. §

Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § E rendelet alkalmazásában a 2009. szeptember 1-je előtt születettek tekintetében az e rendelet szerinti Egészségügyi Könyvön - a 8. § (5) bekezdésének utolsó mondata kivételével - a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet kell érteni."

5. §

Az R. jelenlegi Mellékletének I. fejezete helyébe az R. 1. számú mellékleteként e rendelet 1. számú melléklete lép.

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

6. §

(1) A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: r.) 3. § d) pontjának felvezető szövege és da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi védőnő feladata:]

"d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során

da) a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,"

(2) Az r. 3. § d) pont dc)-dd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi védőnő feladata:

az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során]

"dc) a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre,

dd) a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, a törvényes képviselő tájékoztatása az életkorhoz kötött - külön jogszabályban meghatározott - kötelező vizsgálatokról, az 1. számú melléklet szerinti vizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban történő értesítése,"

(3) Az r. 3. § g) pont gb)-gc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi védőnő feladata: családgondozás keretében,]

"gb) soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,

gc) a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,"

(4) Az r. 3. § g) pontja a következő gf) alponttal egészül ki:

[A területi védőnő feladata:

családgondozás keretében,]

"gf) tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről,"

7. §

Az r. 4. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A védőnő a 3. §-ban foglalt tevékenységét]

"d) a közösségi programokra alkalmas helyszíneken az e rendeletben foglaltak"

[szerint végzi.]

8. §

(1) Az r. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet."

(2) Az r. 5. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A pontérték számításánál a nők (várandós, gyermekágyas anyák), valamint a gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korúak számának háromszorosát, az oktatási intézményben ellátott tanulók számának egyszeresét, a gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanulók számának kétszeresét kell figyelembe venni."

9. §

(1) Az r. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) Az r. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) Az r. 6. számú melléklete 1. pontjának 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Védőnői körzetben ellátott feladatok pontértéke:]

"1.2. gyermek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig 3 pont/fő"

(4) Az r. 7. számú melléklete a "- Gyermek-egészségügyi kiskönyv ISBN 963 04-33303" szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"- Egészségügyi Könyv C.3341-49/új*"

(5) Az r. 7. számú melléklete a következő végjegyzettel egészül ki:

"* A 2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében."

(6) Az r. 8. számú mellékletében az "a 0-6 éves korú gyermek védőnői gondozási lapját" szövegrész helyébe az "a gyermek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) gondozási lapját" szöveg lép.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

10. §

(1) A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: rr.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az oltások megtörténtéről az oltottat egyéni dokumentációval kell ellátni és azt az Egészségügyi Könyv Védőoltási adatlapjára kell bejegyezni."

(2) Az rr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az elveszett, megrongálódott Egészségügyi Könyv Védőoltási adatlapjának adatait az oltási nyilvántartás alapján az oltóorvos pótolja. A más oltóhelyen elvégzett oltásokra vonatkozó igazolásokat az érdekelt személy (törvényes képviselője) köteles beszerezni."

(3) Az rr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet alkalmazásában a 2009. szeptember 1-je előtt születettek tekintetében

a) a 12. § (3) bekezdése és a 14. § (4) bekezdése szerinti Egészségügyi Könyv Védőoltási adatlapja megnevezés alatt 14 év alattiak esetében a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet, 14 év felettiek esetében a "Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére" elnevezésű oltási könyvet,

b) a 15. § (1) bekezdés e) pontja és a 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti Egészségügyi Könyv megnevezés alatt a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet

kell érteni."

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

11. §

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 13. § (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A védőoltás megtörténtét a "Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére" elnevezésű oltási könyvbe, 2009. szeptember 1-jét követően kiadott Egészségügyi Könyv esetén annak "Védőoltási adatlapjába" kell bejegyezni, amelyet a munkáltatónak, illetve - kérelemre - a munkavédelmi felügyelőségnek be kell mutatni, valamint az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetének kérésére annak rendelkezésére kell bocsátani."

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

12. §

(1) Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Rr.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(2) Az Rr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(3) Az Rr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

13. §

(1) Ez a rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, 16 éves kori záró állapotvizsgálati betétlapot 2009. augusztus 15-éig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - az iskolai védőnők útján - biztosítja az iskola-egészségügyi ellátást szervező iskolák részére.

(3) Az R. e rendelet 1. számú mellékletével megállapított 1. számú melléklete szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálatot az e rendelet hatálybalépését követően 16. életévüket betöltők esetében kell elvégezni, a 2009/2010-es tanévtől kezdődően.

(4) Az R.

a) jelenlegi Melléklete III. fejezetének 3. és 4. pontja hatályát veszti,

b) jelenlegi Mellékletében a "II. fejezet" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez" szöveg, a "III. fejezet" szövegrész helyébe a "3. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez" szöveg lép,

c) jelenlegi Mellékletében a "Melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok" szövegrész hatályát veszti,

d) jelenlegi Mellékletének II. fejezete az R. 2. számú mellékletévé, III. fejezete az R. 3. számú mellékletévé változik.

(5) Az

a) R. 2/A. § (2) bekezdésében a "mellékletének III. fejezete" szövegrész helyébe a "3. számú melléklete",

b) R. 3. § (3) bekezdésében a "melléklet II. fejezetében" szövegrész helyébe a "2. számú mellékletben", a "melléklet II. fejezetének" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet",

c) R. 4. § a) pontjában a "mellékletének III. fejezetében" szövegrész helyébe a "3. számú mellékletében",

d) R. 4. §-ának e rendelet 2. § (2) bekezdésével módosított jelölésű g) pontjában a "mellékletének III. fejezetében" szövegrész helyébe a "3. számú mellékletében",

e) R. 4. §-ának e rendelet 2. § (2) bekezdésével módosított jelölésű h) pontjában a "melléklet II. fejezetének" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet",

f) rr. 15. § (1) bekezdés e) pontjában a "Gyermek-egészségügyi kiskönyv" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Könyv védőooltási adatainak",

g) rr. 15. § (2) bekezdés d) pontjában az "a Gyermek-egészségügyi kiskönyvben" szövegrész helyébe az "az Egészségügyi Könyvben" szöveg lép.

(6) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 1. számú melléklete

a) a "Gyermek-egészségügyi kiskönyv C.3341-49" szövegrészt követően az "Egészségügyi Könyv C.3341-49/új*" szöveggel, valamint

b) a "*2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében" végjegyzettel

egészül ki.

(7) Ez a rendelet 2009. október 1-jén hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

"1. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelethez

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok

1. 0-4 napos életkorban:

a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére,

b) testtömeg, testhossz, fejkörfogat mérése és a hazai standardok szerinti értékelése,

c) ideggyógyászati vizsgálat,

d) csípőficam szűrése,

e) érzékszervek működésének vizsgálata:

ea) hallás vizsgálata,

eb) látás vizsgálata,

f) veleszületett anyagcsere-betegségek:

fa) galactosaemia (összgalaktóz-szint és Gal-1-PUT), hypothyreosis, biotinidáz hiány,

fb) tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininosuccinát synthase hiány, ASS), arginosuccinic aciduria (arginosuccinát lyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (SCAD), közép-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (MCAD), hosszú-láncú hydroxi-acyl-CoA dehydrogenase hiány (LCHAD), nagyon hosszú-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (VLCAD), Carnitin-pal-mytoil transferase hiány (CPT-I, II), Carnitin transzport zavara (CT), multiplex acyl-CoA dehydrogenase defectus (glutársav aciduria GAII), beta-ketothiolase (oxothiolase) hiány, glutársav aciduria I (GAI), isovaleriánsav acidae-mia (IVA), metilmalonsav acidaemia (MMA), propionsav acidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl-(HMG-)-CoA lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase hiány (MCC) multiplex carboxylase hiány, phenylketonuria újszülöttkori szűrése.

2. 1, 3 és 6 hónapos életkorban:

a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére,

b) mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig,

c) idegrendszer vizsgálata,

d) rejtettheréjűség vizsgálata,

e) a pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata,

f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsal ság, hal lás),

g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a hazai standardok alapján.

3. 1 éves életkorban és 6 éves életkorig évente

a) teljes fizikális vizsgálat,

b) idegrendszer vizsgálata,

c) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente,

d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok alapján,

e) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,

f) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően és a beszédfejlődés vizsgálata,

g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),

h) vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között,

i) korai fogászati szűrés és gondozás.

4. 6-18 év között kétévente*:

a) teljes fizikális vizsgálat,

b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele,

c) az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása,

d) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves életkortól,

e) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,

f) pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, magatartásproblémák feltárása,

g) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően, a színlátás vizsgálata,

h) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis, Scheuerman),

i) vérnyomásmérés,

j) fogászati szűrés és gondozás.

5. 16 éves korban (a szeptember 1-je és a következő év augusztus 31-e között 16. életévüket betöltők)

a) teljes fizikális vizsgálat,

b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása,

c) a tápláltsági állapot, a szív- és érrendszeri állapotfelmérés,

d) testmagasság, testtömeg mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése,

e) pszichés, motoros, mentális szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,

f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),

g) mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis),

h) vérnyomásmérés.

A családi anamnézis, a teljes körű fizikális vizsgálat eredményei alapján, amennyiben a szakorvos indokoltnak tartja, célzott vizsgálatok végzése szükséges.

* Amennyiben a vizsgálat éve egybeesik a 16 éves kori záró állapotvizsgálattal, abban az esetben a két vizsgálatot összevontan kell elvégezni."

2. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

"1. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelethez

A területi védőnő által elvégzendő vizsgálatok

- Testi fejlődés (testtömeg, testhossz/testmagasság, fejkörfogat),

- a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése és magatartásproblémák feltárása,

- érzékszervek működésének vizsgálata és a beszédfejlődés vizsgálata,

- BCG-heg ellenőrzése,

- mozgásszervek elváltozásának szűrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások),

- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,

- vérnyomásmérés,

- kültakaró vizsgálata,

- szájüreg, fogazat megtekintése."

3. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

"3. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelethez

A területi védőnő által kötelezően felajánlott családlátogatások gyakorisága

- várandós anyaa várandósság ideje alatt legalább 4 alkalommal, (ebből az első látogatás a gondozásba vétel után 2 héten belül), fokozott gondozást igénylők esetén havonta egy alkalommal és szükség szerint
- gyermekágyas anyaaz intézetből hazajövetel után 48 órán belül - szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap esetében az azt követő első munkanap -, majd az első 6 hétben legalább hetente
- újszülött, csecsemőa hazaadást követő 48 órán belül - szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap esetében az azt követő első munkanap -, majd ezt követően az első 6 hétben legalább hetente
- csecsemő (6 hét-1 éves kor)havonta, fokozott gondozást igénylők esetében havonta és szükség szerint
- 1-3 éves korú kisdedévente legalább 6 alkalommal, fokozott gondozást igénylők esetében évente legalább 6 alkalommal és szükség szerint
- 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig (ha nem jár közösségbe)évente legalább 4 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően; fokozott gondozást igénylők esetében évente legalább 4 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás előtt kötelezően
- 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig (ha közösségbe jár)évente legalább 2 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően; fokozott gondozást igénylők esetében évente 2 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás előtt kötelezően
- oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekévente legalább 2 alkalommal, illetve szükség szerint

4. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

"1. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez

Az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszerelése

I. Műszer, eszköz

vérnyomásmérő (mandzsetta sorozattal, extra méret is)1
phonendoscop2
reflexkalapács1
személymérleg1
magasságmérő1
olló (kötszervágó)1
olló (egyenes)1
csipesz (anatómiai)1
kullancskiszedő csipesz1
lázmérő3
nyelvlapocSZ
egyszerhasználatos fecskendőSZ
egyszerhasználatos injekciós tűSZ
elsősegélynyújtó láda (kötszerek, sebfertőtlenítő, háromszögletű kendő, rugalmas pólya)1
látásélesség vizsgáló tábla1
színlátást vizsgáló könyv1
pupillavizsgáló lámpa1
vesetál2
egyszerhasználatos pohárSZ
hűtőtáska1
szűrő audiometerA
számítógép, nyomtatóA
telefon (külső hívás lehetőségével)1
hideg-melegvizes kézmosási lehetőség fertőtlenítési, kéztörlési lehetőséggel1

II. Bútor

vizsgálóasztal1
műszerszekrény/zárható szekrény (gyógyszer, műszer, iratok tárolására)1
műszerasztal1
íróasztal/számítógépes íróasztal - 2 fő részére hozzáférhető1
támlásszék (forgatható)2
támlásszék2
hulladékgyűjtő (lábpedálos)1
veszélyes hulladék gyűjtő edénySZ
hűtőszekrény min.-max. hőmérővel1
vizsgáló lámpaA

III. Textilnemű

gumikesztyűSZ
törülközőSZ
műszertörlőSZ
lepedőSZ
köpeny3/fő
takaró1

Iskolaorvosi rendelő javasolt gyógyszerei:

Injekciók

Adrenalin hatóanyagú Antihisztamin hatóanyagú Calcimusc

Glukokortikoid hatóanyagú Minor analgeticum Izotóniás konyhasóoldat

Aerosol:

béta-2 mimetikum hatóanyagú Tabletták:

Láz- és fájdalomcsillapítók Görcsoldók

Antihisztamin hatóanyagú

Jelmagyarázat:

SZ = szükséges

A = ajánlott"

5. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

"2. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok

1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése

a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata szükség szerint, az iskolai tanulók vizsgálata kétévenként. Ennek keretében:

- teljes fizikális vizsgálat,

- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása.

Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad.

Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról.

b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása.

c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.

d) Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése.

e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése.

f) A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel együttműködve.

2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése

a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése.

b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógy-testneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.

3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok

a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.

b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.

c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.

d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.

4. Elsősegélynyújtás

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében

a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában.

b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.

c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása.

6. Környezet-egészségügyi feladatok

a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.

b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése.

7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben*.

* 2009. szeptember 1-je előtt született gyermekek esetében a Gyermek-egészségügyi kiskönyvben."

6. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

"3. számú melléklet a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok

1. Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével.

2. A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás vizsgálata):

a) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,

b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,

c) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata 11 éves életkorban,

d) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis),

e) vérnyomásmérés,

f) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves életkortól.

3. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása.

4. Elsősegélynyújtás.

5. Az orvosi vizsgálatok előkészítése.

6. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.

7. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

8. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),

b) családtervezés, fogamzásgátlás,

c) szülői szerep, csecsemőgondozás,

d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,

e) szenvedélybetegségek megelőzése.

9. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.

10. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).

11. Pályaválasztás segítése.

12. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, Egészségügyi Könyv*, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

* 2009. szeptember 1-je előtt született gyermekek esetében a Gyermek-egészségügyi kiskönyv"

Tartalomjegyzék