228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

A Kormány a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban (a továbbiakban: birtokvédelmi eljárás) a Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit - a 2. §-ban foglalt kivétellel - kell alkalmazni.

(2)[2]

2. § (1) A birtokvédelmi eljárásban a Ket. 29. § (1)-(4) bekezdése, 29. § (6)-(8) bekezdése, 29. § (10) bekezdése, 29/A. §-a, 30. § f) és g) pontja, 31. § (1) bekezdés e) és g) pontja, 31. § (3) bekezdése, 32. § (3) bekezdése, 32. § (6)-(7) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 37. § (5) bekezdése, 41. §-a, 44-45/A. §-a és 50/A-50/D. §-a nem alkalmazható.

(2) A birtokvédelmi eljárásban ügyfél a kérelmező, valamint az, aki ellen a birtokvédelmet kérik.

(3) A jegyző az ügyfél által előterjesztett nyilatkozatokat és bizonyítékokat haladéktalanul megküldi a másik ügyfél számára.

(4) A birtokvédelmi eljárásban az ügyfél szabadon választja meg a bizonyítási eszközöket.

(5) A birtokvédelmi eljárásban újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

(6) A jegyző határozata ellen a Ket. szerinti jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásnak nincs helye.

(7) A birtokvédelmi eljárásban egyezség jóváhagyása esetén a határozat visszavonásának nincs helye.

3. § (1) A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),

b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),

c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,

g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

(3) A birtokvédelmi eljárás megindításáról az ellenérdekű felet haladéktalanul értesíteni kell. A jegyző az értesítéssel egyidejűleg az ellenérdekű félnek megküldi a birtokvédelmi eljárás iránti kérelem másolatát.

4. § A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le.

A bizonyítás a felek kérelme alapján kiterjedhet

a) a tényleges birtokállapotra,

b) az eredeti birtokállapotra,

c) a birtokos és a birtokháborító személyére,

d) a kérelmező tűrési kötelezettségére,

e) a tilos önhatalom gyakorlására,

f) törvényben meghatározott esetben a birtoklás jogcímére,

g) az eredeti birtokállapot helyreállításának célszerű módjára és

h) a hasznok, károk, költségek mértékére és viselésére.

4/A. §[3] A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el.

5. §[4]

6. § (1) A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

(2) Ha a bíróság a birtokvédelmi eljárás után indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik.

7. § (1) Ez a rendelet - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2011. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendeletet a hatálybalépését követően indult birtokvédelmi eljárásokban kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[2] Hatályon kívül helyezte az 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § -a. Hatálytalan 2014.01.01.

[3] Beiktatta a 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[4] Hatályon kívül helyezte a 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2014.03.15.