68/2014. (III. 13.) Korm. rendelet

egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint

az 1. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

a 2. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) és e) pontjában,

az 5. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 6. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet]

a) 6. § (2) bekezdésében a "Ptk. 685. § b) pontja" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyv",

b) 17. § (2) bekezdésében az "a gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész helyébe az "a polgári perrendtartás szerinti gazdálkodó szervezet"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet

a) 15. § (1) bekezdésében a "(Ptk. 373. §)",

b) a "V" jelű adatlap kitöltési útmutatója első, a "37"-es rovatra vonatkozó 6. pontjában a "[Ptk. 685. § b) pontja szerint]"

szövegrész.

2. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában iparjogvédelmi jogvitás ügy)

"c) a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik vagy ezek összeállítása (know-how) tekintetében a Polgári Törvénykönyv 2:47. §-a alapján megillető védelem, valamint

d) az a) és c) pontokban említett szellemi alkotások, ismeretek és tapasztalatok vagy ezek összeállítása tekintetében a tisztességtelen versennyel és az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásával szemben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseiben biztosított védelem"

(alapján fennálló jogok érvényesítésével összefüggő bármely jogvita.)

(2) A 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja.

3. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet] 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Ha a címzett

a) 14 év alatti személy, törvényes képviselőjének;

b) cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy cselekvőképességet - az ügy tárgyára, illetve az azzal összefüggő eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal - részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú személy, a bírósági iratban megjelölt gondnokának

kell kézbesíteni."

(2) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a 46/E. §-t követően a következő VII. Fejezettel egészül ki:

"VII. FEJEZET

A Vht. 183/B. §-a szerinti helyiségbérleti szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat kézbesítése

46/F. § (1) A Vht. 183/B. §-a szerinti helyiségbérleti szerződés megszűnését eredményező - közjegyzői okiratba foglalt - nyilatkozat (a továbbiakban: szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat) kézbesítésére a bírósági irat végrehajtói kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az egyszerű kézbesítés a címzettnek a szerződés megszűnését eredményező - közjegyzői okiratba foglalt - nyilatkozatban feltüntetett címén történik.

(3) A kérelemhez mellékelni kell

a) a szerződés megszűnését eredményező, közjegyzői okiratba foglalt kérelmezői nyilatkozatot,

b) olyan ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, amelyben a bérbeadó a helyiség pontos helyét megjelölte és

c) olyan fényképet, amelyből az ingatlan-nyilvántartási térképen a helyiség helyes megjelölése megállapítható.

(4) A címzett részére a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékleteként a (3) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott okiratokat is át kell adni.

(5) A végrehajtó a kérelmező által kézbesíteni kívánt iratra a következő szövegű záradékot vezeti: "a..................... közjegyző által ..................... szám alatt kiállított közjegyzői okiratról készített, azzal megegyező tartalmú fénymásolat."; és feltünteti a záradékon a fénymásolat készítésének dátumát, továbbá ellátja azt aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával is."

(3) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletnek a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított "VI. Fejezet" megjelölése helyébe a "VIII. Fejezet" megjelölés lép.

(4) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(5) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből)

"g) ha bíróság csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban - jogszabálysértés vagy mulasztás miatt -

ga) egy éven belül legalább két ügyben, vagy

gb) két éven belül legalább három ügyben

jogerősen elrendelte a felszámoló szervezet felmentését,"

(2) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből)

"i) ha csődeljárásban, felszámolási eljárásban vagy helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró bíróság a felszámoló szervezetet két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt jogerősen pénzbírsággal sújtotta."

(3) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a bíróság a Cstv. 27/A. § (6), (6a) vagy (7) bekezdése alapján a felszámoló szervezet felmentéséről döntött, a nyilvántartó szervet döntéséről és a Cstv.-ben ezzel összefüggésben meghatározott adatokról a jogerős határozat megküldésével, haladéktalanul, elektronikus úton értesíti."

(4) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a következő 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:

"6/A. § A nyilvántartó szerv hatósági ellenőrzés keretében - helyszíni ellenőrzéssel is - vizsgálja, hogy

a) a felszámoló szervezet eleget tett-e a pályázatban vállalt kötelezettségeinek,

b) a felszámoló szervezet eleget tett-e az adatszolgáltatási vagy adatváltoztatási kötelezettségének,

c) a felszámoló szervezet adatszolgáltatásában, szakmai beszámolójában szereplő adatok, információk megfeleltek-e a valóságnak, teljeskörűek voltak-e,

d) a felszámoló szervezet honlapja és annak tartalma megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, a jogszabályban előírt adatokat, információkat közzétette-e, honlapja naprakész-e,

e) a felszámoló szervezet belső szabályzatai, nyilvántartásai megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.

6/B. § A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékébe nem került, de a folyamatban lévő ügyekben eljáró felszámoló szervezetekről vezetett hatósági nyilvántartásra e rendeletnek a névjegyzék vezetésére, az azzal összefüggő adatszolgáltatás teljesítésére, a szakmai beszámoló készítésére és benyújtására, a hatósági ellenőrzésre, továbbá a nyilvántartásból való törlésről a bíróságok, továbbá az Országos Bírósági Hivatal értesítésére vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell."

(5) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "felszámoló szervezetnek rendelkeznie kell" szövegrész helyébe a "felszámoló szervezetnek folyamatosan rendelkeznie kell" szöveg,

b) 3. § (14) bekezdésében az "átalakulás vagy szervezeti formaváltás" szövegrész helyébe az "átalakulás, egyesülés, szétválás" szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a "felszámolók jegyzékét" szövegrész helyébe a "felszámolók jegyzékét (név, székhely)" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében a "nyilvántartásban" szövegrész helyébe a "felszámolók névjegyzékében, illetve a 6/B. § szerinti hatósági nyilvántartásban" szöveg,

e) 2. melléklet pontjában a "kirendelte (kijelölte)" szövegrész helyébe a "kirendelte" szöveg

lép.

5. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet] 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Kettős záradékolás esetén a földhivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet a záradékolási kérelemmel együtt - mely kérelem egyidejűleg az építésügyi hatóság számára címzett záradékolás iránti kérelemnek is minősül - a záradékolást követő két napon belül, a kérelmező egyidejű értesítése mellett, záradékolás céljából megküldi az építésügyi hatóságnak."

(2) A 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdéstől eltérően kérelemre a földhivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet - az építésügyi hatóságnak való megküldés helyett - a kérelmező részére kézbesíti."

(3) A 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított 10/A. § (1) bekezdés a) pontját a 2014. március 15-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. E rendeletnek a Módr2. által hatályon kívül helyezett 3. § (5) bekezdését a 2014. március 15-én folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni."

(4) Hatályát veszti a 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (5) bekezdése,

b) 10/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "és egy másolati" szövegrész.

6. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban (a továbbiakban: birtokvédelmi eljárás) a Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit - a 2. §-ban foglalt kivétellel - kell alkalmazni."

(2) A 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el."

(3) Hatályát veszti a 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 5. §-a.

7. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében a "személyhez fűződő" szövegrész helyébe a "személyiségi" szöveg lép.

8. Hatályba léptető rendelkezés

8. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

.............................................................................................................................................................. önálló bírósági végrehajtó
.............................................................................................................................................................................. irodájának címe
............................................................................... telefonszám.................................................................................... ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A kézbesítendő bírósági határozat adatai
ítéletvégzésfizetési
meghagyás
bírósági
meghagyás
közjegyzői határozat,
egyezség,
költségjegyzék
földhivatali
határozat
felszámolói
értesítés
szerződés megszűnését
eredményező
nyilatkozat
A határozatot hozó bíróság/földhivatal neve/közjegyző neve és székhelye1:
...................................................................................................................................................................................................
A felszámolói értesítést kiadó felszámoló (felszámolóbiztos) neve, székhelye, levelezési címe2:
...................................................................................................................................................................................................
A bírósági/földhivatali/közjegyzői határozat száma/a felszámolói értesítés iktatószáma3:
...................................................................................................................................................................................................
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglaló közjegyző neve, székhelye,
a közjegyzői okirat száma4:
...................................................................................................................................................................................................
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékletei5:
...................................................................................................................................................................................................

II. A címzett adatai
név: ............................................................................................................................................................................................
cím (bírósági/földhivatali határozat/ felszámolói értesítés szerint): .............................................................................................
kézbesítés helye: ........................................................................................................................................................................

III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum:.............................................................. aláírás:...............................................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
...................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:...................................................................................................................

IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok,
és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve: ................................................................................................................................................................
dátum:.............................................................. aláírás:..............................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: ..................................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel: ...............................................................................................................................

V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
........................................................................................P. H."
________________
1 A megfelelő aláhúzandó.
2 Ezt csak a felszámolói értesítés végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
3 A megfelelő aláhúzandó.
4-5 Ezeket a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.

"

2. melléklet a 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

........................................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó
.......................................................................................................................................................................... irodájának címe
............................................................................ telefonszám........................................................................................ ügyszám
ÉRTESÍTÉS
végrehajtói kézbesítés megkísérléséről
A bírósági iratot/földhivatali iratot/felszámolói értesítést/szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot és
mellékleteit1................................................................................................. (dátum) ............................. órakor megkíséreltem
kézbesíteni a címzett számára. A címzett az iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
Név: ........................................................................................................................................................................................
Cím (határozat/földhivatali határozat/felszámolói értesítés/szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat2 szerint):
................................................................................................................................................................................................
Kézbesítés helye:
................................................................................................................................................................................................
II. A bírósági irat/földhivatali irat/felszámolói értesítés/szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat és
mellékletei3 átvételének módja
....................................................................................................................................................................... (az átvétel helye)
................................................................................................................................................................. (ügyfélfogadási idő)
................................................................................................................................................................. (az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői
engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a
címzett nem természetes személy, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata
P. H.
IV. Tájékoztatás4
1. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság előtt megdönthető. A címzett az iratot az
értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
2. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan fizetési meghagyást kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A fizetési meghagyással szemben a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 320. §-a szerint lehet ellentmondást előterjeszteni.
3. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan földhivatali határozatot kísérelt meg
kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén
a földhivatal előtt megdönthető. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó
irodájában.
4. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó felszámolói értesítést kísérelt meg kézbesíteni. A
címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
5. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot és
mellékleteit kísérelt meg kézbesíteni. A címzett az iratot és mellékleteit az értesítésben foglaltak szerint veheti át a
kézbesítési végrehajtó irodájában."
1 A megfelelő aláhúzandó.
2 A megfelelő aláhúzandó.
3 A megfelelő aláhúzandó.
4 A megfelelő szám aláhúzandó.

"

Tartalomjegyzék