23/2009. (XII. 30.) KvVM rendelet

az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok közül a

a) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok,

b) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában,

c) Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai valamint

d) Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása

előirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi) terjed ki."

2. § Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az 1. § a), b) és d) pontjában megjelölt előirányzatra rendelkezésre álló források felhasználásáról a miniszter - a (3) bekezdésben meghatározott módon vagy pályázati felhívás nélkül, szakmai programok alapján - dönt."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter