276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelet

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-ának (1) bekezdés 1., 2. és 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - az 1. § tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a 3. § (4) bekezdés tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével -a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az 1. §-t követően a következő alcímmel és 1/A-1/D. §-sal egészül ki:

"A "kutatóegyetem" minősítés adományozási rendje

[az Ftv. 5. § (6) bekezdéséhez]

1/A. § (1) Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek az egyetemmé válás jogszabályban rögzített feltételein túlmenően további - a (2) bekezdésben és 1/B. § (5) bekezdésében meghatározott - minőségi kritériumoknak is megfelelnek, pályázati eljárás eredménye alapján hároméves időszakra "kutatóegyetem" minősítést kaphatnak.

(2) A "kutatóegyetem" minősítést pályázat útján azok az egyetemek nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységeinek többsége működésének meghatározó részét képezi;

b) jelentős hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végeznek, amelynek eredményeit magas hatásfaktorú folyóiratokban és könyvekben, szabadalmakban, új eljárásokban, közhasznú alkotásokban jelenítik meg, és azokat az oktatásba közvetítik;

c) a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzik, ezen belül is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a doktori képzés területén;

d) mind a kutatás, mind a képzés területén széles körű nemzetközi együttműködéseket folytatnak.

1/B. § (1) A minősítési eljárás lefolytatására, a minősítés részletes követelményrendszerének kidolgozására az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Kutatóegyetemmé Minősítő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság öt tagból áll. A Bizottság tagjai a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, és a Nemzeti Bologna Bizottság elnökei vagy az általuk kijelölt személyek.

(2) A Bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek a Bizottság által felkért tudományos fokozattal rendelkező külső szakértők, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók Országos Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált egy-egy személy.

(3) A Bizottság a tagjai közül elnököt választ. A Bizottság ügyrendjét maga alakítja ki és közzéteszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján. A Bizottság határozatképes, ha az ülésén tagjainak a többsége jelen van. A Bizottság döntését a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával hozza meg.

(4) A Bizottság részletesen kidolgozza a minősítés követelményrendszerét, a pályázók körét, és az értékelés módszerét, amit előterjeszt a miniszter számára jóváhagyás céljából. A pályázati kiírást a miniszter teszi közzé az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.

(5) A részletes pályázati kiírás feltételrendszerét a következő értékelési szempontok alapján kell meghatározni:

a) tudományos fokozattal rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya jelentősen meghaladja az egyetem működési feltételeként a felsőoktatási törvényben meghatározott mértéket, közöttük jelentős számban rangos hazai és külföldi tudományos és más alkotói díjakkal, címekkel kitüntetettek vannak;

b) a felsőoktatási intézmény főállású oktatóinak és kutatóinak többsége - a publikációk és a független hivatkozások száma alapján - nemzetközileg is jelentős alap- és alkalmazott kutatási tevékenységet és nemzetgazdaságilag fontos, hazai és nemzetközi hatású kutatási-fejlesztési tevékenységet folytat;

c) a felsőoktatási intézmény több tudományterületen, tudományterületenként több tudományágban folytat doktori képzést, és nemzetközi szintűek a doktori fokozat odaítélésének követelményei;

d) a felsőoktatási intézményben kiemelkedően nagy a doktori képzésben részt vevő hallgatók száma vagy aránya, és a doktori fokozatszerzési eljárást sikerrel teljesítők száma vagy aránya;

e) a felsőoktatási intézmény rendelkezik jelentős mértékű, hazai és külföldi, közvetlen megrendelésen alapuló, illetve pályázati támogatás formájában elnyert kutatási, fejlesztési és innovációs bevételekkel;

f) a felsőoktatási intézmény tudás- és technológiatranszfer tevékenységével szervezi, illetve erősíti a régióban a felsőoktatás és gazdaság kapcsolatát, hallgatói pályakövetési rendszert működtet;

g) a felsőoktatási intézményben az Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatóhelyek működnek;

h) a felsőoktatási intézmény részt vesz az Európai Felsőoktatási Térség és az Európai Kutatási Térség programjaiban, az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatja a folyamatos minőségfejlesztést, ezzel összefüggésben figyelembe vehető az is, ha az egyetem vagy szervezeti egysége Felsőoktatási Minőségi Díjat nyert;

i) a felsőoktatási intézménynek jelentős külföldi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel kötött együttműködési megállapodásai vannak az oktatás és a kutatás terén;

j) a felsőoktatási intézmény idegen nyelvű képzéseket folytat, felkészült külföldi hallgatók és doktoranduszok képzésére, képzési programjaiban nemzetközi elismertségű hazai és külföldi oktatók is hirdetnek kurzusokat;

k) a felsőoktatási intézmény hallgatóinak meghatározó százaléka a képzés ideje alatt részt vesz az intézmény által elfogadott külföldi részképzésen, továbbá az intézmény az európai mobilitás program keretében részképzésre fogadja az Európai Uniós tagállamok hallgatóit;

l) a felsőoktatási intézmény példamutató a minőségi oktatást segítő módszerek, technikák alkalmazásában - különösen a tutorális-rendszer, és az elektronikus tartalomfejlesztés terén;

m) a felsőoktatási intézmény átfogó tehetséggondozó programmal rendelkezik (kiválasztás, mentorprogram, tudományos diákkör, szakkollégium), hallgatói tanácsadó rendszert működtet;

n) a felsőoktatási intézményben nemzetközi hallgatói szakmai-tudományos szervezet működik, a hallgatók eredményesen szerepelnek nemzetközi konferenciákon, szakmai versenyeken, és eredményeiket rangos hazai és külföldi folyóiratokban és könyvekben mutatják be.

(6) A pályázatokat szakértők értékelik, akiket az értékelésre a Bizottság kér fel. A szakértők szakmai szempontból pontozzák, és szövegesen értékelik a benyújtott pályázatokat. A Bizottság összegezi, a pontszámok alapján rangsorolja és elbírálja az értékelt pályázatokat, továbbá javaslatot tesz a díjazottakra.

(7) A "kutatóegyetem" minősítés adományozásáról a Bizottság javaslatára a miniszter dönt. A minősítés több egymást követő időszakra is elnyerhető.

1/C. § A pályázattal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága látja el.

1/D. § A "kutatóegyetem" minősítéssel rendelkező felsőoktatási intézmények részére külön eljárás alapján többlettámogatás adható."

2. § A Rendelet 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egészségügyért felelős miniszter egészségügyi felsőoktatási koordinációs tanácsot működtet, amelyben valamennyi érintett felsőoktatási intézmény képviselője és a miniszter is részt vesz. Az orvos- és egészségtudományi képzési területet illetően az egészségügyi miniszter a miniszterrel együtt - az egészségpolitikai elvekkel összhangban - tesz javaslatot alap- és mesterképzésben elsajátítandó kompetenciákra, a képzési és kimeneti követelmények módosítására."

3. § (1) E rendelet - a (3) bekezdés b) pontjának kivételével - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.

(2) A (3) bekezdés b) pontja 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A Rendelet bevezető részében

a) a "153. § (1) bekezdés 3., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és 20." szövegrész helyébe a "153. § (1) bekezdés 1., 3., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és 20." szöveg,

b) az "a 129. § (5)-(6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 128. § (1) bekezdés q) pontjában és a 129. § (5)-(6) bekezdésében" szöveg,

c) az "a 23-27. §-ok tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével" szövegrész helyébe az "az 1/A-1/D. §-ok tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a 23-27. §-ok tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével" szöveg

lép.

(4) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítási eljárás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletnek a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzékét meghatározó 1. számú mellékletében a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó, igazgatási képzési ág alapképzési szakelnevezései között a "bűnügyi igazgatási" szövegrész helyébe a "bűnügyi igazgatási*" szöveg, a "rendészeti igazgatási" szövegrész helyébe a "rendészeti igazgatási*" szöveg lép.

(5) A Rendelet -e rendelet 1. §-ával megállapított - 1/B. § (1) bekezdésében meghatározott Kutatóegyetemmé Minősítő Bizottságot az e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül kell megalakítani.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök