289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. §-a (1) bekezdésének 2. és 5. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia és a Művészeti Egyetemek Rektori Széke (a továbbiakban: a felsőoktatási intézmények vezetőinek konferenciája) egyetértésével - a következőket rendeli el:[1]

1. §

(1)[2] E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és az Ftv. 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2)[3] E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére az Ftv.-ben meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3) E rendeletet kell alkalmazni a teljes idejű és részidős képzésként, valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzések tekintetében is.

2. §

(1)[4] Az alapképzési szakok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)[5] A mesterképzési szakok és az osztatlan szakok jegyzékét - a tanári mesterképzési és a tanári osztatlan képzési szakokat kivéve - a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően szerezhető első és második tanári szakképzettségeket, valamint szakképzésben, illetve művészeti szakképzésben a mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő, illetve annak tanulmányaival párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettségeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4)[6] A ciklusokra bontott, osztott képzések alapképzési szakjainak és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) felhatalmazása szerint szakindítási engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szintű alapképzési szakoknak a megfeleltetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5)[7] Az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő alap- és mesterképzési szakokat az egyházi jogi személy teszi közzé.

3. §

E rendelet alkalmazásában

a)[8] tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (a továbbiakban: tanári szak): mesterfokozatot nyújtó szak, amely a köznevelésről szóló törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az iskolai nevelés-oktatás 5-12., illetve 13. évfolyamain, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatainak ellátására - ha a képzési és kimeneti követelmények eltérően nem rendelkeznek - két tanári szakképzettséget nyújt;

b) tanári szakképzettség: kettős jellegű szakképzettség, amely magába foglalja a szakterületi és a tanári képesítés ismereteit is. A szakterületi képesítés a tanári szak képzési és kimeneti követelményei alapján szakterületi modulok szerint oszlik meg;

c) első tanári szakképzettség: a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség;

d) második tanári szakképzettség: a ciklusokra bontott, osztott képzésben a tanári szakon - a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott feltételekkel - az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan megszerezhető tanári szakképzettség;

e) közismereti tanári szakképzettség: az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában az 5-12, illetve 13. évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség;

f) szakmai tanári szakképzettség: az iskolai nevelésoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában, illetve az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon pedagógus munkakör betöltésére jogosító szakképzettség;

g) művészeti területi tanári szakképzettség: a művészeti területen az alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakközépiskolában, szakiskolában a művészeti tárgynak megfelelő:

ga) a zeneművészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhető szakképzettség szerinti tanári szakképzettség,

gb)[9] művészeti mesterképzési szakon a művészeti szakképzettség megszerzését követően vagy azzal párhuzamosan szerezhető művésztanár szakképzettség.

Az alap- és mesterképzés szakjainak meghatározása

4. §

(1) Alap- és mesterképzésben az 1-3. számú mellékletekben meghatározott szakokon a végzettségi szint és a szakképzettség követelményeit a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

(2)[10]

5. §

(1) A ciklusokra bontott, osztott képzésben az 1. számú mellékletben meghatározott szakszerkezet az alapképzés szakjainak teljes körű felülvizsgálatát követően módosítható.

(2)[11]

(3)[12]

6. §[13]

7. §

Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák:

a) az alapképzési szak megnevezését;

b) az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven);

c) a képzési időt félévekben;

d) az alapfokozat megszerzéséhez - az e rendeletben meghatározottak szerint - összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

da) a képzési ág közös képzési szakaszához rendelendő kreditek minimális értékét,

db) szakirány esetén a szakirányhoz rendelendő kreditek minimális értékét,

dc) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értékét,

dd) a szakdolgozathoz rendelhető kreditértéket,

de) az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

df) a nem közvetlenül az elméleti képzéshez kapcsolódó, intézményen kívül szervezett gyakorlati képzésben megszerzendő kreditek minimális értékét;

e) az alapképzési szak képzési célját és az elsajátítandó szakmai kompetenciákat:

ea) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

eb) a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

ec) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását;

f)[14] a képzési ágon belüli közös képzési szakasznak az alapképzési szak szempontjából fontos általános kompetenciáit;

g) a törzsanyag - szakképzettség szempontjából meghatározó - ismeretköreinek bemutatását;

h) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket.

8. §

A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szakonként tartalmazzák

a) a mesterképzési szak megnevezését;

b) a mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölését (magyar és angol nyelven);

c)[15] azon alapképzési szakok megnevezését, amelyek teljes kre-ditérték beszámításával vehetők figyelembe a mesterképzésbe történő belépésnél;

d) a képzési időt félévekben;

e) a mesterfokozat megszerzéséhez az e rendeletben meghatározottak szerint összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

ea) a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz,

eb) a szabadon választható tantárgyakhoz,

ec) a differenciált szakmai anyaghoz vagy szakirány választhatósága esetén a szakirányhoz rendelhető kreditek minimális értékét,

ed) a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket;

f) a mesterképzési szak célját és az elsajátítandó kompetenciákat:

fa) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

fb) a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

fc) a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását;

g) a végzettségi szinthez szükséges, alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő alapozó ismeretköröket;

h) a törzsanyag - szakképzettség szempontjából meghatározó - ismeretköreinek bemutatását;

i) a gyakorlati ismeretekre vonatkozó követelményeket;

j) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket;

k) alapképzési szakon, szakokon megszerzett ismeretek mesterképzésbe való befogadásának speciális feltételeit.

9. §

A tanári szak képzési és kimeneti követelményei tartalmazzák:

a) a szakon megszerezhető végzettségi szintet;

b) a képzési időt félévekben;

c) a mesterfokozat megszerzéséhez a rendeletben meghatározottak szerint összegyűjtendő kreditek számát, ezen belül

ca) a tanári szakképzettség (első és második) szakterületi ismereteihez,

cb) a tanári képesítés pedagógiai-pszichológiai ismereteihez,

cc) a kötelezően és a szabadon választható tantárgyakhoz rendelendő kreditek minimális értékét,

cd) a szakdolgozathoz vagy diplomamunkához rendelhető kreditértéket,

ce) az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában a gyakorlati ismeretek minimális kreditértékét,

cf)[16] a köznevelési intézményben, felnőttképző intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlat kreditértékét;

d) a tanári képesítés kompetenciáit:

da) a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek és

db) a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

dc) a tanári szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása általános követelményeinek leírását;

e) a tanári szak felvételéhez szükséges, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai ismeretköröket;

f) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai ismeretköreit;

g) a szakmai gyakorlat követelményeit:

ga) gyakorlati ismeretek megszerzésének formáit, követelményeit,

gb) az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeit; h) az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket;

i) az a)-h) pont vonatkozásában a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés sajátos követelményeit

- mesterfokozat és szakképzettség megszerzését követő tanári szakon;

- mesterfokozat és tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben;

- a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű (a továbbiakban: főiskolai szintű) tanári szakképzettség birtokában mesterfokozatot adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben;

j) továbbá a ciklusokra bontott, osztott képzésben tanári szakképzettségenként:

1. a szakképzettség oklevélben történő megjelölését;

2. a tanári szakképzettségek felvételének feltételeit:

- az első tanári szakképzettség,

- a második, illetve a kizárólag második tanári szakképzettség

megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének feltételeit, beleértve azon alapképzési szakok, illetve egyes alapképzési szakok esetében az oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget eredményező azon szakirányok körének meghatározását, amelyre az adott tanári szakképzettség épülhet;

3. az adott tanári szakképzettség kompetenciáit

- a tudáselemeknek, a megszerzett ismereteknek, és

- a személyes adottságoknak, készségeknek, valamint

- az adott tanári szakképzettség konkrét környezetben, tevékenységrendszerben történő alkalmazása követelményeinek leírását;

4. az adott tanári szakképzettség szakterületi, ezen belül szakmódszertani, tantárgy-pedagógiai ismeretköreinek leírását;

5. az adott tanári szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek sajátos követelményeit.

10. §[17]

(1) Alapképzési és mesterképzési szak létesítését felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy az oktatásért felelős miniszter kezdeményezheti a szak létesítési dokumentumainak a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) történő megküldésével.

(2) Az oktatási hivatalhoz benyújtott létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell

a) az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak - Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott - képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti, művészet képzési területen továbbá a szak képzési ág szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indoklását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a külső szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indoklását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére;

de) szakmai szervezetek és munkaadók, szükség szerint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét, pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a - köznevelés ágazati irányítási feladatkörében eljáró - oktatásért felelős miniszter támogató véleményét a szak és a szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről, annak a köznevelés rendszerében való szükségességéről, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjáról;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f) az országos gazdasági kamara véleményét;

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét;

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület véleményét;

i) amennyiben a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény, az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény - az Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott - szenátusi döntésének a hitelesített kivonatát.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előzetes jóváhagyás kezdeményezése céljából a felsőoktatási intézmény benyújtja az oktatásért felelős miniszterhez a (2) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumot, valamint - a d) pont da)-dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített - a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. Az oktatásért felelős miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a jóváhagyás megadásáról.

(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei - a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői - megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények - az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve - várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(5) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

(6) Az oktatási hivatal - a benyújtott létesítési dokumentum megküldésével - az oktatásért felelős miniszternél kezdeményezi az új alapképzési szak vagy mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kiadását.

(7) Alapképzési szakon és mesterképzési szakon a szakirányként elkülönült szakmai ismeretek új szakképzettséget eredményeznek. Új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az (1)-(6) bekezdésben foglaltak szerint le kell lefolytatni.

[18]

11. §[19]

A tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak

12. §

(1)[20] Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben mesterfokozatot nyújtó tanári mesterképzési szakon szerezhető meg.

(2)[21] Tanári szakképzettség mesterfokozat és nem tanári szakképzettség birtokában vagy a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan második, további mesterképzési szakon is szerezhető.

(3) A ciklusokra bontott, osztott képzésben a tanári szakon - a (4) bekezdésben foglaltakat kivéve - az iskolai nevelés-oktatás 5-12., illetve 13. évfolyamain, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és a speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására felkészítő két szakképzettség szerezhető.

(4) A ciklusokra bontott, osztott képzésben a szakmai és művészeti tanári szakképzettség képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint - egy vagy két félévvel rövidebb időtartamú képzésben - egy tanári szakképzettség is szerezhető.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott tanári szakra történő belépés feltétele, az 1. számú mellékletben meghatározott olyan alapképzési szak eredményes elvégzése, amelyen

a) az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 110 kreditet kellett összegyűjteni;

b) az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a jelölt a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet szerzett.

(6) Az alapfokozat vagy mesterfokozat megszerzését követő - a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló -képzés első két félévében is teljesíthetők az (5) bekezdés b) pontjában foglalt követelmények.

(7) Azokat az alapképzési szakokat, illetve egyes alapképzési szakok esetében az oklevélben megjelölt önálló szakképzettséget eredményező azon szakirányokat, amelyre tanári szak épülhet, a tanári szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

13. §

(1) A tanári szak három elemből áll:

a) a tanári szakképzettség szerinti - a tantárgypedagógiát, a szakmódszertant is magába foglaló - szakterületi ismeretekből, amelynek két tanári szakképzettség megszerzése esetén a kreditértéke 80;

b) a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiből, amelynek kreditértéke 40;

c)[22] a köznevelési intézményben, felnőttképző intézményben szervezett, összefüggő szakmai gyakorlatból, amelynek kreditértéke 30.

(2) A tanári szakon az (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti elemek oktatása kizárólag együtt folyhat. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő szakmai gyakorlat csak az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott elemek tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek az első és második tanári szakképzettség megszerzéséhez vezető, kifejezetten a szakrendszerű iskolai oktatás adott tantárgyainak oktatásához vagy speciális pedagógiai jellegű feladatainak ellátásához szükséges szakterületi modulokat foglalják magukba.

(4) A 3. számú mellékletben meghatározott, kizárólag a második tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének feltételeit - az (5) és (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a tanári szak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg.

(5) A tanári szakon az első tanári szakképzettség esetében - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak szerint - legalább 30 kreditet kell megszerezni. A második tanári szakképzettség esetében legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni.

(6) A 3. melléklet szerinti közismereti első tanári szakképzettségek szabadon választhatók második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. A tanári szak képzési és kimeneti követelményei egyes szakképzettségek esetén e feltétel alól mentességet is meghatározhatnak.

(7) A kizárólag második tanári szakképzettségként felvehető szakterületi modul lehet:

a) az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására felkészítő ismeret,

b) az első tanári szakképzettség vagy az alapképzési szakon szerzett szakképzettség szakterületi ismereteihez illeszkedő, a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret, amely az ember és társadalom műveltségi terület esetén - kivételként -első tanári szakképzettségként is választható,

c)[23] a köznevelés - szakrendszerű oktatásán túli - speciális, pedagógiai jellegű feladataira felkészítő szakterületi ismeret.

(8) A 12. § (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve egy tanári szakképzettség megszerzése esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret kreditértéke legalább 30.

(9) Tanári szakképzettség megszerzését követően újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanári képesítés követelményei teljesítettnek tekintendők. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését a tanári szak képzési és kimeneti követelményeinek az adott tanári szakképzettségre vonatkozó sajátos követelményei határozzák meg.

(10) Mesterfokozat és szakképzettség megszerzését követően az adott képzési területen, illetve szakterületen a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítéséhez legalább 90 kreditet kell összegyűjteni úgy, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanári képesítéshez rendelhető kreditek értéke legalább 40, és az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott összefüggő szakmai gyakorlathoz rendelhető kreditek értéke legalább 20. A művészeti képzési területen a mesterfokozatra épülő vagy azzal párhuzamosan felvett képzésben - az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmények teljesítését figyelembe véve - mindösszesen legalább 60 kreditet kell teljesíteni.

(11)[24] A főiskolai szintű tanári szakképzettség megszerzését követően az adott képzési területen, illetve szakterületen egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott követelmények teljesítéséhez legalább 60, két tanári szakképzettség megszerzéséhez legalább 90 kreditet kell összegyűjteni úgy, hogy a korábbi tanulmányok az ismeretanyag összevetésével kreditértékként beszámíthatók azzal, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményekhez rendelhető kreditek értéke egy tanári szakképzettség esetén legalább 30, két tanári szakképzettség esetén legalább 60.

14. §

(1)[25] Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak indítását az a felsőoktatási intézmény kezdeményezheti, ahol biztosítottak a tanári szakképzettség elemei közül legalább a 13. § (1) bekezdésének b)-c) pontjaiban meghatározottak oktatásának és megszervezésének személyi és tárgyi feltételei.

(2)[26] Amennyiben egyes tanári szakképzettségre felkészítő képzésben az adott felsőoktatási intézményben nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek, a felsőoktatási intézmény az oktatásához szükséges feltételek megteremtéséről az Ftv. 31. § (2) bekezdése b) pontja szerint másik felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás szerint is gondoskodhat.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.[27]

a)[28]

b)[29]

(2) 2006. március 1-jén

a)[30]

b) hatályba lép a 16. § (9) bekezdése.

(3)[31]

(4)[32]

16. §[33]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez[34]

Az alapképzési szakok jegyzéke

A Képzési
terület
B Képzési ágC Alapképzési szakD Szakhoz
rendelt
kreditek száma
1.agráragrár műszakiföldmérő és földrendező mérnöki180+30
2.mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
3.tájrendező és kertépítő mérnöki
4.gazdasági,
vidékfejlesztési és
informatikus
agrármérnöki
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki180+30
5.informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
6.élelmiszer- és
kertészmérnöki
élelmiszermérnöki180+30
7.kertészmérnöki
8.szőlész-borász mérnöki
9.környezetgazdálkodási és
természetvédelmi mérnöki
környezetgazdálkodási agrármérnöki180+30
10.természetvédelmi mérnöki
11.vadgazda mérnöki
12.mezőgazdaságiállattenyésztő mérnöki180+30
13.mezőgazdasági mérnöki
14.mezőgazdasági szakoktató
15.növénytermesztő mérnöki
16.lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
17.bölcsészet-
tudomány
magyarmagyar180
18.történelemtörténelem (történelem, régészet szakirányok)180
19.néprajz
20.modern filológiaanglisztika180
21.germanisztika (német, német nemzetiségi,
néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok)
22.romanisztika (francia, olasz, portugál, román,
román nemzetiségi, spanyol szakirányok)
23.romológia
24.szlavisztika (orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát,
horvát nemzetiségi, szerb, szerb nemzetiségi,
szlovák, szlovák nemzetiségi, szlovén, szlovén
nemzetiségi, ukrán, ukrán nemzetiségi
szakirányok)
25.ókori és keleti filológiaókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia,
egyiptológia, klasszika-filológia szakirányok)
180
26.keleti nyelvek és kultúrák (altajisztika, arab,
hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai,
koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)
27.pedagógia és
pszichológia
andragógia180
28.pedagógia
29.pszichológia
30.szabad bölcsészetszabad bölcsészet180
31.társadalom-
tudomány
politikatudománynemzetközi tanulmányok180
32.politológia
33.szociálisszociális munka180+30
34.szociálpedagógia
35.társadalomismeretinformatikus könyvtáros180
36.kommunikáció és médiatudomány
37.kulturális antropológia
38.szociológia
39.társadalmi tanulmányok
40.informatikainformatikaigazdaságinformatikus210
41.mérnökinformatikus
42.programtervező informatikus180
43.jogiigazságügyiigazságügyi igazgatási180
44.munkajogimunkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási180
45.közigaz-
gatási,
közigazgatásiközigazgatás-szervező180
46.nemzetközi igazgatási
47.rendészeti
és katonai
rendészetibűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó, bűnügyi
hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi
nyomozó szakirányok)
180
48.rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-
végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti,
katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási,
migrációs szakirányok)
49.büntetés-végrehajtási nevelő
50.katasztrófavédelem (katasztrófavédelmi műveleti,
tűzvédelmi és mentésirányítási, iparbiztonsági
szakirányok)
51.nemzetbiztonságinemzetbiztonsági180
52.honvédelmi és katonaibiztonság- és védelempolitikai180
53.védelmi igazgatási
54.katonai vezetői240
55.katonai gazdálkodási210
56.katonai üzemeltetés240
57.katonai logisztika
58.gazdaság-
tudományok
közgazdaságialkalmazott közgazdaságtan180
59.gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
60.közszolgálati
61.üzletigazdálkodási és menedzsment180+30
62.kereskedelem és marketing
63.nemzetközi gazdálkodás
64.pénzügy és számvitel
65.turizmus-vendéglátás
66.üzleti szakoktató
67.emberi erőforrások180
68.műszakianyag-, fa- és
könnyűipari mérnöki
anyagmérnöki210
69.faipari mérnöki
70.könnyűipari mérnöki
71.bio-, környezet- és
vegyészmérnöki
biomérnöki210
72.környezetmérnöki
73.vegyészmérnöki
74.molekuláris bionika mérnöki
75.építőmérnöki és műszaki
földtudományi
építőmérnöki240
76.műszaki földtudományi210
77.építészmérnöki, ipari
termék- és formatervező
mérnöki
építészmérnöki240
78.ipari termék- és formatervező mérnöki210
79.gépész-, közlekedés-,
mechatronikai mérnöki
gépészmérnöki210
80.közlekedésmérnöki
81.mechatronikai mérnöki
82.járműmérnöki
83.logisztikai mérnöki
84.had- és biztonságtechnikai
mérnöki
had- és biztonságtechnikai mérnöki210
85.villamos- és energetikai
mérnöki
energetikai mérnöki210
86.villamosmérnöki
87.műszaki menedzser,
műszaki szakoktató
műszaki menedzser210
88.műszaki szakoktató
89.orvos- és
egészség-
tudomány
egészségtudományiápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus,
gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányok)
240
90.egészségügyi gondozás és prevenció
(népegészségügyi ellenőr, védőnő,
dentálhigiénikus szakirányok)
91.orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus
92.egészségügyi szervező210
93.pedagógus-
képzés
óvodapedagógus, tanítócsecsemő- és kisgyermeknevelő180
94.óvodapedagógus (nemzetiségi szakirány)
95.tanító (nemzetiségi szakirány)240
96.konduktor
97.gyógypedagógiagyógypedagógia (értelmileg akadályozottak
pedagógiája, tanulásban akadályozottak
pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia,
látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia,
pszichopedagógia, autizmus spektrum pedagógiája
szakirányok)
210+30
98.sport-
tudomány
sporttestnevelő-edző180
99.testkultúrasportszervező180
100.rekreációszervezés és egészségfejlesztés
101.humánkineziológia
102.természet-
tudomány
élő természettudománybiológia180
103.élettelen természettudományfizika180
104.kémia
105.föld- és földrajztudományiföldrajz180
106.földtudományi
107.környezettudománykörnyezettan180
108.matematikatudománymatematika180
109.művészetépítőművészetépítőművészet180
110.iparművészetkerámiatervezés180
111.üvegtervezés
112.fémművesség
113.formatervezés
114.textiltervezés
115.tervezőgrafika
116.fotográfia
117.alkalmazott látványtervezés
118.design- és művészetelmélet
119.képzőművészetképzőművészet-elmélet180
120.film- és videoművészetmozgókép (film- és televíziórendező, vágó,
hangmester szakirányok)
180
121.kameraman
122.gyártásszervező
123.televíziós műsorkészítő
124.animáció
125.zeneművészetelőadóművészet (klasszikus hangszer*,
jazzhangszer*, klasszikus ének, jazzének, zenekar-
és kórusvezetés, egyházzene*, népzene*
szakirányok)
180
126.alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-
zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet,
zeneismeret, elektronikus zenei médiaművészet,
alkalmazott zeneszerzés szakirányok)
127.művészet-
közvetítés
táncművészettáncművész (klasszikus balett, néptánc,
moderntánc, kortárstánc, színházi tánc
szakirányok)
180
128.koreográfus
129.táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc,
moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc,
színházi tánc szakirányok)
130.multimédiamédia design180
131.zenekultúraének-zene180
132.vizuális kultúrakézműves180
133.környezetkultúra
134.plasztikai ábrázolás
135.képi ábrázolás
136.elektronikus ábrázolás
137.drámakultúradrámainstruktor180
138.mozgóképkultúramozgóképkultúra és médiaismeret180

* Választható szakirányok:

klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika

jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob

egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés,

népzene: népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom, népi ének.

2. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez[35]

A mesterképzési szakok és az osztatlan szakok jegyzéke1

A
Képzési terület
B
Mesterképzési szak
C
Osztatlan szak
D
A szakhoz
rendelt
kreditek
száma
1.agrárállatorvosi300+30
2.birtokrendező mérnöki120
3.mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnöki
4.tájépítész mérnöki
5.erdőmérnöki300
6.gazdasági agrármérnöki120
7.vidékfejlesztési agrármérnöki
8.szakigazgatás-szervező és
informatikus agrármérnöki
9.élelmiszermérnöki
10.élelmiszerbiztonsági és
-minőségi mérnöki
11.kertészmérnöki
12.díszkertészeti mérnöki
13.szőlész-borász mérnöki
14.környezetgazdálkodási
agrármérnöki
15.mezőgazdasági biotechnológus
16.agrármérnöki
17.ökológiai gazdálkodási mérnöki
18.állattenyésztő mérnöki
19.takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnöki
20.növényorvosi
21.növénytermesztő mérnöki
22.természetvédelmi mérnöki
23.vadgazda mérnöki
24.bölcsészettudománymagyar nyelv és irodalom120
25.finnugrisztika
26.irodalom- és kultúratudomány
27.nyelvtudomány
28.alkalmazott nyelvészet
29.elméleti nyelvészet
30.színháztudomány
31.hungarológia
32.történelem
33.levéltár
34.történeti muzeológia
35.régészet
36.vallástörténet
37.néprajz
38.anglisztika
39.amerikanisztika
40.német nyelv, irodalom és
kultúra
41.német nemzetiségi nyelv és
irodalom
42.néderlandisztika
43.skandinavisztika
44.francia nyelv, irodalom és
kultúra
45.olasz nyelv, irodalom és kultúra
46.portugál nyelv, irodalom és
kultúra
47.román nyelv, irodalom és
kultúra
48.spanyol nyelv, irodalom és
kultúra
49.Latin-Amerika tanulmányok
50.romológia
51.szlavisztika
52.bolgár nyelv és irodalom
53.cseh nyelv és irodalom
54.horvát nyelv és irodalom
55.lengyel nyelv és irodalom
56.orosz nyelv és irodalom
57.szerb nyelv és irodalom
58.szlovák nyelv és irodalom
59.szlovén nyelv és irodalom
60.ukrán nyelv és irodalom
61.ruszisztika
62.altajisztika
63.mongolisztika
64.tibetológia
65.arabisztika
66.indológia
67.iranisztika
68.japanológia
69.turkológia
70.sinológia
71.buddhizmus
72.iszlám tanulmányok
73.koreanisztika
74.újgörög nyelv, irodalom és
kultúra
75.klasszika-filológia
76.hebraisztika
77.egyiptológia
78.asszíriológia
79.andragógia
80.emberi erőforrás tanácsadó
81.kulturális mediáció
82.neveléstudományi
83.interkulturális pszichológia és
pedagógia
84.pszichológia
85.művészettörténet
86.filozófia
87.esztétika
88.etika
89.vallástudomány
90.filmtudomány
91.vizuális kultúratudomány
92.fordító és tolmács
93.reneszánsz tanulmányok
94.logika és tudományelmélet
95.a természettudomány története
és filozófiája
96.kulturális örökség tanulmányok
97.terminológia
98.összehasonlító irodalom- és
művelődéstudomány
99.szemiotika
100.digitális bölcsészet
101.Közép-Európa tanulmányok
102.mentálhigiénés
családtudományi és
családterápiás
103.mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő
104.afrikanisztika
105.beszédtudomány
106.társadalomtudománynemzetközi tanulmányok120
107.politikatudomány
108.szociális munka
109.szociálpolitika
110.szociálpedagógia
111.informatikus könyvtáros
112.kommunikáció- és
médiatudomány
113.kulturális antropológia
114.szociológia
115.társadalomkutató
116.társadalmi nemek tanulmánya
117.survey statisztika
118.egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás
119.kisebbségpolitika
120.közösségi és civil tanulmányok
121.összehasonlító helyi fejlesztési
tanulmányok
122.humánökológia
123.Kelet-Ázsia tanulmányok
124.informatikagazdaságinformatikus120
125.mérnökinformatikus
126.programtervező informatikus
127.orvosi biotechnológia
128.J°gijogász300
129.munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási120
130.kriminológia
131.európai és nemzetközi üzleti
jog
60
132.kodifikátor
133.összehasonlító állam- és
jogtudományok
134.közigazgatási,
rendészeti és katonai
közigazgatási120
135.európai és nemzetközi
igazgatás
136.nemzetközi közszolgálati
kapcsolatok (nemzetközi
közigazgatási, biztonsági
tanulmányok, rendészeti,
Európa-tamulmányok
szakirányok)
137.védelmi igazgatási
138.biztonság- és védelempolitikai
139.nemzetbiztonsági
140.katonai vezetői60
141.katonai üzemeltetés
142.katonai műveleti logisztika
143.büntetés-végrehajtási vezető120
144.rendészeti vezető
145.biztonsági szervező
146.gazdaságtudományokközgazdasági elemző120
147.gazdaság-matematikai elemző
148.biztosítási és pénzügyi
matematika
149.közgazdálkodás és közpolitika
150.Master of Business
Administration (MBA)
151.vállalkozásfejlesztés
152.vezetés és szervezés
153.regionális és környezeti
gazdaságtan
154.marketing
155.logisztikai menedzsment
156.nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás
157.pénzügy
158.számvitel
159.turizmus-menedzsment
160.műszakianyagmérnöki120
161.kohómérnöki
162.faipari mérnöki
163.könnyűipari mérnöki
164.biomérnöki
165.környezetmérnöki
166.vegyészmérnöki
167.gyógyszervegyész -mérnöki
168.műanyag- és száltechnológiai
mérnöki
169.info-bionika mérnöki
170.szerkezet-építőmérnöki90
171.infrastruktúra-építőmérnöki
172.földmérő- és térinformatikai
mérnöki
173.településmérnöki120
174.létesítménymérnöki
175.bánya- és geotechnikai mérnöki
176.olaj - és gázmérnöki
177.olajmérnöki (kizárólag angol
nyelvű képzés)
178.hidrogeológus mérnöki
179.előkészítés-technikai mérnöki
180.földtudományi mérnöki
181.építészmérnöki300
182.ingatlanfejlesztő
építészmérnöki
90
183.szerkezettervező
építészmérnöki
184.tervező építészmérnöki
185.urbanista építészmérnöki
186.fa- és bútoripari terméktervező
mérnöki
120
187.ipari terméktervező mérnöki
188.forma- és vizuális
környezettervező mérnöki
189.gépészmérnöki
190.gépészeti modellezés
191.épületgépészeti és
eljárástechnikai gépészmérnöki
192.közlekedésmérnöki
193.logisztikai mérnöki
194.járműmérnöki
195.mechatronikai mérnöki
196.biztonságtechnikai mérnöki
197.katasztrófavédelmi mérnöki
198.katonai logisztikai
199.védelmi vezetéstechnikai
rendszertervező
200.energetikai mérnöki
201.villamosmérnöki
202.műszaki menedzser
203.egészségügyi mérnöki
204.orvos- és egészségtudományáltalános orvos360
205.fogorvos300
206.gyógyszerész
207.ápolás90
208.fizioterápia
209.népegészségügyi
210.táplálkozástudományi120
211.egészségügyi menedzser90
212.klinikai laboratóriumi kutató
213.egészségügyi szociális munka120
214.egészségpszichológia
215.komplex rehabilitáció
216.radiográfia90
217.pedagógusképzésgyógypedagógia90
218.sporttudományszakedző120
219.sportmenedzser
220.rekreáció
221.humánkineziológia
222.természettudománybiológus120
223.molekuláris biológia
224.hidrobiológus
225.ökotoxikológus
226.humánbiológia-antropológia
227.immunológia
228.biotechnológia
229.csillagász
230.fizikus
231.biofizikus
232.vegyész
233.geográfus
234.geológus
235.meteorológus
236.geofizikus
237.földtudomány
238.térképész
239.környezettudomány
240.alkalmazott matematikus
241.matematikus
242.anyagtudomány
243.tudománykommunikáció a
természettudományban
244.kognitív tanulmányok
245.mű-
vészet
építőművészetépítőművész120
246.tájépítész és kertművész
247.belsőépítész környezettervező
művész
248.építőművész300
249.iparművészetkerámiatervezés120
250.fémművesség
251.formatervező művész
252.divat- és textiltervezés
253.tervezőgrafika
254.fotográfia
255.látványtervező művész
256.designelmélet
257.design- és művészetmenedzsment
258.képző-
művészet
festőművész300
259.szobrászművész
260.grafikusművész
261.restaurátorművész
262.intermédia-művész
263.kortárs művészet-elméleti és
kurátori ismeretek
120
264.színház-
művészet
színművész300
265.színházrendező
266.színházi dramaturg
267.film- és
videoművészet
filmrendező művész120
268.dokumentumfilm-rendező
művész
269.filmoperatőr művész
270.filmmaking (kizárólag angol
nyelvű képzés)
271.televíziós műsorkészítő művész
272.animáció
273.film- és televízió producer
274.mozgóképművész
275.filmdramaturg300
276.zeneművészetklasszikus hangszerművész
(fuvola, oboa, klarinét, fagott,
kürt, trombita, harsona, tuba,
ütőhangszer, hegedű,
mélyhegedű, gordonka, gordon,
hárfa, gitár, cimbalom, zongora,
zongorakísérő-korrepetitor,
orgona, harmonika, csembaló,
szaxofon szakirányok)
120
277.régi-zene hangszerművész
(csembaló, fortepiano, barokk
hegedű, viola da gamba, barokk
gordonka, blockflöte, barokk
fuvola, barokk oboa, barokk
fagott, cornetto, natúrtrombita,
natúrkürt, barokk harsona, lant
szakirányok)
278.klasszikus énekművész
(operaének, oratórium- és
dalének szakirányok)
279.karmester (zenekari karmester,
fúvós zenekari karnagy
szakirányok)
280.kóruskarnagy
281.egyházzene-művész
(egyházzene orgonaművész,
egyházzene kóruskarnagy
szakirányok)
282.zeneszerző
283.muzikológus
284.zeneteoretikus
285.Kodály-zenepedagógia60
286.táncművészetkortárstánc művész120
287.klasszikus balettművész
288.néptáncművész
289.koreográfus
290.multimédiamédia design120

1 A mesterképzési és osztatlan képzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterképzési és a tanári osztatlan képzési szakokat.

2/A. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez[36]

Magyar és külföldi intézmények közös képzései

[37]
a) Képzési szintb) Képzési területc) Képzési ágd) Szak elnevezése magyarul és angolule) Szakhoz rendelt
kreditek száma
1.1. mesterképzéstársadalom-
tudomány
-szociális munka és szociális gazdaság
(Social Work and Social Economics)
120
2.mesterképzéstársadalom-
tudomány
környezetpolitika
és menedzsment
(Environmental
Sciences Policy
and Management)
120
3.mesterképzéstársadalom-
tudomány
nemzetközi
közpolitika
(International
Public Policy)
120
4.mesterképzésagrárfenntartható takarmányozás
(Sustainable Animal Nutrition and Feeding)
120

3. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez[38]

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható első és második tanári szakképzettségek

Nevelés-oktatás területeiTanári szakképzettségek1
Műveltségi területekelső közismereti tanári szakképzettségek2kizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek
magyar nyelv és irodalommagyartanármagyar mint idegen nyelv tanára nyelv- és beszédfejlesztő tanár
idegen nyelvangoltanár
némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár
franciatanár
olasztanár
spanyoltanár
romántanár/román- és nemzetiségiromán-tanár
romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra)
orosztanár
bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-tanár
lengyeltanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár
horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-tanár
szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-tanár
szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár
Nevelés-oktatás területeiTanári szakképzettségek1
Műveltségi területekelső közismereti tanári szakképzettségek2kizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek
szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár
ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár
latintanár
japántanár
kínaitanár
újgörögtanár/újgörög- és nemzetiségigörög-tanár
ógörögtanár
hollandtanár
portugáltanár
matematikamatematikatanárábrázológeometria- és műszakirajz-tanár
ember és társadalomtörténelemtanárfilozófiatanár
kommunikációtanáretikatanár
ember és társadalom műveltségterületi tanár3esztétikatanár
pedagógiatanárhon- és népismerettanár
ember a természetbenbiológiatanárember és természet műveltségterületi
kémiatanártanár
fizikatanár
természetismeret-tanár
földünk-környezetünkföldrajztanár környezettan-tanár
művészetekének-zene tanárművészettörténet-tanár
mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
vizuális- és környezetkultúra-tanár
informatikainformatikatanár
testnevelés és sporttestnevelő tanárgyógytestnevelő tanár
egészségfejlesztés-tanár
életvitel és gyakorlati ismeretektechnikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár, életviteli és gyakorlati ismeretek műveltségterületi tanár
Szakképzés művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területeiElső szakmai vagy művészeti tanári szakképzettségekKizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető szakképzettségek
műszaki, informatikai szakképzésmérnöktanár (a műszaki, informatikai képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)
agrár szakképzésagrár-mérnöktanár (az agrár képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)
gazdasági szakképzésközgazdásztanár (elméleti gazdaságtan, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vállalkozási ismeretek szakirányok szerint)ügyviteltanár
Szakképzés művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területeiElső szakmai vagy művészeti tanári szakképzettségekKizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető szakképzettségek
egészségügyi szakképzésegészségügyi tanár (az egészségtudományi képzési ág alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)
gyógypedagógiaigyógypedagógia-tanár
művészeti szakképzés, alapfokúművészetoktatástanár (zeneművészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint)karvezetőtanár
zeneelmélet-improvizáció-tanár
egyházzene-tanár
népzenetanár
Kodály-zenepedagógia-tanár
színjátéktanár
bábjátéktanár
tánctanár (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet és -elmélet szakirányokkal)
Hitoktatási terület4hittanár-nevelő tanár
A közismereti és a szakmai, illetve a művészeti nevelés-oktatás speciális területeiszaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (megjelölve az első tanári szakképzettséget)
drámapedagógia-tanár
múzeumpedagógia-tanár
játék- és szabadidő-szervező tanár
multikulturális nevelés tanára
fogyatékosok rekreációja-tanár
inkluzív nevelés tanára
család- és gyermekvédő tanár
tanulási- és pályatanácsadási-tanár
tehetségfejlesztő tanár
kollégiumi nevelőtanár
pedagógiai értékelés és mérés tanára
tantervfejlesztő tanár
minőségfejlesztés-tanár
andragógus tanár
könyvtárpedagógia-tanár

1 A második tanári szakképzettségként felvehető szakképzettségek - a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint -, a nevelés-oktatás más területén is kapcsolódhatnak az elsőként felvett tanári szakképzettséghez.

2 Az elsőként választható tanári szakképzettség - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételekkel - második tanári szakképzettségként is választható.

3 A bölcsészettudományi képzési terület történelem, néprajz, pszichológia alapképzési szakján, a szabadbölcsészet alapképzési szak szakirányain, illetve a társadalomtudományi képzési területen a szociális és a társadalomismeret képzési ág kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakján szerezhető szakképzettségekre épülő tanári szakképzettség.

4 A hittanár-nevelő szakképzettség a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülően szerezhető, amely a köznevelésről szóló törvény képesítési előírásai szerint jogosít pedagógus munkakör betöltésére. A hittanár-nevelő tanár szakképzettségre, a maximális hallgatói létszám megállapítása szempontjából, a hitéleti képzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.[39]

A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő tanári szakképzettségek1

Képzési területTanári szakképzettségek2
agráragrármérnök tanár
informatika, műszakimérnöktanár
gazdaságtudományokközgazdásztanár
orvos- és egészségtudományegészségügyi tanár
pedagógusképzésgyógypedagógus tanár3
művészetiparművészetdesign- és vizuálisművészet-tanár
képzőművészetképzőművész-tanár
színházművészetszínházművészeti tanár
film- és videoművészetfilmművészeti tanár
zeneművészetzeneművész-tanár
táncművészettáncművész-tanár

1 Tanári szakképzettség szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy művészeti képzési területen, a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.

2 A tanári szakképzettségek, a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint, differenciálódnak.

3 A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhető, két tanári szakképzettséget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel társítható.

4. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak, valamint az egységes, osztatlan képzés mesterképzési szakjainak és felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény felhatalmazása szerint szakindítási engedély alapján indított egyetemi és főiskolai szakok megfeleltetése

[40]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
agrár*agrár műszakiföldmérő és földrendező mérnökif: földmérő mérnöki, földrendező mérnöki, ingatlan-nyilvántartási szervező, meliorációs mérnökiNyugat-Magyarországi Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökif: mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti, élelmiszeripari gépészmérnöki; e: mezőgazdasági gépészmérnökiNyíregyházi Főiskola Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola
tájrendező és kertépítő mérnökie: tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztésiBudapesti Corvinus Egyetem
állatorvostudományiállatorvosie: állatorvosiSzent István Egyetem
erdőmérnökierdőmérnökie: erdőmérnökiNyugat-Magyarországi Egyetem
[41]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnökigazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökif: agrármenedzser, gazdasági mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, tájgazdálkodási, vállalkozó menedzser; e: gazdasági agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, területfejlesztési mérnök;Debreceni Egyetem Kaposvári Egyetem Károly Róbert Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Szent István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Tessedik Sámuel Főiskola Veszprémi Egyetem
informatikus és szakigazgatási agrármérnökif: mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki; e: informatikus agrármérnökDebreceni Egyetem
élelmiszer- és kertészmérnökiélelmiszermérnökif: élelmiszer technológus mérnöki e: élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki, élelmiszermérnökiBudapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem
kertészmérnökif: kertészmérnöki, szőlészborász e: kertészmérnökiBudapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Károly Róbert Főiskola Kecskeméti Főiskola Veszprémi Egyetem
környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnökikörnyezetgazdálkodási agrármérnökif: környezetgazdálkodási agrármérnöki e: környezetgazdálkodási agrármérnökiDebreceni Egyetem Károly Róbert Főiskola Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola
természetvédelmi mérnökf: természetvédelmi mérnökiDebreceni Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem
vadgazda mérnökif: vadgazda mérnökiDebreceni Egyetem Károly Róbert Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Szent István Egyetem
mezőgazdaságiállattenyésztő mérnökif: állattenyésztő mérnöki, halgazda mérnöki e:Szent István Egyetem Kaposvári Egyetem
mezőgazdasági mérnökif: mezőgazdasági mérnöki e: agrármérnökiDebreceni Egyetem Kaposvári Egyetem Károly Róbert Főiskola Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola Veszprémi Egyetem
mezőgazdasági szakoktatóf: agrár szakoktató, mérnöktanári e: mérnöktanáriDebreceni Egyetem Kaposvári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Szent István Egyetem Szegedi Tudományegyetem
[42]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
növénytermesztő mérnökif: növénytermesztési mérnöki e: növényorvosi, agrárkémikus agrármérnökiTessedik Sámuel Főiskola Veszprémi Egyetem
bölcsészettudományimagyarmagyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin szakirányok)f: magyar nyelv és irodalom*, eszperantó nyelvtanár*, ügyviteli* e: alkalmazott nyelvészet, elméleti nyelvészet, észt, magyar nyelv és irodalom*, magyar mint idegen nyelv*, finn nyelv és irodalom, finnugor, összehasonlító irodalomtudomány, színháztörténetBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kaposvári Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
történelemtörténelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet szakirányok)f: történelem* e: történelem*, régészet, levéltár, új- és a legújabb kori történeti muzeológiaBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
néprajze: néprajz*Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
modern filológiaanglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok)f: angol nyelv és irodalom* e: amerikanisztika*, angol nyelv és irodalom*Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Kodolányi János Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika, svéd, norvég, dán szakirányok)f: német nyelv és irodalom*, német nemzetiségi nyelv és irodalom*; e: néderlandisztika, német nyelv és irodalom*, német nemzetiségi nyelv és irodalom*, skandinavisztikaBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Kodolányi János Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
[43]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/ nemzetiségi, spanyol szakirányok)f: francia nyelv és irodalom*, olasz nyelv és irodalom*, román nemzetiségi nyelv és irodalom*, spanyol nyelv és irodalom*; e: francia nyelv és irodalom*, olasz nyelv és irodalom*, portugál nyelv és irodalom*, román nyelv és irodalom*, spanyol nyelv és irodalom*Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kodolányi János Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
romológiae: romológia*Pécsi Tudományegyetem
szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/ nemzetiségi, szlovák/ nemzetiségi, szlovén/ nemzetiségi, ukrán/ nemzetiségi szakirányok)f: orosz nyelv és irodalom*, horvát nemzetiségi nyelv és irodalom*, szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom*, szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom*, ukrán nyelv és irodalom*; e: orosz nyelv és irodalom*, bolgár nyelv és irodalom*, cseh nyelv és irodalom, horvát nyelv és irodalom*, lengyel nyelv és irodalom*, szerb nyelv és irodalom*, szlovák nyelv és irodalom*, szlovén nyelv és irodalom*, ukrán nyelv és irodalom*Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
ókori és keleti filológiaókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, klasszika-filológia (latin, ógörög) szakirányok]e: asszirológia, egyiptológia, latin nyelv és irodalom*, ógörög*Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)e: altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, tibeti, mongol, japán*, kínai, koreai, török, újgörög nyelv és irodalom*Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
pedagógia és pszichológiaandragógia (felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó művelődésszervező, személyügyi szervező, szakirányok)f: művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó e: művelődésszervező, humán szervezőBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kaposvári Egyetem Kodolányi János Főiskola
[44]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző Főiskola Zsigmond Király Főiskola
pedagógiaf: pedagógia (nevelőtanár) e: pedagógia*Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
pszichológiaf: pszichológia e: pszichológia*Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szegedi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem
szabad bölcsészetszabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet szakirányok)e: esztétika; etika, ember- és társadalomismeret*, filozófia*, filmelmélet és filmtörténet*, művészettörténet*, vallástudomány*Apor Vilmos Katolikus Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Miskolci Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
társadalomtudományipolitikatudománynemzetközi tanulmányokf: nemzetközi kapcsolatok e: nemzetközi tanulmányokÁltalános Vállalkozási Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Kodolányi János Főiskola Nyíregyházi Főiskola Széchenyi István Egyetem Veszprémi Egyetem Zsigmond Király Főiskola
politológiae: politológia*, politológusközgazdászBudapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem
társadalomismeretinformatikus könyvtárosf: informatikus könyvtáros e: informatikus könyvtárosBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kaposvári Egyetem Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem
[45]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
kommunikáció és médiatudományf: kommunikáció, fotóriporter és képszerkesztő e: kommunikációBerzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Kommunikációs Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Kaposvári Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Kodolányi János Főiskola Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző Főiskola Zsigmond Király Főiskola
kulturális antropológiae: kulturális antropológia*Eötvös Loránd Tudományegyetem Miskolci Egyetem
szociológiae: szociológia*, településtudomány és humánökológia, szociológus-közgazdászBudapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
társadalmi tanulmányok
szociálisszociális munkaf: általános szociális munkás e: szociális munkás, szociálpolitikai, szociálpolitikus-közgazdászBudapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Károli Gáspár Református Egyetem Kodolányi János Főiskola Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Tessedik Sámuel Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Wesley János Lelkészképző Főiskola
szociálpedagógiaf: szociálpedagógusApor Vilmos Katolikus Főiskola Debreceni Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Szent István Egyetem Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
informatika*informatikaigazdaságinformatikuse: gazdasági informatikai (rendszer-informatikai), folyamatszabályozó mérnöki, közgazdasági programozó matematikusBudapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kaposvári Egyetem Miskolci Egyetem
[46]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem
mérnök informatikusf: műszaki informatikai* e: műszaki informatikai*Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Gábor Dénes Főiskola Kecskeméti Főiskola Miskolci Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
programtervező informatikusf: programozó matematikus, számítástechnika-tanári* e: programtervező matematikus, informatikatanári*Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
jogi és igazgatásijogtudományjogásze: jogászDebreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Károli Gáspár Református Egyetem Miskolci Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem
igazgatásibűnügyi igazgatási (bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)f: bűnügyi, pénzügynyomozói, gazdaságvédelmiRendőrtiszti Főiskola
igazgatásszervezőf: igazgatásszervező e: közigazgatásiBudapesti Corvinus Egyetem
igazságügyi igazgatásif: igazságügyi ügyintézőMiskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatásif: munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosításiEötvös Loránd Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
nemzetközi igazgatási
[47]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányokkal)f: büntetés-végrehajtási, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, vámigazgatási, nemzetbiztonságiRendőrtiszti Főiskola
nemzetvédelmi és katonaivédelmibiztonság- és védelempolitikaie: biztonság- és védelempolitikaiZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
büntetésvégrehajtási nevelő
határrendészeti és -védelmi vezetőif: határrendészeti és -védelmi vezetői e: határrendészeti és -védelmi vezetői
nemzetbiztonsági
védelmi igazgatásie: védelmi igazgatási
katonaikatonai gazdálkodásiZrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
katonai vezetőif: katonai vezetői e: katonai logisztikai, katonai vezetői
gazdaságtudományokközgazdaságialkalmazott közgazdaságtanf: általános közgazdasági e: gazdaságmatematikai elemző, közgazdasági, közgazdasági szakos közgazdász tanári*Budapesti Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem
gazdaságelemzés
közszolgálatif: európai közszolgálati és üzleti szervező, közszolgáltatási közgazdász, nonprofit gazdálkodásiÁltalános Vállalkozási Főiskola Budapesti Kommunikációs Főiskola Károly Róbert Főiskola Nemzetközi Üzleti Főiskola
üzletigazdálkodási és menedzsmentf: gazdálkodási, gazdaságismeret tanári*, háztartásökonómiaéletvitel szakos tanári*, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász (gazdasági informatika), üzleti kommunikáció e: gazdálkodási, gazdálkodási szakos közgazdász tanári*Általános Vállalkozási Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Kommunikációs Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Eötvös József Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Gábor Dénes Főiskola Harsányi János Főiskola Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
[48]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
Kaposvári Egyetem Károly Róbert Főiskola Kodolányi János Főiskola Miskolci Egyetem Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Nemzetközi Üzleti Főiskola Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola Tomori Pál Főiskola Veszprém Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
kereskedelem és marketingf: kereskedelmi, kereskedelmi közgazdász tanár*, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)Budapesti Gazdasági Főiskola Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Szolnoki Főiskola
emberi erőforrásokf: humán erőforrás menedzserBudapesti Gazdasági Főiskola Károly Róbert Főiskola Szent István Egyetem Veszprémi Egyetem Zsigmond Király Főiskola
nemzetközi gazdálkodásf: gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, külgazdasági, nemzetközi kommunikáció e: nemzetközi kapcsolatokBerzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Kommunikációs Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István Egyetem Szolnoki Főiskola Tomori Pál Főiskola
pénzügy és számvitelf: pénzügyi, számviteli e: pénzügyiBudapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Károly Róbert Főiskola Nemzetközi Üzleti Főiskola Tessedik Sámuel Főiskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
turizmusvendéglátásf: idegenforgalmi és szálloda, vendéglátó és szálloda, idegenforgalmiszállodai közgazdász tanári*, vendéglátó-szállodai közgazdász tanári*Budapesti Gazdasági Főiskola Harsányi János Főiskola Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Károly Róbert Főiskola Kodolányi János Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Szolnoki Főiskola Veszprémi Egyetem
üzleti szakoktatóf: gazdasági szakoktatóBudapesti Gazdasági Főiskola
műszaki*anyag-, fa- és könnyűipari mérnökianyagmérnökif: anyagmérnöki, kohómérnöki e: anyagmérnöki, kohómérnökiDunaújvárosi Főiskola Miskolci Egyetem Veszprémi Egyetem
Képzési területKépzési ágAlapszakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
faipari mérnökif: faipari mérnöki e: faipari mérnöki, papíripari mérnökiNyugat-Magyarországi Egyetem
könnyűipari mérnökif: könnyűipari e: könnyűipari mérnökBudapesti Műszaki Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem
bio-, környezet- és vegyészmérnökibiomérnökif: biomérnöki e: biomérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
környezetmérnökif: környezetmérnöki e: környezetmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös József Főiskola Miskolci Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem Veszprémi Egyetem
vegyészmérnökif: vegyészmérnöki e: vegyészmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Veszprémi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
építőmérnöki és műszaki földtudományiépítőmérnökif: építőmérnöki, településmérnöki, tűzvédelmi e: építőmérnöki, földmérő és térinformatikai, településmérnökiBudapesti Corvinus Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös József Főiskola Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
műszaki földtudományie: bánya- és geotechnikai, előkészítéstechnikai, műszaki földtudományi, olaj- és gázmérnökiMiskolci Egyetem
építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnökiépítésze: építészmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
építészmérnökif: építészmérnöki e: építészmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem
ipari termék- és formatervező mérnökie: ipari termék- és formatervezőiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnökigépészmérnökif: gépészmérnöki e: gépészmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem
[49]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
Dunaújvárosi Főiskola Kecskeméti Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem Veszprémi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
közlekedésmérnökif: közlekedésmérnöki, repülőmérnöki e: közlekedésmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyíregyházi Főiskola Széchenyi István Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
mechatronikai mérnökif: mechatronikai mérnök e: mechatronikai mérnökBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Széchenyi István Egyetem
had- és biztonságtechnikai mérnökihad- és biztonságtechnikai mérnökif: biztonságtechnikai e: hadtechnikai menedzserBudapesti Műszaki Főiskola Szent István Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
villamos- és energetikai mérnökienergetikai mérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Miskolci Egyetem
villamosmérnökif: villamosmérnöki, kommunikációtechnikai mérnöki e: villamosmérnökiBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem Veszprémi Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
műszaki menedzser, műszaki szakoktatóműszaki menedzserf: műszaki menedzser e: műszaki menedzserBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Gábor Dénes Főiskola Kecskeméti Főiskola Miskolci Egyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola Veszprémi Egyetem
műszaki szakoktatóf: műszaki szakoktató, mérnöktanári e: mérnöktanáriBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Debreceni Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Kecskeméti Főiskola Miskolci Egyetem
[50]
Képzési területKépzési ágAlapszakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szent István Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
orvos- és egészségtudományiorvostudományiáltalános orvose: általános orvostudományiDebreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
fogorvose: fogorvos-tudományiDebreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
gyógyszerésze: gyógyszerésztudományiDebreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
egészségtudományiápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányok)f: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt e: ápolóDebreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem Tessedik Sámuel Főiskola
egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő szakirányok)f: közegészségügyijárványügyi felügyelő, védőnő e: védőnő, népegészségügyi felügyelő, egészségügyitanár*Debreceni Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmusszervező szakirányok)f: egészségbiztosítási, egészségügyi ügyvitelszervező egészségbiztosítás e: informatikus egészségügyi menedzser (egészségügyi informatikus)Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányok)f: orvosdiagnosztika laboratóriumi analitikus, diagnosztikai képalkotó, optometristaDebreceni Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem
[51]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
pedagógusképzésóvodapedagógus, tanítóóvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal)f: óvodapedagógus, nemzetiségi (cigány-roma) óvodapedagógus, nemzetiségi óvodapedagógus-horvát, nemzetiségi óvodapedagógus-német, nemzetiségi óvodapedagógus-román, nemzetiségi óvodapedagógus-szerb, nemzetiségi óvodapedagógus-szlovák, nemzetiségi óvodapedagógus-szlovénApor Vilmos Katolikus Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Kaposvári Egyetem Kecskeméti Főiskola Miskolci Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Tessedik Sámuel Főiskola Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
óvodapedagógus, tanítótanító (nemzetiségi szakirányokkal)f: tanító, nemzetiségi (cigány-roma) tanító, nemzetiségi (horvát) tanító, nemzetiségi (német) tanító, nemzetiségi (román) tanító, nemzetiségi (szlovák) tanító, nemzetiségi (szlovén) tanítóApor Vilmos Katolikus Főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola Eötvös József Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Kaposvári Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Kecskeméti Főiskola Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem Tessedik Sámuel Főiskola Vitéz János R. Katolikus Tanítóképző Főiskola
konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)f: konduktoróvodapedagógus, konduktor tanítóMozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
gyógypedagógiagyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)f: hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája e: gyógypedagógiaEötvös Loránd Tudományegyetem Kaposvári Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Szegedi Tudományegyetem
[52]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
sporttudománysporttestnevelő-edzőf: testnevelő tanár, szakedző e: testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanárBerzsenyi Dániel Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
testkultúrasportszervezőf: sportmenedzserBerzsenyi Dániel Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
rekreáció-szervezés és egészségfejlesztésf: rekreáció, egészségtantanár e: egészségtantanárBerzsenyi Dániel Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem
humánkineziológiae: humánkineziológiaSemmelweis Egyetem
természettudományélő természettudománybiológiaf: biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor e: alkalmazott növénybiológus, alkalmazott zoológus, biofizikus, biológus, molekuláris biológus, biológiatanáriBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Szent István Egyetem
élettelen természettudományfizikaf: fizikatanári* e: fizikus, alkalmazott fizikus, fizikus-mérnök, informatikus fizika (fizikus informatikus), mérnökfizikus, csillagász, fizikatanári*Berzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
kémiaf: vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári* e: informatikus vegyész (kémiai informatikus), klinikai kémikus, vegyész, kémiatanári*Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
föld- és földrajztudományiföldrajzf: földrajztanári* e: földrajztanári*, geográfusBerzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola
[53]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
Miskolci Egyetem Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
földtudományie: geofizikus, geológus, meteorológus, térképészDebreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
környezettudomány (pl. technika szakirány)környezettan (pl. technika szakirány)f: környezetvédelemtanári*, technikatanári* e: környezettudományi, környezettan-tanári*, technikatanári*Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Veszprémi Egyetem
matematikatudománymatematikaf: matematikatanári* e: matematikatanári*, alkalmazott matematikus, matematikus, ábrázológeometria-tanári*Berzsenyi Dániel Főiskola Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Eszterházy Károly Főiskola Nyíregyházi Főiskola Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem
természetismerettermészetismeret
művészetépítőművészetépítőművészete: építészMagyar Iparművészeti Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem Pécsi Tudományegyetem
iparművészetkerámiatervezése: szilikátipari tervezőMagyar Iparművészeti Egyetem
üvegtervezés
fémművessége: formatervezőMagyar Iparművészeti Egyetem Nyugat-Magyarországi Egyetem
formatervezés
textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítő szakirányokkal)e. textiltervezőMagyar Iparművészeti Egyetem
tervezőgrafikae: vizuális kommunikációMagyar Iparművészeti Egyetem
fotográfia
alkalmazott látványtervezése: látványtervező f: látványtervezőMagyar Képzőművészeti Egyetem Kaposvári Egyetem
design- és művészetelmélete: design menedzser, vizuális és környezetkultúra-tanári*Magyar Iparművészeti Egyetem
képzőművészetfestőművésze: festőMagyar Képzőművészeti Egyetem Pécsi Tudományegyetem
szobrászművésze: szobrászMagyar Képzőművészeti Egyetem Pécsi Tudományegyetem
grafikusművésze: képgrafika, tervezőgrafikaMagyar Képzőművészeti Egyetem
[54]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
restaurátorművész (pl. hangszer restaurátor szakirány)e: restaurátorMagyar Képzőművészeti Egyetem
intermédia-művésze: intermédiaMagyar Képzőművészeti Egyetem
képzőművészet elmélete: vizuális nevelőtanár*Magyar Képzőművészeti Egyetem Pécsi Tudományegyetem
színházművészetszínművész (báb-és zenés színész szakirányokkal)e: színész f: színészSzínház- és Filmművészeti Egyetem Kaposvári Egyetem
színházrendező (zenés színházrendező szakiránnyal)e: színházrendezőSzínház- és Filmművészeti Egyetem
színházi koreográfuse: koreográfusSzínház- és Filmművészeti Egyetem
színházi dramaturge: színháztudományiSzínház- és Filmművészeti Egyetem
film- és videó művészetmozgókép (adásrendező, vágó, hangmester szakirányokkal)e: film- és televízió rendező f: adásrendező, vágó, hangmesterSzínház- és Filmművészeti Egyetem
kameramane: film- és televízió operatőr f: kameramanSzínház- és Filmművészeti Egyetem
gyártásszervezőe: film- és televízió producer f: gyártásszervezőSzínház- és Filmművészeti Egyetem
televíziós műsorvezető, műsorrendezőe: televíziós műsorvezető, rendezőSzínház- és Filmművészeti Egyetem
animációe: vizuális kommunikációMagyar Iparművészeti Egyetem
[55]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
zeneművészetelőadóművészete: hangszerművész, tanár;*Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
(klasszikus(oboa, klarinét, fagott, kürt,
hangszer,trombita, harsona, tuba,
jazzhangszer,ütőhangszer, mélyhegedű,
klasszikus ének,gordonka, gordon, zongora,
jazzének, zenekar-orgona, csembalo, hárfa,
és kórusvezetés,gitár), karmesterképző;
egyházzene,zenetudományi;
népzeneénekművész, -tanár;*
szakirányokkal)operaénekes,
magánénektanár; *
zongorakísérő-korrepetítor,
egyházzene, tanár;*
fuvolaművész, tanár*Debreceni Egyetem
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
hegedűművész, tanár*Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
énekművész, tanár*Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
f: hangszertanár;Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
kameraművész;* (cimbalom,
harmonika)
hangszertanár;Debreceni Egyetem
kameraművész; * (fuvola,Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
oboa, klarinét, fagott, kűrt,Miskolci Egyetem
trombita, harsona, tuba,Pécsi Tudományegyetem
ütőhangszer, hegedű,Széchenyi István Egyetem
mélyhegedű, gordonka,Szegedi Tudományegyetem
gordon, zongora, orgona,
hársfa, gitár)
zongorakísérő-korrepetítornincs képzőhely
egyházzene, tanár*Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
régizenetanár;Szegedi Tudományegyetem
kamaraművész;* (csembaló,
barokkhegedű,
barokkgordonka, viola da
gamba, blockflőte,
magánénektanár; ének-Debreceni Egyetem
kamaraművész,*Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Miskolci Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Széchenyi István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
[56]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokKépesítési követelmények szerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiKépesítési követelmények szerinti szakokon szakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
jazzhangszer előadóművész, tanár* (jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombitsa, jazzharsona, jazzszakxofon, jazzdob), jazzének előadóművész, tanár*Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)e: zeneszerzés, tanár,* zenetudományi tanár;* zeneelmélet-tanár; * szolfézstanár;* rádiós és televíziós zenei rendező; zenei menedzser;
f: jazz-zeneszerzés és hangszerelés;
zeneelmélet-szolfézstanár, karvezető*
szolfézstanár,* fúvószenekari karnagy
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Debreceni Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem Széchenyi István Egyetem Szegedi Tudományegyetem
Debreceni Egyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Miskolci Egyetem Pécsi Tudományegyetem
táncművészettáncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)f: balettművész, néptáncszínházi tánc, kortárstánc művészMagyar Táncművészeti Főiskola Budapesti Kortárstánc Főiskola
koreográfusf: koreográfus, kortárstánc koreográfus, táncművészeti szakíróMagyar Táncművészeti Főiskola Budapesti Kortárstánc Főiskola
[57]
Képzési területKépzési ágAlapképzési szakokszerinti szakok f: főiskolai, e: egyetemiszakindítási engedélyt kapott felsőoktatási intézmények
táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)f: táncpedagógus,* kortárstánc pedagógus*Magyar Táncművészeti Főiskola Budapesti Kortárstánc Főiskola
multimédiamédia designe: vizuális kommunikációMagyar Iparművészeti Egyetem
multimédia programszerkesztőe: multimédia programszerkesztő-rendező, mozgókép-tudományiSzínház- és Filmművészeti Egyetem
zenekultúraének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)e: ének-zenetanár, karvezetés;*
f: ének-zenetanár, karvezetés;* énekzenetanár;*
ének-zene, egyházzene* ének-zene, népzenetanár;*
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Pécsi Tudományegyetem
Berzsenyi Dániel Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Eötvös József Főiskola Nyíregyházi Főiskola Szegedi Tudományegyetem
Berzsenyi Dániel Főiskola Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
vizuális kultúrakézműves
környezetkultúraf: rajztanári;* vizuális kommunikáció tanári;*Eszterházy Károly Főiskola
plasztikai ábrázolásKaposvári Egyetem
képi ábrázolásNyíregyházi Főiskola
elektronikus ábrázolásBerzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem
drámakultúradrámainstruktor
mozgóképkultúramozgóképkultúra és médiaismeret
* Az 1993. évi LXXX. törvény alapján képesítési követelményeket meghatározó jogszabályok szerinti tanári szakok.

5. számú melléklet a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelethez[58]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította jelen rendelet 15. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.03.01.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 306. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 30. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[4] Megállapította a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[5] Megállapította a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[6] Módosította jelen rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.03.01.

[7] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[8] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 306. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[9] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[10] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[11] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[12] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[13] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[14] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[15] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[16] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 306. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[17] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.04.17.

[18] A 11. §-t megelőző alcím címét hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § b) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[19] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § b) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[20] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[21] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[22] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 306. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[23] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 306. § g) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[24] Megállapította a 233/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.09.12.

[25] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés e) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[26] Módosította jelen rendelet 15. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2006.03.01.

[27] A felvezető szöveget módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 420. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 420. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 420. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 420. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2008.02.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontja. Hatálytalan 2008.02.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 307. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[34] Megállapította a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[35] Megállapította a 132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2014.04.19.

[36] Beiktatta a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.03.27.

[37] Módosította a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.08.30.

[38] Megállapította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.04.27.

[39] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 306. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[40] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[41] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[42] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[43] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[44] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[45] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[46] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[47] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[48] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[49] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[50] Módosította a 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése k) pontja. Hatályos 2007.03.22.

[51] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[52] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[53] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[54] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[55] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[56] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[57] Módosította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015.04.17.

[58] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 307. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

Tartalomjegyzék