Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. § (1) bekezdés 1., 3., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 128. § (1) bekezdés q) pontjában és a 129. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakat - a 23-27. §-ok tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével - a következőket rendeli el:[1]

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a felsőoktatási törvény 3. §-ában meghatározott természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.

A "kutatóegyetem" minősítés adományozási rendje[2]

[az Ftv. 5. § (6) bekezdéséhez]

1/A. §[3]

1/B. §[4]

1/C. §[5]

1/D. §[6]

A felsőoktatási intézmény minimális (kötelező) létesítési feltételei, továbbá a kérelmek elbírálásának egyes szabályai

[az Ftv. 15. §-ának (12) bekezdéséhez]

2. §[7]

A felsőfokú szakképzés rendje

[az Ftv. 32. §-ának (11) bekezdése b) pontjához]

3. §[8]

4. §[9]

5. §[10]

Az adattovábbítás eljárási kérdései a felsőoktatási információs rendszerben, a kötelezően használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményei[11]

[az Ftv. 35. §-ának (11) bekezdéséhez]

6. §[12]

7. §[13]

8. §[14]

9. §[15]

10. §[16]

11. §[17]

12. §[18]

13. §[19]

14. §

(1)[20]

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23] A felsőoktatási intézmények a (3) bekezdésben meghatározott nyomtatványok átvételét, illetve az átvétel visszaigazolását követő huszonegy napon belül bejelenti a 7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi.

(5)[24] A felsőoktatási intézmények a (3) bekezdésben meghatározott nyomtatványok felhasználásáról (kiállításáról, átadásáról, rontásáról, megsemmisítéséről) a felhasználást követő huszonegy napon belül bejelenti a 7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi. Az oklevél, oklevélmelléklet esetében az adatközlés a 12. § (7) bekezdés szerinti adatközléssel együttesen is teljesíthető.

(6)[25] A felsőoktatási intézmény az elveszett, ellopott, megsemmisült oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv formanyomtatványokról a tudomására jutástól számított huszonegy napon belül bejelenti a 7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi.

Iratkezelés

15. §

(1) A felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét az intézmény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján szabályozza.

(2) A felsőoktatási intézmény

a) az üres bizonyítvány-, oklevél-nyomtatványokat köteles zárt helyen elhelyezni oly módon, hogy ahhoz csak a jogosult személy férjen hozzá,

b)[26] az elrontott és nem helyesbíthető, illetve a kicserélt bizonyítvány-, oklevél-nyomtatványokról jegyzőkönyvet készít és a rontott, kicserélt példányokat megsemmisíti,

c) nyilvántartást vezet az üres, illetve az elrontott és nem helyesbíthető, továbbá a kicserélt bizonyítvány-, oklevél-nyomtatványokról.

(3)[27] A Hivatal a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában az elveszett vagy megsemmisült üres oklevél-nyomtatvány, oklevélmelléklet-nyomtatvány érvénytelenségéről szóló közlemény közzétételét kezdeményezi.

Kötelezően használt nyomtatványok[28]

15/A. §[29]

(1) A felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok:

a) törzslap;

b) doktorjelölti törzslap;

c) leckekönyv;

d) beiratkozási lap;

e) doktorjelölti regisztrációs lap;

f) adatbejelentő lap;

g) jogviszony igazolás;

i) záróvizsga-jegyzőkönyv;

j) doktori szigorlati jegyzőkönyv;

k) doktori védési jegyzőkönyv;

l) vizsgalap;

m) átadókönyvek

ma) az oklevél-, illetve bizonyítvány-átadókönyv;

mb) az oklevélmelléklet-, illetve bizonyítvány-kiegészítés átadókönyv;

mc) a leckekönyv-átadókönyv;

n) felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdése szerinti oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat;

o) a felsőoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolás;

p) az oklevél kiállításáról szóló igazolás;

q) oklevél;

r) oklevélmelléklet;

s) kreditigazolás;

t) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat.

u)[30] tanítói műveltségterületi igazolás

(2) Az (1) bekezdés d) és f) pontjában, valamint az m) pont alpontjaiban meghatározott formanyomtatványok összevonhatók.

(3) Az (1) bekezdés g), n)-t) pont szerinti formanyomtatványok magyar nyelvű szövegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

15/B. §[31]

(1) A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására szolgál.

(2) A törzslapon fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, címét, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját.

(3) A törzslap sorszámozásáról a felsőoktatási intézmény szabadon dönt azzal, hogy a törzslapok egyedi sorszámozását biztosítani kell.

(4) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját, a törzskönyvi számot és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvő számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap első lapja a törzslap részét képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolás.

(5) Egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről hallgatói jogviszonya fennállása alatt egy törzslap vezethető. A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony létesítésekor új törzslapot kell nyitni. A felsőoktatási intézmény folytathatja az eredeti törzslapot, amennyiben a hallgató jogviszonya egy éven belül szűnt meg.

(6) A törzslapon fel kell tüntetni - a teljes képzési időre kiterjedően - a hallgató tanulmányi értékelésének adatait, továbbá a hallgató számára jogokat és kötelezettségeket megállapító rendelkezések alapján hozott döntéseket és határozatokat.

(7) A törzslap részei:

a) a hallgató felsőoktatási törvény szerint nyilvántartandó személyes adatai, a hallgató részére kiadott leckekönyv-nyomtatvány sorszáma, a részére kiadott diákigazolvány-nyomtatvány sorszáma;

b) a hallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentkezéssel, a hallgatói jogviszony szüneteltetésével, a vendéghallgatói, a további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal, az átvétellel és a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatok;

c) a hallgató képzéseinek adatai (szak megnevezése, finanszírozási forma, munkarend);

d) az államilag támogatott félévek nyilvántartása;

e) a kreditnyilvántartásra épülően a tanulmányi követelmények teljesítésének, a vizsgák, a szakmai gyakorlat, a szakdolgozat vagy diplomamunka, a végbizonyítvány adatai és a záróvizsga adatai;

f) a fegyelmi és kártérítési adatok;

g) a fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság neve, címe, a szakvélemény kelte;

h) a hallgatói jogok és kötelezettségek tárgyában hozott határozatok;

i) a nyelvi követelményekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok.

(8) A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén folyó oktatásban a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell.

(9) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján - póttörzslapot kell kiállítani.

(10) Elektronikus ügyintézés esetén a törzslap részeit a következő rend szerint kell kinyomtatni és személyi iratgyűjtőben elhelyezni:

a) személyes adatok esetében a hallgatói jogviszony létrejöttekor és megszűnésekor;

b) hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

c) államilag támogatott félévek nyilvántartása részt a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

d) tanulmányi követelmények teljesítése esetén a tanulmányi időszak lezárását követően;

e) fegyelmi és kártérítési adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

f) fogyatékossági adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

g) a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor.

(11) A vendéghallgatói jogviszonyban a hallgatóról a fogadó felsőoktatási intézmény a törzslapot azzal az eltéréssel vezeti, hogy a törzslapon csak a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a hallgató felsőoktatási törvény szerint nyilvántartandó személyes adatai, törzskönyvi száma;

b) a vendéghallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentkezéssel, megszűnésével kapcsolatos adatok;

c) a hallgató hallgatói jogviszonyával érintett felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosítója, ottani törzskönyvi száma;

d) a kreditnyilvántartásra épülően a tanulmányi követelmények teljesítésének, a vizsgák adatai;

e) fegyelmi és kártérítési adatok;

f) fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság nevét, címét, a szakvélemény keltét;

g) a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok.

15/C. §[32]

(1) A felsőoktatási intézmény a doktorjelölti jogviszony létesítésekor a doktorjelöltről doktorjelölti törzslapot állít ki.

(2) A doktorjelölti törzslapon fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, címét, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját.

(3) A doktorjelölti törzslap sorszámozásáról a felsőoktatási intézmény szabadon dönt azzal, hogy a doktorjelölti törzslapok egyedi - a törzslapoktól is eltérő - sorszámozását biztosítani kell.

(4) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját, a törzskönyvi számot és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvő számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap első lapja a törzslap részét képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolás.

(5) A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről doktorjelölti jogviszonya fennállása alatt annyi doktori törzslapot kell vezetni, ahány doktori fokozat megszerzésére elfogadták jelentkezését.

(6) A doktorjelölti törzslapon fel kell tüntetni a doktori eljárás adatait, továbbá a doktorjelöltre jogokat és kötelezettségeket megállapító rendelkezések alapján hozott döntéseket és határozatokat.

(7) A doktorjelölti törzslap részei:

a) a doktorjelölt felsőoktatási törvény szerint nyilvántartandó személyes adatai;

b) a doktorjelölti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos adatok;

c) a doktorjelölt doktori képzéseinek adatai (egyéni vagy szervezett képzés, ez utóbbi esetében: intézmény, program megnevezése, intézmény intézményi azonosítója, abszolutórium adatai, finanszírozási forma, munkarend);

d) a doktori fokozat megszerzésének feltételei teljesítésére vonatkozó adatok;

e) fegyelmi és kártérítési adatok;

f) fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság nevét, címét, a szakvélemény keltét;

g) a doktorjelölti jogok és kötelezettségek tárgyában hozott határozatok.

(8) A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén folyó eljárásban a törzslapot magyar nyelven és az eljárás nyelvén is vezetni kell.

(9) Elektronikus nyilvántartás esetén a doktorjelölti adatlap részeit a következő rend szerint kell kinyomtatni és személyi iratgyűjtőben elhelyezni:

a) személyes adatok esetében a doktorjelölti jogviszony létrejöttekor és megszűnésekor,

b) a többi rész esetében a doktorjelölti jogviszony megszűnésekor.

15/D. §[33]

(1) A felsőoktatási intézmény által alkalmazott leckekönyv lehet

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött formanyomtatvány;

b) elektronikus okirat;

c) a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszeréből kinyomtatott, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szét-választhatatlanul összetűzött okirat.

(2) A leckekönyv tartalmazza:

a) a hallgató személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve);

b) a felsőoktatási intézmény nevét, székhelyét, intézményi azonosítóját,

c) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;

d) a hallgató képzésének adatait,

e) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat, (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelések adatait;

f) a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását;

g) a szakdolgozat vagy diplomamunka adatait, illetve teljesítésének igazolását;

h) a nyelvvizsga adatait;

i) a záróvizsga, illetve szakmai vizsga részeit, eredményét;

j) az oklevél, illetve bizonyítvány minősítését;

k) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatokat;

l) más felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok igazolását;

m) korábbi tanulmányok alapján beszámított tanulmányok igazolását;

n) az okirat egyedi sorszámát.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben

a) egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt - a különböző képzési szinten egyidejűleg folytatott tanulmányok kivételével - egy leckekönyvet kell vezetni;

b) a leckekönyvnek a hallgató személyes adatait tartalmazó részét a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon kell kitölteni, illetve hitelesíteni;

c) a felsőoktatási intézmény rektora vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezető a leckekönyvben a hallgató felvételét és beiratkozását aláírásával igazolja.

d) a bejelentkezett hallgató tantárgyainak (tantervi egységeinek) adatait és felvételét, valamint az oktató, tanár nevét a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon kell bejegyezni a leckekönyvbe, a bejegyzés hitelességét a tanulmányi hivatal igazolja;

e) a tantárgy, tantervi egység követelményeinek teljesítését az oktató, tanár, illetve akadályoztatása esetén az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott más személy saját kezű aláírásával igazolja;

f) a tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditinde-xet, a tanulmányi átlagot a leckekönyvben fel kell tüntetni; az adatokat a felsőoktatási intézmény vezetője vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezető igazolja;

g) javítást a leckekönyvben csak az végezhet, aki a javítandó bejegyzés megtételére jogosult; a javítást az arra jogosult személy aláírásával és keltezéssel köteles igazolni.

(4) A felsőoktatási intézmény az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti leckekönyvet az alábbi feltételek együttes fennállása esetén alkalmazhatja:

a) szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonkérés értékelésének megállapításakor, egyéb esetben az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott időpontban írásbeli (papír alapú) értesítést kap az eredményről;

b) a hallgató a tárgyfelvételről az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott időpontban írásbeli (papír alapú) vagy elektronikus levélértesítést kap az általa felvett tárgyakról;

c) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tanulmányi időszak lezárulta után legalább 14 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben;

d)[34] az intézmény szervezeti és működési szabályzatában szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után legalább 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő adattal szemben;

e) a c)-d) pont szerinti kifogás kivizsgálásának és esetleges javításának módja a szervezeti és működési szabályzatban rendezett.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti leckekönyv alkalmazása esetén

a) a kinyomtatott okiratnak tartalmaznia kell a felsőoktatási intézményben a hallgató egyazon képzési szinten folytatott valamennyi tanulmányának adatát;

b) a tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által a felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditinde-xet, a tanulmányi átlagot az elektronikus ügyintéző rendszerben rögzíteni kell;

c) a szervezeti és működési szabályzatban szabályozni kell az elektronikus ügyintéző rendszerhez való hozzáférésnek, a bejegyzések rögzítésének szabályait;

d) a hallgató félévente egy alkalommal jogosult ingyenesen kivonatot kapni a leckekönyvről.

(6) Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, az elbocsátó felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját a leckekönyvbe bejegyzi és a leckekönyvet - a hallgatói jogviszony megszűnését követő tizenöt napon belül - hivatalból átteszi az átvevő felsőoktatási intézményhez.

(7) A tanulmányok folytatásától történő eltiltást, a felsőoktatási intézményből való kizárást vagy a tanulmányok sikertelen befejezését a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelő rendelkezésére hivatkozva a leckekönyvbe be kell vezetni.

(8) A hallgató részére hallgatói jogviszonyának megszűnésekor - a (6) bekezdésben írt eset kivételével - a leckekönyvet ki kell adni. A leckekönyv betelése esetén a hallgató részére újabb leckekönyvet kell kiadni úgy, hogy azt az eredeti leckekönyvhöz szétválaszthatatlanul hozzá kell fűzni, és a leckekönyvekben a hozzájuk rögzített leckekönyvek sorszámát fel kell tüntetni.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti leckekönyv esetén a Hivatal által kibocsátott vagy a Hivatal által erre irányuló kérelem alapján jóváhagyott nyomtatványt lehet alkalmazni. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti leckekönyv esetén a Hivatal által - erre irányuló kérelem és a tartalmi elemek alapján, hatósági eljárás keretében - jóváhagyott nyomtatási képet és formát kell alkalmazni.

(10) A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számára - erre irányuló írásbeli kérelemre - vendéghallgatói leckekönyv adható ki, amely tartalmazza

a) a hallgató személyazonosító adatait;

b) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;

c) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák adatait;

d) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivatkozási számát.

15/E. §[35]

(1) A beiratkozási lap a beiratkozáskor a hallgatói jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyomtatvány.

(2) A beiratkozási lap tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a hallgató aláírását, egyéb nyilvántartási alapadatokat;

b) szak, felsőfokú szakképzés, doktori iskola megnevezését, munkarendjét;

c) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

d) a hallgató nyilatkozatát az intézményi tanulmányi tájékoztató átvételéről és megismeréséről.

(3) A beiratkozási lap mellékletei:

a) a felsőoktatási intézmény és hallgató között létrejött, a tanulmányok folytatásának feltételeire (is) vonatkozó képzési szerződés egy példánya, mely megfelel a külön jogszabályban meghatározott felnőttképzési szerződésnek;

b) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat.

(4) Amennyiben a hallgató - jogviszonya fennállása idején - ugyanazon intézményben újabb szakot vesz fel, ennek tényét az eredeti beiratkozási lapon kell feltüntetni.

15/F. §[36]

(1) A doktorjelölti regisztrációs lap a doktorje-lölti jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyomtatvány.

(2) A doktorjelölti regisztrációs lap tartalmazza a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, a doktori téma címét, a témavezető nevét, a hallgató aláírását, a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, egyéb nyilvántartási alapadatokat.

(3) A doktorjelölti regisztrációs lap része a doktorjelölt nyilatkozata az intézmény doktori fokozatszerzés feltételeiről és folyamatáról szóló tájékoztatója átvételéről és megismeréséről.

15/G. §[37]

(1) Az adatbejelentő lap szolgál a hallgató, doktorjelölt számára személyi adataiban bekövetkezett változások bejelentésére.

(2) Az adatbejelentő lap tartalmazza:

a) a hallgató, doktorjelölt nevét, azonosítóját;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) a bejelentett adatokat;

d) a hallgató, doktorjelölt aláírását.

(3) A felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszer alkalmazása esetén a hallgató, doktorjelölt aláírásától az értesítési adatok (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) esetében eltekinthet.

15/H. §[38]

(1) A jogviszony-igazolás (a továbbiakban e § tekintetében: igazolás) tanúsítja a hallgató, a doktorjelölt, illetve a művészeti előkészítésben részt vevő ezen jogviszonyának fennállását vagy korábbi fennállását.

(2) Az igazolás kiállítható

a) a Hivatal által kibocsátott, nyomdai úton előállított nyomtatványon;

b) a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintéző rendszere által előállított nyomtatott formában.

(3) Az igazolás tartalmazza:

a) a felsőoktatási intézmény nevét, címét, intézményi azonosítóját;

b) a hallgató, doktorjelölt nevét, személyazonosító alapadatait, hallgatói azonosítóját (ennek hiányában törzskönyvi számát);

c) annak tényét, hogy a hallgató jogviszonya az igazoláson megjelölt tanulmányi félévben (oktatási időszakban) szünetel-e, és ha igen, milyen indok alapján;

d) annak tényét, hogy a hallgató mely szakon, illetve szakokon, milyen munkarend szerint, államilag támogatott vagy költségtérítéses formában folytat tanulmányokat;

e) a jogviszony kezdetét és várható végét;

f) az igazolás kiadásának célját;

g) a felsőoktatási intézmény illetékesének aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(4) Az igazolást sorszámmal kell ellátni, amely

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány esetében sorfolytonos számozású;

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kiállítás esetén tartalmazza a felsőoktatási intézmény intézményi azonosítóját, egy nyolc számjegyű, évenként 1-el indított, egyesével növekvő sorszámot és a kiállítás évét.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazás esetén a sorszámozás rendjét a felsőoktatási intézmény a Hivatalnak bejelenti.

(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatványokat úgy kell nyilvántartani, hogy a gyártás pillanatától kezdve a kiadásukig folyamatosan nyomon követhető legyen fellelhetőségük és sorsuk; továbbá megsemmisítésüket jegyzőkönyvezni kell.

(7) Az igazoláson - amennyiben a jogviszony nem szűnik meg félév közben - az első félév esetén a szeptember 1. és január 31. közötti, a második félév esetén a február 1. és augusztus 31. közötti időszakot kell feltüntetni.

(8) A kiállított igazolásokat nyilván kell tartani.

15/I. §[39]

(1) A záróvizsga jegyzőkönyv - hallgatónként - a záróvizsga jegyzőkönyvezését szolgáló nyomtatvány. A záróvizsga jegyzőkönyv tartalmazza a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a záróvizsga időpontját, részeinek megnevezését, értékelését, a záróvizsga bizottság tagjainak nevét, aláírását, a szakdolgozat vagy diplomamunka címét, a szakdolgozat vagy diplomamunka megvédésének időpontját, a szakdolgozat vagy diplomamunka témavezetőjének és külső bírálójának nevét. A záróvizsga jegyzőkönyvet a hallgató törzslapjához kell csatolni.

(2) A doktori szigorlati jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét, a témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a megszerzendő fokozat tudományágát, a szigorlaton elhangzott kérdéseket és a válaszok minősítését, a szigorlat minősítését, a szigorlati bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját és aláírását.

(3) A doktori védési jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét, a megszerzendő fokozat tudományágát, az értekezés, alkotás címét, a témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a nyilvános vita időpontját, helyét és nyelvét, a bíráló bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját, aláírását, a hivatalos bírálók véleményét, a nyilvános vitában feltett kérdések és az elhangzott felszólalások lényegét, a vitában részt vevők nevét, a bírálóbizottság véleményét és értékelését.

(4) A vizsgalap tartalmazza a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, a vizsga időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosítóját és aláírását, a vizsgán részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a vizsga értékelését. Nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki.

15/J. §[40]

(1) Az oklevél-, bizonyítvány-átadókönyv az oklevél, bizonyítvány átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) az átadott oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását.

(2) Az oklevélmelléklet-, bizonyítvány-kiegészítés átadókönyv az oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítés átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) az átadott oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítés kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását.

(3) A leckekönyv-átadókönyv a leckekönyv átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) az átadott leckekönyv kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását.

15/K. §[41]

A felsőoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolást és az oklevél kiállításáról szóló igazolást a Hivatal által kibocsátott, nyomdai úton előállított formanyomtatványon kell kiadni, mely egy A4 méretű lapból áll, amelyen Magyarország címere nyomdai úton feltüntetésre került.

15/L. §[42]

(1) Az oklevél-formanyomtatvány a Hivatal által kibocsátott nyomtatvány, mely

a)[43] két (az egyik a magyar nyelvű a másik az idegen nyelvű változat kiállítására szolgáló) A4 méretű lapból áll, melyeken Magyarország címere nyomdai úton feltüntetésre került, vagy

b)[44] egy A3 méretű lapból áll, melyen Magyarország címere nyomdai úton feltüntetésre került.

(2) Az oklevél-formanyomtatványt a felsőoktatási intézmények dossziéban kötelesek kiadni.

15/M. §[45]

(1) Az oklevélmelléklet a képesítések és a szak-mai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) szerinti okirat.

(2) Az oklevélmelléklet formanyomtatványa A4 méretű, mindkét oldalon nyomtatható lapokból és egységes, lefűzésre alkalmas dossziéból áll. A formanyomtatvány kibocsátói feladatait a Hivatal látja el.

(3) Az oklevélmelléklet magyar nyelvű formaszövegét a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a magyar felsőoktatási rendszerre vonatkozó adatokat tartalmazó részt évente egy alkalommal a Hivatal határozza meg.

15/N. §[46]

(1) A kreditigazolás a hallgató által teljesített tanulmányi követelményekről kiadott igazolás, mely tartalmazza a tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, mely lehetővé teszi a felsőoktatási törvény 58. §-ának (7) bekezdése szerinti döntéshozatalt.

(2) A hallgatói adatkezelési nyilatkozat a nem kötelezően kezelt adatok kezeléséhez való hozzájárulásra szolgál.

Hallgatói azonosító szám

16. §[47]

Oktatói azonosító szám

17. §[48]

Előnyben részesítési követelmények

[az Ftv. 39. §-ának (7) bekezdéséhez]

18. §[49]

A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendje

[az Ftv. 44. §-ának (3) bekezdéséhez]

19. §[50]

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányaival kapcsolatos elvek

[az Ftv. 61. §-ának (2) bekezdéséhez]

20. §[51]

A támogatási idő nyilvántartásának rendje

[az Ftv. 55. §-ának (6) bekezdéséhez]

21. §[52]

Az intézményi tájékoztató összeállításának alapelvei

[az Ftv. 57. §-ának (5) bekezdéséhez]

22. §[53]

A kreditrendszerű képzés általános szabályai

[az Ftv. 57. §-ának (5) bekezdéséhez]

23. §[54]

24. §[55]

A kreditek intézményi nyilvántartásának rendje

[az Ftv. 57. §-ának (5) bekezdéséhez]

25. §[56]

26. §[57]

27. §[58]

A mentorprogram megszervezésének elvei

[az Ftv. 66. §-ának (7) bekezdéséhez]

28. §[59]

A hallgatóval kapcsolatos döntések írásbeli közlése

[az Ftv. 73. §-ához]

28/A. §[60]

A felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős szerv eljárásainak szabályai[61]

28/B. §[62]

28/C. §[63]

29. §[64]

29/A. §[65]

29/B. §[66]

29/C. §[67]

29/D. §[68]

29/E. §[69]

29/F. §[70]

29/G. §[71]

29/H. §[72]

29/I. §[73]

29/J. §[74]

Az Országos Kredittanács működési rendje

[az Ftv. 114. §-ának (6) bekezdéséhez]

30. §[75]

A magán felsőoktatási intézmények gazdálkodásával kapcsolatos szabályok

[az Ftv. 138. §-ának (1) bekezdéséhez]

31. §[76]

32. §[77]

Az egészségügyi felsőoktatás irányításával és finanszírozásával kapcsolatos szabályok

[az Ftv. 141. §-ának (9) bekezdéséhez]

33. §[78]

Az agrár-felsőoktatás irányításával és finanszírozásával kapcsolatos szabályok

[az Ftv. 143. §-ának (4) bekezdéséhez]

34. §[79]

Záró rendelkezések

35. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel -a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (5) bekezdése és 5. számú melléklete 2006. július 1-jén lép hatályba.

(3)[80]

36. §

(1)[81]

(2)[82]

(3)[83]

(4)[84]

(5)[85]

(6)[86]

(7)[87]

(8)[88] Az e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírásokat a rendelet hatálybalépésekor működő intézményekre 2010. december 31. után kell alkalmazni.

(9)[89] Ha a felsőoktatási intézmény a 15/D. § (1) bekezdés b) és c) pontjában szabályozott feltételeket biztosítani tudja, mentesül a 15/D. § (9) bekezdése szerinti jóváhagyási kötelezettség teljesítése alól. Ebben az esetben a hallgató részére a leckekönyv helyett a leckekönyv tartalmának megfelelő törzslap-kivonatot kell kiadni.

37. §[90]

(1) Az 1993. évi LXXX. törvény alapján indított egyetemi szintű képzés, főiskolai szintű képzés, szakirányú továbbképzés esetén e rendelet hatálybalépésekor használt okleveleket kell alkalmazni.

(2) A felsőoktatási intézmény a 15/B. § (10) bekezdés, a 15/C. § (8) bekezdés, 15/D. § (14) bekezdés, 15/H. § (3) bekezdés szerinti eljárást 2015. július 15-ét követően akkor alkalmazhatja, ha az általa alkalmazott elektronikus ügyintézési rendszer rendelkezik a Hivatal által kiadott megfelelőségi igazolással.

38. §[91]

E rendelet alkalmazásában az államilag támogatott hallgatón 2012 szeptemberétől kezdődően a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatót, költségtérítéses hallgatón 2012 szeptemberétől az önköltséges hallgatót is érteni kell.

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[92]

2. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[93]

3. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[94]

4. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[95]

5. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[96]

6. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[97]

7. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[98]

8. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[99]

9. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[100]

10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez[101]

A kötelezően használt okiratok formaszövegei

I. Jogviszony-igazolás

I/A. Magyar állampolgárságú személyek hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony-igazolás a

Sorszám: 00000000

Hallgatói jogviszony-igazolás

(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy ... nevű... születési nevű hallgatója/vendéghallgatója akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága: magyar; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:... hallgatói jogviszonya a... tanév... félévében (melynek első hónapja... év... hónap, utolsó hónapja... év... hónap)

aktív (nem szünetelő) *[102]

passzív (szünetelő), a hallgató bejelentése szerint a hallgató betegsége, illetve szülése miatt

passzív (szünetelő), egyéb okból

Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya... év... hó... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszűnésének-a tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. A hallgató az intézményben a következő képzéseken folytat tanulmányokat:

SorszámKépzésSzint (a felsőoktatási törvény 11. §-a szerint)MunkarendFinanszírozási forma

Az igazolás kiadásának célja: *[103]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

I/B. Külföldi állampolgárságú személyek hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Hallgatói jogviszony-igazolás

(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy ... nevű... születési nevű hallgatója/vendéghallgatója, akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

hallgatói jogviszonya a... tanév... félévében (melynek első hónapja... év... hónap, utolsó hónapja... év... hónap)

aktív (nem szünetelő) *[104]

passzív (szünetelő), a hallgató bejelentése szerint a hallgató betegsége, illetve szülése miatt passzív

(szünetelő),

A hallgató állami (miniszteri) ösztöndíjban részesül/nem részesül. *[105]

Az intézmény által folyósított támogatás havi mértéke:

Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya... év... hó... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszűnésének-a tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. A hallgató az intézményben a következő képzéseken folytat tanulmányokat:

SorszámKépzésSzint (a felsőoktatási törvény 11. §-a szerint)MunkarendFinanszírozási forma

Az igazolás kiadásának célja: *[106]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása

magyar hatóság előtt a magyarországi tartózkodás jogszerűségének igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás

I/C. megszűnt jogviszonyú személyek hallgatói jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű hallgatója/vendéghallgatója akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);

hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma):... hallgatói jogviszonya... év... hó... napján jött létre és... év... hó... napján szűnt meg. Nevezett hallgató jogviszonya... félév időtartamban nem szünetelt.

Az igazolás kiadásának célja: *[107]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás

I/D. Magyar állampolgárságú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű doktorjelöltje akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága: magyar; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

Nevezett doktorjelölti jogviszonya... év... hó... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap.

A doktorjelölti jogviszonyra - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az igazolás kiadásának célja: *[108]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

I/E. Külföldi állampolgárságú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű doktorjelöltje, akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... település... utca, hsz; hallgatói azonosítója:...

Nevezett doktorjelölti jogviszonya... év... hó... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap.

A doktorjelölti jogviszonyra - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az igazolás kiadásának célja: *[109]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása magyar hatóság előtt a magyarországi tartózkodás jogszerűségének igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás munkavállalás egyéb,... Keltezés, bélyegző, aláírás

I/F. Megszűnt jogviszonyú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű doktorjelöltje akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);

hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma):... doktorjelölti jogviszonya... év... hó... napján jött létre és... év... hó... napján szűnt meg.

A doktorjelölti jogviszonyra - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az igazolás kiadásának célja: *[110]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás

I/G. Magyar állampolgárságú személyek művészeti előkészítő jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű személy akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága: magyar; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

a... nevű... OM-azonosítójú középfokú művészetoktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a művészeti felsőoktatási intézménybe való belépésre készíti fel, és ekként... év... hó... napján nyilvántartásba vette. Nevezett előkészítő jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. Az igazolás kiadásának célja: *[111]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

I/H. Külföldi állampolgárságú személyek művészeti előkészítő jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű hallgatója, akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

a... nevű... OM-azonosítójú középfokú művészetoktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a művészeti felsőoktatási intézménybe való belépésre készíti fel, és ekként... év... hó... napján nyilvántartásba vette. Nevezett előkészítő jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. Az igazolás kiadásának célja: *[112]

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása

magyar hatóság előtt a magyarországi tartózkodás

jogszerűségének igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

II. Oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat

II/A. Az intézmény működési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat[113]

Alulírott ... (név) (születési név: anyja születési neve: születési hely és idő: ...) felhatalmazom a ... nevű, ... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézményt, hogy

a) a működési feltételek mérlegelése és a felsőoktatási törvény szerinti normatív állami költségvetési támogatás megállapítása során

b) a működési feltételek mérlegelése során fi gye lembe ve gyen.

Tudomásul veszem, hogy az a) pont választása esetén nyilatkozatom megtételét követően, annak visszavonásáig

- a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény által 2007. szeptember 1. után kezdeményezett szakindítási vagy doktori iskola létesítésére irányuló eljárás során,

- a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény létesítésére irányuló 2007. szeptember 1. után kezdeményezett eljárás során, valamint

- 2010. szeptember 1-jét követően a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, MAB eljárása során

nem vehetnek figyelembe.

Tudomásul veszem, hogy a b) pont választása esetén nyilatkozatom megtételét követően, annak visszavonásáig a fent megelölt intézmény által

- 2007. szeptember 1-jét követően kezdeményezett szakindítási vagy doktori iskola létesítésére irányuló eljárás

- 2010. szeptember 1-jét követően kezdeményezett a működési engedélyezésre, MAB eljárásra irányuló kérelem elbírálása

során nem vehetnek figyelemben.

Tudomásul veszem, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megtételét a megelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyidejűleg több, egymásnak ellentmondó vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel ellentétes nyilatkozatot tettem, egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.

Dátum, aláírás

II/B. Az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat visszavonása

Alulírott .... (név) (születési név: anyja születési neve: születési hely és idő: ...) a ... nevű, ... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény részére

a) a működési feltételek meglétének mérlegeléséhez és a költségvetési támogatáshoz

b) a működési feltételek megléte mérlegeléséhez adott nyilatkozatomat... dátummal visszavonom.

Tudomásul veszem, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megtételét a megelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti. Dátum, aláírás

III. A felsőoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolás

Sorszám:

Intézményi azonosító:

Törzskönyvi szám:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy... hallgató, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).

A záróvizsga-bizottság előtt... év... hó... napján sikeres záróvizsgát tett.

A hallgató az oklevél kiállításának feltételéül szabott nyelvvizsga kötelezettségének nem tett eleget, így részére az oklevél nem adható ki.

Az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére.

Jelen igazolás az oklevelet nem helyettesíti, szakképzettséget nem igazol.

Keltezés, aláírás

IV. Igazolás az oklevél kiállításáról

Sorszám:

Intézményi azonosító:

Törzskönyvi szám:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy... hallgató, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).

A záróvizsga-bizottság előtt... év... hó... napján záróvizsgát tett és annak határozata alapján... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiadása... számon folyamatban van.

Keltezés, aláírások, záradékok

V. Az oklevél formaszövege

V/A. Alapképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék[114]

V/B. Alapképzésben szerezhető oklevél, közös képzés esetén

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ..., és a(z) ...., és a(z) .... nevű felsőoktatási intézmények közös képzésének keretében... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév. A tanulmányi adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék[115]

V/C. A felsőfokú szakképzés után szakirányú továbbtanulás esetén alapképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:[116]

Intézményi azonosító: OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, és a(z) ... nevű ... intézményi azonosítója intézményben (intézmény felügyeletével) folytatott ... félév időtartamú tanulmányai végén megszerzett ... szakképesítést igazoló bizonyítvány birtokában, a bizonyítvány által tanúsított ismeretekből 30-60 kredit beszámításával a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév..

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és ... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése ...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék

V/D. Mesterképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék[117]

V/E. Mesterképzésben szerezhető oklevél, közös képzés esetén

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ..., és a(z) ...., és a(z) .... nevű felsőoktatási intézmények közös képzésének keretében... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév. A tanulmányi adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék[118]

V/F. Szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézményben szerzett... év... hó... napján kelt... számon kiállított oklevéllel igazolt... fokozat és... szakképzettsége alapján a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék[119]

V/G. Mesterképzésben szerezhető oklevél, doktori cím viselésére jogosító szakképzettség esetén[120]

Sorszám:

Intézményi azonosító: OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és ... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése ... Az oklevél tulajdonosa ... rövidítésű doktori cím viselésére jogosult.

Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradékok

VI. Az oklevelekben használható záradékok[121]

Másodlat kiadásakor:

"Másodlat! Ezt az oklevelet a ... számú törzslap alapján állítottuk ki, tartalmában az eredeti oklevéllel mindenben megegyezik. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Korábbi tanulmányok beszámításakor ugyanazon képzési szinten:

"Az oklevél tulajdonosa a tanulmányi követelményeket a ... felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaiból ... számú kredit beszámításával teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Jogelőd felsőoktatási intézmény megjelenítésére:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a ... nevű felsőoktatási intézményben kezdte meg. A jogutódlásra ... év ... hó ... napján került sor. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás[122]

Képzéshez tartozó specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) elvégzésekor:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... képzéshez tartozó specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) követelményeit teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Idegen nyelven folyó képzés esetében:

"a képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa ... nyelven teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás" Tanító szakképzettség esetén a műveltségi terület igazolására:[123]

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... műveltségi terület oktatásához szükséges tudást sajátította el.

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Az alapképzés során a tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul elvégzése esetén:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites modult elsajátította. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás

VII. Az oklevél melléklet formaszövege

Oklevélmelléklet

Az oklevéltörzskönyvi száma:

A kiállítás éve:

1. Az oklevél megszerzőjének adatai

1. 1. Vezetéknév

1. 2. Utónév

1. 3. Születési hely (ország, város) és idő

1. 4. Hallgatói azonosító

2. Az oklevél adatai

2. 1. A szakképzettség és a vele járó cím (teljes és rövidített formában)

2. 2. Az oklevél megszerzése érdekében elvégzett szak/szakok

2. 3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve, intézményi azonosítója és jogállása

2. 4. A képzést folytató intézmény neve, intézményi azonosítója és jogállása (amennyiben eltér a 2. 3. pontban megjelölttől)

2. 5. A képzés nyelve

3. A képzés szintjének adatai

3. 1. A képzés szintje

3. 2. A képzési idő a képzési és kimeneti követelmény szerint

3. 3. A képzésbe való belépés feltételei

4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok

4. 1. A képzés munkarendje

4. 2. A képzés követelményei

4. 2. 1. A szak követelményeit meghatározó jogszabály, határozat

4. 2. 2. A képzési cél

4. 2. 3. A megszerzendő kreditek száma

4. 2. 4. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere

4. 2. 5. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke

4. 3. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok

4. 3. 1. Más tanulmányok alapján elismert tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4. 3. 2. Munkatapasztalat alapján elismert tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4. 3. 3. Tanulmányok során megszerzett tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4. 4. Az értékelés rendszere

4. 5. Az oklevél minősítése

5. Az oklevéllel járó jogosultságok

5. 1. Továbbtanulási jogosultságok

5. 2. Szakmai jogosultságok

6. További információk

6. 1. 1. Egyéb információk

6. 1. 2. Intézményi információk

6. 2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

7. Az oklevélmelléklet hitelesítése

8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása

VIII. Kreditigazolás

Kreditigazolás

1. Törzskönyvi szám:

2. A hallgató adatai

2. 1. Vezetéknév

2. 2. Utónév

2. 3. Születési név

2. 4. Születési hely (ország, város) és idő

2. 5. Hallgatói azonosító

3. Szak/szakok

4. A képzést folytató intézmény

4. 1. neve

4. 2. intézményi azonosítója

5. A képzés

5. 1. nyelve

5. 2. munkarendje

6. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok

(tantárgy (kurzus) megnevezése, számonkérés módja, tematikája, kreditpont, érdemjegy)

7. A kreditigazolás hitelesítése

IX. Hallgatói adatkezelési nyilatkozat

Alulírott... (hallgató neve) (születéskori név:... születési hely, idő:..., anyja születéskori neve:... ) hozzájárulok, hogy a... nevű... azonosítójú felsőoktatási intézmény az alábbi adataimat nyilvántartsa: telefonszám
e-mail cím
� Hozzájárulok továbbá, hogy a telefonszámomat és e-mail címemet a megjelölt felsőoktatási intézmény a felsőoktatási információs rendszer részére átadja. 1
�Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal az értesítési adataim segítségével tanulmányaimmal kapcsolatos értesítéseket, információkat juttasson el részemre. 1
�Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal más szervezet megbízásából megkeressen engem. 1
Dátum, aláírás
1 A megfelelő X jellel megjelölendő".

X. A tanító szakképzettséggel rendelkezők számára kiadható műveltségi területi képzettség igazolása[124]

Sorszám:

Intézményi azonosító:

IGAZOLÁS

Ezt az igazolást [VISELT NÉV] számára állítottuk ki, aki [SZÜLETÉSI ÉV]. év [SZÜLETÉSI HÓ] hó [SZÜLETÉSI NAP]. napján [SZÜLETÉSI HELY ORSZÁGA] [SZÜLETÉSI HELY TELEPÜLÉS] településén [SZÜLETÉSI NÉV] néven született, és a(z) [EREDETI OKLEVÉL KIÁLLÍTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevű felsőoktatási intézményben szerzett [EREDETI OKLEVÉL ÉV] év [EREDETI OKLEVÉL HÓ] hó [EREDETI OKLEVÉL NAP]. napján kelt [EREDETI OKLEVÉL SZÁMA] számon kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és tanító szakképzettsége megszerzését követően a(z) [KIADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevű felsőoktatási intézményben a tanító alapképzési szak [MŰVELTSÉGI TERÜLET NEVE] műveltségi terület tanulmányi kötelezettségeinek sikeresen eleget tett.

keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Beiktatta a 276/2009. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.12.12.

[3] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[4] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[5] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[6] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[7] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[8] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[9] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[10] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[11] Megállapította a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.02.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[13] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[14] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[15] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[16] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[17] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[18] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[19] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[20] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[21] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[22] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[23] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (74) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[24] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (74) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[25] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (74) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[26] Megállapította a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.09.01.

[27] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 319. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[28] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[29] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[30] Beiktatta a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2011.03.27.

[31] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[32] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[33] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[34] Módosította a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése e) pontja. Hatályos 2008.08.07.

[35] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[36] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[37] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[38] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[39] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[40] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[41] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 319. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[42] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[43] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 319. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[44] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 319. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[45] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[46] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[48] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[49] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[50] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[51] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[52] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[53] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[54] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[55] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[56] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[57] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[60] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[61] Beiktatta a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.08.07.

[62] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[63] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[64] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[65] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[66] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[67] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[68] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[69] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[70] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[71] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[72] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[73] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[74] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[75] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[76] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[77] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[78] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[79] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[80] Hatályon kívül helyezte a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2008.02.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 320. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[82] Hatályon kívül helyezte a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § c) pontja. Hatálytalan 2008.02.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 320. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[84] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 320. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[85] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 320. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[86] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 320. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[87] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 320. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[88] Megállapította a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.02.01.

[89] Megállapította a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 70. §-a. Hatályos 2015.04.17.

[90] Beiktatta a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § -a. Hatályos 2008.02.01.

[91] Beiktatta a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2012.09.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[93] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[94] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[95] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[96] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[97] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[98] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[99] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[100] Hatályon kívül helyezte a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 76. § c) pontja. Hatálytalan 2015.04.17.

[101] Megállapította a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése. Hatályos 2008.02.01.

[102] A megfelelő X jellel megjelölendő

[103] A megfelelő X jellel megjelölendő

[104] A megfelelő X jellel megjelölendő

[105] A megfelelő X jellel megjelölendő

[106] A megfelelő X jellel megjelölendő

[107] A megfelelő X jellel megjelölendő

[108] A megfelelő X jellel megjelölendő

[109] A megfelelő X jellel megjelölendő

[110] A megfelelő X jellel megjelölendő

[111] A megfelelő X jellel megjelölendő

[112] A megfelelő X jellel megjelölendő

[113] Megállapította a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2008.08.07.

[114] Módosította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[115] Módosította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[116] Megállapította a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a rendelet 6. mellékletének 1. pontja. Hatályos 2011.03.27.

[117] Módosította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[118] Módosította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[119] Módosította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[120] Beiktatta a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[121] Megállapította a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2009.04.27.

[122] Megállapította a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a rendelet 6. mellékletének 2.1. pontja. Hatályos 2011.03.27.

[123] Módosította a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján a rendelet 6. mellékletének 2.2. pontja. Hatályos 2011.03.27.

[124] Beiktatta a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.27.

Tartalomjegyzék