27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 5. § (1) bekezdése tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 5. § (2) bekezdése tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a), b) és h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő r)-u) pontokkal egészül ki:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

"r) szülők: a hitelfelvevő születési anyakönyvi kivonatában anyaként és apaként megjelölt személyek,

s) álláskereső: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja szerinti személy,

t) árva: az a hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe,

u) félárva: az a hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe."

2. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2008/2009. tanévtől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege - e rendelet 23/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt kivétellel - az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók számára havi 40 000 Ft, a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók számára havi 50 000 Ft."

3. §

Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, a hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem hat - a költségtérítéses képzésre az 5. § (1) bekezdésében meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevők esetében nyolc - százalékának 1/12-ed része."

4. §

Az R. a 23. §-t követően a következő alcímmel és 23/A. §-sal egészül ki:

"A hallgatói hitel igénybevételére vonatkozó különös szabályok álláskereső szülők gyermekeinek esetében

23/A. § (1) Annak a hitelfelvevőnek,

a) akinek mindkét szülője álláskereső, vagy

b) aki árva, vagy

c) aki félárva és az élő szülője álláskereső,

a 2008/2009. tanév II. tanulmányi félév kezdetétől a felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hitelösszegeket a hitelfelvevő legfeljebb két tanulmányi félévre veheti igénybe.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hitelösszegek igénybevétele érdekében a hitelfelvevő köteles közvetlenül a Diákhitel Központ részére benyújtani

a) az (1) bekezdés a) pontja esetén

aa) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

ab) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy mindkét szülő álláskereső,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetén

ba) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

bb) a szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetén

ca) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

cb) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy az élő szülője álláskereső,

cc) a szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

Az ab) és a cb) pontban foglalt okiratot a hitelfelvevőnek tanulmányi félévenként kell benyújtani a Diákhitel Központ részére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti az államilag támogatott képzésre tekintettel meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevő tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a 15. § (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem nyolc - a költségtérítéses képzésre tekintettel meghatározott legnagyobb hitelösszeget akár egy alkalommal is igénybe vett hitelfelvevők esetében kilenc - százalékának 1/12-ed része."

5. §

(1) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4/A. számú mellékletében a

szövegrész helyébe a

szöveg lép.

(2) A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4/A. számú mellékletében a

szövegrész helyébe a

szöveg lép.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök