28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)[1] E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó), a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó), valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjára (a továbbiakban: ONYFK) és a kormányhivatalokra terjed ki.

(2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz (BTO 111020 00 00) árának (díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a)[2] alapdíj: az a díj, melyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó (Ft/év), valamint 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó (Ft/m3/h/év) a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet,

b)[3] háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek összessége,

c) földgáz fűtőértéke: az MSZ 2373 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke,

d) gázdíj: aza- Ft/MJ-ban meghatározott - díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet, figyelembe véve a szolgáltató Üzletszabályzatában leírtakkal összhangban álló nyomás- és hőmérséklet-korrekciót is,

e)[4] szerződési időszak: a gázév,

f)[5]

g) téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak,

h)[6]

i)[7] fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,

j)[8]

k)[9] jogosult: az a nagycsaládos kedvezményre jogosult személy, aki

ka) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik, vagy

kb) egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a ka) alpont szerint családi pótlékban részesülő személlyel egy háztartásban él,

l)[10] nagycsaládos kedvezmény: a jogosult részére a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) által határozatban megállapított kedvezmény.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

Általános rendelkezések

3. §

(1)[11] A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:

a) a 20m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,

b) a 20m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,

c) a 20m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,

d) a 20m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,

e) a 20m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, és

f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.

(2)[12]

(3)[13] A földgáz egyetemes szolgáltatás ára alapdíjból és gázdíjból áll. A földgáz egyetemes szolgáltatás árának díjelemeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.

(5)[14] A földgáz egyetemes szolgáltatás ára az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók, valamint - a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel a szolgáltató által kizárólag a nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható - tagi hozzájárulás összegét nem tartalmazza.

(6)[15]

3/A. §[16]

A szolgáltatók által alkalmazandó díjakat - elosztói működési területenkénti bontásban - az éves fogyasztott mennyiség alapján I. és II. árkategóriában a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét - a 12. §-ban foglaltak kivételével -

a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,

b) a mérési időszakra a (3) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint

c)[17] az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye szerinti díjkategóriához tartozó - megállapított 3. melléklet szerinti gázdíjnak

a szorzataként kell meghatározni.

(2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell.

(3) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - a szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

(4) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak az irányadóak.

5. §

(1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni.

(2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni.

6. §[18]

7. §

(1)[19] Az alapdíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes.

(2)[20] A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó - az alapdíjat fizető lakossági fogyasztó és az átalánydíjat fizető felhasználó kivételével - az alapdíjat fizeti a gázévből hátralévő időszakban. Az alapdíjat fizető lakossági fogyasztónak és az átalánydíjat fizető felhasználónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő felhasználóra is.

(3)[21] A tárgyhóra eső alapdíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni.

(4)[22] A szolgáltatás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó felhasználó - kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót - az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(5)[23] A szolgáltatás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó az alapdíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

8. §

(1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha

a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m3/h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, vagy

b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni.

(3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre.

(4) Mérőcsere esetén a fogyasztás elszámolásához újonnan beépíthető gázmérők névleges teljesítményét az 5. melléklet tartalmazza.

9. §[24]

Ha a szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, az alapdíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

10. §

A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek megfizetésére- beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is - az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó.

11. §[25]

(1)[26] A szolgáltató által a felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(4) bekezdés és a 12. § szerinti árszabást kell alkalmazni.

(2)[27] A felhasználó - a 12. § kivételével - a fogyasztott földgázért a 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni.

(3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m3/h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni.

(4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti a szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját.

12. §[28]

(1)[29] Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként, felhasználási helyenként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként

a 6. mellékletben meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő - fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

(2) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, de mérő felszerelésére lakóépületenként vagy lépcsőházanként van mód, és azt a társasház vagy lakásszövetkezet képviselője - a társasházakról szóló, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével - igényli, ott a szolgáltatott földgáz mérését lehetővé kell tenni. Ebben az esetben felhasználónak a társasház vagy a lakásszövetkezet minősül, és a fogyasztás elszámolása mérési helyenként történik.

12/A. §[30]

(1)[31] A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók.

(2)[32] A 3. § (1) bekezdés c)-f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a II. árkategória vonatkozó díjszabása alkalmazandó.

(3)[33] Az (1) bekezdés szerinti felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség - a 16/A. § (4) bekezdése szerinti eltéréssel - felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ.

(4)[34]

(5)[35] Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a szerződő fél személyében történő évközi változás, továbbá kereskedőváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés évközi megszűnése esetén az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség a földgázkereskedő üzletszabályzatában - az üzletszabályzat rendelkezése hiányában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében - meghatározott fogyasztási jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehető figyelembe.

(6)[36] A (3) bekezdés és a 16/A. § (4) bekezdése szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

12/B. §[37]

(1)[38] A szolgáltató az elszámolási időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák esetében a napok vagy a számlázási hónapok számának arányában (az üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb számlákban a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat.

(1a)[39] A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott felhasználási helyre, és az adott naptári évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb - a 12/A. § (3) bekezdése, illetve a 16/A. § (4) bekezdése szerint - az I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a felhasználó adott felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál. A 12/A. § (5) bekezdése szerinti esetekben a töredék naptári évre elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az időszakra jutó maximálisan vételezhető mennyiség az irányadó.

(2)[40] A szolgáltató a jogosultsági időszak záró napját és a következő jogosultsági időszak kezdőnapját magában foglaló fogyasztási időszakra vonatkozó számlában a két naptári év között a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával osztja meg a számlázott mennyiséget.

(3) A szolgáltató a 30 napot nem meghaladó időszakra vonatkozó számla kiállítása során az (1)-(2) bekezdés mellett lineáris megosztást is alkalmazhat.

12/C. §[41]

(1) A felhasználó elszámolási időszakonként egyszer jogosult a szolgáltató felé korábban megadott - a részszámlák kiállításának alapjául szolgáló - éves várható fogyasztási mennyiséget módosítani.

(2) A szolgáltató (1) bekezdés szerinti módosítás esetén jogosult a földgázelosztótól legkorábban a módosítást követő harmadik hónaptól a gázmérő berendezés rendkívüli leolvasását (a továbbiakban: rendkívüli leolvasás) igényelni. Ha a rendkívüli leolvasás eredményeként nyilvánvalóvá válik, hogy a felhasználó által módosított éves várható fogyasztási mennyiség legalább 20%-kal alacsonyabb a rendkívüli leolvasás adatai alapján várható éves fogyasztásnál, a rendkívüli leolvasás időpontját követő első számla kiállításától kezdődően a várható éves fogyasztási mennyiséget a rendkívüli leolvasás adatainak megfelelően módosítani kell. A szolgáltató ebben az esetben jogosult a rendkívüli leolvasás költségeit a felhasználónak kiszámlázni, amelyet a felhasználó köteles a szolgáltatónak megfizetni.

13. §[42]

14. §[43]

15. §[44]

16. §[45]

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó rendelkezések[46]

16/A. §[47]

(1) A jogosult

a) önálló felhasználási hely esetében a (4) bekezdés,

b) fogyasztói közösség esetében a 10. melléklet

szerint részesülhet nagycsaládos kedvezményben.

(2) A jogosult a nagycsaládos kedvezményt csak egy felhasználási helyen veheti igénybe. Fogyasztói közösség esetében egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt.

(3) Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezményt állapítottak meg, a jogosulttal egy háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.

(4)[48] A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a 12/A. § (3) bekezdése alapján az I. árkategória, lakossági felhasználókra érvényes díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ, valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ.

(5)[49] A kedvezmény - a kérelem naptári év közben történő benyújtása esetén - a kérelem benyújtásának évében,

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartam fogyasztási jelleggörbe szerinti fogyasztásával,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a naptári évből hátralévő időtartammal

arányos mértékben jár.

16/B. §

(1)[50] A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot, az igénylő kérelmére a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja meg. Az ONYFK a jogosultakról nyilvántartást vezet.

(1a)[51] Ha a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelem szerint a családi pótlékot a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti családtámogatási kifizetőhely (a továbbiakban: kifizetőhely) folyósítja, a családi pótlékra való jogosultság igazolása érdekében a kormányhivatal megkeresi a kifizetőhelyet és az igazolás alapján - a további jogosultsági feltételek fennállása esetén - az (1) bekezdés szerint határozatot hoz, valamint a jogosultság tényét a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartásában rögzíti.

(2) Nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításával kapcsolatos ügyekben informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntés is hozható.

(3)[52] A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai, a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása szempontjából az ONYFK-nál és a kormányhivatalnál a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.

(4)[53] A kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot az ONYFK és a kormányhivatal és a szolgáltató honlapján elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

(5)[54] Az ONYFK az igénylőlaphoz útmutatót tesz közzé.

(6)[55] A kérelemhez mellékelni kell

a) az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát,

b) amennyiben az a) pont szerinti szerződés alapján már történt számla kibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.

(7) A kérelem benyújtásával az igénylő hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és a szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselője részére történő átadásához.

(8)[56] A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári évfolyamán bármikor benyújtható.

(9)[57] A nagycsaládos kedvezmény a családi pótlékra való jogosultságot megállapító jogerős határozat szerinti időponttól, a kedvezményre való jogosultság fennállásának idejéig határozatlan időre jár. Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap első napjától állapítható meg.

16/C. §

(1)[58] A nagycsaládos kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell

a) a jogosultság elbírálásakor figyelembe vett gyermekek számáról,

b) a gyermekekre tekintettel adható kedvezmény felső határáról

ba) a 16/A. § (4) bekezdése esetén MJ-ban,

bb) fogyasztói közösség esetében forintban kifejezve.

(2) Automatizált egyedi döntésen a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata informatikai eszközzel rögzíthető.

16/D. §

(1)[59] A 12. melléklet szerinti adatok közlésével az ONYFK a szolgáltatót, a kormányhivatal a fogyasztói közösség képviselőjét postai vagy elektronikus úton értesíti a kedvezményre való jogosultság megállapításáról vagy annak megszűnéséről.

(2)[60] Ha az (1) bekezdés szerinti értesítés hiányos, vagy hibás adatot tartalmaz, a szolgáltató felhívására az Igazgatóság soron kívül gondoskodik az adatok helyesbítéséről, illetve pótlásáról. A kedvezmény csak a kormányhivatal által teljeskörűen és helyes adattartalommal átadott értesítés alapján érvényesíthető.

(3)[61] A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást a kormányhivatalnak bejelenti. A kormányhivatal a bejelentés alapján a 16/C. § szerint az új felhasználási hely tekintetében határozatot hoz és az (1) bekezdés szerint értesíti az új szolgáltatót. Az új szolgáltató által biztosítandó kedvezmény mértéke tekintetében a 12/A. § (5) bekezdése irányadó.

(4)[62] A jogosult a kérelemben foglalt adatok változását - ideértve a jogosultság feltételeinek megszűnését is - köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

16/E. §

(1)[63] A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek a fennállására vonatkozóan ellenőrzést végezhet az igénylőnél, illetve a jogosultnál.

(2)[64] Az igénylő, illetve a jogosult az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során köteles a kormányhivatallal együttműködni. Ha e kötelezettségének az igénylő, illetve a jogosult neki felróható okból nem tesz eleget, a kormányhivatal a kedvezményre való jogosultságot nem állapítja meg, illetve megszüntetheti azt.

(2a)[65] A kormányhivatal minden év november 30-ig a nyilvántartásában október 31-én szereplő adatok alapján ellenőrzi a 16/B. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában szereplő jogosultak jogosultságának fennállását. Ennek keretében a kormányhivatal - szükség esetén - megkeresi az ONYFK-t.

(3)[66] Ha a jogosultság feltételei nem állnak fenn, a kormányhivatal a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megszünteti, amelyről a szolgáltatót és fogyasztói közösség képviselőjét is a határozat jogerőre emelkedését követően értesíti.

(4)[67] A kedvezményt jogosulatlanul igénybevevő a 16/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja esetében a kedvezményes mennyiség ellenértékének és a fogyasztott mennyiség kedvezmény nélkül számított ellenértékének általános forgalmi adóval és kamattal növelt különbözetét, vagy a 16/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a kedvezmény általános forgalmi adóval és kamattal növelt összegét 30 napon belül köteles a szolgáltatónak megfizetni.

(5) Ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételére az igénybevevőnek felróható okból került sor, a jogosulatlan igénybevevő a (4) bekezdés szerinti különbözet vagy a kedvezmény összegét a határozathozatal napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles a szolgáltatónak 30 napon belül megfizetni.

16/F. §

(1)[68] A szolgáltató a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában (részszámlában) havonta azonos összegben érvényesíti.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint számított összeg az adott havi számla összegét meghaladja, a szolgáltató a fennmaradó kedvezményt a következő számlákban érvényesíti.

(3) A kiállított számlán (részszámlán) a számlában érvényesített határozatok számát tájékoztató jelleggel szerepeltetni kell.

(4)[69] Ha a felhasználási helyen több fogyasztásmérő berendezés van, a szolgáltató a fogyasztott összmennyiség alapján biztosítja a kedvezményt.

16/G. §

(1) A fogyasztói közösség képviselője a 12. melléklet szerinti értesítés birtokában, a szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

(2)[70] A fogyasztói közösség képviselője a kormányhivatal felhívására 15 napon belül köteles közölni az általa az elszámolások során kimutatott és érvényesített nagycsaládos kedvezmények összegét és időpontját.

(3)[71] Ha a fogyasztói közösség képviselője a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a jogosult felhasználó vonatkozásában nem, vagy csak részben érvényesítette, a kormányhivatal kötelezi a kedvezmény érvényesítésére. A határozat egy példányát a jogosult részére is kézbesíteni kell.

16/H. §

(1)[72] A szolgáltató - ha az elszámolási időszak nem esik egybe a naptári évvel - a naptári év zárónapját és a következő naptári év kezdőnapját magában foglaló időszakokra vonatkozó számlában (részszámlában) a 16/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagycsaládos kedvezményt a naptári évekre megosztva érvényesíti.

(2) Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a nagycsaládos kedvezmény nem érvényesíthető az érintett időszakra.

Vegyes rendelkezések

17. §

(1) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(2) Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(3) A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)-(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

(4) A szolgáltató köteles az alapdíjat fizető felhasználók számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni.

(5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre megfizeti (pl. mágneskártyás gázmérő esetében), átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/m3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat

a) az így számított átlagos fűtőértéknek,

b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és

c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak

a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(6)[73] A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti árfolyamok mértékét negyedévente felül kell vizsgálni.

(7)[74] Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak hatálybalépését követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 19. § (2)-(4) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

19. §

(1) Hatályát veszti a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet.

(2)[75]

(3)[76]

(4)[77]

20. §[78]

21. §[79]

22. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését követően az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(2)[80] A Magyar Államkincstár által 2015. április 1-jéig kiadott határozatban foglalt kedvezmény a jogosultság fennállásának időtartamára megilleti a jogosultat.

(3)[81]

(4)[82] A 2010. december 31-ig érvényes, referencia időszak nélkül alkalmazandó árfolyamok mértékét az egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 1. mellékletével megállapított 9. melléklet határozza meg.

23. §[83]

24. §[84]

25. §[85]

26. §[86]

A 16/B. § (9) bekezdése szerint visszamenőlegesen biztosított jogosultság 2013. január 1-jét követően benyújtott kérelem esetében legkorábban 2013. január 1-jével állapítható meg.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[87]

2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[88]

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott árfolyamok meghatározása

Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok értéke:

ABC
1.DevizanemUSDEUR
2.árfolyam280 Ft/USD310 Ft/EUR

3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[89]

1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak

1.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

ABC
1.Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)
Ft
Gázdíjak
Ft/MJ
2.<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,264
3.<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3122,968

1.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

ABC
1.Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)
Ft
Gázdíjak
Ft/MJ
2.<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,295
3.<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3123,009

1.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:[90]

ABC
1.Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)
Ft
Gázdíjak
Ft/MJ
2.<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,256
3.<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3122,957

1.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

ABC
1.Érintett vásárlói körAlapdíj (éves)
Ft
Gázdíjak
Ft/MJ
2.<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,364
3.<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3123,101

2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak

2.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

ABCDE
1.Ár-
szabás
Érintett vásárlói körAlapdíjak (éves)Gázdíjak
Ft/MJ
2.FtFt/m3/h
3.A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,599
4.A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3123,415
5.A3)<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
9 1922,381
6.B1)≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
14 6331,943
7.B2)20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
19 5642,539
8.C)Gázmérővel nem rendelkezők2,474

2.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

ABCDE
1.Ár-
szabás
Érintett vásárlói körAlapdíjak (éves)Gázdíjak
Ft/MJ
2.FtFt/m3/h
3.A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,570
4.A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3123,376
5.A3)<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
9 1922,414
6.B1)≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
14 6331,947
7.B2)20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
19 5642,544
8.C)Gázmérővel nem rendelkezők2,510

2.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:[91]

ABCDE
1.Ár-
szabás
Érintett vásárlói körAlapdíjak (éves)Gázdíjak
Ft/MJ
2.FtFt/m3/h
3.A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,616
4.A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3123,438
5.A3)<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
9 1922,373
6.B1)≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
14 6332,035
7.B2)20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
19 5642,661
8.C)Gázmérővel nem rendelkezők2,465

2.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

ABCDE
1.Ár-
szabás
Érintett vásárlói körAlapdíjak (éves)Gázdíjak
Ft/MJ
2.FtFt/m3/h
3.A1)<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
9 1922,712
4.A2)<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
12 3123,567
5.A3)<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
9 1922,486
6.B1)≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
14 6332,029
7.B2)20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
19 5642,654
8.C)Gázmérővel nem rendelkezők2,551

4. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámítás általános szabályai

Az átszámításnál a

a) szűkítőelemes (mérőperemes) mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú hitelesítési előírásában foglaltakat,

b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési előírásában foglaltakat,

c) lemezes (membrános) mérő esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési előírásában foglaltakat

kell alkalmazni.

5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez

Az újonnan beépíthető gázmérők

MéretsorNévleges teljesítmény (m3/h)
a)
G-2525
G-4040
G-6565
G-100100
b)
G-160160

6. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[92]

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (MJ/hó)

ABCDEFG
1.Lakás típusa2 lángú
gáztűzhely
3-4 lángú
gáztűzhely
4 lángú
gáztűzhely
elektromos
sütővel
5 vagy
annál több
lángú
gáztűzhely
Garzon
gáztűzhely
Gáz
hűtőszekrény
2.1 szobás210300240315250454
3.1,5 szobás300370310390310454
4.2 szobás350450390475390454
5.2,5 szobás410520460545450454
6.3 szobás470600540630520454
7.3,5 szobás530690630725600454
8.4 szobás610750690790660454

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

7. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[93]

8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[94]

9. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[95]

10. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[96]

Az egyes elosztói működési területenként alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértéke gyermekenként és jogosultsági időszakonként fogyasztói közösségek esetében

1. 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében

[97]
Elosztói működési területHárom vagy több gyermeket
nevelő családok esetében
1-3. gyermekre tekintettel járó
kedvezmény
Háromnál több gyermeket nevelő
családok esetében
4. és további gyermekekre
tekintettel járó kedvezmény
Ft/év/gyermekFt/év/gyermek
Az E. ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, az E. ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:
10491573
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság:
10581587
A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű
Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság:
10541581
A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:10851627

2. 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek esetében

Elosztói működési területHárom vagy több gyermeket
nevelő családok esetében
1-3. gyermekre tekintettel járó
kedvezmény
Háromnál több gyermeket nevelő
családok esetében
4. és további gyermekekre
tekintettel járó kedvezmény
Ft/év/gyermekFt/év/gyermek
Az E. ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, az E. ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:
11711757
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság:
8861329
[98]
Elosztói működési területHárom vagy több gyermeket
nevelő családok esetében
1-3. gyermekre tekintettel járó
kedvezmény
Háromnál több gyermeket nevelő
családok esetében
4. és további gyermekekre
tekintettel járó kedvezmény
Ft/év/gyermekFt/év/gyermek
A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű
Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű
Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság:
8711306
A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság:8301245

11. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[99]

[100]
Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához
Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.
1. Az igénylő személyi adatai:
Családi és utóneve:................................................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................................................
Anyja neve:...........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...................................................................................................................................................
Lakcíme:..........irányítószám........................település.......................utca/út/tér......házszám......lépcsőház......emelet, ajtó
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ):............................................................................................................................
Telefonszáma és e-mail címe (nem kötelező kitölteni):..........................................................................................................
2 Az igénylővel együtt élő személyek adatai:
A táblázatban fel kell tüntetni minden olyan személyt, akinek az igénylővel közös a lakcíme, ideértve azon
gyermekeket, akik után az igénylő családi pótlékban részesül, illetve akik a családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából figyelembevételre kerülnek
NévSzületési időTAJ szám
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
□□□□-□□- □□□□□-□□□-□□□
3. A kérelemhez mellékelni kell:
a) új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát, vagy
b) amennyiben az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.

4.

5. Fogyasztói közösség képviselőjére vonatkozó adatok
Név, megnevezés:
Cím, székhely:

6. Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben foglaltak valódiságát a kormányhivatal ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt kamattal növelten az érintett földgáz
egyetemes szolgáltató részére vagyok köteles egy összegben visszafizetni.
A kormányhivatalnak és az ONYFK-nak a jogosultság elbírálásához, valamint a kedvezmény érvényesítéséhez és ellenőrzéséhez
szükséges adatkezeléséhez, továbbá az egyetemes szolgáltató, valamint fogyasztási közösség esetén a fogyasztói
közösség képviselője részére történő adattovábbításhoz hozzájárulok.
Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élő személy más felhasználási helyen nagycsaládos kedvezményt
nem vesz(ek) igénybe.
Kijelentem és tudomásul veszem, hogy köteles vagyok bejelenteni a jogosultságom fennállásának feltételeiben
történt bármilyen változást - annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül - a kormányhivatal részére.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:......................év...........................hó...........nap
.........................................
(az igénylő aláírása)"

12. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez[101]

A kedvezményre jogosultakról szóló értesítés adatai
1. A kedvezményre való jogosultságot megállapító szerv megnevezése:
2. A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat száma:
3. A jogosult
3. 1. neve: ........................................................................................................................................................................
3. 2. lakcíme (fogyasztási hely): .................................................................................................................................
4. A jogosultság kezdő időpontja: .................................................................................................................................
5. A jogosultság végső időpontja: ..................................................................................................................................
6. Adat jellege (új/módosító/törlő/jogosulatlan): ........................................................................................................
7. Szolgáltató kódja: ........................................................................................................................................................
8. Területi földgázelosztó: ...............................................................................................................................................
9. Település neve: ..............................................................................................................................................................
[102]
10. A szolgáltatónál szereplő azonosító szám (ügyfél azonosító, fogyasztási hely azonosító, szerződésszám,
hivatkozási szám, mérő gyári száma): ..........................................................................................................................
11. Jogosultság szempontjából figyelembe vett gyerekek száma: ...........................................................................
12. Gyerekek után járó kedvezmény felső határa: .....................................................................................................
12. 1. A 16/C. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja esetén (MJ): .........................................................................
12. 2. A 16/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja esetén (Ft): ...........................................................................
13. Dátum. "

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[2] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[3] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[4] Megállapította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[7] Beiktatta a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[9] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[10] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2010.12.04.

[13] Megállapította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[14] Megállapította a 13/2013. (IV. 3.) NFM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.04.04.

[15] Hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[16] Megállapította a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.04.13.

[17] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[19] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[20] Módosította a 32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet 1. § a) és b) pontja. Hatályos 2014.07.01.

[21] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[22] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[23] Beiktatta a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[24] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[25] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[26] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[27] Módosította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.07.01.

[28] Megállapította a 71/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.12.08.

[29] Módosította a 32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2014.07.01.

[30] Beiktatta a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[31] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[32] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[33] Módosította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § a) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[35] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[36] Módosította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § b) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[37] Beiktatta a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[38] Megállapította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[39] Beiktatta a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[40] Módosította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 11. § c) pontja. Hatályos 2012.09.01.

[41] Beiktatta a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 4. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.09.15.

[43] Hatályon kívül helyezte a 46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.09.15.

[44] Hatályon kívül helyezte a 46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.09.15.

[45] Hatályon kívül helyezte a 46/2011. (IX. 14.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.09.15.

[46] Beiktatta a 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 5. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[47] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[48] Módosította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[49] Beiktatta az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[50] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[51] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[52] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § e) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[53] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § f) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[54] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § g) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[55] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[56] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[57] Beiktatta az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[58] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 4. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[59] Megállapította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 13. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[60] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[61] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § h) és i) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[62] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § h) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[63] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § i) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[64] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) és j) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[65] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d), i) és k) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[66] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[67] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[68] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[69] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.09.01.

[70] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[71] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § d) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[72] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 8. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[73] Megállapította a 12/2015. (III. 31.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[74] Beiktatta a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[75] A 4/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 8. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[76] A 4/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 8. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[77] A 4/2010. (VI. 30.) NFM rendelet 8. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[78] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 20. §-a. Hatálytalan 2010.07.03.

[79] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2009.10.02.

[80] Megállapította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 14. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[81] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 21. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[82] Megállapította a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2010.12.04.

[83] Hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[84] Hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[85] Hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[86] Beiktatta az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 9. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2010.12.04.

[88] Megállapította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.04.01.

[89] Megállapította a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.04.01.

[90] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[91] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[92] Megállapította a 32/2014. (VI. 27.) NFM rendelet 2. §. Hatályos 2014.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2011.07.01.

[95] Hatályon kívül helyezte az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2012.09.01.

[96] Megállapította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[97] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[98] Módosította a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2016.04.01.

[99] Megállapította az 51/2012. (VIII. 31.) NFM rendelet 10. § -a. Hatályos 2012.09.01.

[100] Módosította a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 15. § l) pontja és 16. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[101] Megállapította a 32/2011. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2011.07.01.

[102] Módosította a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 13. § - a. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék