291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) ha a fekvőbeteg-szakellátást igénybe vevő adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek, ez alól kivételt képeznek krónikus fekvőbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatok, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthető szűrővizsgálata, a dialízis ellátások, továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti ellátások. Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás esetében egy elrendelő lap alapján végzett teljes ellátási időszak hibásnak minősül, ha azonos időszak alatt fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele is jelentésre kerül."

2. § A Kr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban előírt feladatokat ellátni, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelőzési és szűrési tevékenységet. A finanszírozó a háziorvosi ellátás minőségi színvonalának emelése céljából a háziorvosi szolgálat típusának megfelelő mutatókat képez a szolgálat gyógyító-megelőző tevékenysége és adatszolgáltatása alapján, melyekről havi rendszerességgel értesíti az adott szolgálat működtetőjét."

3. § A Kr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szolgáltató a háziorvosi körzet területén élő lakosság elhelyezkedésének adottságait figyelembe véve, a betegek orvos általi felkeresése költségei fedezetére az alábbi területi kiegészítő díjazásra jogosult havonta:

a) fővárosban, városban26 000 Ft,
b) községben30 000 Ft,
c) több teljes településre vagy több település részeire kiterjedő körzetben38 000 Ft,
d) ha a körzet ellátási területéhez külterületi lakott hely is tartozik43 000 Ft."

"

4. § A Kr. 22. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató - ideértve az egyetemi szakellátást nyújtó szolgáltatót is - abban az esetben jogosult a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szakrendelés szolgáltatást nyújt."

5. § A Kr. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok - ideértve az egyetemi alapellátást nyújtó szolgálatokat is - esetén a szolgáltató az alapdíj60%-ára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben másik szakorvost foglalkoztat."

6. § A Kr. 26. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az OEP által biztosított program felhasználásával folyamatosan köteles elektronikus úton (on-line) jelenteni az OEP számára a rendelkezésére álló finanszírozott ágyak státuszát. Az aktív ágy a jelentés szempontjából foglalt, előfoglalt és szabad besorolásúnak minősülhet. Az OEP a szabad ágyakról folyamatosan on-line tájékoztatja az Országos Mentőszolgálat irányító központját a sürgősségi betegelhelyezés zavartalan biztosítása érdekében."

7. § A Kr. 27/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Aktív fekvőbeteg-szakellátásra, illetve járóbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás járóbeteg-szakellátás keretében végezhető egynapos ellátásra történő átcsoportosítása esetén az átcsoportosításra kerülő kapacitásra jutó TVK-val kell csökkenteni a szolgáltató aktív fekvőbeteg-szakellátási, illetve járóbeteg-szakellátási TVK-ját."

8. § A Kr. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazás összegét az OEP kiszámítja, és a jelentés leadásának hónapjában utalványozza a 29/A. § (1) bekezdése és a 35. § szerinti ellátás kivételével. A 29/A. § (1) bekezdése és a 35. § szerinti ellátások esetén az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványoz."

9. § A Kr. 30/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OEP az OVSZ díjmegtérítési, valamint az OVSZ és a szolgáltató által a vérrel való ellátásra kötött szerződésben meghatározott kamat követelését 8 napon belül megküldi a felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és amennyiben a szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem igazolja fizetési kötelezettségének teljesítését, a soron következő finanszírozási összeg átutalásakor a követelés mértékével csökkenti az intézmény számlájára átutalandó összeget, és a tartozásnak megfelelő összeget átutalja az OVSZ részére. Amennyiben a követelés mértéke meghaladja az intézmény esedékes finanszírozási összegének 5%-át, az OVSZ követelésének teljesítése több részletben, a havi finanszírozás összegének legfeljebb 5%-áig terjedően történik."

10. § A Kr. 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A CT, MRI berendezés cseréje esetén az ellátást nyújtó szolgáltató TVK-ját módosítani kell a CT, MRI berendezés korábbi éves átlagos teljesítményének időarányos részével, amennyiben az a TVK megállapításakor nem került figyelembevételre a bázisteljesítményben és amennyiben az R. 3. § (3) bekezdése szerint bekövetkezett változás időpontjában a TVK módosításra került."

11. § A Kr. 35. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az otthoni hospice ellátást a 30. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti)

"b) az a) pont szerinti szakorvosnak vagy az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató palliatív jártasságú szakorvosának vagy palliatív mobil csoport (mobil team) palliatív jártasságú szakorvosának a javaslata alapján a háziorvos."

12. § (1) A Kr. 37. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek rendelkeznek működési engedéllyel és megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az illetékes REP az év negyedik negyedévében lefolytatott ellenőrzés alapján állapítja meg. Ha az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy krónikus szakfeladatnak megfelelő szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelő szorzóval kerül finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor tevékenysége a szakmai minősítésének megfelelően kerül finanszírozásra. A szolgáltató a módosított besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenőrzést követő év január 1-jétől jogosult."

(2) A Kr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén

a) teljesítmény csak olyan osztályról - a 00017 és a 00022 kódszámú ellátást nyújtó osztály kivételével - számolható el, amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tizet;

b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem biztosítottak, a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját kell alkalmazni;

c) a 00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó osztályról jelentett ápolási eset után elszámolt teljesítménydíjat a felvétel hónapját követő hetedik hónaptól 25 százalékkal, a tizenharmadik hónaptól 50 százalékkal csökkenteni kell;

d) a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel hónapját követő negyedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzó alkalmazásával számolható el.

A c) és d) pont szerinti elszámolási szabályokat - az ellátás helyétől függetlenül - a felvétel hónapjától számított egy éven belül együttesen kell alkalmazni."

(3)[1]

(4) A Kr. 37. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése (8) bekezdésre módosul:

"(7) Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerű, illetve az egynapos beavatkozási esetekről, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról-a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal-a tárgyhót követő hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek. Az OEP megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével együtt az egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végző szervezeteknek, továbbá a teljesítést követő hónap 25. napjáig az egészségügyi szolgáltatók részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét."

13. § A Kr. 43/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés jelölése (5) és (6) bekezdésre módosul:

"(3) Finanszírozó a szolgáltatótól az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek finanszírozásához az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott indikációkban a gyógyszeralkalmazás szakmai feltételeinek ellenőrzése céljából az adott gyógyszer alkalmazási előírásában és a vizsgálati és terápiás eljárási rendben meghatározott kiegészítő adatokat kérhet.

(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé. Hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a szolgáltatóra az 5. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak."

14. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti melléklet lép.

(2) A Kr. e rendelet 2. melléklete szerinti 8/A. számú melléklettel egészül ki.

(3) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti melléklet lép.

15. § (1) A Kr. 20. számú mellékletében a "Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése" alcím utolsó sora a "Szűrés diagnózis BNO kód" szövegrészt követően kiegészül az ", OENO kód" szöveggel.

(2) A Kr. 20. számú mellékletének az a "Kitöltési útmutató" alcímében az "A rendelés jogcíme Tartalma:" szövegrészt követő, a "Szűrés kód: Tartalma" szövegrészt megelőző szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelés jogcíme

Tartalma:)

"001 = Közgyógyellátási igazolványra

002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt)

003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt)

004 = HM jogcímen

005 = Üzemi baleset jogcímen

011 = EÜ90 expediálása közgyógyellátási igazolványra

012 = Közgyógyellátási igazolványra történő eladás (kiemelt)

ALT = Általános (Normatív)

0NT = Nem támogatott gyógyszer

991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás)"

(3) A Kr. 28. számú melléklet 3. pontja a "szeptember 8,08% 7,91%" sort követően a következő sorral egészül ki: (Az egyes ellátási formák országos szezonális indexe:)

"október 8,64% 8,03%"

16. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-11. §, a 12. § (2) és (4) bekezdése, a 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 15. § (2) és (3) bekezdése, valamint e § (6) bekezdése, továbbá az 1. melléklet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 12. § (3) bekezdése 2010. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezését első alkalommal a hatálybalépését követő kifizetéseknél kell alkalmazni.

(4) A 14. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2010. május 1-jén lép hatályba.

(5) A Kr. 4. § (4) bekezdésében a "6. hónap" szövegrész helyébe a "második hónap" szöveg, 4. § (8) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 4. § (10) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrészek helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 13. § (3) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 17. § (1) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 21. § (15) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 23. § (1) bekezdésében az "a fogászati szolgálat" szövegrész helyébe az "a fogorvosi szolgálat" szöveg, 24. § (2) bekezdésében az "a fogászati szolgálat" szövegrész helyébe az "a fogorvosi szolgálat" szöveg, 25. § (1) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 26/A. § (3) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 30. § (3) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 30. § (11) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 30/A. § (2) bekezdésében az "a követelés lejártától számított 30 napon belül" szövegrész helyébe az "a követelés lejártától számított 8 napon belül" és az "a késedelembe esett szolgáltató 30 napon belül" szövegrész helyébe az "a késedelembe esett szolgáltató 10 napon belül" szöveg, 30/A. § (3) bekezdésében a "30 napos határidő" szövegrész helyébe a "10 napos határidő" és a "határidős díjmegtérítés" szövegrész helyébe a "díjmegtérítés" szöveg, 32. § (3) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 33. § (1) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 33/A. § (2) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 35. § (8) bekezdésében a "kerül meghatározásra" szövegrész helyébe az "a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések lakosságszáma alapján kerül meghatározásra" szöveg, 35. § (16) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 43. § (2) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 43/A. § (2) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 44. § (3) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 46. § (3) bekezdésében a "hónap 10. napjáig" szövegrész helyébe a "hónap 5. napjáig" szöveg, 28. számú melléklet 1. pontjában a "2010. szeptember" szövegrész helyébe a "2010. október" szöveg és a "63 158 333 333 pontszám" szövegrész helyébe a "68 900 000 000 pontszám" szöveg, 2. pontjában a "2010. szeptember" szövegrész helyébe a "2010. október" szöveg és az "1 833 337 súlyszám" szövegrész helyébe a "2 000 004 súlyszám" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a Kr. 6/B. § (2) bekezdése.

(7) Hatályát veszti a Kr. 2. számú mellékletében a "Beküldendő minden hó 5-éig, a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész, 15. számú mellékletében a "Beküldendő minden hó 10-éig, a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész, 16. számú mellékletében, 17. számú mellékletében, 17/A. számú mellékletében, 18. számú mellékletében és 23. számú mellékletében a "Beküldendő minden hónap 10-éig, a területileg illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárhoz." szövegrész.

(8) Hatályát veszti az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja.

(9) A Kr. e rendelet 1. §-ával megállapított 5. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat első alkalommal a 2010. január havi teljesítmények elszámolásánál kell alkalmazni.

(10) A Kr. e rendelet 8. §-ával megállapított 28. § (4) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2009. november havi teljesítmények elszámolásánál kell alkalmazni.

(11) A Kr. e rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított 37. § (4) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a REP által lefolytatott ellenőrzés lezárását követő hónap teljesítményeinek elszámolásánál kell alkalmazni.

(12) A Kr. e rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított 37. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat a 2010. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni. A Kr. e rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított 37. § (5) bekezdés c) és d) pontját a 2009. december 31-ét követően felvett betegek ellátásának elszámolásában kell alkalmazni. A 2010. január 1-je előtt felvett betegek esetében az elszámolást módosító ápolási idő számítását 2010. március 1-jétől kell alkalmazni.

(13) A Kr. e rendelettel megállapított teljesítmény jelentési határidőre vonatkozó szabályait a 2009. december havi teljesítmény elszámolásokra kell először alkalmazni.

(14) A járóbeteg-szakellátás és az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében a 2009. december havi finanszírozás kiegészítésére szolgáló 6 milliárd forintot, az Összevont szakellátás 2010. évi előirányzata terhére, az OEP december hónapban utalványozza. A kiegészítés szolgáltatók közötti felosztása az október havi finanszírozási keret terhére elszámolt, előre meghatározott alapdíjjal finanszírozott teljesítmények arányában történik.

(15) A (14) bekezdés szerinti felosztásnál

a) az országos feladatkörű speciális intézetek és a súlyponti kórházak esetében, és

b) a 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító SO1 vagy SO2 szintű sürgősségi ellátást nyújtó szolgáltatók esetében, és

c) a Kr. 27. § (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetében, és

d) az önálló járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, amelyek minimálisan az alapszakmákkal és képalkotó diagnosztikával rendelkeznek, és a laboratóriumi ellátásokat saját maguk vagy közreműködő igénybevételével végzik, és a rendelkezésre állási idejük szakmánként a heti 20 órát meghaladja, és

e) a kizárólag járóbeteg-szakellátást és krónikus fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók esetében, amelyek megfelelnek a d) pont szerinti feltételeknek,

a teljesítményük tíz százalékkal növelt összegét kell figyelembe venni. A teljesítménynövelés csak egy jogcímen vehető figyelembe.

(16) Ez a rendelet 2010. május 2-án a hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2010. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
Praxisfinanszírozás68 063,4
Eseti ellátás díjazása511,3
Ügyeleti szolgálat9 341,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen77 915,9
Iskolaegészségügyi ellátás1 856,0
Védőnői ellátás15 440,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem450,5
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen17 965,2
3.Fogászati ellátás22 264,4
Gondozóintézeti gondozás
Nemibeteg gondozás263,5
Tüdőgondozás1 045,7
Pszichiátriai gondozás542,2
Onkológiai gondozás267,0
Alkohológia és drogellátás181,6
4.Gondozóintézeti gondozás összesen2 300,0
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás5 780,2
8.Művesekezelés22 932,2
10.Otthoni szakápolás3 678,1
12.Működési költségelőleg1 000,0
Megnevezés2010. évi
előirányzat
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás10,0
Méltányossági alapon történő térítések39,2
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj376,7
Eseti kereset-kiegészítés fedezete10 000,0
13.Célelőirányzatok összesen10 425,9
14.Mentés22 469,0
15.Laboratóriumi ellátás20 538,9
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás + CT, MRI115 156,7
Fekvőbeteg szakellátás400 335,1
aktív fekvőbeteg szakellátás344 109,3
krónikus fekvőbeteg szakellátás55 277,8
bázis finanszírozású szakellátás (IRM BVOP)948,0
Extrafinanszírozás17,7
Speciális finanszírozású fekvőbeteg31 852,8
16.Összevont szakellátás összesen547 362,3
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék3 000,0
Összesen757632,1

Millió forint

Megnevezés2010. évi
előirányzat
6 milliárd
felosztása
32 milliárd
felosztása
Eseti kereset-
kiegészítés
fedezete
2010. évi
előirányzat
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása
összesen
77 915,977 915,9
2.Védőnő, anya-, gyermek- és
ifjúságvédelem összesen
17 965,217 965,2
3.Fogászati ellátás22 264,422 264,4
4.Gondozóintézeti gondozás összesen2 300,02 300,0
5.Betegszállítás, és orvosi rendelvényű
halottszállítás
5 780,25 780,2
8.Művesekezelés22 932,222 932,2
10.Otthoni szakápolás3 678,13 678,1
12.Működési költségelőleg1 000,01 000,0
13.Célelőirányzatok összesen425,910 000,010 425,9
14.Mentés22 469,022 469,0
15.Laboratóriumi ellátás20 538,920 538,9
16.Összevont szakellátás összesen519 362,36 000,032 000,0-10 000,0547 362,3
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék3 000,03 000,0
Összesen719 632,16 000,032 000,0757632,1

"

2. melléklet a 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

"8/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs minősítési kritériumok

Feltétel"A" minősítésű rehabilitáció
kritériumai
"B" minősítésű rehabilitáció
kritériumai
Minősítés nélküli rehabilitáció
"C" kritériumai
1. Osztályvezetőaz osztályt legalább 5 éves,
igazolt rehabilitációs
szakmai gyakorlattal
rendelkező rehabilitációs
szakorvos vezeti
az osztályt rehabilitációs
szakorvos vezeti
az osztály vezetője nem
szükséges, hogy
rehabilitációs szakorvos
legyen
2. Rehabilitációs szakorvos
létszám (beleértve
a törzsképzését már
teljesített, illetve a ráépített
képzésben résztvevő
szakorvosjelöltet*)
1 FTE** vagy több/50 ágy0,75 vagy több, de
kevesebb,
mint 1 FTE**/50ágy
kevesebb,
mint 0,75 FTE**/50 ágy
3. Orvos létszám összesen
(beleértve az 1. és
a 2. pontban
megnevezetteket)
20 ágyig 1 FTE**25 ágyig 1 FTE**30 ágyig 1 FTE**
minden osztályon további 30 ágyanként 1 FTE**
4/A. Összes, az adott
osztály rehabilitációs
profiljának megfelelő
rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevő szakdolgozó***
> 1 összes, a rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevő
szakdolgozó/5 ágy
0,6-1 összes,
a rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevő
szakdolgozó/5 ágy
< 0,6 összes,
a rehabilitációs
szaktevékenységben
résztvevő
szakdolgozó/5 ágy
4/B. Mozgásszervi,
neurológiai, illetve stroke
rehabilitáció esetén
a 4/A. pontban
megnevezett összes
szakdolgozó közül
a gyógytornászok
létszáma
> 0,6 gyógytornász/5 ágy0,4-0,6 gyógytornász/5 ágy< 0,4 gyógytornász/5 ágy
5. Átlagos ápolási idő18 napnál több16-18 nap11-15 nap
6. Éves halálozás5% alatt

* A rehabilitációs szakorvosjelöltek 0,5 FTE-ként számolhatók be.

** FTE = teljes 40 órás munkaidőre számított heti munkaidő aránya.

*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minősül: dietetikus, egészségnevelő, ergoterapeuta, gyógytestnevelő, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiáss zakasszisztens,kardiológiaiszakasszisztensakardiológiai éslégzésrehabilitációesetében,diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében, stomaterápiás nővér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében.

Az egyes rehabilitációs osztályoknak a fenti feltételek teljesítése alapján történő minősítése a következők szerint alakul:

Feltétel
minősítés
1.
Osztályvezető
2. Rehabilitációs
szakorvos létszám
3. Orvos létszám
összesen
4/A. + 4/B. Összes
szakdolgozó
létszám
5.
Átlagos ápolási idő
6.
Éves
halálozás
AAAAAA,BA
AAAABAA
AABAAAA
BA,BAA,BAA,BB
BA,BAA,BBAB
BA,BBA,BAAB
BA,BABAA,BA,B
BA,BABBAA,B
BA,BBBAAA,B
BBAA,BAA,BA,B
BBAA,BBAA,B
BBBA,BAAA,B
BA,BAA,BACA,B
BA,BAA,BBB,CA,B
BA,BBA,BAB,CA,B
BA,BBA,BBA,BA,B
BA,BAA,BCA,BA,B
BA,BCA,BAA,BA,B

Megjegyzés:

Amennyiben a rehabilitációs osztály a fentiek szerinti "A" vagy "B" minősítésnek nem felel meg, a Minősítés nélküli rehabilitációba sorolandó.

A halálozás és az átlagos ápolási idő tekintetében az október 1. és szeptember 30. közötti időszak tekintendő a finanszírozási év adatának."

3. melléklet a 291/2009. (XII. 18.) Korm. rendelethez

"14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Kitöltési útmutató

1. Kórház neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Az ellátást végző kórház neve

2. Osztály neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3. államközi szerződés alapján végzett sürgős ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása

9. külföldön élő magyarok központi költségvetésből támogatott ellátása

A. befogadott külföldi állampolgár

D. menekült, menedékes státuszt kérelmező

E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás

F. magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G. magyar biztosítással rendelkező betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövődmény ellátása

K. külföldi donor ellátása

M. magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R. magyar biztosítás alapján, az Ebtv. 23. §-a szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás

S. a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülő sürgősségi ellátása

4/A. Részleges térítés jogcíme

Az alábbi nyolc közül amelyik jogcímek fennállnak, azoknak a mezőjébe kell az adott kódot beírni:

A. az ellátást végző orvos megválasztása

B. biztosított beutaló nélküli ellátása

C. beutalási rendtől eltérő igénybevétel

D. eltérő tartalmú ellátás a beteg kérésére

E. egyéb kényelmi szolgáltatás a beteg kérésére

F. ápolás céljából történő elhelyezés, ápolás

G. miniszteri rendelet szerinti szanatóriumi ellátás

H. külsődleges nemi jellegek megváltoztatása

4/B. Részleges térítési díjösszege (Ft)

R térítési kategória esetén a maximum érték eléréséig kitöltése kötelező

5. Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJszám

2. 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

5. menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelő egyéb azonosító

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsődlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve

(Elektronikusan nem továbbítandó) A beteg anyjának a nevét kell megadni

11. A beteg születési neve (Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg születési nevét kell megadni

12. A beteg neme

1. férfi

2. nő

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg

13. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

14/A. A beteg kíséretének oka

1. Beteggel érkező hozzátartozó

2. Anya - újszülött kapcsolat (a kitöltést végző osztályos ellátás során történő szülésekesetén kell alkalmazni)

3. Donor - transzplantált beteg kapcsolat

4. Egyéb

16. Lakcím

A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtől eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

16/A. Lakcím típusa

1. Lakóhely

2. Tartós elhelyezést biztosító szociális intézmény

17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerződés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a működési engedély szerinti szervezeti egységkód, a REP ellenőrző orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992

17/B. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvőbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma, egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezető nullával

18. A felvétel jellege

1. más fekvőbeteg gyógyintézetből visszahelyezve

2. más fekvőbeteg gyógyintézetből áthelyezve

3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentővel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

C. az előző rekord folytatása

D. az Adatlapot kitöltő osztályon született újszülött

E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértői beutalás

19. A felvétel típusa

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából

1. sürgős ellátás, beleértve a pszichiátriai beteg sürgősségi felvételét rendőrségi közreműködés nélkül

2. nem sürgős ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg sürgősségi felvételét rendőrségi közreműködés nélkül

3. egynapos ellátás

4. kúraszerű ellátás

5. aktív ellátás krónikus osztályon

6. pszichiátriai beteg sürgősségi felvétele rendőrségi közreműködéssel

B. Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelező)

D. önkéntes - a beteg saját kérelmére

E. önkéntes - a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott

F. önkéntes - a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott

J. nem önkéntes - sürgősségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által előírt kötelező gyógykezelés nélkül

K. nem önkéntes - sürgősségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által előírt kötelező gyógykezeléssel

[Eütv. 199. § (5) bekezdés]

L. nem önkéntes - kötelező gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §)

20. A felvétel időpontja

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált időpont, amikor a felvételt végző orvos a beteg felvételének szükségességéről dönt

22. A távozás időpontja

A távozás időpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülő, illetve exitált betegnél kötelező. A távozás időpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa

1. belső kórházi áthelyezés

2. más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés

3. otthonába bocsátva

4. meghalt

5. részszámla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

C. folytató rekord következik

24. Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma. Annak a szervezeti egységnek a vezetője, ahol a beteg zárójelentését kiadják

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelező)

26. Diagnózisok

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fődiagnózis

3. ápolást indokló fődiagnózis

4. szövődmény

5. kísérő betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérő betegség

A. megelőző ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében

D. egyéb szövődmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külső okai

F. funkcionális (FNO) kód

K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévő szerv

N. az oldaliság nem értelmezhető

27. Beavatkozások

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végző osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerű onkológiai ellátás a szakmai szabályokalapján a beteg otthonában történik, akkor az első négy karakter az ellátásért felelős intézet kódja, a többi karakter nulla

Dátum

A beavatkozás kezdési időponja, óra, perc pontossággal

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás

B. daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg otthonában, az onkológiai centrum felügyeletében

C. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges akut beavatkozás

D. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges, választott időpontban végzett beavatkozás

V. választott időpontban végzett beavatkozás Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhető

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertőzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertőzés (F)

1. nosocomiális fertőzés nem volt

2. nosocomiális fertőzés történt

Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

1. adjuváns beavatkozás

2. első vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad vonalbeli kezelés

5. reoperáció

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövődmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történő szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi beavatkozás

D. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított implantátum

E. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción túli gyógyszer alkalmazása

F. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A műtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhető

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

29. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelező

30. Baleset minősítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség

11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjárművel

22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31. háztartási baleset

32. sportbaleset

34. állat okozta baleset

40. közterületen történt baleset

41. baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42. idegenkezűség következtében létrejött baleset

43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezők

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni

32. Elszámolási nyilatkozat

10. az elszámolási nyilatkozat átadása megtörtént

20. az elszámolási nyilatkozat átadása nem történt meg

50. a biztosított Vhr. 25/A. § (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejeződött be (másik osztályon folytatódik az ellátás, kúraszerű ellátás, részszámla)

60. a Vhr. 25/A. § (6) bekezdése alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani

Az Adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő"

Lábjegyzetek:

[1] A 10/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-a alapján nem lép hatályba.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére