302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomás engedélyezése iránti kérelmet a közlekedési hatóság bírálja el.

(2) Az engedély iránti kérelemnek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmaznia kell:[2]

a) azoknak a telephelyeknek a címét, amelyeken a kérelmező a kérelmezett tevékenységet kívánja végezni,

b) a kérelmezőnél rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások bemutatását,

c) a kérelmező adószámát, számlaszámát, a számláját vezető pénzintézet nevét, elektronikus levélcímét, telefax számát, telefonos elérhetőségét, valamint képviselőjének nevét,

d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező tanúsító szervezetként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a)[3]

b) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban meghatározott feltételekkel,

c)[4] a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a tevékenysége engedélyezése esetén valamennyi e rendelet alapján a hatósági szerződésbe foglalandó kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti következményeinek, valamint

d)[5]

2. §[6] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

3. § A vizsgáló állomással a közúti közlekedésről szóló törvény alapján kötendő hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az eljáró hatóság megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének és képviselőjének a nevét,

b) a vizsgáló állomás megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyeinek felsorolását, adószámát, cégjegyzékszámát, számlaszámát és a számláját vezető pénzintézet megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének a nevét,

c) a szerződés tárgyát: a szerződés alapján tanúsító szervezetként végzett tevékenység leírását, az arra vonatkozó kötelezettségvállalást,

d) annak a járműkategóriának a megjelölését, amelyre vonatkozóan a vizsgáló állomás a tevékenységét végzi,

e) a közlekedési hatóság engedélyét a vizsgáló állomásként való közreműködésre,

f) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a vizsgáló állomás a szerződében meghatározott tevékenységét - a jogszabályban meghatározottaknak megfelelő - vizsgabiztos alkalmazásával végzi, valamint a vizsgabiztosok felsorolását,

g) a vizsgáló állomásnak a közlekedési hatóság által működtetett információs rendszerben nyilvántartásra kerülő adataival kapcsolatos a közlekedési hatóságnak történő adatszolgáltatás módját, az adatok körét, az adatokban bekövetkezett változás bejelentésének a módját és annak határidejét,

h) a közlekedési hatóság részéről kötelezettségvállalást, hogy a szerződésben meghatározott időtartamban biztosítja a vizsgáló állomásnak az információs rendszerhez történő kapcsolódását, illetve a kapcsolódás informatikai és biztonsági feltételeit,

i) a vizsgáló állomás által az információs rendszerbe elektronikus úton továbbítandó, az információs rendszerben rögzítendő adatok körét, az erre vonatkozó kötelezettségvállalást,

j) a vizsgáló állomás és a hatóság közötti elszámolás rendjét,

k) a felek közötti kapcsolattartás módját,

l) a szerződés időbeli hatályát,

m) a felmondási okokat,

n) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit,

o) a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét, valamint

p)[7] a vizsgáló állomás nyilatkozatát arról, hogy valamennyi e rendelet alapján a szerződésben foglalt kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti következményeinek.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1-3. § rendelkezéseit a 2010. január 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5. §[8]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 267. §-a. Hatályos 2011.01.01.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 274. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 275. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[4] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 274. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 175/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 20. § b) pontja. Hatálytalan 2011.09.01.

[6] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 273. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 274. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.