41/2009. (XI. 23.) EüM rendelet

egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alkalmazása során az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdésének 1., 4., 5. és 6. pontjában előírt "állítás", "tápanyag-összetételre vonatkozó állítás", "egészségre vonatkozó állítás" és "betegségek kockázatának csökkentésével kapcsolatos állítás" fogalommeghatározásokat kell alkalmazni."

2. § Az R. 19. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló, 2008. december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg."

3. § (1) Az R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 6. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

4. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.II.) 8. § (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"A különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében az 1. számú melléklet I. A. 1. pontjában szereplő anyatej-helyettesítő tápszerek, valamint I. A. 2. pontjába, továbbá I. B. 3. pontjába tartozó élelmiszerek esetében:"

5. § Az R.II. 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,"

6. § (1) Az R.II. 1. számú mellékletének I. A. része e rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerint módosul.

(2) Az R.II. 1. számú mellékletének I. B. része e rendelet 3. mellékletének 2. pontja szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet

a) 6. § (1) bekezdése,

b) 7. § (6) bekezdése,

c) 3. mellékletének 1. pontja

2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) az R. 16. § (4) bekezdése,

b) az R. II. 1. számú mellékletének II. része.

(4) A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet 8. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az R.

a) 1. mellékletének 5.6. pontjában és 2. mellékletének 4.6 pontjában a "linolénsav/alfa-linolénsav" szövegrész helyébe a "linolsav/alfa-linolénsav",

b) 1. mellékletének 11. pontjában és 2. mellékletének 9. pontjában a "linolénsavként" szövegrészek helyébe a "linolsavként",

c) 1. mellékletének 5.5. pontjában és 2. mellékletének 4.5. pontjában a "Linolénsav (gliceridek alakjában = linoleátok)" szövegrész helyébe a "Linolsav (gliceridek alakjában=linolátok)"

szöveg lép.

(6) Az R.II. 8. § (1) bekezdésének felvezető szövegében az "I. A. 2. pontjába" szövegrész helyébe az "I. A. 2. és 5. pontjába" szöveg lép.

(7) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

(8) Ez a rendelet a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozó módosításáról szóló, 2008. december 12-i 1243/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

1. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez

Az R. 3. mellékletének 3. pontja a címet követően a következő sorral és a hozzá kapcsolódó lábjegyzettel egészül ki:

(Aminosavak és egyéb nitrogénvegyületek)

"L-arginin és hidrokloridja(1)"

"(1) Az L-arginin és hidrokloridja csak a 7. § (4) bekezdése szerinti anyatej-helyettesítő tápszerek előállításához használható."

2. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez

Az R. 6. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. Fehérjeminőség

Az anyatejben lévő, nélkülözhetetlen és feltételesen nélkülözhetetlen aminosavak mg/100 kJ-ban és mg/100 kcal-ban kifejezve a következők:

100 kJ-ra vonatkoztatott érték(1)100 kcal-ra vonatkoztatott érték
Arginin1669
Cisztin624
Hisztidin1145
Izoleucin1772
Leucin37156
Lizin29122
Metionin729
Fenilalanin1562
Treonin1980
Triptofán730
Tirozin1459
Valin1980

(1) 1 kJ = 0,239 kcal."

3. melléklet a 41/2009. (XI. 23.) EüM rendelethez

1. Az R.II. 1. számú melléklete I. A. része a következő 5. ponttal egészül ki:

(Termékspecifikus előírással szabályozott különleges élelmiszerek)

"5. Gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek"

2. Az R.II. 1. számú melléklete I. B. része a következő 3. ponttal egészül ki:

(Termékspecifikus előírással jelenleg nem szabályozott különleges élelmiszerek)

"3. Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt különleges táplálkozási célú élelmiszerek."

Tartalomjegyzék