Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32009L0039[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/39/EK irányelve ( 2009. május 6.) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/39/EK IRÁNYELVE

(2009. május 6.)

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében ezt az irányelvet át kell dolgozni.

(2) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák az ilyen élelmiszerek szabad mozgását, egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek, és így közvetlen hatással lehetnek a belső piac működésére.

(3) A nemzeti jogszabályok közelítése szükségessé teszi egy közös fogalommeghatározás létrehozását, azon intézkedések meghatározását, amelyek megvédhetik a fogyasztót az e termékek természetét érintő csalástól, és azon szabályok elfogadását, amelyeknek a kérdéses termékek címkézésének meg kell felelnie.

(4) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek olyan élelmiszerek, amelyek összetétele és elkészítése különleges előkészületet igényel annak érdekében, hogy megfeleljenek azon személyek különleges táplálkozási igényeinek, akiknek ezeket elsősorban szánják. Ezért szükséges lehet az élelmiszerekre vonatkozó általános vagy különös rendelkezésektől való eltérések biztosítása annak érdekében, hogy elérjék a különleges táplálkozási célokat.

(5) A különös rendelkezések alá tartozó különleges táplálkozási célú élelmiszereket ugyan hatékonyan lehet ellenőrizni a valamennyi élelmiszerfajta ellenőrzésére vonatkozó általános szabályok alapján, azonban olyan élelmiszerek esetében ez nincs mindig így, amelyekre vonatkozóan ilyen különös rendelkezések nem léteznek.

(6) Ez utóbbiak tekintetében lehetséges, hogy az ellenőrző hatóságok számára rendelkezésre álló eszközök bizonyos esetekben nem teszik lehetővé annak ellenőrzését, hogy egy élelmiszer valóban rendelkezik-e azon különleges táplálkozási tulajdonságokkal, amelyeket neki tulajdonítanak. Ezért biztosítani kell, hogy szükség esetén a szóban forgó élelmiszer forgalomba hozataláért felelős személy segítse az ellenőrző hatóságot tevékenysége lefolytatásában.

(7) Az élelmiszerek egyes csoportjaira vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben kell meghatározni.

(8) Szabályozni kell azt az eljárást, amely lehetővé teszi a technológiai újításokból származó élelmiszerek ideiglenes forgalomba hozatalát annak érdekében, hogy az ipari kutatás eredményeiből megfelelő haszon származhasson addig is, amíg az érintett egyedi irányelvet módosítják. A fogyasztók egészségének védelme érdekében a forgalombahozatali engedély azonban csak az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultáció után adható ki.

(9) Mivel nem világos, hogy megfelelő alapja van-e annak, hogy különleges rendelkezéseket fogadjanak el a szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabetes) szenvedő betegeknek szánt élelmiszercsoport esetén, a Bizottságnak meg kell engedni, hogy a későbbiekben fogadja el vagy javasolja a megfelelő előírásokat, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően.

(10) Közösségi szinten össze lehet hangolni a különleges táplálkozási célú élelmiszerek egyéb csoportjaira vonatkozó szabályokat is, a fogyasztók védelme és az ilyen élelmiszerek szabad mozgása érdekében.

(11) A közösségi szabályozás alapelveit végrehajtó egyedi irányelvek kidolgozása és módosítása technikai jellegű végrehajtási intézkedésnek minősül. Ezek elfogadását célszerű a Bizottságra bízni, annak érdekében, hogy az eljárás egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

(12) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(13) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy elfogadja az egyes egyedi irányelveket; az olyan különleges táplálkozási célú, valamint olyan egyéb anyagok listáját, amelyeket különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekhez kívánnak hozzáadni; valamint az ezekre vonatkozó tisztasági követelményeket és adott esetben a felhasználásukra vonatkozó feltételeket, rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik annak jelzését egyes rendes fogyasztásra szánt élelmiszereken, hogy azok alkalmasak különleges táplálkozási célokra; a szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabetes) szenvedő személyek számára készült élelmiszerekre vonatkozó különleges rendelkezéseket; a nátrium- vagy a sótartalom-csökkentés, illetve a nátrium- vagy sómentesség vagy a gluténmentesség jelölésére vonatkozó kifejezések használatáról szóló szabályokat, valamint azokat a feltételeket, amelyek alapján a címkézés, a megjelenítés vagy a reklámozás során utalni lehet diétára vagy meghatározott személyek csoportjára. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(14) Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazza a különleges táplálkozási célú élelmiszerekhez való hozzáadásra szánt különleges táplálkozási célú és egyéb anyagok listájának elfogadásához vagy módosításához, a rájuk vonatkozó tisztasági követelményekkel és adott esetben a felhasználásukra vonatkozó feltételekkel együtt, valamint az ezen irányelv vagy az egyedi irányelvek módosításainak elfogadásához, ha megállapításra kerül, hogy egy különleges táplálkozási célú élelmiszer veszélyes az emberi egészségre, bár megfelel a vonatkozó egyedi irányelvnek.

(15) Az ezen irányelv tekintetében tett módosítások csak a bizottsági eljárásokat érintik. Ezért azok a tagállamok részéről nem igényelnek nemzeti jogba való átültetést.

(16) Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében foglalt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre alkalmazandó.

(2) A különleges táplálkozási célú élelmiszerek olyan élelmiszerek, amelyeket különleges összetételüknél vagy gyártási eljárásuknál fogva egyértelműen meg lehet különböztetni a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerektől, és amelyek alkalmasak az általuk megjelölt táplálkozási célok elérésére, és amelyeket erre való alkalmasságuk megjelölésével hoznak forgalomba.

(3) A különleges táplálkozási célnak ki kell elégítenie a következő fogyasztói csoportok különleges táplálkozási igényeit:

a) emésztési vagy anyagcserezavarban szenvedő személyek egyes csoportjai; vagy

b) olyan személyek egyes csoportjai, akik számára sajátságos élettani állapotuk miatt bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztása különösen előnyös; vagy

c) egészséges csecsemők vagy gyermekek.

2. cikk

(1) Az 1. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott termékeket meg lehet jelölni a "diétás" jelzővel.

(2) A rendes fogyasztásra szánt élelmiszerek címkézése, megjelenítése és reklámozása során tilos:

a) a "diétás" jelző használata önmagában vagy egyéb szavakkal való összetételben ezen élelmiszerek megjelölésére;

b) minden egyéb olyan megjelölés vagy megjelenítés, amely azt a látszatot keltheti, hogy az 1. cikkben említett termékekről van szó.

Ugyanakkor, a Bizottság által elfogadandó rendelkezésekkel összhangban, a rendes fogyasztásra szánt, de különleges táplálkozási célokra is alkalmas élelmiszerek esetében lehetséges az ilyen alkalmasság megjelölése.

Az ilyen rendelkezések megállapíthatják az ezen alkalmasság jelölésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az e bekezdés második albekezdésében említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékeknek jellegüknél vagy összetételüknél fogva meg kell felelniük a tervezett különleges táplálkozási célnak.

(2) Az 1. cikkben említett termékeknek meg kell felelniük a rendes fogyasztásra szánt élelmiszerekre vonatkozó kötelező rendelkezéseknek is, kivéve az 1. cikkben szereplő meghatározásoknak történő megfelelés érdekében hozott módosításokat.

4. cikk

(1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerek I. mellékletben említett csoportjaira vonatkozó különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben kell meghatározni.

Az ilyen egyedi irányelvek különösen a következő területekre vonatkozhatnak:

a) a termékek jellegének vagy összetételének alapvető követelményei;

b) a nyersanyagok minőségére vonatkozó rendelkezések;

c) higiéniai követelmények;

d) a 3. cikk (2) bekezdésének értelmében megengedett módosítások;

e) az adalékanyagok listája;

f) a címkézésre, a megjelenítésre és a reklámozásra vonatkozó rendelkezések;

g) az egyedi irányelvek követelményeinek való megfelelés ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárások és vizsgálati módszerek.

Ezen egyedi irányelveket:

- az e) pont esetében a Szerződés 95. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni,

- a többi pont esetében a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Azokat a rendelkezéseket, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

(2) A tudományos és technológiai fejlődésből származó, különleges táplálkozási célú élelmiszerek gyors forgalomba hozatala érdekében a Bizottság - az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően - két évre engedélyezheti azon élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyek összetételüket tekintve nem felelnek meg a különleges táplálkozási célú élelmiszerek I. mellékletben említett csoportjaira vonatkozó egyedi irányelveknek. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Szükség esetén a Bizottság az engedélyező határozatát az összetétel megváltozására vonatkozó címkézési szabályokkal egészítheti ki.

(3) A Bizottság elfogadja a különleges táplálkozási célú anyagok, így pl. a különleges táplálkozási célú élelmiszerekhez való hozzáadásra szánt vitaminok, ásványi sók, aminosavak és egyéb anyagok listáját, az azokra alkalmazandó tisztasági követelményekkel, adott esetben a felhasználásuk feltételeivel együtt.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 15. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

5. cikk

A Bizottság szabályokat fogad el a nátrium- vagy sótartalom (nátrium-klorid, konyhasó) csökkentésére, illetve a nátrium- vagy sómentességre vagy a gluténmentességre vonatkozó, az 1. cikkben szereplő termékek megjelölésére használható kifejezések használatára.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

2002. július 8. előtt a Bizottság, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal folytatott konzultációt követően jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé arról, hogy kell-e hozni különleges rendelkezéseket a szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabetes) szenvedő személyeknek szánt élelmiszerek tekintetében.

E jelentés következtetései alapján a Bizottság:

a) kidolgozza a vonatkozó különleges rendelkezéseket; vagy

b) a Szerződés 95. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően megfelelő javaslatokat tesz ezen irányelv módosítására.

Az a) pontban említett, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

A Bizottság elfogadhat olyan feltételeket, amelyek alapján a címkézés, a megjelenítés vagy a reklámozás során utalni lehet egy diétára vagy egy fogyasztói csoportra, amelynek az 1. cikkben említett termékeket szánják.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

8. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek címkézése és az alkalmazott címkézési módszerek, valamint e termékek megjelenítése és reklámozása nem tulajdoníthat e termékeknek emberi betegséget megelőző, kezelő vagy gyógyító jellegű tulajdonságokat vagy nem utalhat ilyen tulajdonságokra.

Kivételes és egyértelműen meghatározott esetekben eltérés engedhető az első albekezdéstől. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az eltéréseket az eljárás befejezéséig fenn lehet tartani.

(2) Az (1) bekezdés nem akadályozza olyan hasznos információk vagy ajánlások terjesztését, amelyek kizárólag orvosi, táplálkozástudományi vagy gyógyszerész végzettségű személyeknek szólnak.

9. cikk

(1) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (6) kell alkalmazni az ezen irányelv 1. cikkében említett termékekre, az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében megállapított feltételek mellett.

(2) A termék kereskedelmi megnevezését különleges táplálkozási jellemzői feltüntetésének kell kísérnie. Ugyanakkor az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontjával érintett termékek esetén e megjelölést a rendeltetési célra történő utalás helyettesíti.

(3) Az olyan termékek címkézésének, amelyekre a 4. cikkel összhangban nem fogadtak el egyedi irányelvet, a következőket is tartalmaznia kell:

a) a termék mennyiségi és minőségi összetételének pontos elemei, vagy az a különleges gyártási eljárás, amely a terméknek a különleges táplálkozási jellemzőit biztosítja;

b) a termék hasznosítható energiaértéke kilojoule-ban vagy kilokalóriában kifejezve, és a szénhidrát-, fehérje- és zsírtartalom a forgalomba hozott termék 100 grammjára vagy 100 milliliterére vonatkozóan, illetve, ha adott mennyiség elfogyasztása javasolt, akkor a javasolt mennyiségre vonatkozóan.

Amennyiben azonban a forgalomba hozott termék 100 grammra vagy 100 milliliterre vonatkozó energiatartalma kevesebb, mint 50 kilojoule (12 kilokalória), ezen adatokat helyettesíteni lehet a következő kifejezésekkel: "az energiatartalom kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal) 100 gramm termékben" vagy "az energiatartalom kevesebb, mint 50 kJ (12 kcal) 100 milliliter termékben".

(4) Azon termékek esetében, amelyekre egyedi irányelvet fogadtak el, a különleges címkézési szabályokat az adott irányelvben határozzák meg.

10. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek csak előre csomagolt formában hozhatók kiskereskedelmi forgalomba, és a csomagolásnak a terméket teljes egészében be kell fednie.

(2) A tagállamok az e cikk (1) bekezdésétől történő eltéréseket engedélyezhetnek a kiskereskedelem céljaira, feltéve, hogy eladásakor a termék a 9. cikkben meghatározott megjelölésekkel van ellátva.

11. cikk

(1) A nem az I. mellékletben felsorolt csoportokhoz tartozó különleges táplálkozási célú élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a következő különleges rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) amikor egy fent említett terméket először hoznak forgalomba, a gyártó, illetve harmadik országban gyártott termék esetében az importőr a termékcímke egy példányának megküldésével bejelenti a terméket annak a tagállamnak az illetékes hatóságához, ahol a terméket forgalmazni szándékozza;

b) amennyiben ugyanazt a terméket később forgalomba hozzák egy másik tagállamban, a gyártó vagy adott esetben az importőr - az első bejelentés címzettjének megjelölésével - megküldi ugyanezt az információt annak a tagállamnak az illetékes hatóságához;

c) szükség esetére az illetékes hatóságot felhatalmazzák, hogy megkövetelje a gyártótól, vagy adott esetben az importőrtől, hogy nyújtsa be azokat a tudományos eredményeket és adatokat, amelyek bizonyítják, hogy a termék megfelel az 1. cikk (2) és (3) bekezdésének, valamint nyújtsa be a 9. cikk (3) bekezdésének a) pontjában előírt információt. Amennyiben ezen információkat egy könnyen elérhető kiadvány tartalmazza, elegendő erre a kiadványra hivatkozni.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot, hogy melyek az (1) bekezdés szerinti illetékes hatóságok, és közölnek minden egyéb hasznos információt.

A Bizottság ezeket az információkat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) A (2) bekezdés végrehajtásának részletes szabályait a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban lehet elfogadni.

(4) Háromévente, illetve először 2002. július 8. előtt a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e cikk rendelkezéseinek a végrehajtásáról.

12. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják be vagy nem korlátozhatják az 1. cikkben meghatározott termékek kereskedelmét az összetételükkel, gyártási előírásaikkal, megjelenítésükkel vagy címkézésükkel kapcsolatos indokok miatt, amennyiben az említett termékek megfelelnek ezen irányelvnek vagy adott esetben az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott irányelveknek.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyeket az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott irányelvek hiánya esetén kell alkalmazni.

13. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam megfelelő indokok alapján azt állapítja meg, hogy egy különleges táplálkozási célú élelmiszer, amely nem tartozik az I. mellékletben meghatározott csoportok egyikéhez sem, nem felel meg az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak vagy veszélyezteti az emberi egészséget, ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja az adott termék forgalmazását a területén, még akkor is, ha az adott élelmiszert szabadon forgalmazzák egy vagy több tagállamban. Erről döntése indokainak megjelölésével haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam által említett indokokat, a 15. cikk (1) bekezdésében említett bizottság keretében konzultál a tagállamokkal, majd késedelem nélkül véleményt alkot és meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli, hogy a nemzeti intézkedést hatályon kívül kell helyezni vagy módosítani kell, a 15. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban megfelelő intézkedéseket fogad el.

14. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam az egyik egyedi irányelv elfogadása után új információ vagy a meglévő információ újraértékelése alapján megalapozottan úgy véli, hogy egy különleges táplálkozási célú élelmiszer - bár megfelel a vonatkozó egyedi irányelvnek - veszélyezteti az emberi egészséget, ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a szóban forgó rendelkezések alkalmazását saját területén. Erről döntése indokainak megjelölésével haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az érintett tagállam által említett indokokat, a 15. cikk (1) bekezdésében említett bizottság keretében konzultál a tagállamokkal, majd késedelem nélkül véleményt alkot és megteszi a megfelelő lépéseket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli, hogy az (1) bekezdésben említett problémák megoldása és az emberi egészség védelmének biztosítása érdekében ezen irányelv vagy az egyedi irányelvek módosítására van szükség, elfogadja ezeket a módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 15. cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

Az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket a módosítások elfogadásáig fenntarthatja.

15. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

16. cikk

A II. melléklet A. részében említett jogi aktusokkal módosított 89/398/EGK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

17. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. KOHOUT

(1) HL C 211., 2008.8.19., 44. o.

(2) Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 30-i határozata.

(3) HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

(4) Lásd a II. melléklet A. részét.

(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(7) Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelet (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

I. MELLÉKLET

A. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek azon csoportjai, amelyekre vonatkozóan a különleges rendelkezéseket egyedi irányelvekben kell meghatározni (1):

1. anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek;

2. csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek;

3. testtömegcsökkentés céljára szolgáló csökkentett energiatartalmú élelmiszerek;

4. különleges gyógyászati célokra szánt tápszerek;

5. nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt élelmiszerek.

B. A különleges táplálkozási célú élelmiszerek azon csoportjai, amelyekre vonatkozóan a különleges rendelkezéseket egyedi irányelvben kell meghatározni a 6. cikkben említett eljárás eredményétől függően (1):

A szénhidrátanyagcsere-zavarban (diabetes) szenvedő személyeknek szánt élelmiszerek.

(1) Értelemszerűen az egy adott egyedi irányelv elfogadásakor már forgalomban lévő termékeket a szóban forgó irányelv nem érinti.

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 16. cikk szerint)

A Tanács 89/398/EGK irányelve
(HL L 186., 1989.6.30., 27. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 96/84/EK irányelve
(HL L 48., 1997.2.19., 20. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1999/41/EK irányelve
(HL L 172., 1999.7.8., 38. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
kizárólag a III. melléklet 15. pontja

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és az alkalmazásra előírt határidők listája

(a 16. cikk szerint)

IrányelvAz átültetés határidejeAz ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazásának engedélyezéseAz ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazásának megtiltása
89/398/EGK1990. május 16. (1)1991. május 16. (1)
96/84/EK1997. szeptember 30.
1999/41/EK2000. július 8.2000. július 8. (2)2001. január 8. (2)

(1) A 89/398/EGK irányelv 15. cikkével összhangban:

"(1) A tagállamok a következőképpen módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket:

- legkésőbb 1990. május 16-ig engedélyezik az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 1991. május 16-tól megtiltják az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyek a 4. cikkben említett irányelvek hiányában a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek bizonyos csoportjaira vonatkoznak."

(2) Az 1999/41/EK irányelv 2. cikkével összhangban:

"A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1999. július 8-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket úgy kell alkalmazni, hogy

- legkésőbb 2000. július 8-ig engedélyezzék az olyan termékek forgalmazását, amelyek megfelelnek az ezen irányelv rendelkezéseinek,

- legkésőbb 2001. január 8-ig megtiltsák az olyan termékek forgalmazását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelv rendelkezéseinek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg."

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

89/398/EGK irányelvEzen irányelv
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés, a) pont1. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés, b) pont1. cikk, (3) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés, b) pont, i., ii., iii. alpont1. cikk, (3) bekezdés, a), b) és c) pont
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés
2. cikk, (3) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés, második és harmadik albekezdés
2. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk, (1) bekezdés4. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, a) pont4. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés4. cikk, (3) bekezdés
4a. cikk5. cikk
4b. cikk6. cikk
5. cikk7. cikk
6. cikk8. cikk
7. cikk9. cikk
8. cikk10. cikk
9. cikk, bevezető szavak11. cikk, (1) bekezdés, bevezető szavak
9. cikk, 1., 2. és 3. pont11. cikk, (1) bekezdés, a), b) és c) pont
9. cikk, 4. pont, első és második mondat11. cikk, (2) bekezdés
9. cikk, 4. pont, harmadik mondat11. cikk, (3) bekezdés
9. cikk, 5. pont11. cikk, (4) bekezdés
10. cikk12. cikk
11. cikk13. cikk
12. cikk14. cikk
13. cikk, (1) és (2) bekezdés15. cikk, (1) és (2) bekezdés
13. cikk, (3) bekezdés
15. cikk, (3) és (4) bekezdés
14. és 15. cikk
16. és 17. cikk
16. cikk18. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. melléklet
II. és III. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0039 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0039&locale=hu

Tartalomjegyzék