2009. évi LI. törvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. § (1)[50]

(2)[51]

(3)[52]

(4)[53]

50. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 1. §-ának (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi b)-e) pont számozása c)-f) pontra változik:

[(1) A megyei (fővárosi) bíróság mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) feladata]

"b) külön törvényben foglaltak alapján a cégnyilvántartásból törölt gazdasági társaság volt vezető tisztségviselőjével és cégvezetőjével kapcsolatos adatok bejegyzése és törlése,"

(2) A Ctv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A cég nevét (rövidített nevét) a cégbejegyzési eljárás alatt "bejegyzés alatt" ("b. a.") toldattal, a cég elleni csődeljárás esetén "csődeljárás alatt" ("cs. a.") toldattal, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás esetén pedig "felszámolás alatt" ("f. a.") és "végelszámolás alatt" ("v. a.") toldattal kell használni."

(3) A Ctv. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az eltiltás hatályának fennállása alatt teljeskörűen nyilvánosak a cégnyilvántartásból törölt gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével, cégvezetőjével szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 23. §-a alapján bejegyzett adatok. Az eltiltás hatályának megszűnését követően ezeket az adatokat vissza nem állítható módon kell a cégjegyzékből véglegesen törölni."

(4) A Ctv. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Csoportosított céginformációként nem ismerhetőek meg e törvény 27. § (1) bekezdésének c) pontjában, 27. § (2) bekezdésének d) pontjában, 27. § (3) bekezdésének d) pontjában, 27. § (4) bekezdésének ad) pontjában, továbbá 27. § (5) bekezdésének c) pontjában feltüntetett adatok. Ezen adatok ingyenes céginformációként - külön jogszabályban meghatározott módon - keresőprogram segítségével, csoportosított lekérdezés útján ismerhetőek meg."

(5) A Ctv. 24. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza]

"h) a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát), valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját,"

(6) A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a következő, a közhiteles nyilvántartás, illetve a hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat is:]

"m) azt a tényt, ha a cég képvisel et ér e jogosult személynek, továbbá, ha a cég minősített többséggel rendelkező tagjának (részvényesének) vagy uralkodó tagjának korlátlan felelősségét állapították meg a cég tartozásaiért; a képviselő, a tag nevét és lakóhelyét, a jogerős bírósági döntés számát és keltét."

(7) A Ctv. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A cégbíróság a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi be az (1) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott adatokat. A cég cégjegyzékadatait tartalmazó céginformációban a perre vonatkozó adat kizárólag abban az esetben tüntethető fel, ha a per jogerősen még nem fejeződött be. A cégbíróság a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi be az (1) bekezdés m) pontjában meghatározott adatokat. E törvény 27. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 27. § (2) bekezdésének d) pontjában, a 27. § (3) bekezdésének d) pontjában, a 27. § (4) bekezdésének ad) pontjában, továbbá a 27. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott adatot a cégbíróság az eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján szintén hivatalból jegyzi be."

(8) A Ctv. 27. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:

(1) Közkereseti társaság esetében]

"c) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;"

(9) A Ctv. 27. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:

(2) Betéti társaság esetében]

"d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;"

(10) A Ctv. 27. §-ának (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:

(3) Korlátolt felelősségű társaság esetében]

"d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;"

(11) A Ctv. 27. §-a (4) bekezdésének a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

[27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:

(4) a) Részvénytársaság esetében]

"ad) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét,"

(12) A Ctv. 27. §-ának (5) bekezdése a következő

c) ponttal egészül ki:

[27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is tartalmazza:

(5) Egyesülés esetében]

"c) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;"

(13) A Ctv. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cégbíróság a kérelem érkezését követően, legkésőbb nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény előírja (24-25. § és 27-29. §), illetve a létesítő okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, az 1-2. számú mellékletben felsorolt, kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e a jogszabályok rendelkezéseinek. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi továbbá, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a cég tagjai, vezető tisztségviselői, illetve cégvezetői vonatkozásában e törvény 27. § (1) bekezdés ének c) pontja, 27. § (2) bekezdésének d) pontja, 27. § (3) bekezdésének

d) pontja, 27. § (4) bekezdésének ad) alpontja vagy 27. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést. Amennyiben a cégjegyzék a bejegyzési kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselő, illetőleg cégvezető tekintetében a fent említett bejegyzést tartalmazza, a cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8. munkanap lejártának napján hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja."

(14) A Ctv. 48. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselőnek a bejegyzési kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, valamint hogy a bejegyzést kérő a 3. számú melléklet I. részében felsorolt okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy - amennyiben a bejegyzést kérő nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetőségével -, a cég választott neve jogszabályszerű-e. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a bejegyzési kérelemben feltüntetett tag, vezető tisztségviselő, illetve cégvezető vonatkozásában e törvény 27. § (1) bekezdésének c) pontja, a 27. § (2) bekezdésének d) pontja, a 27. § (3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4) bekezdésének ad) alpontja, vagy a 27. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést. Az eljárás során hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor."

(15) A Ctv. 48. §-ának (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(7) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha]

"e) a cégjegyzék a cég vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője vonatkozásában a 27. § (1) bekezdésének c) pontja, a 27. § (2) bekezdésének d) pontja, a 27. § (3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4) bekezdésének ad) alpontja, vagy a 27. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést tartalmaz."

(16) A Ctv. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cégnek - az egyszerűsített végelszámolás kivételével - tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. Törvényben meghatározott esetekben a cégbíróság hivatalból rendeli el végelszámolást és az ezzel összefüggő cégjegyzékadat-változásokat is hivatalból jegyzi be a cégjegyzékbe. A cégbíróság a végelszámolás elrendeléséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot. A végelszámolás lefolytatásának és a végelszámolással kapcsolatos változások bejegyzésének részletes szabályait a VIII. Fejezet tartalmazza."

(17) A Ctv. 68. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A cég bejegyzésére vonatkozó végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a létesítő okirat érvénytelensége megállapításának csak a Gt. 12. § (4) bekezdésében foglalt érvénytelenségi ok fennállása esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A Gt.-ben nem említett más érvénytelenségi ok fennállása esetében a bíróság ítéletében az érvénytelenség megállapítása mellett a végzést hatályában fenntartja, és a 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére."

(18) A Ctv. 82. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak az az oka, hogy a cégnek nincs megválasztott vezető tisztségviselője, a felügyelőbiztos - a cégbíróság végzésében meghatározottak szerint - a vezető tisztségviselő jogkörét gyakorolja. Erre tekintettel a cégbíróság a felügyelőbiztost - szükség esetén a korábbi vezető tisztségviselő törlésével egyidejűleg - a cégjegyzékbe hivatalból bejegyzi. Ha a felügyelőbiztos kirendelése a cég tagja (részvényese) kérelmére történt, a cégbíróság feljogosíthatja a felügyelőbiztost arra is, hogy betekintsen a cég könyvvezetésébe, szerződéseit, bankszámláit megvizsgálhassa."

(19) A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 7. pontja a következő, új d) alponttal egészül ki:

[I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:]

"d) a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt."

(20) A Ctv. 3. számú mellékletének I. pontja a következő 8. ponttal egészül ki:

[I. A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:]

"8. A vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt."

Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a törvény - a (2) és a (11) bekezdés kivételével - 2009. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg

a) a Cstv. 23. §-ának (1) bekezdésében és 24. §-ának (3) bekezdésében a "pénzintézet" szövegrész helyébe a "pénzügyi intézmény", 31. § (1) bekezdésének c) és f pontjában a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "15 napon belül" szövegrész lép,

b) a Gt. 23. §-ának (3) bekezdésében a "törlést követő két évig" szövegrész helyébe a "törlést követő három évig" szövegrész lép,

c) hatályát veszti

ca) a Cstv. 27. §-ának (5) bekezdése,

cb) a Cstv. 63. §-ának (1) bekezdése,

cc) a Ctv. 55. §-ának (3) bekezdése, 101. §-ának (2) bekezdése, 1. számú mellékletében a IV. rész 2. pontja és az V. rész 1. pontjának c) alpontja.

(2) E bekezdés, továbbá e törvény 49. §-ának (2)-(4) bekezdése és e § (11) bekezdése a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) E törvény 1-50. §-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) E törvény rendelkezéseit - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel és a (6)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az ezt követően kezdeményezett csődeljárásokra, felszámolási eljárásokra, illetve végelszámolási eljárásokra kell alkalmazni. A Cstv. 7. § (3) bekezdés b) pontja szerinti - a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számított legalább kétéves időtartamra vonatkozó - követelményt a hatálybalépést követően kezdeményezett csődeljárásokat követő újabb csődeljárásoknál kell alkalmazni.

(5) A Cstv. 59. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a zárómérleget még nem készítették el.

(6) A Cstv. 59. § (6) bekezdése szerinti visszapótlást először a 2010. tárgyévre vonatkozóan kell teljesíteni.

(7) A Cstv. 11. § (3) bekezdése szerinti szabályokat az e törvény hatálybalépését követően kikötött óvadékokra kell alkalmazni, a hatálybalépést megelőzően kikötött óvadékokra pedig a 11. § (3) bekezdésében foglaltakat oly módon kell alkalmazni, hogy a fizetési haladék nem érinti az óvadék érvényesíthetőségét, ha az óvadéki jogosult a 11. § (3) bekezdés a)-i) pontja szerinti szervezet.

(8) A felszámolók és vagyonfelügyelők Cstv. 27/A. §-ában említett módon történő kiválasztására vonatkozó rendelkezéseket 2010. július 1-jétől kell alkalmazni. A felszámolók a folyamatban lévő kijelöléseikre vonatkozó adatokat 2010. június 1-jéig kötelesek a honlapjukon közzétenni.

(9) A Gt. - e § (1) bekezdés b) pontjával megállapított - 23. § (3) bekezdésében foglalt hároméves tilalmat a hatálybalépést követően indult megszüntetési eljárásokra kell alkalmazni. A Gt. 23. § (4) bekezdése szerinti tilalmat a hatálybalépést követően indult felszámolási eljárásokkal összefüggésben megállapított felelősségre kell alkalmazni.

(10)[54]

(11) E törvény 49. §-ának (2)-(3) bekezdései a 78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által a részvénytársaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról szóló 2007. november 13-i 2007/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.09.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.24.

[52] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.24.

[53] Hatályon kívül helyezte e törvény 51. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.24.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCVII. törvény 162. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.03.01.

Tartalomjegyzék