62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet

az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-ának (2) bekezdése i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a bányafelügyeletet érintő Európai Bizottság részére (a továbbiakban: Bizottság) teljesítendő jelentéstételi és közzétételi rendre terjed ki.

2. §[1]

3. §

A rendelet 2. melléklete tartalmazza azokat a bányászatihulladék-kezelő létesítmény engedélyben foglalt információkat, melyeket megkeresés után a bányafelügyelet a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet (a továbbiakban: Bhr.) alapján a közösségi statisztikai hivatalok számára hozzáférhetővé tesz.

4. §[2]

Abban az esetben, ha a bányafelügyelet a Bhr. 10. §-ának (4) bekezdése, valamint a 11. §-ának (5) bekezdése szerinti bányászati hulladékkezelés során fellépett üzemzavar, baleset és környezeti károkozás következik be, a bányafelügyelet a 3. mellékletben meghatározott információkat minden eseményre vonatkozóan évente megküldi a bányászati ügyekért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). Ezeknek az információknak a május 1-jén kezdődő és a következő év április 30-ig tartó időszakra kell kiterjedniük, és azokat legkésőbb ez utóbbi év július 1-jéig kell megküldeni a Bizottságnak.

5. §

A bányafelügyelet a bányászati hulladékok kezeléséről szóló jogszabályban említett hulladékkezelési létesítményekről szóló jelentését a rendelet 4. mellékletben foglalt kérdőív felhasználásával készíti el, és a miniszter útján eljuttatja a Bizottságnak.

6. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben említett dokumentumokat a bányafelügyelet a továbbítást követő 8 napon belül honlapján közzéteszi, és ott legalább 30 napig szerepelteti.

(2) Ha a Bizottság a továbbított dokumentumok javítását vagy kiegészítését kéri, a módosításokat követően a (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)[3]

b) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve (2006. március 15.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról;

c) Az Európai Bizottság 2009/358/EK határozata (2009. április 29.) az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett információk összehangolásáról és rendszeres továbbításáról, valamint a 18. cikkében említett kérdőívről.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez[4]

2. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

A bányászati hulladékok kezelésére kiadott bányafelügyeleti engedélyekről közlendő információk

1. A létesítmény neve és címe, az engedély kiadására illetékes hatóság és az ellenőrzésre illetékes hatóság megjelölése.

2. A kiadott engedélyre vonatkozó alapvető információk, ideértve az engedély kiadásának időpontját, érvényességi idejét, a hulladékkezelő létesítmény osztályát, és a létesítmény üzemeltetési fázisának (működési, bezárási, vagy bezárás utáni fázis) megjelölését.

3. Amennyiben szükséges, a hulladék típusára vonatkozó információk, valamint a létesítmények és a felügyeleti és ellenőrzési eljárások rövid leírása.

3. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

A bányászati hulladékkezelés során fellépett üzemzavarokról, balesetekről és környezeti károkozásról közlendő információk

Minden egyes eseményre vonatkozóan a következő információkat kell összegyűjteni és a Bizottságnak megküldeni:

1. A létesítmény neve és címe, az engedély kiadására illetékes hatóság és az ellenőrzésre illetékes hatóság.

2. A kiadott engedélyre vonatkozó információk, ideértve az engedély kiadásának időpontját, érvényességi idejét, a hulladékkezelő létesítmény osztályát, a hulladék típusát, valamint a berendezések és a felügyeleti és ellenőrzési eljárások rövid leírását; a létesítmény üzemeltetési fázisának (működési, bezárási, vagy bezárás utáni fázis) leírását.

3. Az esemény leírása, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az esemény jellege és leírása; az esemény észlelésének leírása; az esemény helye és ideje;

b) az üzemeltető által az illetékes hatóságoknak megküldött információk, valamint a nyilvánossággal és - amennyiben releváns - határokon átnyúló hatás esetén az esetlegesen érintett más tagállamokkal közölt információk leírása és ezen információk továbbításának ideje;

c) a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások, valamint a hulladékkezelő létesítmény stabilitását érintő lehetséges következmények értékelése;

d) az esemény lehetséges okainak elemzése.

4. Az esemény utáni helyreállítás érdekében tett korrekciós intézkedések:

a) amennyiben alkalmazandó, a vészhelyzeti terv végrehajtásának leírása;

b) az illetékes hatóságok által adott utasítások típusa;

c) egyéb intézkedések.

5. Az ugyanilyen jellegű események bekövetkezésének megelőzése érdekében hozott intézkedések leírása, így különösen:

a) az engedély új feltételei;

b) a felügyeleti és az ellenőrzési rendszer kiigazítása;

c) az információtovábbítás javítása;

d) egyéb intézkedések.

6. A 2006/21/EK irányelv végrehajtásának javítása szempontjából esetlegesen hasznos további információk más tagállamok és a Bizottság számára.

4. melléklet a 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelethez

Kérdőív az Európai Unió bányászati hulladékok kezelését szabályozó közösségi jog végrehajtásáról szóló jelentéstételhez

A. rész

Az első jelentéstételi időszakra vonatkozóan egy alkalommal megválaszolandó kérdések

1. Igazgatási szervezet és általános információk

Azoknak a hatóságoknak a megjelölése, melyek illetékessége alá tartoznak a következők:

a) az üzemeltetők által előterjesztett hulladékgazdálkodási tervek ellenőrzése és jóváhagyása;

b) külső vészhelyzeti tervek elfogadása az "A" osztályba sorolt létesítmények tekintetében;

c) engedélyek kiadása és módosítása, valamint a pénzügyi biztosíték megállapítása és felülvizsgálata; és

d) hulladékkezelő létesítmények helyszíni vizsgálatának lefolytatása.

2. Hulladékgazdálkodási tervek és a súlyos balesetek megelőzése és az azokkal kapcsolatos információk

a) A hulladékgazdálkodási tervek jóváhagyására létrehozott eljárások rövid leírása.

b) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezetének hatályába nem tartozó "A" osztályba sorolt létesítményekre vonatkozóan az alábbiak érdekében hozott intézkedések leírása:

ba) a súlyos baleseti kockázatok azonosítása,

bb) a szükséges jellemzőknek a létesítmény tervezése, üzemeltetése és bezárása során történő beépítése, és

bc) az emberi egészségre és/vagy a környezetre gyakorolt káros hatások korlátozása.

3. Engedély és pénzügyi biztosíték

a) Azoknak az intézkedéseknek a megjelölése, melyeket annak érdekében tettek, hogy 2012. május 1-jéig valamennyi működő létesítmény rendelkezzen az irányelvnek megfelelő engedéllyel.

b) Azoknak az intézkedéseknek a rövid leírása, amelyeket az elérhető legjobb technikáknak az engedélyek kiadására és ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező hatóságok számára megismerhetővé tétele érdekében hoztak.

c) Annak megjelölése, hogy éltek-e azzal a lehetőséggel, amelynek alapján mérsékelhetők vagy felfüggeszthetők az - inert vagy nem inert - nem veszélyes hulladék, valamint nem szennyezett talaj és tőzeg lerakására vonatkozó követelmények.

d) Azoknak az intézkedéseknek a megjelölése, melyeket annak érdekében tettek, hogy az engedélyek rendszeresen felülvizsgálatra kerüljenek.

e) A pénzügyi biztosíték létesítésére és időszakonkénti felülvizsgálatára létrehozott eljárásnak a részletes bemutatása. Hány létesítményre vonatkozóan nyújtottak már a Bhr. rendelkezéseinek megfelelő pénzügyi biztosítékot? Hogyan biztosítják, hogy 2014. május 1. előtt valamennyi létesítményre vonatkozóan sor kerül pénzügyi biztosíték nyújtására?

4. A nyilvánosság részvétele, országhatárokon átnyúló hatások

a) Annak a bemutatása, hogy a nyilvánosság észrevételeit és véleményét hogyan elemzik és veszik figyelembe az engedélyekről való döntések meghozatala előtt és a külső vészhelyzeti tervek elkészítése során.

b) Annak a bemutatása, hogy az esetlegesen országhatárokon átnyúló hatást kifejtő létesítmények tekintetében hogyan biztosítja, hogy a szükséges információkat megfelelő ideig a másik tagállam és az érintett nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljon.

c) Annak a bemutatása, hogy az "A" osztályba sorolt létesítmények tekintetében és súlyos baleset esetén milyen gyakorlati intézkedéseket hoztak annak biztosítására, hogy

ca) a szükséges információkat az üzemeltető haladéktalanul eljuttassa az illetékes hatósághoz,

cb) a biztonsági intézkedésekről és a szükséges intézkedésekről szóló információkat a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák, és

cc) az országhatárokon átnyúló hatást kifejtő létesítmények esetében az üzemeltető által szolgáltatott információkat a másik tagállamnak továbbítsák.

5. A hulladékkezelő létesítmények építése és irányítása

a) Részletes bemutatása azoknak az intézkedéseknek, melyet annak érdekében tettek, hogy a hulladékkezelő létesítmények irányítását "megfelelő szakirányú végzettséggel és szakértői engedéllyel rendelkező személy lássa el, és a személyzet megfelelő képzésben részesüljön.

b) Rövid ismertetése annak az eljárásnak, amelyet a hatóságnak minden, a létesítmény stabilitását esetlegesen veszélyeztető eseményről és a felügyeleti eljárás által feltárt jelentős környezeti hatásról 48 órán belül történő értesítésére hoztak létre.

c) Annak a leírása, hogy az illetékes hatóság hogyan ellenőrzi a felügyeleti eredményekről készített rendszeres jelentéseket

ca) az üzemeltető eljuttatja a hatóságnak, és

cb) e jelentések bizonyítják az engedélyezési feltételek betartását.

6. A bezárásra és a bezárás utáni időszakra vonatkozó eljárás, nyilvántartás

a) Rövid bemutatása annak az eljárásnak, mely alapján a létesítmény bezárását követően és amikor a hatóság szükségesnek ítéli, a létesítmény stabilitásának rendszeres ellenőrzésére és a környezeti hatások minimalizálására irányuló intézkedések meghozatalára kerül sor.

b) Részletes bemutatása annak, hogy milyen intézkedéseket hoztak a bezárt létesítményekre vonatkozó nyilvántartás 2012. május 1-jéig történő elkészítése érdekében.

7. Vizsgálatok

a) Rövid ismertetése annak, hogy figyelembe veszik-e az irányelv alkalmazási körébe tartozó létesítmények ellenőrzése során a környezetvédelmi ellenőrzések minimumkövetelményeit, és ha igen, milyen módon.

b) A vizsgálatok tervezésének rövid ismertetése. Meghatároznak-e a vizsgálat céljából kiemelt létesítményeket, és ha igen, mely szempontok alapján? A vizsgálatok gyakorisága és típusa igazodik-e a létesítményekkel és környezetükkel összefüggő kockázatokhoz?

c) Ismertetése annak, hogy milyen vizsgálatokat végeznek, így például helyszíni, rutinszerű vagy nem rutinszerű vizsgálatot, mintavételt, az önfelügyelet keretében gyűjtött adatok ellenőrzését, a hulladékkezeléssel kapcsolatos műveletek naprakész nyilvántartásának ellenőrzését.

d) A jóváhagyott hulladékgazdálkodási tervek rendszeres frissítésének és felügyeletének biztosítására szolgáló intézkedések rövid ismertetése.

e) Milyen szabályok vonatkoznak a Bhr. megsértése esetén alkalmazandó szankciókra?

B. rész

Valamennyi jelentéstételi időszakra vonatkozóan megválaszolandó kérdések

1. Igazgatási szervezet és általános információk

a) A kérdőívre adott válaszok koordinálásáért felelős közigazgatási szervek megjelölése (név, cím, kapcsolattartó, e-mail cím).

b) Amennyiben lehetséges, a megadott táblázat felhasználásával annak becslése, hogy a tagállam területén hány ásványinyersanyag-kitermelésből származó hulladékot kezelő létesítmény működik.

c) A tagállam területén működő, "A" osztályba sorolt és a más tagállam területén esetlegesen környezeti hatást vagy az emberi egészségre gyakorolt hatást kifejtő hulladékkezelő létesítmények számának megadása.

2. Hulladékgazdálkodási tervek és a súlyos balesetek megelőzése és az azokkal kapcsolatos információk

a) Rövid leírás a következőkről:

aa) a jelentéstételi időszakban ideiglenesen vagy véglegesen jóváhagyott vagy elutasított hulladékgazdálkodási tervek számát, és

ab) amennyiben releváns és ha lehetséges, az adott hulladékgazdálkodási terv végleges elutasításának indokait.

b) A külső vészhelyzeti tervek felsorolása. Amennyiben még nem minden "A" osztályba sorolt létesítményre vonatkozik vészhelyzeti terv, a hiányzó tervek számának és az e tervek elkészítésének ütemezésére vonatkozó információ megadása.

c) Amennyiben elfogadták az inert hulladékoknak a felsorolását, kérjük, ennek a listának a továbbítása azon információk és adatok rövid leírásával együtt, amelyek alapján eldöntötték, hogy a felsorolt hulladékok inertnek tekinthetők.

3. Engedély és pénzügyi biztosíték

Amennyiben lehetséges, a táblázat felhasználásával azon létesítmények számának megadása, amelyek részére az irányelv rendelkezéseivel összhangban engedélyt adtak ki.

4. A bezárásra és a bezárás utáni időszakra vonatkozó eljárás, nyilvántartás

a) A jelentéstételi időszak alatt megindított és jóváhagyott bezárási eljárások számának megadása.

b) A bezárt és rendszeres felügyelet alatt álló létesítmények számának megadása.

5. Vizsgálatok

a) A jelentéstételi időszakban lefolytatott vizsgálatok számának megjelölése, amennyiben lehetséges, megkülönböztetve az alábbi létesítményekben lefolytatott vizsgálatokat:

aa) "A" osztályba sorolt létesítmények,

ab) inert hulladékot kezelő létesítmények, és

ac) nem inert, nem veszélyes hulladékot kezelő létesítmények.

Amennyiben a megfelelő földrajzi (nemzeti/regionális/helyi) szinten vizsgálati program készült, ezen program(ok) másolatának csatolása a jelentés mellékleteként.

b) Az irányelv rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó számadat, valamint a jogszabálysértés főbb okainak megadása, és az irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében tett intézkedések leírása.

6. Egyéb releváns információk

a) Összefoglaló készítése arról, hogy az irányelv végrehajtása során felmerült főbb nehézségekről, valamint ezen problémák megoldásáról.

b) A végrehajtással kapcsolatos esetleges további megjegyzések, javaslatok vagy egyéb információk leírása.

MűködőMűködő, engedéllyel rendelkező [1]Átmeneti időszakban [2]Bezárási fázisban [3]Bezárt vagy elhagyott [4]
"A" osztály [5]
ebből "Seveso" létesítmények [6]
Nem "A" osztály
Inert hulladék [7]
Nem veszélyes nem inert hulladék
Összesen

Amennyiben lehetséges, részletezze a táblázatot a következő ágazatonként: építőipari ásványi nyersanyagok, ércek, ipari ásványbányászati nyersanyagok, energetikai ásványi nyersanyagok és egyéb.

[1] A már megfelelő engedéllyel rendelkező létesítmények száma.

[2] A 2006. május 1-től hulladékot át nem vevő és 2010. december 31-ig bezárásra kerülő létesítmények száma.

[3] Azon létesítmények száma, amelyek esetében a bezárási eljárás még folyamatban van.

[4] Amennyiben lehetséges, becsülje meg az elhagyott vagy bezárt, potenciálisan káros létesítmények számát.

[5] Az "A" osztályba sorolt létesítmények.

[6] A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló jogszabály hatálya alá tartozó létesítmények.

[7] Kizárólag inert hulladékot kezelő létesítmények.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 3. § a) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

[2] Módosította a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2019.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 3. § b) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet 3. § c) pontja. Hatálytalan 2019.07.01.

Tartalomjegyzék