17/2019. (VI. 28.) ITM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

1. § Az50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Nem kell energiahordozó-készletet képezni a magánvezetékre kapcsolódó termelőnek, ha a névleges teljesítménye nem haladja meg a magánvezeték vételezőinek összesített névleges teljesítményigényét."

2. Az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet módosítása

2. § Az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet 4. §-ában a "miniszternek" szövegrész helyébe a "bányászati ügyekért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)" szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az Európai Unió közösségi jogi aktusában előírt, a bányafelügyelet által az Európai Bizottságnak teljesítendő jelentéstétel és közzététel rendjéről szóló 62/2009. (XI. 10.) KHEM rendelet

a) 2. §-a,

b) 7. § (2) bekezdés a) pontja és

c) 1. melléklete.

3. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

4. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (4) bekezdésében

a) a "+2 Celsius fok levegőhőmérsékletnél és +35 Celsius fok előremenő vízhőmérsékletnél mérve legalább 3 jósági fokú" szövegrész helyébe a "legalább 3 szezonális fűtési jóságfokú" szöveg,

b) a "legalább 3" szövegrész helyébe a "legalább 3,4" szöveg

lép.

5. § Az R1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2020. január 1-ig üzembe helyezett, legalább 3 szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyú fogyasztását, az 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti árszabások alkalmazásával kell elszámolni."

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

6. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § b) pontja és az 5. § 2020. január 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet 2. alcíme az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelethez

"1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2019. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

ABCDE
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatónem földgáztárolóból
származó földgázforrás
mennyisége
(kWh)
földgáztárolóból
származó
földgázforrás
mennyisége
(kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.júliusNKM Földgázszolgáltató Zrt.484 900 00005,231
3.augusztusNKM Földgázszolgáltató Zrt.494 700 00005,231
4.szeptemberNKM Földgázszolgáltató Zrt.785 700 00005,231

"

2. melléklet a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2019. harmadik negyedévre:

ABCD
1.hónapszerződött egyetemes szolgáltatóföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)
2.júliusNKM Földgázszolgáltató Zrt.0-
3.augusztusNKM Földgázszolgáltató Zrt.0-
4.szeptemberNKM Földgázszolgáltató Zrt.0-

"

3. melléklet a 17/2019. (VI. 28.) ITM rendelethez

"4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2019. harmadik negyedévre

ABC
1.volt közüzemi nagykereskedőföldgázforrás mennyisége
(kWh)
földgázforrás ára
(forint/kWh)
2.Magyar Földgázkereskedő Zrt.1 630 000 0003,222

"

Tartalomjegyzék