63/2009. (V. 20.) FVM rendelet

az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.) a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról,

b) a Tanács 91/68/EGK irányelve (1991. január 28.) a juh és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állategészségügyi feltételekről,

c) a Bizottság 2008/984/EK határozata (2008. december 10.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének és a 2004/226/EK határozatnak a szarvasmarha-brucellózis kimutatására szolgáló diagnosztikai tesztek tekintetében történő módosításáról."

2. §

Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a 64/432/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének és a 2004/226/EK határozatnak a szarvasmarha-brucellózis kimutatására szolgáló diagnosztikai tesztek tekintetében történő módosításáról szóló 2008. december 10-i 2008/984/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti.

(2) Az R. 2. számú melléklete "II. A brucellózis fertőzöttség gyanúja, illetve brucellózis fertőzöttség előfordulása" alcíme 1. pontjának b) alpontjában az "- a 4. sz. vonatkozó fejezete szerint -" szövegrész helyébe az "- a 4. számú melléklet szerint -" szövegrész, a "negatív, eredményre" szövegrész helyébe a "negatív eredményre" szövegrész lép.

(3) Az R. "VII. Fejezet Módosuló jogszabályok" alcíme, valamint 19-20. §-a hatályát veszti.

(4) A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről,

b) a Bizottság 2007/10/EK irányelve (2007. február 21.) a sertések hólyagos betegségének kitörése esetén a védőkörzeten belüli intézkedések bevezetése tekintetében a 92/119/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról."

(5) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a (6) bekezdésének c) pontjában a "Kamara javaslatára alapján" szövegrész helyébe a "Kamara illetékes területi szervezetének javaslata alapján", valamint 7. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "Kamara javaslata alapján" szövegrész helyébe a "Kamara illetékes területi szervezetének javaslata alapján" szövegrész lép.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 63/2009. (V. 20.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez]

A brucellózis kórjelzése

I. A szarvasmarha brucellózis (B. abortus)

1. A kórokozó azonosítása

Brucellózis gyanúja merül fel, ha vetélt anyagban, elvetélt magzatban, hüvelykifolyásban vagy tejmintában módosított saválló vagy specifikus immunhisztokémiai festési eljárásokkal a brucellákra jellemző morfológiájú organizmusok mutathatók ki, különösen, ha a gyanút szerológiai próba is alátámasztja.

A Brucella fajokat méhváladékból, vetélt vagy koraellett magzatból, tejmintából vagy egyéb szervekből (pl. nyirokcsomókból, nemi szervekből) hagyományos vagy szelektív táptalajok használatával lehet kitenyészteni.

A kitenyésztés után a faj és biovariáns azonosítása fág-érzékenységi és/vagy oxidatív metabolikus próbák, tenyésztési, biokémiai és szerológiai tulajdonságok vizsgálata alapján történhet.

A polimeráz-láncreakció alkalmazható mind kiegészítő eljárásként, mind bizonyos génszekvenciák alapján történő biotípus-meghatározásra.

Az alkalmazott eljárások és táptalajok, valamint azok standardizálása és az eredmény értékelése az OIE "A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve" ("Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals") című kiadványa (hatodik kiadás: 2008) vonatkozó fejezete előírásainak kell, hogy megfeleljenek.

2. Immunológiai próbák

2.1. Standardok

2.1.1. Antigénkészítésre aB. abortus 1-es biovariánsá-nak Weybridge 99-es vagy USDA 1119-3 törzsét kell használni a bengálvörös (rose bengal, RBT), a szérum agglutinációs (SAT), a komplementkötési (CFT), és a tej gyűrűpróbában (MRT) egyaránt.

2.1.2. Az RBT, SAT, CFT és MRT próbában is az OIE nemzetközi referencia standard savót (OIEISS), korábbi nevén WHO második nemzetközi anti-Brucella abortus savót (ISAbS) kell használni.

2.1.3. Az enzimhez kötött immunszorbens próbák (ELISA-próbák) standard savói:

a) az OIEISS,

b) a gyenge pozitív OIE ELISA standard savó (OIEELISAwpSS),

c) az erős pozitív OIE ELISA standard savó (OIEELISAspSS),

d) a negatív OIE ELISA standard savó (OIEELISAnSS).

2.1.4. A fluoreszcens-polarizációs próba (FPAs) referencia standard savói a következők:

a) a gyenge pozitív OIE ELISA standard savó (OIEELISAwpSS),

b) az erős pozitív OIE ELISA standard savó (OIEELISAspSS),

c) a negatív OIE ELISA standard savó (OIEELISAnSS).

2.1.5. A 2.1.3. és 2.1.4. pontban felsorolt standard savók beszerezhetők a brucellózis vizsgálatra kijelölt közösségi referencialaboratóriumtól vagy a Veterinary Laboratories Agency-től (VLA, Weybridge, Egyesült Királyság).

2.1.6. Az OIEISS, az OIEELISAwpSS, az OIEELISAspSS és az OIEELISAnSS nemzetközi elsődleges standardok, amelyek segítségével a nemzeti referencia laboratórium másodlagos nemzeti referens standard savót ("munka standard") készít a 2.1.1. pontban említett valamennyi tesztre.

2.2. ELISA-próbák és további, a szarvasmarha-brucellózis vérsavóból vagy tejből történő kimutatására szolgáló kötésen alapuló próbák

2.2.1. Anyag és reagensek

Az alkalmazott módszert és az eredmények értékelését az OIE "A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve" ("Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals") című kiadványa (hatodik kiadás: 2008) 1.1.4 fejezetében leírtaknak megfelelően validálni kell, amelynek magában kell foglalnia legalább laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatokat.

2.2.2. A próba standardizálása

2.2.2.1. A próba standardizálása egyedi savók vizsgálatára:

a) Az 1/150 előhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/2 előhí-gítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/16 előhígítású OIEELISAspSS-nek pozitív eredményt kell adniuk. Az előhígításokat negatív savóval (vagy negatív savók keverékével) kell végezni.

b) Az 1/600 előhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/8 előhígítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/64 előhígítású OIEELISAspSS-nek negatív eredményt kell adniuk. Az előhígításokat negatív savókkal (vagy negatív savók keverékével) kell végezni.

c) Az OIEELISAnSS-nek mindig negatívnak kell lennie.

2.2.2.2. A próba standardizálása összemért savómintákra:

a) Az 1/150 előhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/2 előhígítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/16 előhígítású OIEELISAspSS-nek, amelyek esetében az előhígításokat negatív savóval (negatív savók keverékével) kell végezni, majd továbbhígítani annyiszorosára, ahány minta alkotja majd az összemért mintát, és ebben az esetben is pozilív eredményt kell adniuk.

b) Az OIEELISAnSS-nek mindig negatívnak kell lennie.

c) A próbának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az összemért savók között előforduló egyetlen pozitív mintát is kimutassa.

2.2.2.3. A próba standardizálása összemért tej- vagy tej savómintákra:

a) Az 1/1000 előhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/16 előhígítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/125 előhígítású OIEELISAspSS-nek (hígítás negatív savóval vagy negatív savók keverékével) negatív tejjel 1/10-re továbbhígítva, pozitív reakciót kell adnia.

b) Negatív tejjel 1/10 arányban hígított OIEELISAnSS-nek mindig negatívnak kell lennie.

c) A próbának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az összemért savók között előforduló egyetlen pozitív mintát is kimutassa.

2.2.3. Az ELISA alkalmazása a szarvasmarha brucellózis kórjelzésében:

2.2.3.1. Ha a 2.2.2.1 és 2.2.2.2. pontban leírt módon az ELISA a savómintákra hitelesítve van, diagnosztikai érzékenységének azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie, mint az RBT és a CFT érzékenysége. Az értékelésnél a járványügyi helyzetet figyelembe kell venni.

2.2.3.2. Ha a 2.2.2.3 pontban leírt módon az ELISA az összemért tejmintákra hitelesítve van, diagnosztikai érzékenységének azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie, mint az MRT érzékenysége. Az értékelésnél nemcsak a járványügyi helyzetet, de a tartási technológia sajátosságait is figyelembe kell venni.

2.2.3.3. Ha az ELISA-t állatszállításokhoz igazolási célra vagy állományminősítés megalapozására, illetve fenntartására alkalmazzák, a szérummintákat úgy kell összemérni, hogy az összemért minta eredménye kétséget kizáróan visszavezethető legyen a mintában levő bármelyik egyedre. Valamennyi megerősítő vizsgálatot egyedi vérsavó mintákkal kell elvégezni.

2.2.3.4. Az ELISA használható olyan tejminta vizsgálatára, amely a tejtermelő gazdaság teheneinek legalább 30%-ából származik. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy a minták visszavezethetők legyenek azokra az állatokra, amelyekből a tej származik. Valamennyi megerősítő vizsgálatot egyedi vérsavómintákkal kell elvégezni.

2.3. Komplementkötési próba (CFT)

2.3.1. Az antigén fenolos sóoldattal [0,85% NaCl (m/v) és 0,5% fenol (v/v)] vagy veronal-pufferrel készített bak-térium-szuszpenzió. Az antigén elkészíthető koncentrált törzsoldatból is, feltéve, hogy az üveg címkéjén feltüntetik a hígítási faktort. Az antigént 4 °C-on kell tárolni, fagyasztani nem szabad.

2.3.2. A savókat a következő módon kell inaktiválni:

a) szarvasmarhasavó: 56-60 °C-on 30-50 percig,

b) sertéssavó: 60 °C-on 30-50 percig.

2.3.3. A minták saját reakciójának kiiktatása érdekében a komplementet magasabb koncentrációban kell alkalmazni, mint amennyi a teljes hemolízishez szükséges volna.

2.3.4. A próba kivitelezése során a következő kontrollokat kell minden esetben elkészíteni:

a) a savó saját anti-komplementer hatásának kontrollja;

b) antigén kontroll;

c) az érzékenyített vörösvértestek kontrollja;

d) a komplement kontrollja;

e) a próba indításánál az érzékenység ellenőrzésére pozitív savókontroll;

f) a reakció specifikusságának ellenőrzésére negatív savókontroll.

2.3.5. Az eredmények kiszámítása:

Az OIEISS 1000 CFT nemzetközi egységet (ICFTU) tartalmaz ml-enként. Ha az OIEISS vizsgálata a megadott módon történik, az eredmény egy titerérték lesz (az OIEISS legnagyobb hígítása, amely 50%-os hemolízist ad,

Toiess). A vizsgált savó titerét (Ttestserum) ICFTU/ml-ben kell kifejezni. Annak érdekében, hogy az ismeretlen savó titerét ICFTU egységre alakítsuk, egy faktor (F) szükséges. Ezt a faktort a következő képlettel kell kiszámolni:

2.3.6. Az eredmények értékelése: Az a savó, amelynek titere 20 ICFTU/ml vagy annál magasabb, pozitívnak tekintendő.

2.4. Tej gyűrűpróba (MRT)

2.4.1. Az antigén fenolos sóoldattal [0,85% NaCl (m/v) és 0,5% fenol (v/v)] készített, hematoxilinnal festett bakté-rium-szuszpenzió. Az antigént 4 °C-on kell tárolni, fagyasztani nem szabad.

2.4.2. Az antigén érzékenységét be kell állítani az OIEISS-hez (standardizálás), oly módon, hogy az OIEISS negatív tejjel 1:500 arányban hígítva pozitív, 1:1000 arányban hígítva pedig negatív eredményt adjon.

2.4.3. A gyűrűpróbát a gazdaságból származó valamennyi tejeskanna vagy tanktej elegytejét tartalmazó tejmintából kell elvégezni.

2.4.4. A mintákat nem szabad fagyasztani, melegíteni vagy erőteljesen rázni.

2.4.5. A próbát a következő módszerek valamelyikével kell végrehajtani:

a) 1 ml, legalább 25 mm magas tejoszlophoz 0,03 vagy 0,05 ml standardizált festett antigént kell adni,

b) 2 ml, legalább 25 mm magas tejoszl ophoz 0,05 ml standardizált festett antigént kell adni,

c) 8 ml tejhez 0,08 ml standardizált festett antigént kell adni.

2.4.6. Az antigén és tej keverékét a pozitív és negatív standardokkal együtt 37 °C-on 60 percig kell inkubálni. A további, 4 °C-on 16-24 óráig tartó inkubálás a próba érzékeny sé gét nö ve li.

2.4.7. Az eredmény értékelése:

a) negatív reakció: színes tej, tetején színtelen tejzsír;

b) pozitív reakció: színes tej, tetején azonos színű tejzsír, vagy színtelen tej, tetején színes gyűrű.

2.5. Bengálvörös (Rose bengal) lemezpróba (RBT)

2.5.1. Antigénként bengálvörös festékkel festett, 3,65 ± 0,05 pH értékű pufferolt brucella-antigén hígítóval készített baktérium-szuszpenziót kell használni. Az antigént használatra kész állapotban kell szállítani, elkészítés után 4 °C-on kell tárolni, fagyasztani nem szabad.

2.5.2. Az antigént a baktérium-szuszpenzió koncentrációjától függetlenül kell készíteni, de az érzékenységét az OIEISS-hez be kell állítani olyan módon, hogy az OIEISS 1:45 arányú hígításban pozitív, 1:55 arányú hígításban pedig negatív eredményt adjon.

2.5.3. Az RBT-t a következő módon kell végrehajtani:

2.5.4. Az eredmény értékelése:

Bármilyen látható összecsapódás esetén a mintát pozitívnak kell tekinteni, kivéve, ha fokozott száradás látható a csepp kerületén. Pozitív és negatív standardokat mindig alkalmazni kell.

2.6. Szérum agglutinációs próba (SAT)

2.6.1. Az antigén fenolos sóoldattal [0,85% NaCl (m/v) és 0,5% fenol (v/v)] készített baktérium-szuszpenzió. Formaldehid használata tilos. Az antigén tárolható koncentrált törzsoldatként is, ha címkéjén feltüntetik a higítási faktort. A fals pozitív reakciók számának csökkentése érdekében az antigénhez EDTA adható olyan mennyiségben, hogy a tesztben a véghígítás 5 mM legyen. Az antigén-szuszpenzió pH-ját ismételten pH 7,2-re kell beállítani.

2.6.2. Az OIEISS agglutinációs titere 1000 nemzetközi egység.

2.6.3. Az antigént a baktérium-szuszpenzió koncentrációjától függetlenül kell készíteni, de az érzékenységét az OIEISS-hez kell beállítani olyan módon, hogy az antigén az OIEISS savó 1/600-1/1000 hígításával 50%-os, 1/500-1/750 hígításban pedig 75%-os agglutinációt adjon. Javasolt az új és a korábban standardizált antigén aktivitását meghatározott titerű savók vizsgálatával összehasonlítani.

2.6.4. A próba elvégezhető csőben és mikrolemezen. Az antigén és savó keverékét 16-24 órán át 37 °C-on kell inkubálni. Az egyes savókból legalább 3 hígítást kell készíteni. A gyanús savók hígítását úgy kell elkészíteni, hogy a pozitivitás határhígítása a középső csőbe (vagy lemezmélyedésbe) kerüljön.

2.6.5. Az eredmény értékelése:

A savóval kapott Brucella-agglutináció mértékét NE/ml-ben kell kifejezni. A 30 NE/ml vagy magasabb titerű savót pozitívnak kell tekinteni.

2.7. Fluoreszcenciás-polarizációs próba (FPA)

2.7.1. A próba egyaránt elvégezhető csőben és mikrolemezen. Az alkalmazott eljárások, valamint azok standardizálása és az eredmény értékelése az OIE "A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve" ("Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals") című kiadványa (hatodik kiadás: 2008) 2.4.3. fejezete (szarvasmarha-brucellózis) előírásainak kell, hogy megfeleljenek.

2.7.2. A próba standardizálása

A próbát úgy kell standardizálni, hogy

a) Az OIEELISAspSS és az OIEELISAwpSS következetesen pozitív eredményt adjon.

b) Az 1/8 előhígítású OIEELISAwpSS vagy az 1/64 előhígítású OIEELISAspSS negatív reakciót adjon. Az előhígításokat negatív savóval (vagy negatív savók keverékével) kell végezni.

c) Az OIEELISAnSS-nek mindig negatívnak kell lennie. A próba kivitelezése során a következő kontrollokat kell minden esetben elkészíteni: erős pozitív, gyenge pozitív és negatív standard savó (OIE ELISA standard savókkal kalibrálva).

3.1. Brucellózis bőrpróba (BST)

3.1.1. A BST használatának szabályai:

a) Az Európai Gazdasági Térségen belüli kereskedelemben állategészségügyi igazolásra nem használható.

b) A nem vakcinázott állatokban a brucellózis kimutatására az egyik legspecifikusabb próba, de önmagában a pozitív intradermális próba alapján a diagnózis nem állítható fel.

c) Az ebben a mellékletben meghatározott szerológiai próbák egyikével negatívan reagáló szarvasmarhát, ha BST-vel pozitív, fertőzöttnek vagy fertőzöttségre gyanúsnak kell tekinteni.

d) Az ebben a mellékletben meghatározott szerológiai próbák egyikével pozitívan reagáló szarvasmarha BST-vel is megvizsgálható a szerológiai próba eredményének alátámasztására, különösen, ha a pozitívan reagáló, brucellózistól mentes, illetve brucellózistól hatóságilag mentes állományok pozitív reakcióiban a más baktériumok okozta keresztreakciók szerepe nem zárható ki.

3.1.2. A próbát standard, meghatározott brucellózis al-lergén preparátummal kell elvégezni, amely nem tartalmaz S típusú lipopoliszacharid (LPS) antigént, a nem specifikus gyulladásos reakciók, vagy a később végzett szerológiai próbák akadályoztatásnak elkerülése érdekében.

A brucellin előállítására vonatkozó előírásokat az OIE "A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve" ("Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals") című kiadványa (hatodikkiadás: 2008)2.4.3. fejezetének C1. szakasza ismerteti.

3.1.3. A próba végrehajtása

3.1.3.1. Intradermalisan 0,1 ml brucellózis allergént kell oltani a farokredőn vagy a nyak oldalán, vagy a horpa-szon levő bőrbe.

3.1.3.2. Az eredményt 48-72 óra múlva kell leolvasni.

3.1.3.3. Az oltás helyén a bőr vastagságát tolómérővel kell lemérni a beoltás előtt és az elbíráláskor.

3.1.3.4. Az eredmény értékelése:

Erős a reakció, ha a bőr az oltás helyén beszűrődött, duzzadt. Az 1,5-2 mm bőrvastagodást pozitívnak kell tekinteni.

3.2. Kompetitív enzyme-linked immunosorbent assay (cELISA)

3.2.1. A cELISA használatának szabályai:

A cELISA az Európai Gazdasági Térségen belüli kereskedelemben állat-egészségügyi igazolásra nem használható.

Az ebben a mellékletben meghatározott szerológiai próbák egyikével pozitívan reagáló szarvasmarha, cELISA próbával is megvizsgálható a szerológiai próba eredményének alátámasztására, különösen, ha a pozitívan reagáló, brucellózistól mentes, illetve brucellózistól hatóságilag mentes állományok pozitív reakcióiban a más baktériumok okozta keresztreakciók szerepe, vagy az S19 jelzésű vakcinával való oltásból származó posztvakcinális ellenanyagok perzisztálása nem zárható ki.

3.2.2. A próba végrehajtása

A próbát az OIE "A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve" ("Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals") című kiadványa (hatodik kiadás: 2008) 2.4.3. fejezetének B.2. szakasza szerint kell végrehajtani.

II. A B. melitensis vizsgálatára vonatkozó módszerek

1. A kórokozó azonosítására vonatkozóan az I. fejezet 1. pontjában leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni.

2. Egy juh- vagy kecs ke ál lo mány brucellózistól hatóságilag mentes minősítéséhez kapcsolódó vérvizsgálatokat bengálvörös próbával (RBT), vagy a juh- és kecske-brucellózis leküzdéséhez szükséges közösségi pénzügyi előírások bevezetéséről szóló 1991. május 21-i 90/242/EGK bizottsági határozat mellékletében leírt komplementkötési próbával (CFT), vagy a juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állategészségügyi feltételekről szóló 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelv 15. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott egyéb módszerrel kell végezni.

a) Az állatok egyedi szerológiai vizsgálatához csak komplementkötési próba használható.

b) Ha bengálvörös próbával (RBT) végzett vizsgálatkor a telep állatainak több mint 5%-a pozitív reakciót adott, akkor az újabb vizsgálatot az állomány valamennyi állatára kiterjedően a komplementkötési próbával (CFT) kell elvégezni.

c) A komplementkötési próbában a reakciót akkor kell pozitívnak tekinteni, ha a vérsavó 20 vagy több nemzetközi komplementkötő (ICFT) egység ellenanyagot tartalmaz milliliterenként.

d) A vizsgálatokhoz csak olyan antigének használhatók, amelyeket a nemzeti referencia laboratórium a B. abortus elleni, (ún.) második nemzetközi standard vérsavóval szabványosított (hitelesített).

III. Hivatalos szerológiai próba a B. ovis fertőzöttség kimutatására

1. E fertőzöttség vonatkozásában a komplementkötési próba (CFT) a hivatalos vizsgálati módszer.

2. A vizsgálatokhoz csak olyan specifikus antigén használható, amelyet a nemzeti referencia laboratórium a B. ovis elleni nemzetközi standard vérsavóval szabványosított (hitelesített).

3. A munkavérsavót az Egyesült Királyság Központi Állategészségügyi Laboratóriuma (Addlestone/Wey-bridge, Surrey, U.K.) által előállított B. ovis elleni nemzetközi standard vérsavóval kell szabványosítani (beállítani).

4. A vizsgálat eredményét akkor kell pozitívnak tekinteni, ha a vérsavó 50 vagy több nemzetközi egység ellenanyagot tartalmaz milliliterenként.

IV. Nemzeti referencia laboratórium

1. A nemzeti referencia laboratórium feladatai:

a) a tagállamban használt módszer megbízhatóságát igazoló hitelesítő vizsgálatok eredményeinek jóváhagyása;

b) ELISA-próba használata esetén megállapítani az összemért minták számának maximumát;

c) a nemzeti másodlagos standard referencia savó (munka standard) kalibrálása az elsődleges nemzetközi standard referencia savóhoz a 2.1.6-nak megfelelően;

d) az országban használt valamennyi antigén és ELISA tétel minőségi ellenőrzése;

e) a közösségi brucella referencia laboratóriummal való együttműködés és ajánlásainak követése.

2. A nemzeti referencia laboratórium

Neve: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság Címe: 1149 Budapest, Tábornok utca 2.

Tartalomjegyzék