64/2009. (III. 31.) Korm. rendelet

az energia-végfelhasználás hatékonyságával és az energetikai szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az 1. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 19. pontjában, a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában, a 3. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében, az 5. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §[2]

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. §[3]

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §[4]

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §[5]

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés szerinti kivétellel -2009. április 1-jén lép hatályba, az 1. §-a, 3-5. §-a, valamint 6. § (5) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba, és 2009. július 2-án hatályát veszti.

(3) A Magyar Energia Hivatal az elektronikus fogyasztásmérési-rendszer bevezetéséről a VET Vhr. 14/A. §-a és a GET Vhr. 8/A. §-a szerinti tájékoztatást a Kormány részére első alkalommal 2009. május 30-ig készíti el.

(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3., 6., 12., 13. és 18. cikke, és

b) az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1-3. cikke, I. és II. melléklete [1. § (6) bekezdés].

(5)[6]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.04.02.

Tartalomjegyzék