70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet

a kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, aki a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) hatálya alá tartozó Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozást indít el, és megfelel a következő feltételeknek:

aa) elmúlt 18 éves, de a hitelkérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be, és

ab) mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő, vagy egyéni vállalkozó, és

ac) rendelkezik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. számú mellékletében felsorolt végzettségek legalább egyikével vagy felsőfokú agrárvégzettséggel rendelkezik, vagy az 5. számú mellékletben nem szereplő, a mezőgazdasági termeléssel közvetlenül összefüggő szakképzettségét, vagy diplomáját az Irányító Hatóság elismeri, valamint

ad) gazdálkodási tevékenységének fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be;

b) mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR'08) I. Mellékletében szereplő 01.1., 01.2., 01.3., 01.4., 01.5., 01.6. és 01.7 szerinti tevékenységek;

c) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/200l/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-ei 1857/2006/EK bizottsági rendelet;

d) beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdésének 7. pontjában foglaltak szerinti ráfordítások összessége;

e) egyszerű pótló beruházás: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikkének 17. pontja szerinti beruházás;

f) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.;

g) kedvezményes díjú kezességvállalás: kezességvállaló intézmény által az Európai Bizottság rendelkezéseinek megfelelően kalkulált piaci díjnál kedvezőbb díjon vállalt kezesség;

h) támogatástartalom: az állami támogatás forintban számolt támogatási egyenértéke, a kezességvállaló intézmény által vállalt kezesség támogatástartalmának kiszámítási módját az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendeletéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet tartalmazza;

i) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;

j) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti vállalkozás;

k) piaci hitel: pénzügyi intézmények által piaci alapon nyújtott hitel vagy kölcsön.

2. §

(1) A kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvezményes díjú kezesség igénybevételére jogosult a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint nyilvántartásba vett vagy legkésőbb a kezességvállalási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtott törvény szerinti kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV), valamint őstermelő.

(2) Nem jogosult kedvezményes díjú kezesség igénybevételére az a KKV, valamint őstermelő, amely:

a) a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll;

b) a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

c) állami kezesség, állami garancia, illetve viszontga-rancia beváltásából eredő állammal szembeni tartozása áll fenn;

d) nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel;

e) valamely, az EU által finanszírozott támogatás visszafizetésére kötelező határozat hatálya alatt áll és tartozását nem egyenlítette ki;

f) neki felróható okból nem teljesítette a kezességvállalási kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek nem felel meg.

3. §

(1) A kedvezményes díjú kezességvállalás az alábbi célokat szolgáló piaci hitelekhez nyújtható:

a) a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházások:

aa) ingatlanok építése, megvásárlása, fejlesztése,

ab) gépek és berendezések vásárlása,

ac) számítógépes szoftverek vásárlása,

ad) nem építési célú földvásárlás a beruházás költségének legfeljebb 10%-áig,

ae) beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozása;

b) a fiatal mezőgazdasági termelők tevékenységének megkezdéséhez szükséges, az a) pont szerinti valamely beruházás megvalósítása;

(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás nem engedélyezhető az alábbi célokat szolgáló piaci hitelek esetén:

a) exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finanszírozása;

b) importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítése;

c) olyan támogatások, amelyek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

d) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása;

e) egynyári növények telepítése;

f) víztelenítő vagy öntözőberendezések vásárlása, kivéve, ha a termelő korábban is folytatott öntözést és a tervezett beruházás a vízfelhasználást a korábbiakhoz képest legalább 25%-kal csökkenti;

g) egyszerű pótló beruházásokhoz;

h) megkezdett beruházás finanszírozása;

i) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges beruházásokhoz;

j) nehéz helyzetben lévő vállalkozás beruházásainak finanszírozásához;

k) más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;

l) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;

m) gépek és berendezések lízingszerződésével összefüggő költségeinek finanszírozására,

n) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) alapján nyújtott támogatás igénybevétele esetén, ha az azonos elszámolható költségekre vonatkozó támogatás halmozódás összege meghaladja a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben meghatározott felső határt.

(3) Amennyiben a közösségi jogszabályok, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott közvetlen támogatási rendszerek korlátozzák a termelést, úgy a korlátot túllépő termelésnövekedést eredményező beruházáshoz e rendelet alapján kezességvállalás nem nyújtható.

4. §

(1) E rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás közvetett állami támogatás nyújtását jelenti a KKV-k számára.

(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás támogatástartalmát a kezességvállaló intézmény az 1. § i) pontja szerint számolja ki, és erről, valamint a támogatási jogcímről a támogatás odaítélésekor a Melléklet szerinti támogatástartalomról szóló igazolásban tájékoztatja a kedvezményezett KKV-t, valamint őstermelőt.

(3) A kezességvállaló intézmény a támogatástartalom meghatározásakor a kezesség elbírálásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott euró deviza középárfolyamot veszi figyelembe, amelyet az általa kiállított igazoláson is feltüntet.

5. §

A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikk (9) bekezdése alapján az egyedi vállalkozások mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásaihoz nyújtott legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000 eurót bármely három pénzügyi évből álló bármely periódus során, vagy az 500 000 eurót, ha a hitelfelvevő vállalkozás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikke a) pontjának az (i), (ii) és (iii) alpontjában említett kedvezőtlen adottságú térségben található.

6. §

(1) A kezességvállaló intézmény a kiadott támogatástartalomról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.

(2) A kezességvállaló intézmény a kedvezményes díjú kezesség támogatástartalmáról rendelkezésére álló adatokat a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján külön meghatározott ütemezésben az agrárpolitikáért felelős miniszter vagy az általa megjelölt szerv rendelkezésére bocsátja.

(3) A kedvezményes díjú kezességvállalási programról az agrárpolitikáért felelős miniszter éves jelentést állít össze, amelyet az Európai Bizottság részére továbbít a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében foglalt formában.

7. §

(1) Amennyiben a KKV a kedvezményes díjú kezességvállalást olyan beruházáshoz kívánja felhasználni, amelyhez az ÚMVP-ben megjelölt fejlesztési kérelmet nyújt be, úgy a kezességvállalási kérelem benyújtásakor a kezességvállalást kérőnek nyilatkoznia kell az ÚMVP keretében kapott támogatás összegéről.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti támogatás és az e rendelet szerinti kezességvállalás támogatástartalma együttesen meghaladná a csoportmentességi rendelet 4. cikk (9) pontjában meghatározott mértéket, kezesség csak piaci díj felszámításával adható.

(3)[1] Ha a beruházás forrásai között a hitelkérelemben ÚMVP támogatási forrás is szerepel, akkor a kezességvállaló intézmény az általa vállalt kedvezményes díjú kezességvállalás támogatástartalmáról kiállított igazolás egy példányát a szerződés aláírását követő 15 napon belül megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

8. §

(1) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendeletmódosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK Bizottsági rendelet (HL. L. 358. 2006. 12. 16. 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) E rendelet keretében nyújtott állami támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással - beleértve a csekély összegű támogatásokat is -, amennyiben az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná a 1857/2006/EK rendeletben megállapított felső határt.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelethez

Támogatástartalomról szóló igazolás
 Iktatószám:
1. Azonosító adatok 
Név/megnevezés: 
Cím/székhely: 
Adószám/adóazonosító jel: 
Regisztrációs szám: 
2. A kezességvállalás főbb adatai
A kezesi szerződés megkötésének alapját képező jogszabály: ...............................................................................................................................
A kezesi szerződésben vállalt kötelezettség alapját képező kezességgel biztosított összeg: ..............................................................................
A kezességvállalási díj mértéke: ....................................................................................................................................................................................
A kezesség támogatástartalmának összege Ft: ..........................................................................................................................................................
Átváltási árfolyam: EKB ........... én érvényes árfolyam: 1 EUR = HUF
Alulírott igazolom, hogy .................. igénylő a......... számú hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességvállalás miatt ..... forint, azaz .................................. euró .................................................... támogatás tartalomban részesült.
Kelt: ..............................................
 .............................................
kezességvállaló intézmény
 

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (34) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

Tartalomjegyzék