1/2011. (I. 11.) VM rendelet

a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napokban való határidő-számítással összefüggő módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), b), d) és p) pontjában, a 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), d), e), f), g), h), i), j) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7., 8. és 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. § (11) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (5) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) és (3) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában és 112. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), b), e), f), g), h), i), k) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 8. § (2) bekezdésében a "nyolc munkanappal" szövegrész helyébe a "tíz nappal" szöveg lép.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 79. § (2) bekezdésében a "10 munkanapos" szövegrész helyébe a "15 napos" szöveg, a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "15 nappal" szöveg lép.

(3) A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében a "beérkezéstől számított 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "beérkezést követő naptól számított 15 napon" szöveg, a 8. számú melléklet 10. pont c) alpontjában a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(4) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 14. § (3) bekezdésében a "20 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg és a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 20. § (2) bekezdésében a "3 munkanappal" szövegrész helyébe az "5 nappal" szöveg, a 39. § (6) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 40. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, az 54. § (2) bekezdésében a "30 munkanap" szövegrész helyébe a "45 nap" szöveg és a "30 munkanappal" szövegrész helyébe a "45 nappal" szöveg lép.

(5) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 21. § (8) bekezdésében a "három munkanappal" szövegrész helyébe az "5 nappal" szöveg, a 23. § (7) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 31. § (10) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 38. § (2) bekezdésében a "30 munkanap" szövegrész helyébe a "45 nap" szöveg és a "30 munkanappal" szövegrész helyébe a "45 nappal" szöveg lép.

(6) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 78. §-ában a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg lép.

(7) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(8) A kedvező gabonatermésből származó előnyök kihasználása érdekében az agrártermelők részére érvényesíthető állami segítség feltételeiről szóló 149/2004. (X. 1.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(9) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 17. § (13) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(10) A használt és szennyvizek kibocsátásánakellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon"szöveg,a 12. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébea "30 napon" szöveg, a 12. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 15. § (2) bekezdésében a "kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon" szövegrész helyébe a "kérelem benyújtását követő naptól számított 15 napon" szöveg, a 16. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 16. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(11) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 6. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(12) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 36. pontjában az "5 munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg, a 9. § (6) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 33. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(13) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában a "tíz munkanapon" szövegrészek helyébe a "tizenöt napon" szövegek lépnek, a 4. § (4) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(14) A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(15) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 8. § (5) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(16) A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(17) A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdésében az "öt mukanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(18) A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésében, az 5. § (4) bekezdésében, a 7. § b) pontjában és a 10. § b) pontjában a "hét munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz munkanapon" szöveg lép.

(19) A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontjában a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg, a 4. § (1) bekezdés h) pont hb) alpontjában az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "8 nappal" szöveg lép.

(20) Az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 11. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 12. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a "20 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 16. § (1) bekezdésében az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "8 nappal" szöveg, a 16. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 19. § (5) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(21) A feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(22) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(23) A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, a 6. § (6) bekezdésében a "harminc munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg lép.

(24) A szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 11. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg lép.

(25) A borászati termékekalkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdésében a "45 munkanapon" szövegrész helyébe a "két hónapon" szöveg, a 11. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(26) A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 9. § (1) bekezdés f) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 9. § (2) bekezdés f) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 9. § (3) bekezdés b) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 10. § (5) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 11. § (4) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 13. § (3) bekezdés g) pontjában a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(27) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg, a 6. § (7) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg lép.

(28) A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(29) A szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdésében a "hét munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 14. § (5) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "45 napon" szöveg, a 22. § (6) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg lép.

(30) A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 26. § (1) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, a 27. § (4) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(31) Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "húsz munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 11. § (7) bekezdésében a "30 munkanapon" szövegrész helyébe a "45 napon" szöveg lép.

(32) A szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás támogatásának feltételeiről szóló 60/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (4) és (5) bekezdésében az "5. munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon belül" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 7. § (8) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg lép.

(33) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 19. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 30. § (6) bekezdés a) pontjában az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 61. § (4) bekezdés i) pontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 62. § (4) bekezdés j) pont je) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 63. § (4) bekezdés j) pont je) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 64. § (4) bekezdés i) pontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 69. § (4) bekezdés b) pont bk) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 70. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 40. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 74. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 94. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 23. melléklet 105. sorában a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg lép.

(34) A kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól szóló 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(35) A szőlőtelepítési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, a 4. § (6) bekezdésében a "nyolc munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 8. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 13. § (7) bekezdésében a "nyolc munkanapos" szövegrész helyébe a "tíz napos" szöveg, a 14. § (4) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, a 14. § (7) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(36) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. mellékletében szereplő táblázat "6. § (1) bekezdés h) pontja" elnevezésű sorban a "10 munkanappal" szövegrész helyébe a "15 nappal" szöveg lép.

(37) A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 4. § (5) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg, az 5. § (1) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, az 5. § (3) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg, a 18. § (2) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg, a 34. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 36. § (5) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 39. § (6) bekezdésében a "3 munkanappal" szövegrész helyébe az "5 nappal" szöveg, a 41. § (3) bekezdésében a "8 munkanapon" szövegrész helyébe a "10 napon" szöveg lép.

(38) A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjmértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "8 munkanapos" szövegrész helyébe a "10 napos" szöveg, az 5. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg, a 6. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg, a 7. § (2) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "20 napon" szöveg lép.

(39) A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg, a 4. § (1) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, a 4. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(40) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon", a 13. § (2) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon", a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(41) A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg,a 14. § (3) bekezdésében a "hét munkanapon" szövegrész helyébe a "tíz napon" szöveg lép.

(42) A szeszesitalpiac ellátását szolgáló bor lepárlásához a 2009/2010. borpiaci évben nyújtott támogatás feltételeiről szóló 9/2010. (II. 4.) FVM rendelet 4. § (6) és (7) bekezdésében a "22. munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon belül" szöveg, a 6. § (1) bekezdésében a "3 munkanapon" szövegrész helyébe az "5 napon" szöveg, a 7. § (7) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrész helyébe a "8 napon" szöveg, a 8. § (4) bekezdésében a "10 munkanapon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg lép.

(43) A tehéntejtermékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 4. § (7) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, a 14. § (6) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg és a "tíz munkanapos" szövegrész helyébe a "tizenöt napos" szöveg, a 14. § (8) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "húsz napon" szöveg lép.

(44) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 7. § (3) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(45) Az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésében az "5 munkanapon" szövegrészek helyébe a "8 napon" szöveg és a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg, az 5. § (4) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

(46) Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 9. § (5) bekezdésében a "22 munkanapnál" szövegrész helyébe a "30 napnál" szöveg lép.

(47) Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "22 munkanapon" szövegrész helyébe a "30 napon" szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére