10/2010. (IX. 29.) NFM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (10) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető "B" képesítés helyett a hajózási hatóság kérelemre)

"b) "B" kategóriájú hajóvezető képesítést állít ki, ha a hajóvezető "B" képesítéssel rendelkező személy igazolja, hogy hajóvezető "B" képesítés birtokában legalább 6 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott el és a "B" kategóriájú hajóvezetői vizsga gyakorlati részéből eredményes vizsgát tett."

2. § Az R. 10. § (11) bekezdése hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter