9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a hajózási képesítések megszerzése feltételeinek és rendjének, valamint a kiadandó okmányok (bizonyítványok) formai és tartalmi követelményeinek meghatározása tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 10. § (5)-(15) bekezdése, valamint a 4. melléklet a) és b) pontja 2009. május 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1-9. §-a, 10. § (17) bekezdése, valamint 1-6. melléklete 2009. május 2. napján hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

(5) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitány képesítéssel rendelkezők számára a hajózási hatóság kérelemre

a) "B" kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki,

b) "A" kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki eredményes tengeri vonalismereti (navigációs) különbözeti vizsga letételének igazolását követően. A különbözeti vizsgát a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és partmenti navigációs ismeretekből kell tenni.

(6) Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a hajózási hatóság a hajóskapitányi képesítésben szereplő vonalkiterjesztésnek megfelelő bejegyzést tesz.

(7) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitány képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját megelőzően hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való hajóvezetésre jogosít.

(8) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető "A" képesítéssel rendelkezők számára a hajózási hatóság kérelemre

a) "B" kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki a "B" kategóriájú hajóvezetői vizsga gyakorlati részéből tett eredményes vizsga letételének igazolását követően,

b) "A" kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki a tengeri szakasz vonalismeretét tanúsító vonalvizsga bizonyítvány tulajdonosának eredményes különbözeti tengeri vonalismereti vizsga letételének igazolását követően. Különbözeti vizsgát a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és partmenti navigációs ismeretekből kell tenni.

(9) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető "A" képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját megelőzően hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való hajóvezetésre jogosít.

(10) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető "B" képesítés helyett a hajózási hatóság kérelemre

a) a hajóvezető "B" képesítésben megjelölt, valamint az arra vonatkozó jogszabályi méretkorlátozásokat tartalmazó, "C" kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki, és a korábban kiállított képesítést bevonja. Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a bevont képesítésben szereplő vonalkiterjesztésnek megfelelő bejegyzést tesz a hajózási hatóság;

b)[10] "B" kategóriájú hajóvezető képesítést állít ki, ha a hajóvezető "B" képesítéssel rendelkező személy igazolja, hogy hajóvezető "B" képesítés birtokában legalább 6 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott el és a "B" kategóriájú hajóvezetői vizsga gyakorlati részéből eredményes vizsgát tett.

(11)[11]

(12) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető "B" képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját megelőzően hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való következő hajóvezetésre jogosít:

a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles hajón és tolt, vontatott vagy mellévett köteléken, kivéve a 600 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító hajón,

b) géphajó kormányosi szolgálat ellátására, továbbá

c) vitorlás hajóra tett vizsga esetén vitorlás hajó vezetésére.

(13) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitányi és hajóvezető "A" képesítés 2010. december 1. napja után a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre vonatkozó hajóvezetői képesítés kiadásához igazolásként nem szolgál.

(14) A 2009. május 1. napja előtt hatályos rendelkezéseknek megfelelő hajóskapitányi, hajóvezető "A" és hajóvezető "B" képesítés kiállítása, kiterjesztése, cseréje, pótlása 2009. május 1. napját követően kizárólag a 10. § (7), (9) és (12) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával történhet és azok a 10. § (7), (9) és (12) bekezdésében megjelölt határidőt követően érvényüket veszítik.

(15)[12] A szolgálati célú nagyhajóra kiállított képesítés a vonalvizsgának megfelelően, de kizárólag Magyarország területére és az Európai Unió más tagállamával közös határvizekre érvényes.

(16) Személyhajón, utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként szolgálatot teljesítő személyhajózási szakértő, elsősegélynyújtó és légzőkészülék-kezelő személyeknek a hajón való tartózkodására és a szolgálat ellátásra vonatkozóan a Rendelet 2. mellékletében foglalt rendelkezéseket

a) a nemzetközi forgalomban résztvevő hajókra 2012. január 1-jétől,

b) a csak belföldi forgalomban résztvevő hajókra 2014. január 1-jétől

kell alkalmazni.

(17)[13]

11. §

Ez a rendelet a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 1. cikkének és I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

Dr. Molnár Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1.melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez[14]

2. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez[15]

3. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEMrendelethez[16]

4. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez[17]

5. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez[18]

6. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez[19]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[10] Megállapította a 10/2010. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.09.25.

[11] Hatályon kívül helyezte a 10/2010. (IX. 29.) NFM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010.09.25.

[12] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 64. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.05.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére