11/2010. (X. 25.) KIM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61 /2009. (XII. 14.) IRM rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) Hatályát veszti a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.)

1. 2. §-a,

2. 3. § (3) bekezdése,

3. 9. § (1) és (2) bekezdése,

4. 20. § (3) bekezdése,

5. 21. § (2) bekezdése,

6. 44. § (1) és (2) bekezdése,

7. 46. § (4) bekezdése,

8. 50. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontja,

9. XI. Fejezete,

10. 105. § (3) bekezdés a) pontja,

11. 118. § (2) bekezdése,

12. 121. § (4) bekezdés a) pontja,

13. 129. §-a és

14. XIX. Fejezete.

(2) Hatályát veszti a Jszr.

1. 6. § b) pontjában az "a bevezető részében,",

2. 46. § (1) bekezdésében a "legalább háromelemű",

3. 66. § (1) bekezdésében a "további",

4. 118. § (1) bekezdésében a ", valamint a (2) bekezdésben foglalt kivétellel"

szövegrész.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § (1) A Jszr. 27. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Merev hivatkozásban a 2004. évi XXX. törvénnyel kihirdetett és a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett lisszaboni szerződéssel módosított, az Európai Közösséget létrehozó szerződés

a) megjelölése: "az Európai Unió működéséről szóló szerződés",

b) rövid megjelölése: "EUMSz".

(2) Merev hivatkozásban a 2004. évi XXX. törvénnyel kihirdetett és a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett lisszaboni szerződéssel módosított, az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés

a) megjelölése: "az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés",

b) rövid megjelölése: "EAKSz".

(3) Merev hivatkozásban a 2004. évi XXX. törvénnyel kihirdetett és a 2007. évi CLXVIII. törvénnyel kihirdetett lisszaboni szerződéssel módosított, az Európai Unióról szóló szerződés

a) megjelölése: "az Európai Unióról szóló szerződés",

b) rövid megjelölése: "EUSz"."

(2) A Jszr. 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jogszabály alapegysége a szakasz. A jogszabály tervezetének tagolása során szakasznál magasabb szintű szerkezeti egység akkor alakítható ki, ha az alacsonyabb szintű szerkezeti egységek alkalmazásával a jogszabály áttekinthetősége nem biztosítható."

(3) A Jszr. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Jogszabály kizárólag

a) szerkezeti egysége valamely hatályos szövegrésze helyébe lépő szöveg megállapításával (a továbbiakban: szövegcserés módosítás),

b) a hatályos szerkezeti egysége helyébe lépő szerkezeti egység szövegének megállapításával, illetve a hatályos szerkezeti egységében foglalt mondat helyébe lépő mondat szövegének megállapításával (a továbbiakban együtt: újraszabályozás),

c) új szerkezeti egységgel való kiegészítésével, illetve hatályos szerkezeti egysége új mondattal való kiegészítésével (a továbbiakban együtt: kiegészítés), vagy

d) még hatályba nem lépett szerkezeti egysége eltérő szöveggel történő hatálybaléptetésével

módosítható."

(4) A Jszr. 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Hatálytalan szerkezeti egység nem szabályozható újra, ehelyett a 108. § (4) bekezdése szerint kell eljárni."

(5) A Jszr. 108. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Törvény - a (4) bekezdés szerinti eset kivételével - nem egészíthető ki új könyvvel."

(6) A Jszr. 127. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Táblázatot és a 132. § szerinti idézetet a jogszabály melléklete tartalmazhat."

(7) A Jszr.

1. 46. § (2) bekezdés b) pontjában a "legalább három, egymással azonos logikai kapcsolatban álló elemből" szövegrész helyébe az "egymással azonos logikai kapcsolatban álló elemekből",

2. 51. § (5) bekezdésében az "alkotmánymódosító" szövegrész helyébe az "alkotmányozó", és

3. 75. § (1) bekezdés d) pontjában a "legfeljebb három minisztert" szövegrész helyébe a "több minisztert"

szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti a Jszr. 1. mellékletének

1. 2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., valamint 2.3.2. pontja,

2. 10. pontja és

3. 19. pontja.

(2) A Jszr. 1. melléklet 6. pontjában az "alkotmánymódosító" szövegrész helyébe az "alkotmányozó" szöveg lép.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter