15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a Pannónia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Dunaföldvár közigazgatási területén lévő külterületi 0111/26, 0109, 0116/5 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeken megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez[1]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
1.BeruházásBeruházás azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági ügyekElső fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
2.Kiemelt
nagyberuházásként a dunaföldvári "Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol előállító üzem" projekthez kapcsolódó építmények és létesítmények.
Dunaföldvár közigazgatási területén lévő
külterületi 0111/26,
0109, 0116/5 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú területek
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló kormányrendelet szerint a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajták építésügyi eljárásai
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és
Műszaki
Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
[2]
3.építésügyi hatósági eljárások (a telekalakítási eljárás kivételével)Tolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
4.környezetvédelmi hatósági eljárásokKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.útügyi hatósági eljárások
gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.útügyi hatósági eljárások az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenTolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési FelügyelőségeNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.vízjogi hatósági eljárásokKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
8.földvédelmi hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
9.ingatlannyilvántartási hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
10.telekalakítási hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
11.földmérési hatósági eljárásokPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei
kormányhivatal
földhivatala
12.erdővédelmi hatósági eljárásokBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
13.hírközlési hatósági eljárásokNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
14.bányahatósági eljárásokMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
15.talajvédelmi hatósági eljárásokTolna Megyei Kormányhivatal növény-és talajvédelmi igazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
[3]
16.kulturális örökségvédelmi hatósági eljárásokBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
17.vasúti hatósági eljárásokNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
18.tűzvédelmi
berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
hatósági eljárások
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
19.tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési hatósági eljárásokOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
20.a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokTolna Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságOrszágos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
21.azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban nemzeti
szabványban teljes-körűen nem szabályozott
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
22.nyomástartó berendezések, veszélyes folyadéktárolók engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokBaranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal"

2. melléklet a 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez[4]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

[5]
ABC
1.Szakhatósági közreműködés tárgyköreElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.építésügyTolna Megyei Kormányhivatalépítésügyért felelős miniszter
3.környezetvédelem, természetvédelem és vízügyKözép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.közlekedés: gyorsforgalmi utak és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetébenNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási HivatalaNemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.közlekedés: az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetébenTolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
6.közlekedés: vasútNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
7.közlekedés: légi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
8.közlekedés: vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
9.földtan és bányászatMagyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
10.rendészet (rendőrség) gyorsforgalmi utak eseténOrszágos Rendőrfőkapitányságrendészetért felelős miniszter
11.rendészet (rendőrség) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak eseténPaksi RendőrkapitányságTolna Megyei Rendőrfőkapitányság
12.tűzvédelemTolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.honvédelemHonvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjehonvédelemért felelős miniszter
14.katasztrófavédelemTolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.földművelésügy: termőföldvédelemPaksi Körzeti FöldhivatalTolna Megyei kormányhivatal földhivatala
16.földművelésügy: talajvédelemTolna Megyei Kormányhivatal Növény- és talajvédelmi igazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
17.földművelésügy: erdővédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti IgazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
18.kulturális örökségvédelemBaranya Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi IrodájaKulturális Örökségvédelmi Hivatal
[6]
19.egészségügyTolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási SzerveOrszágos Tisztifőorvosi Hivatal
20.hírközlésNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság HivatalaNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
21.műszaki biztonságBaranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági HatóságaMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
22.élelmiszer-biztonságTolna Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságaNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 272. §-a alapján a rendelet 54. mellékletének 1. pontja. Hatályos 2011.01.01.

[2] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 51. § - a (Melléklet 31. pont). Hatályos 2012.03.15.

[3] Módosította a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 272. §-a alapján a rendelet 54. mellékletének 2. pontja. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 51. § - a (Melléklet 31. pont). Hatályos 2012.03.15.

[6] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 51. § - a (Melléklet 31. pont). Hatályos 2012.03.15.

Tartalomjegyzék