164/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) II. Fejezete az "A PHARE ÉS AZ ÁTMENETI TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYEI" megjelölést követően a következő alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:

"A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység

9/A. § (1) A Phare intézményfejlesztési programjai és az Átmeneti Támogatás programjai esetében a kedvezményezettek kiválasztására irányuló pályáztatási feladatokat, a támogatások felhasználásával összefüggő közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a szerződéskötéssel, nyilvántartással, a pénzügyi lebonyolítással és a pénzügyi zárással kapcsolatos feladatokat a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (a továbbiakban: KPSZE) mint végrehajtó szervezet látja el.

(2) A Kormány a KPSZE feladatainak ellátására a Phare intézményfejlesztési programjai és az Átmeneti Támogatás programjai végrehajtó szervezeteként a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.-t jelöli ki."

2. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az összes jóváhagyott, Európai Bizottság által átutalt EU forrás fogadása a Kincstárban nyitott, normál piaci feltételek mellett kamatozó, euróban vezetett devizaszámlákon történik. Az Európai Bizottság előírásai szerint az EU források fogadására, támogatási eszközök programjaira elkülönítetten nyitott számlák felett kizárólag a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda rendelkezik. A számlák kezelésével kapcsolatos költség elszámolása közvetlenül a központi költségvetésből történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére."

3. § (1) Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32. § (1) Ha az Európai Bizottság visszafizetési kötelezettséget vagy levonást állapít meg, a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda kezdeményezésére a Programengedélyező intézkedik a szabálytalan felhasználásból vagy más okból eredő összegnek és kamatának, vagy a programzárás végén fennmaradó, fel nem használt összegnek az Európai Bizottság részére történő visszafizetéséről.

(2) Az (1) bekezdés szerint visszafizetendő, visszapótlandó összeg a szabálytalanságért felelős fejezetet terheli, kivéve, ha a szabálytalanságért a Programengedélyező, illetve a végrehajtó szervezet a felelős. A Programengedélyező, illetve a végrehajtó szervezet felelőssége esetén a visszafizetendő összeg a végrehajtó szervezet fejezeti felügyeletét ellátó szervet - a KPSZE mint végrehajtó szervezet esetén a költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetét - terheli.

(3) A Nemzeti Programengedélyező nevében a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda intézkedik a visszafizetendő EU támogatás összegének és nettó kamatának az Európai Bizottság részére történő visszautalásáról.

(4) Amennyiben a végrehajtó szervezet visszafizetésre vonatkozó intézkedése két hónapon belül eredménytelennek bizonyul, a szabálytalanul felhasznált EU támogatási összeg visszautalásáról a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda számlája javára a Phare és Átmeneti Támogatás projektjeinek hazai társfinanszírozási részét biztosító fejezet köteles gondoskodni. Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg a későbbiekben behajtásra kerül, a végrehajtó szervezet gondoskodik annak a program szakmai lebonyolításáért felelős fejezet költségvetése részére történő visszatérítéséről.

(5) A Programengedélyező a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül tájékoztatja a Nemzeti Programengedélyezőt és a Nemzeti Koordinátort, a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül pedig a Kormányt is, ha a visszafizetési felszólításban meghatározott összeg meghaladja az egymillió eurót.

(6) Ha a visszafizetési felszólítást a Programengedélyező vitatja, a vita rendezésének - a Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti Koordinátor folyamatos tájékoztatása melletti - felelőssége és költsége a Programengedélyezőt terheli. Az egymillió eurót meghaladó visszafizetési felszólítás esetén a Programengedélyező a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül a vitarendezés irányára és tartalmára vonatkozó állásfoglalást kér a Kormánytól."

(2) Az R. a 32. §-t követően a következő 32/A. §-sal egészül ki:

"32/A. § (1) A 32. §-ban foglaltakban a Programengedélyezőre vonatkozó kötelezettségek adott program lebonyolítására kijelölt végrehajtó szervezet vezetőjét vagy a kijelölt Programengedélyezőt terhelik. Az 1998. év előtti Phare programok tekintetében a 32. §-ban foglalt kötelezettségek az adott Phare program lebonyolítására megkötött, az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodásban kijelölt szervezet vezetőjét terhelik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott végrehajtó szervezet vezetője saját hatáskörben nem tudja biztosítani a 32. §-ban foglaltakat, akkor köteles a végrehajtó szervezet a társfinanszírozást biztosító fejezettel együttműködve gondoskodni azok végrehajtásáról.

(3) A Nemzeti Programengedélyező és a Nemzeti Koordinátor kérésére a Programengedélyező - vagy az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a végrehajtó szervezet vezetője - köteles minden információt, adatszolgáltatást megadni adott program vonatkozásában, ha az Európai Bizottság felé történő pénzügyi adatszolgáltatásokhoz kapcsolódik."

4. § Az R. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentések alapján a KEHI összefoglaló jelentést készít. Az összefoglaló jelentést a KEHI minden év május 31-ig megtárgyalásra megküldi az ÁBPE Tárcaközi Bizottság részére. Az összefoglaló jelentést a KEHI, mint Illetékes Nemzeti Pénzügyi Ellenőrző Szervezet ezt követően minden év június 30-ig megküldi a pénzügyminiszter, az Európai Bizottság és a Nemzeti Programengedélyező részére."

5. § (1) Az R. 58. és 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"58. § (1) A szabálytalanságok jelentése érdekében az MVH, a végrehajtó szervezetek, (a továbbiakban együtt: szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet), valamint a PM Nemzeti Programengedélyező Iroda együttműködik az OLAF Koordinációs Irodával.

(2) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője - jogszabály vagy megállapodás alapján - kijelöli a szabálytalansági ügyek nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős). A szabálytalanság-felelős nem lehet a függetlenített belső ellenőrzési egység.

(3) A szabálytalanság-felelős

a) gondoskodik a szabálytalanságok nyilvántartásáról,

b) elkészíti a szabálytalanságok kivizsgálására és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot,

c) nyomon követi a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtását, valamint

d) összeállítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentéseket.

59. § (1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetője köteles intézkedni a programok előírásai szerinti és a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükséges korrekciókról és a személyi felelősség megállapításáról.

(2) A szabálytalansági jelentési rendszer koordinációjáért a Nemzeti Programengedélyező a felelős.

(3) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Nemzeti Programengedélyezőt."

(2) Az R. az 59. §-t követően a következő 59/A. és 59/B. §-sal egészül ki:

"59/A. § (1) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a tárgynegyedévet követő 45 napon belül, ha szabálytalanság vagy visszaélés gyanúja merült fel, ennek tényéről, ilyen hiányában arról tájékoztatja a Nemzeti Programengedélyezőt, hogy a program lebonyolítása során nem merült fel szabálytalanság vagy visszaélés.

(2) A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedések végrehajtásáról és azok eredményeiről a - szabálytalanságról hozott döntést követő 5 munkanapon belül - jelentést küld a Nemzeti Programengedélyező részére abban az esetben, ha a szabálytalanság újfajta jogellenes gyakorlat elkövetésére utal.

(3) Az (1) bekezdés szerinti negyedéves jelentések alapján a Nemzeti Programengedélyező a negyedévet követő hét héten belül köteles jelentést küldeni az EDIS Bizottság, az ÁBPE Tárcaközi Bizottság és az OLAF Koordinációs Iroda részére a programok lebonyolítása során észlelt és azokkal kapcsolatos szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentéseket az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(4) A (2) bekezdés szerinti jelentést a Nemzeti Programengedélyező köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldeni az EDIS Bizottság, az ÁBPE Tárcaközi Bizottság és az OLAF Koordinációs Iroda részére. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Európai Csalásellenes Hivatal) részére.

(5) A Programengedélyező gondoskodik a szabálytalanul felhasznált összegnek - a szabálytalansági döntéstől számított két hónapon belül történő - behajtásáról.

59/B. § A szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezeteknél a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásában részt vevő minden személynek összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozatot kell tennie."

6. § Az R.

a) 2. § 11. pontjában az "ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht." szövegrész helyébe az "ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft." szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a "helyettes államtitkár" szövegrészek helyébe a "szakállamtitkár" szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében a "szakmai lebonyolításért felelős Programengedélyező" szövegrész helyébe a "végrehajtó szervezet vezetője" szöveg,

d) 27. §-ában az "az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 70-77. §-aiban" szövegrész helyébe az "az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 108-154. §-ában" szöveg,

e) 30. § c) pontjában a "határidejeit" szövegrész helyébe a "határidőit" szöveg,

f) 40. § (3) bekezdésében a "gondoskodni, a tervezési körirattal, illetve a mindenkori költségvetési törvény előírásaival" szövegrész helyébe a "gondoskodni az Áht. előírásaival" szöveg,

g) 47. § (1) bekezdésében az "államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe az "Ámr." szöveg,

h) 64. §-ában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda, az MVH, valamint a végrehajtó" szövegrész helyébe a "szabálytalansági vizsgálatot lefolytató" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti az R. 2. § 8. és 12. pontja, 42. § (2) bekezdés c) pontja, 61. §-a és 65. §-a.

2. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

[Az Ügynökség:]

"l) ellátja a Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait."

9. § Az R2. 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Ügynökség-]

"i) ellátja a PHARE programokkal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat, e tevékenységében a Segélykoordinációs Bizottság támogatja, ellátja továbbá a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat;"

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2010. július 1-jén hatályát veszti.

(2) Az 1-7. § és a 9. § 2010. június 30-án lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék