173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték Városföld és Bátmonostor közötti szakasza kiépítéséhez,

b) a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték Bátmonostor és a Dráva keresztezés közötti szakasza kiépítéséhez és

a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)[1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség, valamint a megismételt eljárások kivételével - a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően - az 1. melléklet szerinti ügyben - megindult

a)[2]

b)[3] és az e rendelet hatálybalépését követően jogerősen lezárult eljárások iratait az ügyben eljárt hatóság - az eljárás jogerős befejezését követő tíz napon belül - megküldi annak a hatóságnak, amely az e rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik olyan még meg nem indult eljárás lefolytatására, amely megindításának feltétele a lezárult eljárásban megadott engedély.

4. §[4] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[5] Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[6] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[7] A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez[8]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

[9]
ABC
1.Beruházás és azonosítójaA beruházás megvalósításával kapcsolatos
engedélyek, engedélyezési eljárások
Eljáró hatóság
2.Magyar-horvát összekötő
földgázszállító-vezeték és a
kapcsolódó beruházások a
Városföld-Bátmonostor
szakaszon.
Városföld kompresszorállomásra vonatkozó
előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi
hatásvizsgálati engedélyezés, egységes
környezethasználati engedély
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
3.vízjogi üzemeltetési engedély vezeték
szilárdsági nyomás próbához
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
4.régészeti feltárási engedélyilletékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
5.külső villamos energia ellátás kiépítésére és
oszlop áthelyezésére vonatkozó engedélyek
illetékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
6.erdő igénybevétel és fakivágási engedélyBács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
7.termőföld más célú hasznosítására vonatkozó
engedély
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
8.bányaszolgalom alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
9.gázvezeték és tartozékai építési
engedélyeztetése
Jász-Nagykun-Szolnok
VármegyeiKormányhivatal
10.Városföld kompresszorállomás épületre
vonatkozó építésügyi hatósági engedély
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
11.Báta kompresszorállomásra vonatkozó előzetes
környezetvédelmi és környezetvédelmi
hatásvizsgálati engedélyezés, egységes
környezethasználati engedély
Tolna Vármegyei
Kormányhivatal
12.vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomás
próbához vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
13.régészeti feltárási engedélyilletékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
14.külső villamos energia ellátás kiépítésére
vonatkozó engedély
illetékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
15.erdő igénybevétel és fakivágási engedélyBács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
16.termőföld más célú hasznosítására vonatkozó
engedély
Bács-Kiskun Vármegyei
Kormányhivatal
17.bányaszolgalom alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és vármegyei
kormányhivatal
18.gázvezeték és tartozékai építési
engedélyeztetése
Jász-Nagykun-Szolnok
VármegyeiKormányhivatal
19.Báta kompresszorállomás vonatkozásában
beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítésének engedélyezése
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
20.beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések
létesítésének engedélyezése
a) Túrony szakaszoló állomáson,
b) Drávaszerdahely szakaszoló és
mérőállomáson
illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
21.építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
a) Báta
kompresszorállomás épület,
b) Drávaszerdahely mérőállomás
a) Tolna Vármegyei
Kormányhivatal b) Baranya
Vármegyei Kormányhivatal
22.Báta kompresszorállomás bekötőút
vonatkozásában útügyi hatósági engedélyezési
eljárások
Tolna Vármegyei
Kormányhivatal

2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez[10]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § f) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[3] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (148) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[5] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[7] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Megállapította a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a (ld. 14. melléklet). Hatályos 2020.03.01.

[9] Módosította az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

Tartalomjegyzék