Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség kivételével - a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően - az 1. melléklet szerinti ügyben - megindult

a)[1]

b)[2] és az e rendelet hatálybalépését követően jogerősen lezárult eljárások iratait az ügyben eljárt hatóság - az eljárás jogerős befejezését követő tíz napon belül - megküldi annak a hatóságnak, amely az e rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik olyan még meg nem indult eljárás lefolytatására, amely megindításának feltétele a lezárult eljárásban megadott engedély.

4. §[3] (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §[4] (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez[5]

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCD
1.Beruházás és
azonosítója
A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos
engedélyek,
engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró
hatóság
Fellebbezés
elbírálására jogosult
hatóság
2.A Nabucco
földgázszállító vezeték
és telepített
létesítményei, épített
építményei, valamint
azok biztonsági övezete
által lehatárolt
területeken megvalósuló
beruházás építményei.
A térbeli rend
szempontjából
meghatározó települések
az Országos
Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 1/10. számú
melléklete szerint:
(Románia) - országhatár
- Nagylak -
Hódmezővásárhely -
Kecskemét - Adony -
Székesfehérvár - Mór -
Tét - Rajka - országhatár
- (Ausztria).
bányahatósági építési
engedélyek
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
3.a telekalakítási eljárás
kivételével az építésügyi
hatósági engedélyek
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
4.környezetvédelmi
hatósági engedélyek
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
5.közforgalom elől el nem
zárt magánutak útügyi
építésügyi hatósági
engedélye
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatala
6.vízügyi hatósági
engedélyek
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.műszaki biztonsági
hatóság hatáskörébe
tartozó sajátos
építményfajtákra
vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
8.régészeti feltárási
engedély
illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
9.erdő igénybevétel és
fakivágási engedély
illetékes járási hivatalPest Megyei
Kormányhivatal
10.termőföld más célú
hasznosítására
vonatkozó engedély
illetékes járási hivatalilletékes megyei
kormányhivatal
11.bányaszolgalom
alapítására irányuló
engedélyezési eljárás
illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal
nincs
12.beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
ügyeivel kapcsolatos
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
13.a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
14.tűzvédelmi használati
előírások és a
tűzoltóságok
beavatkozásával
kapcsolatos
követelmények alóli
eltérési engedélyezési
eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
15.veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos
balesetek elleni
védekezésre vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások
illetékes
katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
16.tűzvédelmi létesítési
előírások alóli eltérési
engedélyezési eljárások
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
nincs

2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez[6]

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

[7]
ABC
1.Szakhatósági közreműködés
tárgya
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2.Közúti közlekedésBudapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
3.Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszternincs
4.Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a)közlekedésért felelős miniszter
b) honvédelemért felelős
miniszter
nincs
5.Vízi utat, vízi közlekedést érintő
építmény
Budapest Főváros
Kormányhivatala
közlekedésért felelős miniszter
6.Tűzvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.Honvédelemhonvédelemért felelős miniszternincs
8.Talajvédelem, erdővédelemilletékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
9.Régészet és műemlékvédelem és
világörökség
illetékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
10.Gyógyfürdők, gyógyhely,
ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap
lelőhely védelme
Budapest Főváros Kormányhivatalaegészségügyért felelős miniszter
11.Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
12.Egészségügy, közegészségügyilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
13.Bányászat, bányászati vagy
gázipari létesítmény érintettsége
esetén
illetékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
14.Műszaki biztonságilletékes járási (fővárosi kerületi)
hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala
15.Helyi jelentőségű védett
természeti terület vagy arra
közvetlen hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény esetén
települési önkormányzat jegyzőjeilletékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
16.Termőföldvédelemilletékes járási hivatalilletékes megyei kormányhivatal
17.A területrendezési tervekkel való
összhang megteremtése
illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal
területrendezésért felelős
miniszter
18.Ásványvagyon védelemilletékes megyei kormányhivatalMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
19.Környezetvédelem és
természetvédelem
illetékes járási hivatalPest Megyei Kormányhivatal
20.Vízügy és vízvédelemilletékes katasztrófavédelmi
igazgatóság
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
21.Közlekedésrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § g) pontja. Hatálytalan 2011.01.01.

[2] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (149) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[3] Beiktatta a 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 46. § -a. Hatályos 2014.09.13.

[4] Beiktatta a 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.09.09.

[5] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése a) pontja és b) pontja. Hatályos 2017.04.01.

Tartalomjegyzék