254/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet

a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"12. ellátmánypótlékra jogosító személy: a kihelyező okiratban szereplő, a kihelyezett írásbeli nyilatkozata alapján a kihelyezettel közös háztartásban, életvitelszerűen a külszolgálat helyén tartózkodó házastársa vagy élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs), valamint gyermeke, örökbe fogadott gyermeke, a házastársa gyermeke, illetve annak örökbe fogadott gyermeke (a továbbiakban együtt: gyermeke);"

2. § Az R. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:]

"b) a munkakörhöz jogszabályban, illetve az e rendelet 3. számú mellékletében, továbbá a kihelyező közigazgatási szerv szabályzatában előírt iskolai végzettséggel, valamint szakképesítéssel rendelkezik."

3. § Az R. 21. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A kihelyezésre és az áthelyezésre vonatkozó okiratnak tartalmaznia kell a külszolgálattal kapcsolatos minden lényeges adatot, így különösen a kihelyezett]

"c) a kihelyezés (áthelyezés) időpontjában érvényes alapellátmányának összegét, az arra utaló pontos jogszabályi helyét, ellátmánya szorzószámát, az ellátmánypótlékokra való jogosultságát;"

4. § Az R. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az alapellátmány összegét a külügyminiszter a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint az érintett szakminiszterek egyetértésével állapítja meg."

5. § Az R. 24. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Az ellátmányt és az ellátmánypótlékot havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni. A külszolgálat megszűnése, illetve megszüntetése esetén az ellátmány kifizethető a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban."

6. § Az R. 24. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az ideiglenes berendelésre a kihelyezett ellen indított fegyelmi eljárás lefolytatása miatt kerül sor, az ideiglenes berendelés idején az ellátmány hetven százalékának folyósítása felfüggesztésre kerül. Amennyiben a fegyelmi eljárás felmentő határozattal zárul, akkor a ki nem fizetett ellátmányt utólag folyósítani kell."

7. § Az R. 26. §-a helyébe az alábbi § lép:

"26. §(1) A kihelyezett a 2. § 12. pontjában meghatározott személyek után jogosult ellátmánypótlékra. Az ellátmánypótlék a kihelyezett külszolgálatának idejére, az arra jogosító személy tényleges kiutazásától végleges hazautazásának napjáig - az utazási napokat is beleértve - jár. A töredékhavi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.

(2) Az ellátmánypótlék összege

a) ellátmánypótlékra jogosító házastárs esetén

aa) amennyiben nem rendelkezik munkajövedelemmel, a kihelyezett ellátmányának 25%-a,

ab) ha a kihelyező szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívül a belföldi munkajövedelme és a kihelyező szerv által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett munkajövedelme (megbízási díja, munkabére) összességében nem éri el az állomáshely szerinti alapellátmány összegét, a kihelyezett ellátmányának 12,5%-a;

b) ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmány

ba) 12. életév betöltéséig 10%-a,

bb) 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig iskolarendszerű oktatás keretében középfokú (érettségit adó), vagy szakképzésben (szakképesítést adó) képzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig;

c) ellátmánypótlékra jogosító fogyatékos gyermek esetén a 2,5 szorzószámmal számított ellátmány

ca) 12. életév betöltéséig 15%-a,

cb) 12. életév betöltését követően 20%-a, ameddig iskolarendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig.

(3) Ellátmánypótlék nem jár

a) ha az ellátmánypótlékra jogosító személy - a kihelyező szerv által fizetett munkabéren (illetményen) kívüli -belföldi munkajövedelme és a kihelyező szerv által fizetett ellátmánya, illetve a külföldön szerzett munkajövedelme (megbízási díja, munkabére) összességében tárgyhónapban meghaladja az állomáshely szerinti, 1,0 szorzószámmal számított ellátmány összegét. A jövedelem megszerzését a kihelyezett írásban köteles bejelenteni;

b) az ellátmánypótlékra jogosító személynek a fogadó államtól való távollétének időtartama alatt, az elutazás és a visszaérkezés napját is beleértve.

(4) A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni, ha a távollétre a kihelyezett évi rendes szabadsága miatt kerül sor.

(5) A kihelyezett köteles 3 munkanapon belül írásban bejelenteni, ha az ellátmánypótlékra jogosító személy a fogadó, vagy más államban foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt - ideértve az állomáshelyen végzett távmunkát is - létesít.

(6) A kihelyezett a külképviseleten írásban köteles bejelenteni - a fogadó államból történő el-, illetve visszautazást követő 3 napon belül a képviselet vezetőjének és a számfejtést végző kiküldöttnek az ellátmánypótlékra jogosító személyek fogadó államból való távollétének kezdő és befejező időpontját.

(7) A kihelyezett a jogosulatlanul felvett ellátmánypótlékot a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt összegével köteles visszafizetni.

(8) Az ellátmánypótlékra jogosító házastárs szülés miatti távolléte esetén a kihelyező közigazgatási szerv e § rendelkezéseitől eltérhet.

(9) Az ellátmánypótlékra jogosító családtag elhalálozása esetén a kihelyezett részére a halál bekövetkeztéig járó ellátmánypótlékon felül ki kell fizetni az ellátmánypótlék egyhavi összegét.

(10) Az (1) bekezdésben nem említett családtagoknak az állomáshelyen való tartózkodását a kihelyezett köteles írásban bejelenteni a képviselet-vezetőnek.

(11) A külügyminiszter a fogadó országban kialakult válsághelyzet esetén a külképviseleten maradó kihelyezettek részére meghatározott időtartamra, egyszeri utasításban különpótlékot állapíthat meg.

(12) Az iskolarendszerszerű oktatás keretében végzett középfokú szakképzés befejezésének időpontja alatt az első érettségi, illetve szakmunkás bizonyítvány megszerzési hónapjának végét kell érteni."

8. § (1) A R. 27. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) A kihelyező közigazgatási szerv a kihelyezett kérelmére, a külképviseletre történt megérkezést követően, az első ellátmány kifizetéséig - egy alkalommal, az állomáshelyre jogszabályban megállapított alapellátmánnyal, a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal számítva, kéthavi, az ellátmánypótlékra jogosító gyermekkel kihelyezésre kerülő kiküldött részére háromhavi, kamatmentes ellátmányelőleget nyújt.

(2) A kihelyező közigazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározottakon felül, a kihelyezett kérelmére - kizárólag gépkocsi vásárlás céljára - az alapellátmánnyal, a kihelyezett ellátmányszorzójával, de legfeljebb 2,5 szorzószámmal számított, háromhavi ellátmánynak megfelelő, kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújthat a kihelyezéstől számított egy éven belül. A gépkocsi vásárlás céljára adott összeg nem haladhatja meg a gépkocsi vételárát. A gépkocsi vásárlást a kihelyezett számlával igazolja."

(2) A R. 27. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Áthelyezés esetén - a kihelyező közigazgatási szerv egyedi döntése alapján - kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott munkáltatói kölcsön nyújtható."

9. § Az R. 28. §-ának (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a kihelyezett a külszolgálata alatt harmadik országban ideiglenes kiküldetést teljesít, ellátmánya mellett napidíj is megilleti. A fogadó államban teljesített ideiglenes kiküldetés esetén a napidíjat a kihelyezett ellátmánya tartalmazza.

(2) Ha a kihelyezett az (1) bekezdés szerint ideiglenes kiküldetést teljesít, a napidíj egynapi összege az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX. 18) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül meghatározásra."

10. § Az R. 36. §-a helyébe az alábbi § lép:

"36. § (1) A kihelyező közigazgatási szerv az e §-ban foglaltak szerint biztosítja, hogy a kihelyezett ellátmánypótlékra jogosító gyermeke a kihelyezés ideje alatt az állomáshelyen az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő és elsősorban térítésmentesen igénybe vehető, vagy átlagos költségszintű oktatási intézményben előkészítő, alap- és középfokú tanulmányokat folytathasson.

(2) A kihelyező közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője meghatározza és szükség szerinti rendszerességgel felülvizsgálja az állomáshelyen rendelkezésre álló azon - az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő, átlagos költségszintű, világnyelven, illetve az általános gyakorlat szerint Magyarországon eredménnyel hasznosítható nyelve(ke)n képzést folytató - oktatási intézmény(ek) körét, amelyek tandíjára - a kihelyező közigazgatási szerv a külképviselet nevére, címére szóló számla vagy számlát helyettesítő bizonylat ellenében - térítést biztosít (tandíj térítés).

(3) A tandíj térítés mértéke tanévenként a tandíj 80 százaléka. A fennmaradó összeget a kihelyezett viseli (önrész). Ettől eltérően, amennyiben a tanévre - a kihelyezett összes ellátmánypótlékra jogosító gyermekének tandíja után - fizetendő, éves önrész a kihelyezett éves bruttó ellátmányának 20 százalékát meghaladja, akkor a kihelyező közigazgatási szerv az éves tandíjnak ezt a részét is megtéríti.

(4) Ha a kihelyezett gyermekét a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározottaktól eltérő oktatási intézményben kívánja beíratni, vagy az állomáshelyen térítésmentesen igénybe vehető angol, német, francia, spanyol nyelven - az átlagos hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő - képzést folytató oktatási intézmény, akkor a kihelyező szerv a kihelyezett részére tandíj térítést nem biztosít.

(5) A kihelyezett sajátos nevelésű igényű gyermeke különleges gondozás keretében történő pedagógiai, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai ellátásának költségeit a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint téríti a kihelyező közigazgatási szerv."

11. § Az R. 37. §-a helyébe az alábbi § lép:

"37. § (1) A kihelyező közigazgatási szerv köteles a kihelyezett számára a feladatkörének, a vele együtt élő és ellátmánypótlékra jogosító személyek összetételének, létszámának és az állomáshely körülményeinek megfelelő, berendezett lakást biztosítani.

(2) Az ideiglenes szállodai elhelyezés költségeit, a lakás bérleti díját a kihelyező közigazgatási szerv viseli. A lakás fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség (többek között a közüzemi és telekommunikációs szolgáltatások díja) megfizetése a kihelyezettet terheli, amelyekre - mérőóra hiányában - a kihelyező közigazgatási szerv átalányt állapít meg.

(3) A kihelyezettek lakhatására (a kihelyezettek lakásaira és a lakások berendezésére, a közüzemi díjak átalánydíjas térítésére) vonatkozó alapvető elveket, illetve a kihelyezett feladatkörének, a vele együtt élő és ellátmánypótlékra jogosító személyek összetételének, létszámának és az állomáshely körülményeinek megfelelő szolgálati lakások bérleti díjának felső határát a kihelyező közigazgatási szerv szabályzatban határozza meg."

12. § Az R. 41. §-a helyébe az alábbi § lép:

"41. § Együtt élő házastársak, élettársak egyazon állomáshelyre történő kihelyezése esetén a 26. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában és a (4) és (5) bekezdésben, a 27. § (1) és (2) bekezdésében, a 36. §-ban, valamint a 37. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok csak egyiküket illetik meg, a 26. § (7) bekezdésében és a 37. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek csak egyiküket terhelik. A 36. § (4) bekezdésében meghatározott önrész megállapítása során kizárólag a magasabb összegű ellátmánnyal rendelkező kihelyezett ellátmányát kell alapul venni."

13. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

a) 15. §-ának (2) bekezdése, valamint

b) 18. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "(fizetés nélküli szabadság)" szövegrész.

14. § Az R. az alábbi 3. számú melléklettel egészül ki:

MunkakörSzükséges végzettség
gazdasági vezetőállamilag elismert felsőfokú gazdasági, illetve pénzügyi-számviteli végzettség
gazdasági felelősállamilag elismert középfokú gazdasági, illetve pénzügyi-számviteli végzettség
 

15. § Az R. a következő 46. §-sal egészül ki:

"46. § (1) E rendeletnek a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 254/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-ával megállapított 16. § (1) bekezdés b) pontját a 2011. január 1-jét követően kihelyezett személyekre kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek az R1. 9. §-ával megállapított 28. § (1) és (2) bekezdését az R1. hatálybalépését követően megkezdett ideiglenes kiküldetésekre kell alkalmazni.

(3) E rendeletnek az R1. 10. §-ával megállapított 36. §-át 2011. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni."

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök