204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés f) pontjában, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. § (1) bekezdésében, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1] E rendelet hatálya kiterjed az állami vezetőkre, az autonóm államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek kivételével a központi államigazgatási szervek, azok területi és helyi szervei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába tartozó személyekre, ide nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjait.

2. § (1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, e rendelet hatálya alá tartozó személyek az e rendeletben meghatározottak szerint napidíjra jogosultak.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3) A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt - az érintett választása szerint, a (6) bekezdésre is tekintettel - készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja a Magyar Köztársaság államhatárának, illetve a tartós külszolgálaton lévő személy esetében a külszolgálat szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a) nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külszolgálata szerinti államon kívül.

(6) Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy a kiküldetés időtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

(7) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személy a kiküldetés befejező időpontját követő három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés időtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá - ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették - a kiküldetés befejező időpontját követő öt munkanapon belül visszafizeti a (6) bekezdésben meghatározott összeget.

(8) A napidíjösszege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő személyt a hatályos jogszabályoknak megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

3. § (1)[2] A külügyminiszter, illetve a honvédelmi miniszter a munkaköréből adódóan rendszeresen ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, a Külügyminisztérium, illetve a Honvédelmi minisztérium állományába tartozó személy számára - a Külügyminisztérium személyi juttatások előirányzaton belül, a tárgyévre kiterjedő hatállyal - pótlékot állapíthat meg, amelynek havi összege legfeljebb a köztisztviselői illetményalap négyszerese lehet.

(2) A pótlék megállapítása az érintett személy napidíjra való jogosultságát nem érinti.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)[3]

(3)[4]

(4)[5]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 60. §-a. Hatályos 2012.07.27.

[2] Módosította a 6/2010. (I. 21.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.26.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.03.