287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet

a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szellemi tulajdonjogok megsértése (a továbbiakban: hamisítás) elleni hatékony fellépés erősítésére, valamint a hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (a továbbiakban: Testület) jön létre.

2. § A Testület a következő feladatokat látja el:

a) a hamisítás elleni nemzeti stratégia és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervek kidolgozása, végrehajtásuk összehangolása;

b) a hamisítás elleni nemzetközi és európai uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolása és támogatása;

c) a hamisításra vonatkozó statisztikai adatok rendszerezése, elemzése;

d) tudatosságnövelő, felvilágosító programok, kampányok kezdeményezése, összehangolása, valamint végrehajtásuk figyelemmel kísérése;

e) a hamisítás elleni fellépésben közreműködő rendészeti és igazságügyi szervek alkalmazottainak továbbképzése;

f) javaslattétel a szellemi tulajdonjogok érvényesítését szolgáló jogszabályok megalkotására és módosítására.

3. § (1) A Testület tagjainak létszáma - a Testület elnökét is ideértve - legfeljebb 21 fő.

(2)[1] A Testület elnöke az igazságügyért felelős miniszter.

(3) A Testület tagja elnökhelyettesként a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

(4) A Testület további tagjaira

a)[2] a kultúráért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, a belgazdaságért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, az országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, az állami adó- és vámhatóság vezetője, valamint

b) a szellemi tulajdon területén működő szakmai és érdekképviseleti szervezetek és a szellemi tulajdonjogok jogosultjait tömörítő vállalkozói érdekképviseleti szervezetek

tesznek javaslatot.

(5) A Testület tagjait a Testület elnöke az elnökhelyettessel egyetértésben nevezi ki akként, hogy a (4) bekezdés a) pontja szerinti személyek 9 tagot (a továbbiakban: államigazgatási szerv által jelölt tag), a (4) bekezdés b) pontja szerinti személyek 10 tagot (a továbbiakban: nem államigazgatási szerv által jelölt tag) jelölnek.

(6) A Testület (4) bekezdés szerinti tagjainak kinevezése három évre szól.

(7) A Testület tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

(8) A Testület tagjainak megbízatása megszűnik

a) a határozott idő lejártával,

b) lemondással,

c) a kinevezés visszavonásával,

d) a képviselet ellátására jogosító tisztség megszűnésével,

e) a tag halálával.

4. § (1) A Testületen belül hattagú vezetőség működik.

(2) A vezetőség a Testület ügyrendjében meghatározott - a rendszeres és folyamatos működéshez kapcsolódó - feladatokat lát el.

(3) A vezetőség az elnökből, az elnökhelyettesből, valamint a Testület által tagjai közül megválasztott egy államigazgatási szerv által jelölt tagból és három nem államigazgatási szerv által jelölt tagból áll.

(4) A nem államigazgatási szerv által jelölt tagok vezetőségi megbízatása egy évre szól.

5. § (1) A Testület titkársági feladatait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala látja el.

(2) A Testület munkáját a Testület elnöke a Testület titkársága útján szervezi meg és hangolja össze.

6. § (1) A Testület működéséhez szükséges forrásokat és kiadásokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának költségvetésén belül kell külön tervezni és - a Testület céljaira biztosított egyéb forrásokkal együtt - nyilvánosságra hozni.

(2) A Testület céljaira elkülönített - személyi és dologi kiadások fedezésére szolgáló - keretek nyilvántartását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a rá irányadó gazdálkodási előírások szerint vezeti.

6/A. §[3]

7. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Testület tagjainak az e rendelet hatálybalépését megelőzően adott kinevezése e rendelet erejénél fogva megszűnik. A Testületet az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül újjá kell alakítani.

(3)[4]

(4)[5]

(5)[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 487. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 162. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.03.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére