28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § c), e)-g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § d) és e) pontjában, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. és 4. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. és 8. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § b) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

az 1., a 6. és 7. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben -,

a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. számú melléklete helyébe a Melléklet lép.

2. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A hagyatéki eljárás díja magában foglalja az eljárás során történő letétkezelés díját és költségét; a letétbevétellel kapcsolatos készkiadások az általános szabályok szerint felszámíthatóak. A közjegyző a letét után kamatot nem fizet."

(2) A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/D. §-sal egészül ki:

"30/D. § Az európai fizetési meghagyásos eljárásért és az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó díjat a 30/B. §-ban foglaltak szerint kell megfizetni."

(3) A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a) 30/B. § (1) bekezdésében a "bekezdésében" szövegrész helyébe a "bekezdésben" szöveg,

b) 30/B. § (3) bekezdés b) pontjában a "közjegyzői kamara" szövegrész helyébe a "MOKK" szöveg

lép.

3. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

3. § (1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a bekezdés a következő j) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)

"i) a közjegyző végzése - ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtása, biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárás során hozott végzéseket -, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző díjjegyzéke és a közjegyzői okirat, valamint az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésével kapcsolatos eljárás,

j) az európai fizetési meghagyásos eljárás"

(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)

(2) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 2. §-a a következő 30. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazása során)

"30. európai fizetési meghagyásos ügy: a közjegyző hatáskörébe utalt európai fizetési meghagyásos ügy, az ehhez kapcsolódó költségkedvezményes ügy és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügy."

(3) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a 45. §-t követően a következő alcímmel és 45/A. §-sal egészül ki:

"A végrehajtási záradék megküldése

45/A. § (1) A közjegyző a végrehajtás végrehajtási záradékkal való elrendelését követően a végrehajtás elrendelése iránti ügy iratai között őrzi a végrehajtási záradékalapjául szolgáló okiratnak a végrehajtási kérelemhez csatolt hiteles kiadmányát, a bírósági végrehajtónak pedig a végrehajtási záradékot és a végrehajtási záradékalapjául szolgáló okirat hiteles kiadmányát küldi meg.

(2) A közjegyző a végrehajtás elrendelésekor

a) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara részére a végrehajtási záradékot,

b) a végrehajtást kérő részére és - az adósnak történő kézbesítés céljára - a bírósági végrehajtó részére pedig a záradék mellett a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat nem hiteles másolatát

küldi meg.

(3) Ha a fél végrehajtás elrendelése iránti kérelméhez nem csatolja a végrehajtás alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles kiadmányát vagy annak nem hiteles másolatát, azt a közjegyző kérelemre a hiteles kiadmány és nem hiteles másolat készítésére irányadó szabályoknak megfelelően - az eljárás lefolytatásához szükséges számban - maga készíti el.

(4) A közjegyzőnek a végrehajtás elrendeléséhez a végrehajtási záradék alapjául szolgáló közjegyzői okirat hiteles másolatát kell használnia abban az esetben, ha a végrehajtási záradékalapjául szolgáló okirat a MOKK levéltárában vagy a Fővárosi Bíróság, megyei bíróság irattárában került elhelyezésre, továbbá akkor is, ha a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okiratot készítő közjegyzőt tartós helyettes helyettesíti."

(4) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A végrehajtható okirat kérelemtől eltérő kiállítása tárgyában hozott végzés tekintetében az e §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak."

4. § A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "MOKK" szövegrész helyébe a "Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK)" szövegrész helyébe a "MOKK" szöveg

c) 54/A. § (2) bekezdésében a "közjegyzői kamara" szövegrész helyébe a "MOKK" szöveg

d) 54/A. § (6) bekezdésében a "közjegyzői kamara" szövegrész helyébe a "MOKK" szöveg, a "közjegyzői kamarának" szövegrész helyébe a "MOKK-nak" szöveg

lép.

4. A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása

5. § A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdésének b) pontjában az "eljárás" szövegrész helyébe az "eljárás illetékének" szöveg lép.

5. A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet módosítása

6. § (1) A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása során:)

"2. fizetési meghagyásos ügy: a közjegyző hatáskörébe utalt fizetési meghagyásos ügy, a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti ügy, biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügy és a költségkedvezményes ügy, ide nem értve az európai fizetési meghagyásos ügyet;"

(2) A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A papír alapú beadványok átvételére a Küsz. 21. § (1)-(5) bekezdését és 22. §-át, a közjegyzőhöz postai úton érkezett pénz vagy egyéb érték kezelésére a Küsz. 24. § (1) bekezdését, az érkezett iratra felragasztott illetékbélyeg felülbélyegzésére pedig a Küsz. 26. §-át kell alkalmazni.

(2) A papír alapon vagy szóban előterjesztett beadvány benyújtásával egyidejűleg csatolt vagy bemutatott, fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényt a közjegyző az érkeztető bélyegzőjének lenyomatával látja el."

(3) A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kezdőiratnak minősül különösen:)

"a) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem,

b) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem az eljáró közjegyzőnél, ha kizárás miatt vagy az Fmhtv. 9. § (3) bekezdése alapján a közjegyzői kamara elnöke az eljárásra más közjegyzőt jelöl ki,

c) a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére irányuló kérelem,"

(4) A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 1. számú mellékletének 3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.3. belföldi fizetési meghagyás kibocsátása iránt előterjesztett kérelmek száma"

7. § A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 42. § (2) bekezdése és 4. melléklete nem lép hatályba.

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

8. § Hatályát veszti a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról szóló 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdés h) pontja és 8. melléklete.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2010. december 31-én lép hatályba.

(3) A 2-6. § a rendelet kihirdetését követő 8. napon, az 1. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Melléklet a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

"5. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez

STATISZTIKAI JELENTÉS
a …… év ………………hónapjában elintézett ügyekről
1.Közjegyzői okiratok
1.1. Ügyleti okiratok száma:
1.2. Jegyzőkönyvi tanúsítványok száma:
Közjegyzői okiratok száma összesen:
Közjegyzői okiratkészítés során közreműködés megtagadása:
Meghiúsult közjegyzői okiratok száma:
2.Záradéki tanúsítványok
2.1. Másolat hitelesítése:
2.2. Névaláírás hitelesítése:
2.3. Közhitelességű nyilvántartás tanúsítása:
2.4. Okirat felmutatása:
2.5. Elektronikus letéti tár:
2.6. Fordítás hitelesítése:
2.7. Jogi jelentőségű tény tanúsítása:
Záradéki tanúsítványok száma összesen:
Meghiúsult záradéki tanúsítványok száma:
3.Közjegyzői nemperes ügyek - kivéve a végrehajtás elrendelése iránti ügyek
1. Hagyatéki ügy 2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy 3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügy 4. Szakértői kirendelés 5. Előzetes bizonyítás 6. Bejegyzett élettársi kapcsolatmegszüntetése7. Záradéki tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása 8. Gépjármű zálognyilvántartás 9/a. Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzése 9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat bejegyzése 10. Európai fizetési meghagyásos ügy 11. Összesen
Az ügyek száma, megoszlása1234567891011
az eljárás időtartama szerintab
Előző hónapról folyamatban
maradt
Érkezett
Befejezett
FolyamatbanÖsszesen
maradt1 éven túli
2 éven túli
5 éven túli
Jogerőre emelkedett nemperes
ügyek/végrehajthatóvá
nyilvánított európai fizetési
meghagyásos ügyek száma
Az adott hónapban érkezett
fellebbezések száma
Felterjesztett
Fel nemIntézkedést
terjesztettigénylő
fellebbezésekVisszavonás
Elutasítás
A másodfokúHelybenhagyás
bíróságról visszaérkezett ügyekbenHat. kívül
helyezés, új eljárás
hozottMegváltoztatás
határozatok:
Meghiúsult ügyek száma
Az európai fizetési meghagyásos
ügyekben érkezett
ellentmondások száma
A befejezett0-3 hónap
ügyekben3-6 hónap
az eljárás6-12 hónap
időtartama:
1 év felett
2 év felett
* A kezdőirat érkezésétől a befejezésig eltelt idő. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve.
4.Végrehajtás elrendelése iránti ügyek - kivéve fizetési meghagyásos ügyek és fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügyek
Az eljárás tárgyaPénzkövetelésMeghatározott cselekményÖsszesen
Előző hónapról folyamatban maradt ügyek száma
Az érkezett ügyek számaebbőlúj ügyként érkezett
újra megindult
összesen
ebből európai fizetési meghagyás végrehajtás elrendelése iránti ügyek
A befejezett ügyek számabefejezés módjavégrehajtási lap
végrehajtási záradék
megtagadás
elutasítás
megszüntetés
egyéb (pl. tanúsítvány európai fizetési meghagyásos ügyekben)
összesen
A hónap végén folyamatban maradt ügyek száma
Az ügyekbőlmegyei bíróságivégrehajtónak átadva
önálló bírósági
A főkövetelés összege az érkezett végrehajtási kérelmekben összesen (Ft)*
A főkövetelés összege az elrendelt végrehajtási ügyekben (Ft)*
A főkövetelés összege a megyei bírósági végrehajtónak átadott ügyekben (Ft)*
A főkövetelés összege az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben (Ft)*
* Azokban az esetekben, amelyeknél egyidejűleg vannak folyamatban az egyetemleges felelős adóstársak elleni végrehajtások, a pénzkövetelést csak egy alkalommal kell feltüntetni."

Tartalomjegyzék